(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Nyní v rozpravě vystoupí pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Ferjenčík má bezpochyby pravdu. Byl bych také mnohem raději, kdyby tady ležela předloha ze Senátu, která by v té oblasti § 57 daňového řádu upravovala předlohu na prostou implementaci evropské směrnice DAC 5, a ochotně bych pro takový návrh hlasoval. Otázka samozřejmě je, jak by to dopadlo. Obávám se, že při současném rozložení politických sil ve Sněmovně by stejně zvítězila ta horší varianta, nicméně mohli bychom alespoň pozitivně hlasovat pro nějaký návrh.

TOP 09 zcela jistě nelze podezírat z toho, že by byla stranou protievropskou, nebo dokonce ani stranou euroskeptickou. Vláda dobře ví, že může počítat s naší podporou jak v případě svých spojeneckých závazků, tak při implementaci společně dohodnutých směrnic a nařízení. Nicméně jsme současným přístupem vlády donuceni k tomu, že nepodpoříme tento návrh zákona, který je prezentován jako implementace evropské směrnice. Ne proto, že by to byla evropská směrnice, ale proto, že česká vláda nad rámec této směrnice, v rámci probíhajícího daňového džihádu zejména proti malým a středním, obohatila implementaci této směrnice o své vlastní nápady. Pokládáme to za do té míry riskantní a škodlivé, že nemůžeme předlohu podpořit jako celek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Další přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Nikoho takového nevidím, tedy rozpravu končím. Ptám se paní ministryně a pana senátora, zda je zájem o závěrečná slova. Ano, je. Pane senátore, prosím, máte slovo.

 

Senátor Pavel Štohl: Děkuji za slovo. Já jen dvě věty. Jedna věc, chtěl jsem poděkovat poslancům za to, že se tady zastali Senátu, protože si myslím, že by opravdu bylo hrozně nešťastné se tady vzájemně nálepkovat. A potom jenom, co tu říkala na závěr paní ministryně. Vím, že jsem to řekl v tom svém úvodním slově dostatečně důrazně, Senát opravdu, jedním z těch důvodů, proč navrhl zamítnutí, je, že vlastně to šlo nad rámec té směrnice. Ty věcné důvody jsem vysvětlil, to byly ty finanční instituce, ale jinak tam poměrně často v té rozpravě zaznělo, že to bylo nad rámec směrnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. Nyní můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny, což znamená, že k přijetí tohoto zákona je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

Nejprve požádám, aby byla na hlasovacím zařízení nastavena potřebná majorita, současně přivolávám poslance, kteří nejsou přítomni v jednací místnosti. Je zde žádost na odhlášení, což jsem právě udělal. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Majoritu máme nastavenu, poslanci jsou přihlášeni, takže vás seznámím s návrhem usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 47/6."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56. Přihlášeno 169 poslanců, pro 123, proti 42. Návrh zákona byl přijat. (Potlesk.)

 

Děkuji paní ministryni, panu senátorovi a končím projednávání tohoto zákona.

 

Mezitím přišly další omluvy z dnešního jednání. Pan poslanec František Kopřiva se omlouvá dnes o 14.30 do 15 hodin z důvodu pracovního oběda meziparlamentní skupiny přátel s velvyslankyní Mexika. Paní poslankyně Aulická Jírovcová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne a zítra, tedy 24. 5., na celý jednací den z pracovních důvodů ve svém volebním kraji a pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání. A omluva pana předsedy Kováčika právě skončila, takže pan předseda je přítomen.

 

Nyní zahajuji projednávání návrhu zákona číslo

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 90/1/ - vrácený Senátem

Senát vrátil tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 90/2.

Vítám mezi námi paní senátorku Miladu Emmerovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, předně bych chtěla uvést, že vláda předložila návrh zákona se záměrem napravit chyby a nedůslednosti legislativně technického charakteru, které vznikly v roce 2017 především v důsledku souběžného projednávání řady novel zákonů v sociální oblasti na konci minulého volebního období. Návrh zákona má tedy opravný, nikoli věcný charakter a nepřináší žádné věcné změny. Chyby a nedůslednosti, které návrh zákona napravuje, vznikly především proto, že nebylo možné jednotlivé novely navzájem provázat, neboť nelze reagovat na ještě neschválený zákon, a nebyla ani zřejmá účinnost jednotlivých novel, která se odvíjela ode dne vyhlášení ve sbírce zákonů.

Návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně schválen v režimu jediného čtení všemi poslanci.

Návrh zákona byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Jedná se o pozměňovací návrhy uplatněné výborem pro zdravotnictví a sociální politiku, přičemž je třeba uvést, že pozměňovací návrhy výbor přijal až těsně, cca půl hodiny před zahájením schůze Senátu dne 25. dubna 2018, a nebyl tedy potřebný časový prostor pro diskusi a k vyjádření se k těmto pozměňovacím návrhům, a to ani ze strany zástupců předkladatele.

Všechny pozměňovací návrhy byly velmi pečlivě zpracovatelem návrhu zákona posouzeny a lze je z hlediska obsahu rozdělit do dvou skupin.

V první skupině jsou pozměňovací návrhy, které neznamenají fakticky žádnou změnu, a jedná se jen o jinak legislativně technicky vyjádřené novelizační body. Ve vládním návrhu se volila vzhledem k opravnému charakteru návrhu zákona a k tomu, že byl navržen režim jediného čtení, formulačně úspornější varianta, tj. změna byla navrhována jen u dotčených částí ustanovení. V pozměňovacích návrzích Senátu se volí formulačně rozsáhlejší způsob vyjádření, tj. předkládá se nové znění celého ustanovení, přičemž výsledek je stejný a oba způsoby jsou možné. Není zde tedy zřejmý smysl těchto pozměňovacích návrhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP