(12.00 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Když se vrátím k té deklaraci, tak já musím upřímně říci, že když ji čtu, tak se mi také nelíbí. A nelíbí se mi z řady důvodů a to už je ten možný věcný spor, který o ní můžeme vést. Ta dohoda je psána podle mého názoru na tak závažné téma příliš obecně, čili jednotlivé formulace nabízejí různý způsob interpretace. My jsme s panem ministrem právě debatovali o tom, že pod mobilitou se třeba v tomto dokumentu chápe vzdělávání nebo výjezd lidí z Afriky třeba za vzděláním do Evropy. To je ale podle mého názoru velmi špatně, že takto obecné pojmy, pod kterými si lze pod slovem mobilita v rámci migrační krize představit leccos, a mě to intuitivně nevede k tomu, že se jedná pouze o vzdělání. Je tam spousta obecných ustanovení, která podle mého názoru nabízejí různou interpretaci.

O to více je pro mě důležité, aby pan ministr - on už to udělal na výboru - něco řekl i tady na mikrofon, aby ale jasně ještě jednou řekl, že ta deklarace je pro Českou republikou právně nezávazná. To je první věc.

Chci, aby pan ministr na mikrofon řekl, že jakkoliv nemění suverenitu České republiky v migračních otázkách a migračních politikách.

Chci, aby řekl na mikrofon nebo uvedl na pravou míru, že se k ní přihlásil právě proto, že ta dohoda vedle těch věcí, které kritizujeme, hovoří i o návratové politice a hovoří a je základem pro to, aby byly rozvíjeny programy, které regiony v Africe učiní stabilnějšími, to znamená, aby zamezovaly migraci z Afriky.

Pokud to je ta cena, za kterou jsme se k té Marrákešské deklaraci přihlásili, to znamená, že se bude minimalizovat migrace z afrického kontinentu, protože tato dohoda dává základ k tomu, aby se rozvíjely programy, které tyto regiony učiní stabilnějšími, pak já se s těžkým svědomím nebo s těžkou hlavou mohu smířit s větami, že je potřeba v rámci migrační krize brát v úvahu feministické otázky a podobné věci, které se v tom objevují a které tam podle mého názoru nemají co dělat.

O to bych chtěl pana ministra poprosit. Myslím si, že to bude důležitá zpráva pro všechny. Pak jsem s těžkým svědomím schopen kompromisu, který jsme naformulovali ve výboru a který hovoří i o tom, že podporovat africké regiony budeme pouze tehdy, pokud se v návratové politice bude mezi Evropou i dalšími kontinenty a Afrikou rozvíjet spolupráce a pokud africké země v tomto smyslu budou kooperativní.

Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Skopeček byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se, prosím, ještě někdo z místa do obecné rozpravy. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není, takže můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Pan poslanec Rozvoral je přihlášen do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych s dovolením načetl za poslanecký klub SPD návrh usnesení k tomuto bodu, které zní: Migrační a azylová politika naší země musí zůstat v plné rozhodovací kompetenci České republiky.

Navrhuji, aby se o navrhovaných usneseních hlasovalo v navrženém pořadí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Ondřej Benešík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Moje sdělení bude trošičku delší. Já jsem dostal za úkol z výboru pro evropské záležitosti za prvé seznámit vás s usnesením, které jsme přijali před tímto jednáním, a za druhé taktéž navrhuji, aby o tomto usnesení hlasovala Poslanecká sněmovna a aby se usnesení výboru pro evropské záležitosti k Marrákešské deklaraci stalo usnesením celé Poslanecké sněmovny.

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zprávě ministra vnitra Lubomíra Metnara a po rozpravě

1. bere na vědomí zprávu ministra vnitra týkající se Marrákešské politické deklarace;

2. trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky;

3. trvá na důsledném rozlišování legální ekonomické migrace, nelegální ekonomické migrace a poskytování mezinárodněprávní ochrany ohroženým osobám;

4. podporuje zahrnutí nových závazků afrických států v Marrákešské deklaraci, jež se týkají boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v oblasti návratové politiky, tj. lepší ochrana hranic, posílení policejní a soudní spolupráce, intenzivnější výměna informací, identifikace nelegálních migrantů, rychlejší vydávání náhradních cestovních dokladů atd., a podtrhuje význam brzké realizace těchto opatření;

5. domnívá se, že právě podpora afrických zemí v jejich boji s nelegální migrací a organizovaným převaděčstvím představuje z pohledu EU a jejích členských států vhodný a účinný nástroj prevence dalšího případného zesílení migračních toků z tohoto regionu směrem do Evropy v následujících letech;

6. upozorňuje na nepřesný překlad Marrákešské deklarace do českého jazyka šířený dezinformačními zdroji, který zásadním způsobem posouvá a zkresluje obsah uvedené deklarace, například slovní spojení regular migration, standardně používané ve významu legální migrace, je přeloženo jako pravidelná migrace, což zásadně dezinterpretuje význam deklarace;

7. navrhuje podmínit rozvojovou pomoc poskytnutou zdrojovým zemím jejich spoluprací v oblasti návratu;

8. pověřuje předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Kromě toho, že jsem tak učinil, tak navrhuji, aby toto usnesení bylo hlasováno jako usnesení Poslanecké sněmovny, s tím, že dodávám, že až na drobné změny a doplnění bodu 7 jsem toto usnesení na výboru navrhl já jako předkladatel tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jaroslav Bžoch. Po něm vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já nebudu načítat další usnesení. Jen bych se připojil k tomu a poprosil o podporu usnesení, které tady načetl kolega Benešík.

Ta změna v bodě 7 - myslím, že i kolegové z SPD to budou kvitovat. Je tam: podmínit rozvojovou pomoc poskytovanou zdrojovým zemím jejich spoluprací v oblasti návratu, což znamená, že budeme vyvíjet dále tlak na to, aby si ty země od nás nelegální migranty braly zpátky, což by měla být naše politika.

Ještě jednou prosím o schválení tohoto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Peksa má nyní slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Já bych měl procesní požadavek, jestli by bylo možné, aby se o bodech 1 až 6 navrženého usnesení hlasovalo zvlášť a o bodu 7 zvlášť, protože mi připadá krajně nevhodné podmiňovat rozvojovou pomoc nějakým plněním z druhé strany. Pak se to nestává pomocí, ale je to prostě obchod. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP