(17.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Proto se na vás obracím, abyste se stal mediátorem v tom sporu, který se snaží ruské velvyslanectví, řekněme, mírně zmírnit, a předalo Praze 6 informace o účasti generála Koněva v roce 1968. Bohužel z mně neznámých důvodů starosta městské části tvrdí, že toho to nezajímá, protože přece se to mohlo zmanipulovat, změnit a archívy přepsat. Byl bych velice rád, kdyby Ministerstvo kultury mohlo vstoupit do jednání s ruským velvyslanectvím, vyžádat si tyto dokumenty, které toto velvyslanectví nabízí, a mohlo být ten arbitr, který třeba řekne ano, jsou to historická fakta, to, co nám bylo dodáno, odpovídá realitě a uklidnilo tu situaci kolem této sochy, jejíž pomalovávání nebo dehonestace těchto soch nepřispívá k české kultuře, nepřispívá k informaci... (Upozornění na čas.) Pardon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já také nesnáším jakoukoliv dehonestaci čehokoliv. Myslím si, že polévání jakýchkoliv soch čímkoliv prostě není důstojné a nepatří mezi kulturní projevy. Musím říci, že v té čtvrti bydlím a kolem toho pomníku chodím každý den. Naštěstí v tu dobu jsem nebyl přítomen, kdy to bylo polito, a chodím tam teď kolem vyčištěného pomníku. Mně se to prostě nelíbí.

Já bych chtěl říci to, co jste zmínil. Pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který je tam umístěn na náměstí Interbrigády, nebyl nikdy prohlášen za kulturní památku. Ale nachází se v památkové zóně v Dejvicích, respektive v Bubenči, to jsou horní Holešovice. Z hlediska státní památkové péče je tak nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči. Je třeba ale říci, že ten památník, tak jak jste zmínil, je opravdu v majetku, ve správě městské části Praha 6, která je zodpovědná za nakládání s tím památníkem. Z hlediska památkové péče je proto věcně příslušným orgánem Magistrát hlavního města Prahy.

Nicméně já rád dělám mediátora, já se pokusím zastavit u pana starosty na Praze 6 a promluvit s ním. Ale chtěl bych tedy říci jednu věc, že po stránce té věcné, historické, je mnohem důležitějším a mnohem... tím orgánem, který k tomu má blíž, Vojenský historický ústav nebo Akademie věd. Čili zkoumat tu věcnou správnost, o které mohou někteří diskutovat, to, že maršál Koněv osvobodil Prahu nebo vjel tehdy v čele tehdejší Rudé armády do Prahy, o tom asi nemůže být sporu. Že můžeme být i jim vděčni za osvobození Prahy, to také myslím si snad kulturní člověk nebude zpochybňovat. Tu jeho účast v Maďarsku a v roce 1968 je možné nějak kulturně připomenout, ale způsob, jakým se to udělá, to asi je třeba opravdu domluvit s Prahou 6. Já slibuji, že tím mediátorem se stanu a za panem starostou Kolářem se dostavím v tomto smyslu. A půjdu tam nikoliv jako ministr, ale jako občan Prahy 6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Ono až tak ne dotaz. Já budu rád... Ten mediátor už musí mít dvě role, to znamená Praha 6 plus ruská ambasáda, která má nějaké doklady, které je schopna doložit. A budu velice rád, když nás o výsledku budete informovat. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr asi nemá zájem o reakci, takže se posuneme dál. A já prosím pana poslance Dolínka, který bude interpelovat ministra Vojtěcha ve věci zákazu vjezdu vozidel.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane ministře, jak jsem již interpeloval pana ministra dopravy, jedná se o zákaz vjezdu vozidel na území hlavního města Prahy do vnitřního perimetru neexistujícího Pražského okruhu, respektive substituce Pražského okruhu.

Jak jsem již říkal, venkovní znečištění ovzduší a výfukové plyny dieselových motorů patří mezi prokázané lidské karcinogeny stejně jako prachové částice PM10 a PM2,5 benzen, benzopyren. Řekl jsem taky celý výčet, k čemu všemu může vést přetížení takovýchto částic z nějaké oblasti. Zopakuju opět, že na Spořilově žije 10 tisíc lidí. Potom máme celé Zahradní Město, máme další oblasti, které jsou tím v Praze postiženy.

Vás se ale neptám po té dopravní oblasti, ani bych si to nedovolil, pane ministře. Vás se ptám z jiného důvodu. Je na základě platné legislativy a platných dokumentů Ministerstva zdravotnictví přijatelné, že jsou desetitisíce Pražanů trvale vystaveny nadměrnému zatížení tranzitní dopravou včetně kamionové, včetně negativních dopadů na jejich zdraví? Považujete za správné, že se hlavní město Praha snaží v rámci svých možností a kompetencí, kterých není mnoho v této oblasti, občany chránit? Je na základě platné legislativy a platných dokumentů Ministerstva zdravotnictví přijatelné, že se Ministerstvo dopravy snaží hlavnímu městu Praze v této oblasti bránit? A jste ze své pozice ochoten pomoci Praze v ochraně zdraví zmíněných obyvatel, a nejenom na Spořilově, ale po celém úseku substituce Pražského okruhu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážení zbývající poslanci, vážená zbývající poslankyně, pouze jedna poslankyně. Odpovídám také tady na tu interpelaci. My jakožto Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě sledujeme v rámci systému monitorování, hodnocení trendů znečištění, expozic dopadů na zdraví a zdravotních rizik právě ona zdravotní rizika ve vztahu k životnímu prostředí, dělá to, pracuje na tom každý rok Státní zdravotní ústav. Takže v tomto směru jsme určitým monitorovacím orgánem, institucí. Byť je třeba říci, že pokud jde o ochranu ovzduší, tak tím ústředním orgánem státní správy je Ministerstvo životního prostředí. My jsme odpovědní za přípravu legislativy v oblasti hluku, to je naše kompetence, kdy samozřejmě dohlížíme na to, aby vlastník pozemní komunikace nějakými technickými opatřeními, organizačními opatřeními a tak dále zajistil, že hluk zkrátka nebude překračovat hygienické limity, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, ať už jde o chráněný venkovní prostor, nebo chráněné vnitřní prostory staveb a venkovní prostory staveb. Takže z našeho pohledu pro nás je klíčová, nebo je v naší kompetenci ta hluková legislativa a dodržování těchto limitů, což kontrolují krajské hygienické stanice.

Asi nemohu komentovat bilaterální jednání mezi hlavním městem Prahou a Ministerstvem dopravy, byť samozřejmě jakožto ministr zdravotnictví uvítám jakékoliv kroky, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva nejenom v Praze, ale samozřejmě v celé ČR. Takže určitě pokud Ministerstvo zdravotnictví v tomto bude moci být nějak nápomocno, tak jsem připraven se účastnit případně nějakých jednání, ale upozorňuji na to, že podle současné legislativy je to tak, jak jsem řekl, to znamená, za ovzduší odpovídá Ministerstvo životního prostředí. My pouze monitorujeme ten stav. Kde můžeme pomoci, je ona hluková limitace, ale naše pravomoc, říkám, v tom směru je spíše omezená. Takže pokud chcete nějakou podporu ze strany Ministerstva zdravotnictví, určitě rád, ale jak říkám, ta kompetence není úplně tak široká. Bylo by asi nejlépe se dohodnout s Ministerstvem dopravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vidím, že pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já bych se zeptal, jestli máte radu, jak řešit ten paradox v oblasti hluku, když nám stát neumožní, aby 11 tisíc kamionů denně neprojelo Spořilovem. A zároveň jako vlastník komunikace jsme Praha, máme zabezpečit, aby ten hluk tam nebyl. Jestli nám jste schopen poradit. My samozřejmě konáme, my vůči vám plníme naši povinnost, projednáváme s městskou částí, s obyvateli zastřešení Spořilovské tak, abychom odklonili všechny ty jevy, a potrvá to dva, tři, čtyři roky, když se to podaří. Jak po tu dobu máme něco udělat, abychom tedy ochránili z vaší kompetence, což je hluk, místní obyvatele? Co pro to můžeme udělat, když nám stát neumožní vyloučit tuto přepravu z dané oblasti? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra, jestli chce reagovat. Chce. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP