(18.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Mé otázky, které se týkají rámcové dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, míří právě k budoucnosti dohody o ochraně a vzájemné podpoře investic uzavřené v roce 1991.

Hovořím zde tak dlouho také proto, že jsem upozorňoval předkladatele i zahraniční výbor, že tyto otázky jsou otevřené a že bych rád znal odpovědi na to, jak bude v platnosti tato smlouva, popřípadě jaký bude její osud v sounáležitosti s tou dohodou EU a Austrálie. Jinými slovy, je tato rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií konečnou této smlouvy? V textu se o tom nic nepíše. Jinými slovy, tyto smlouvy budou souběžné.

Navrhoval jsem Ministerstvu průmyslu a obchodu, že by mohlo do této rámcové smlouvy zapracovat ukončení této smlouvy, která je pro Českou republiku historicky přežitá - říkám zase bez jakýchkoliv insinuací, rok 1991 byl jiný rok než rok 2018 -, a tedy by tam mohlo být napsáno, že tato smlouva ruší smlouvy o vzájemné podpoře a ochraně investic uzavřené v historickém období předešlé doby. To tam také není.

Jinými slovy bych chtěl od předkladatele - a teď mířím na Ministerstvo zahraničních věcí, ne na pověřeného předkladatele tohoto materiálu -, aby ctěné Poslanecké sněmovně odpověděl na tyto otázky: Zda tato smlouva může obsahovat zrušení této dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Austrálií. Pokud ano, tak bych byl rád, aby to do této smlouvy bylo zapracováno. Pokud to neumožňuje, protože pokud vím, je to asi prezidentská dohoda, čili bychom to měli vrátit do prvního čtení a nechat řešit. To bude také jeden z mých návrhů, který zopakuji na závěr.

Každopádně si myslím, že s ohledem na to nešťastné memorandum, které již bylo učiněno, by vyžadovalo, aby se zodpovědní lidé tímto zabývali a vyvrátili všechny mé pochybnosti, které vyplývají z této doposud platné smlouvy o ochraně investic vůči možnému uzavření nové smlouvy. Je to příležitost, kdy bychom se mohli vypořádat s touto historickou zátěží, která by do budoucna mohla vyvolat docela vážné arbitrážní řízení proti České republice.

Tolik můj projev. Dovolte mi, abych na závěr zopakoval svůj návrh. Navrhuji, aby rámcová dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií byla vrácena do prvního čtení. Zároveň žádám, aby Ministerstvo zahraničí odpovědělo na otázku, zda je možno zapracovat, popřípadě zapracovalo zrušení té dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, uzavřené v Canbeře v roce 1991, aby se tím už uzavřela problematika, která byla vyvolána nešťastným memorandem o lithiu. Dávám to jako procedurální návrh k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane poslanče, já váš procedurální návrh nemohu přijmout. Nemohu přijmout návrh na to, abychom hlasovali o tom, že se předložená smlouva vrátí zpět do prvního čtení. Připomínám, že jsme v projednávání mezinárodní smlouvy, řídíme se paragrafem 108, nejsou uplatňovány paragrafy 92 až 96. To znamená, že můžeme hlasovat pouze o návrhu usnesení a jiné rozhodnutí, které může Sněmovna udělat, je jednání odročit. Žádnou jinou možnost nám jednací řád nedává.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Tak tedy podávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doplnění nebo odpovědi na otázky zde položené, týkající se smlouvy o ochraně investic z roku 1991. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže navrhujete přerušení projednávání do doby než dostanete odpověď na svoje otázky od ministra zahraničních věcí. Ano, já myslím, že to je srozumitelný návrh. Dám o něm hlasovat bezprostředně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 201, přihlášeno 174 poslanců, pro 49, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v projednávání této smlouvy. Jsme stále v obecné rozpravě. Hlásí se, prosím, ještě někdo? Ano, pan poslanec Kobza má slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po vyčerpávajícím rozboru smlouvy, který tady přednesl pan kolega Luzar, bych chtěl poukázat ještě na jednu okolnost, která se týká i obou nešťastných memorand, a sice především to, že společnost European Metal Holding vzápětí poté, co s předchozím ministrem průmyslu podepsala ono první memorandum, kotovala se na australské burze jako majitel českého lithia a začala upisovat akcie. Takže v momentě, kdy schválíme tuto smlouvu, tak se vystavujeme obrovskému riziku, protože nemůžeme vyloučit možnost, že se jedná ze strany EMH o burzovní trik, jak vlastně pomocí arbitráží bez toho, že by vůbec kopli na Cínovci, se dostat k poměrně velkým penězům, tedy k našim státním penězům.

Já bych nejraději dal návrh na zamítnutí, protože v momentě, kdy tuto smlouvu pustíme dál, tak se dostáváme na velice tenký led, a myslím si, že by nám to naši voliči asi neodpustili. Dávám návrh na zamítnutí bodu 57. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, návrh jsem zaregistroval, ale ani v tomto případě vám nemohu vyhovět, protože § 108 mluví jasně: "Po skončení rozpravy Sněmovna rozhodne, zda vyslovuje s ratifikací souhlas nebo zda souhlasí s odstoupením od mezinárodní smlouvy, s jejíž ratifikací byl vysloven souhlas; může též rozhodnout, že jednání odročuje." Žádnou jinou možnost nám jednací řád neposkytuje. Takže my po skončení rozpravy rozhodneme o tom, zda souhlasíme s usnesením, nebo nesouhlasíme. Žádnou jinou možnost v tuto chvíli nemáme.

S faktickou poznámkou pan místopředseda Poslanecké sněmovny Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní a pánové, já se pokusím najít diplomatické řešení této věci. Já myslím, že je potřeba shody poslaneckých klubů na tom, jestli dojde nebo nedojde k ratifikaci této smlouvy, a nerad bych v mezinárodních vztazích nastolil situaci, kdy je předložena vládou - a teď je jedno, jestli to byla vláda, která to sjednávala před pěti lety, před deseti lety nebo před měsícem, promiňte mi - ale je předložena Poslanecké sněmovně k ratifikaci mezinárodní smlouva, aby neprošla. To by nedělalo žádnou dobrotu.

Takže já navrhuji podle zákona o jednacím řádu odročení projednávání tohoto bodu do 26. června, to je, myslím, den zahájení příští schůze Poslanecké sněmovny. Tam jistě najdeme procesně způsob, jak se s tím vypořádat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP