(14.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Takže bych to s vaším dovolením shrnul. Vidíme zde a veřejnost vidí úpornou snahu pro rychlé přijetí v prvním čtení na této schůzi, na druhou stranu bagatelizaci dopadů pod pojmem "nic to neznamená", ale veliké přesvědčování pro přijetí. Všichni to mají. Ale to skutečně nevzbuzuje důvěru pro to, abychom hlasovali pro přijetí této smlouvy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Seznámím vás ještě s jednou omluvou, která mezitím došla. Pan poslanec Jan Richter se omlouvá od 15 hodin po zbytek dnešního jednacího dne z pracovních důvodů v kraji.

Budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Rozvoral, po něm paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ve věci předloženého vládního návrhu k vyslovení souhlasu s přístupem ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii podepsané v Bruselu dne 2. března 2012 zaujme naše hnutí SPD jednohlasně negativní stanovisko. To znamená, že jsme proti vyslovení souhlasu.

Všechny uvedeného aktivity zmíněné v tomto dokumentu jsou vedeny s konkrétním cílem a tím je větší přibližování České republiky do eurozóny a urychlení přechodu z národní měny české koruny na euro. V této souvislosti zmíním výsledky z průzkumu Eurobarometru z loňského roku, kde se 70 % respondentů vyjádřilo proti přijetí eura v České republice. Domnívám se a jsem přesvědčen, že bychom měli my všichni zde přítomní, kteří zde zastupujeme naše občany, v prvé řadě respektovat jejich názory a zájmy. Předkladatel sice v odůvodnění zmiňuje, že smlouva nebude mít žádné přímé dopady na státní rozpočet, ale pouze do doby, než se v souladu s článkem 14 odst. 5 stanou její ustanovení pro Českou republiku použitelná.

V odůvodnění je též zmiňováno - cituji: "Česká republika požadavkům fiskálního paktu fakticky již vyhověla prostřednictvím zákona o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti, zákon č. 23/2017 Sb., a souvisejících právních předpisů." Zde je též namístě otázka: tak proč tuto věc řešit?

Vyplývají nám z toho tyto odpovědi.

Za prvé. Jedná se o další nástroj, který ve finále bude sloužit jako prostředek pro uplatnění sankcí vůči České republice, když nebude konat přesně podle diktátu z Bruselu.

Za druhé. Další zbytečný nárůst byrokracie, protože obsahem paktu je například závazek, že každý ze států zavede popsaná pravidla do své národní legislativy a také vymahatelné pokuty při neplnění domluvených podmínek.

Za třetí. Nepříjemným faktem je takzvaná automatická aktivace sankcí, která se uplatní v případě překročení schodku veřejných financí nad určenou hladinu vůči HDP.

Dalším problémem je fakt, že samotný pojem strukturální deficit má vztah ke struktuře ekonomiky, a tím představuje nejednoznačnou a těžce vymezitelnou hranici. To nahrává úředníkům EU, kteří se na tuto veličinu mohou dívat různě, různě ji měřit a posuzovat a měnit své názory. Jejich rozhodnutí bude ale základem pro právně vymahatelné sankce.

Za páté. Problém je i to, že přistoupení k navrhovaným ekonomickým podmínkám zužuje prostor pro ekonomické stimuly v určitých odvětvích a znesnadňuje tak proaktivní zaměstnaneckou politiku.

Ještě jednou tedy opakuji, že naše hnutí SPD je zásadně proti vyslovení souhlasu s přístupem k této smlouvě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan poslanec Munzar tady přesvědčivě argumentoval formulacemi týkajícími se koordinace hospodářských politik. Já si myslím, že je k tomu potřeba ovšem dodat, že tyto formulace jsou v hlavě IV a vláda přistoupila k fiskálnímu kompaktu s tím, že si vyjednala výjimku, nebo uplatnila právo výjimky na hlavy III a IV, tedy v té koordinaci hospodářských politik mají výjimku a my přistoupením k této smlouvě těmito formulacemi nebudeme vázáni. To za prvé.

Ale především jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Poslanci SPD, ale i někteří jiní, hovoříme-li o této smlouvě, vždy o ní mluví jako o zásadním kroku k přijetí eura a argumentují proti přijetí eura v České republice. S veškerou zkušeností ministra financí a dlouholetého poslance, který vyjednával a schvaloval ty či ony smlouvy, říkám zcela rozhodně, že v celém fiskálním kompaktu nenajdete jedno jediné slovo, které by nás o krůček přibližovalo k přijetí eura, ať už si to přijetí někdo z nás přeje, nebo nepřeje. Prostě to tam není. A jestliže někdo argumentuje eurem, když mluví o fiskálním kompaktu, dopouští se zásadního argumentačního faulu.

Já samozřejmě vládě velmi vyčítám, že uplatnila výjimku i na hlavu III, protože holt ta hlava III je gros a jádro fiskálního kompaktu a daleko přísněji, než maastrichtská kritéria, uplatňuje některé parametry na hospodaření veřejných rozpočtů. I tam máme výjimku. Takže skutečně naprosto zásadní dopad přijetí této smlouvy pro realizaci hospodářské politiky vlády tady prostě není. To je bohužel fakt. Já bych si přál, aby byl, ale on není.

Zbývá ten jeden jediný argument, který je velmi zlehčován, a sice že všechny země kromě Velké Británie, která se rozhodla pro brexit, všechny ostatní země přistoupily k fiskálnímu kompaktu, byť řada z nich - Polsko, Maďarsko - si také jako vláda České republiky uplatnila výjimku na hlavy III a IV.

V politice jsou, dámy a pánové, symboly důležité. To znamená, logicky si spousta našich partnerů z těch 26 zemí, které už přistoupily, položí otázku: Když to ti Češi nechtějí ratifikovat úplně stejně jako ti Britové, nechtějí oni nakonec taky vystoupit z té Evropské unie jako Britové? A já patřím k těm, kteří si nepřejí, aby si naši partneři tuhle otázku kladli, protože je to znejisťuje v jistotě, jaký my jsme vlastně partner. Není to marginální důvod, je to zcela zásadní důvod. Pro tento důvod také pro to budeme hlasovat.

A ještě jednou zpátky k tomu, že tvrdím - a prosím, aby mi kdokoliv ukázal jedno písmeno v té smlouvě, které nás přibližuje euru - tak já si dovolím tvrdit, že ti, kteří jsou proti fiskálnímu kompaktu, jsou pro to, abychom vystoupili z Evropské unie. Je to samozřejmě nesmysl, já si to nemyslím. Ale je to argument mnohem logičtější než argument těch, kteří říkají, že přistoupením k fiskálnímu kompaktu se přibližujeme euru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Válková, po ní pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já se tedy konečně dostávám k tomu svému úkolu, který je naštěstí významně skromnější než ty věcné připomínky, které jsme tady před chvílí slyšeli a které tak výstižně vyjádřil, shrnul a srozumitelnou formou ozřejmil můj předřečník pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím, pane předsedající, a totiž k charakteru přenosu pravomocí z České republiky na Evropskou unii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP