Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

5.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 104/ - druhé čtení

Vítám mezi námi pana senátora Vladimíra Plačka... a pan senátor Vosecký je tady také přítomen. To je vynikající. Takže oba za zástupce navrhovatelů. Dovolím si připomenout, že při druhém čtení... je jasné, že jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku tento tisk jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru rozpočtovému. A já požádám paní poslankyni Pekarovou Adamovou, která je zpravodajkou garančního výboru, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Požádám o to, aby byl připraven pan poslanec Jiří Dolejš, který je zpravodajem rozpočtového výboru. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s opravdu krátkou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku číslo 104, respektive tedy s usnesením výboru pro sociální politiku, který předlohu projednal na své 13. schůzi 21. června tohoto roku. V rámci výboru nebyl podán žádný pozměňovací návrh a bylo tedy přijato následující usnesení: "Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 329/211 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 104; za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce výboru pro sociální politiku a požádám pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Jiřího Dolejše, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pana kolegu Dolejše ale nevidím. Paní předsedkyni také ne, tak jedině někdo z místopředsedů, jestli se chce ujmout informace. Pokud ne, můžeme samozřejmě bez té informace, protože informace garančního výboru byla oznámena.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k této věci.? Nikdo se z místa nehlásí. V tom případě obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pokud ta rozprava byla... Není tomu tak.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy musí být odůvodněny. Ale také nevidím nikoho, kdo by se hlásil z místa, protože písemnou přihlášku také nemám. V tom případě končím... a vidím, paní poslankyně Dražíková. Dražilová, omlouvám se. Paní poslankyně, omlouvám se ještě jednou. Máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Já bych přece jenom ráda vystoupila ještě tady k tomuto bodu. Zopakovala bych, že zde už v prvním čtení zaznělo, že předmětná novela usiluje o sjednocení podmínek, za kterých je zdravotně postiženým poskytován příspěvek na mobilitu.

Jenom pro vysvětlení. Osobám, kterým není poskytována pobytová sociální služba, je tento příspěvek poskytován na základě čestného prohlášení. A těm osobám, které jsou klienty pobytových služeb, je tento příspěvek poskytován na základě prokázání skutečnosti, že se skutečně pravidelně dopravují. A právě v těchto rozdílných podmínkách spatřuje předkladatel nespravedlnost a zjevnou diskriminaci. Je třeba zdůraznit, že situace osob využívajících pobytovou sociální službu je opravdu zcela rozdílná od situace osob, které jsou v domácím prostředí. Osobám v pobytových službách je poskytována celodenní komplexní péče. A protože jsem z praxe, tak skutečně mohu zodpovědně říct, že jejich potřeba opakovaně - zdůrazňuji opakovaně - se dopravovat mimo tato zařízení je opravdu spíše výjimečná. Naopak osoby, které pobytovou sociální službu nevyužívají, si veškeré své potřeby a aktivity musí zajišťovat sami. Tento rozdílný způsob prokázání nároku, jak jsem zmiňovala, na přiznání příspěvku však neznamená, že osobám pobývajícím v zařízení sociálních služeb má být příspěvek na mobilitu automaticky odnímán. Současná právní úprava, jak jsem zmínila, umožňuje těmto osobám příspěvek čerpat v případě, že existují důvody hodné zvláštního zřetele.

Předkladatel poukazuje na to, že ačkoliv současná právní úprava připouští i výplatu příspěvku osobám, které jsou v pobytových zařízeních, tak ve skutečnosti k tomu v praxi nedochází, nebo dochází velmi výjimečně. My jsme tuto problematiku, jak už bylo řečeno, projednávali i na výboru pro sociální politiku a spíše jsme se shodli na tom, že je různá praxe. A je možné, že na úřadech práce v jednotlivých krajích dochází ke špatné aplikaci metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí, komu příspěvky v pobytových službách vyplácet. Já jsem si znovu prověřovala situaci ve svém volebním kraji, tedy v Jihomoravském kraji, a opravdu, pokud jsou k tomu dány důvody, tak příspěvek na mobilitu je vyplácen.

Jaké jsou důvody v těchto zařízeních? Je to tak, že je to jízda do zaměstnání například u osob zdravotně postižených. Jsou to pravidelné návštěvy manžela v jiném zařízení. Jsou to pravidelné návštěvy v rodinách. Pokud si třeba rodina bere každý týden svého rodinného příslušníka domů, tak je to zohledňováno a je jim vyplácen příspěvek na mobilitu. Je to pravidelná návštěva hřbitova, pravidelná návštěva bohoslužeb. Takže opravdu to vypláceno je.

Asi není nepodstatné, že jsme také slyšeli, že navrhovaná změna by stála navýšení 400 milionů ročně. Tak jak jsem jednala v těch zařízeních, věřte tomu, že sociální pracovnice pracují dobře, a pokud se někdo opravdu pravidelně dopravuje, tak tuto skutečnost na úřad práce hlásí. Musím ale říct, že v praxi se dějí i opačné situace, kdy rodina tlačí na sociální pracovnice, aby jim toto potvrzení daly i bez toho, že tomu tak ve skutečnosti je.

Myslím si, že je třeba se zmínit i o tom, že by došlo k dalšímu zatížení úřadů práce, protože by si automaticky všichni klienti pobytových služeb s průkazkou ZTP nebo ZTP/P požádali o výplatu příspěvku na mobilitu. Jsem tedy přesvědčena, že stávající úprava podmínek pro přiznání příspěvku na mobilitu je opodstatněná a zcela přiměřená, a proto opakovaně navrhuji zamítnutí novely zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Děkuji paní poslankyni Lence Dražilové. A v rozpravě tedy nyní pan senátor Vladimír Plaček. Jsme v podrobné rozpravě. Prosím, nenahrazujme podrobnou rozpravu obecnou. Je potřeba se tedy vyjádřit k návrhu, který padl v podrobné rozpravě.

 

Senátor Vladimír Plaček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Já se samozřejmě k tomuto návrhu musím vyjádřit a musím se vyjádřit zcela nesouhlasně s vyjádřením, že doprava lidí, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb, je nahodilá a není v tak velké četnosti jako u osob, které žijí mimo pobytová zařízení sociálních služeb.

Jde o to, jak budeme nahlížet na dopravu, která má být pravidelná, a z jakých důvodů je lidem, kteří jsou v pobytových zařízeních sociálních služeb, odepírána anebo odnímána nebo vůbec nepřiznávána - ta účelovost, prosím, která je i tady v těchto rozhodnutích (ukazuje listiny), mám tady přímo i od prvoinstančního stupně i od druhoinstančního stupně jednoznačně důvod, proč tedy není přiznán ten příspěvek na mobilitu lidem z pobytových zařízeních sociálních služeb, že se jedná o cesty do zaměstnání, do školy nebo do zdravotnických zařízení, ještě s tím požadavkem, že by měli dokládat ještě potvrzení, že v tom zdravotnickém zařízení byli, což je naprosto nereálné, protože zdravotnická zařízení to vydávat nebudou. A pokud by je vydala, tak navíc ještě oproti poplatku.

Nicméně důvod pro zamítání je přesně ten, o čem hovořila paní kolegyně poslankyně, že se jedná o rodinnou soudržnost. A teď naopak tady říkala, že někomu je to přiznáváno - cesty na hřbitov, za rodinnými příslušníky. A tady já mám černé na bílém, že to prostě přiznáváno není. A já se obávám, že tou metodikou to řešitelné není. Že každý úřad práce postupuje prostě jinak. Někde to přiznají, někde to nepřiznají. Těch přiznaných příspěvků na mobilitu lidem z pobytových zařízeních jsou v řádech desítek a jenom v řádech stovek je mnoho pobytových zařízení sociálních služeb.

Takže já se moc přimlouvám k tomu, abyste se ztotožnili s doporučením výboru pro sociální politiku, který doporučuje tento náš senátní návrh schválit, a moc vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Žádný návrh, který bychom mohli hlasovat na konci druhého čtení, to znamená vrácení návrhu zákona garančnímu výboru, případně zkrácení lhůty pro třetí čtení, aby se s ním garanční výbor nezabýval, jsem nezaznamenal a jediný návrh, který padl v podrobné rozpravě - návrh na zamítnutí se hlasuje na začátku třetích čtení. Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Končím bod 5. Děkuji pánům senátorům, děkuji zpravodajce a končím tento bod.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP