Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb.,
o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

Já bych požádal, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Než se ujme slova, požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jakub Michálek.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Taťána Malá Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesla úvodní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, paní ministryně, a požádám sněmovnu o klid. Myslím si, že je důležité, aby odůvodnění vládního návrhu zákona probíhalo v důstojné atmosféře. Pokud máte jiný program jednání, prosím v předsálí. Děkuji vám.

Pokračujte, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Taťána Malá Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesla úvodní slovo k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby adaptace přímo použitelné právní úpravy Evropské unie. Hlavním cílem tohoto návrhu je uvést českou právní úpravu do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení číslo 1024/2012, a zajistit tak řádnou adaptaci tohoto nařízení. Lhůta pro adaptaci nařízení je stanovena do 16. února 2019.

Citované nařízení zavádí vícejazyčné formuláře, které mají usnadnit volný pohyb osob v rámci Evropské unie odstraněním některých formalit, které se týkají pořizování překladů a nejčastěji používaných veřejných listin. V resortu Ministerstva spravedlnosti se povinnost nařízení v specifikovaných případech přiložit k veřejným listinám vícejazyčný standardní formulář týká konkrétně výpisu z evidence rejstříku trestů. Tyto formuláře se mají používat jako pomůcka pro překlad, to znamená, pokud orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování, neměl by dále požadovat překlad veřejné listiny.

Přestože je nařízení přímo použitelným právním předpisem, klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a vyžaduje provedení organizačně technických změn. Stávající úprava nevyhovuje požadavkům nařízení, neboť neumožňuje o vydání tohoto formuláře při podání žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů požádat, neupravuje formu, v jaké bude formulář vydáván, a je potřebné upravit postup, jakým budou řešeny případy, kdy nebude možné vydat výpis z evidence rejstříku trestů na počkání s ohledem na potíže s vyhotovením vícejazyčného standardního formuláře. Pro řádnou aplikaci tohoto přímo použitelného nařízení je třeba zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, adaptovat.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni za úvodní slovo a požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl zpravodajskou zprávu k tomuto tisku. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Skutečně jde o implementační tisk. Sněmovní tisk 136 se tedy zabývá zavedením standardních vícejazyčných formulářů u výpisu z rejstříku trestů, implementuje evropskou legislativu, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady 216/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii, zavádí vícejazyčné formuláře, čímž omezuje nutnost úředních překladů, zjednodušuje mobilitu občanů Evropské unie a přístupnost české státní správy pro tyto občany a díky němu už nebude nutné opatřovat veřejné listiny vydané orgánem členského státu Evropské unie apostilou, ale takový dokument bude uznán napříč Evropskou unií.

Doporučuji, abychom tento návrh pustili do dalšího čtení.

Nyní bych si dovolil ještě jednu reakci, kde už vystupuji z role zpravodaje a poprosím vlastně o přednostní právo. (Obrací se na předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, tak já tedy nejdříve ukončím tuto část a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nyní se tedy hlásí pan předseda Michálek, ale v rozpravě.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem jenom chtěl říci v návaznosti na projev pana Faltýnka, že já paní ministryni poslouchám. Poslouchám i to, co říká pan Faltýnek. Myslím si, že demokracie je diskuse a že bychom se navzájem poslouchat měli, i když zrovna jsou důležitější věci na vašem mobilním telefonu. Myslím si, že demokracie je diskuse, a z toho bychom měli vycházet. Vzhledem k tomu, že my ostatní posloucháme, tak to je i ten důvod, proč vás v příštích volbách porazíme. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já budu striktně dodržovat jednací řád, a protože nemohu být vystřídán, nemám tady žádného ze svých kolegů, tak se samozřejmě zdržím dalších komentářů. Až budu nahrazen v řízení schůze, tak odpovím na zcela nemístné invektivy některých kolegů.

Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pane zpravodaji? Není tomu tak.

Nemáme tedy žádné hlasování o vrácení nebo na zamítnutí. Budeme se zabývat pouze návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl, aby tento tisk byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat tento tisk jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru ústavněprávnímu jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 34, z přítomných 146 pro 126, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Nikoho nevidím, není tedy o čem hlasovat. Můžeme tedy konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Dalšímu výboru návrh přikázán nebyl. Lhůta k projednání zůstává podle zákona 60 dnů. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Končím bod číslo 18.

Než přikročíme k dalšímu bodu, konstatuji omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to od 17.45 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Adam Kalous.

Budeme pokračovat. Já využiji toho, že je tady pan místopředseda Okamura, který mě vystřídá, a hlásím se o slovo mimo program.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné odpoledne. Takže se přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych žádal nejen kolegu Michálka, ale všechny ostatní poslance a poslankyně této Sněmovny, aby když pronášejí něco v této Sněmovně, aby se nespoléhali na to, že to je prohlášení a slova, která nemohou být pod trestním stíháním.

Žádám kolegu Michálka, aby nelhal! Pan inženýr Lubomír Krejsa není mým asistentem, nikdy jím nebyl! Inženýra Krejsu znám, stejně jako další osoby, nakonec ve svém mobilním telefonu mám cirka šest a půl tisíce telefonních čísel. A to je celkem logické vzhledem k tomu, kolik je členů naší strany a kolik je funkcionářů a kolik je lidí, se kterými se denně stýkám.

Pokud někdo chce říkat, že to je nominant KSČM, tak odpovídám, že není. Pan inženýr Krejsa byl v dozorčí radě poprvé myslím od roku 2007 nebo 2008, pak v ní nebyl, pak v ní zase byl. Jeho nominaci do té dozorčí rady pošty jako specialistu na IT podepisovali pan ministr Ivan Langer nebo pan ministr Kubice, další ministři těch dalších vlád. A jestli někdo zpochybňuje jeho činnost, tak já jsem se o tom informoval, když bulvární noviny o něm psaly hlouposti, které nemají žádnou validitu. A jestli někdo z ústavních činitelů, poslanců této Sněmovny, používá bulvární tisk jako informační strategii, je to jeho problém! On se sám znemožňuje před společností. Já ne.

A to, že samozřejmě někteří zatraceně jsou vzteklí, že pan inženýr Krejsa zabránil prodeji státního majetku, který je důležitý pro činnost České pošty, no to samozřejmě je možné. Tak nevím, za koho lobbujete. Jestliže člověk, který je v dozorčí radě státního podniku, chrání majetek státu, jestli vám to vadí, tak je mi vás líto! (Celá řeč pronesena velmi důrazně. Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže to bylo vystoupení. Přejete si reagovat. Takže pan předseda poslaneckého klubu Pirátů, pan poslanec Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, a jsme zpátky u toho, o čem jsem mluvil. Je potřeba se poslouchat. Já jsem neříkal, že je váš asistent, ale že je váš poradce. Což se objevilo v médiích. Jestli to není váš poradce, vystupte zde, řekněte, že to není váš poradce, že to nikdy nebyl váš poradce, že ho znáte jenom vzdáleně, a bude to všechno vysvětleno. Ale nikdo nikdy nemluvil o žádném asistentovi. Takže snažíte se tady bojovat se slaměným panákem, kterého jste si sám postavil. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji za vyjádření. Tak. A nyní tedy můžeme, protože není další zájem o přihlášky s přednostním právem, přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Takže nyní tady máme návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského... Tak, mám tady sice přihlášku do rozpravy od pana poslance hnutí ANO Jana Řehounka, ale ona není otevřená rozprava, takže to byl asi omyl. Takže já vás zase odmažu.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP