Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

19.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana
a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 140/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 140/1. Už vidím zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věru Kovářovou, že už se usazuje na své místo. Takže já vás poprosím, abyste návrh uvedla jako zástupkyně navrhovatelů. Paní poslankyně, máte slovo. A zároveň se již usazuje i zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Hrnčíř. Tak. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám představila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který předložil klub Starostů a nezávislých. Cílem tohoto zákona, resp. tohoto návrhu, je snížit sazbu daně z přidané hodnoty na jízdné ve veřejné dopravě z 15 na 10 %. Tato novela umožní ponechat více peněz ve veřejné dopravě.

Veřejná doprava je z velké části kryta z veřejných financí. Týká se to státu, krajů a obcí. Nejeví se tedy proto vhodným, aby veřejná doprava byla bezúčelně zatěžována vyššími sazbami DPH na jízdné. Připomínám, že sazba v České republice na jízdné je osmou sazbou nejvyšší v Evropské unii.

Samozřejmě že pokud dojde ke snížení této sazby, z těch odhadů, které máme, by jedna miliarda mohla zůstat v podstatě v rozpočtu krajů, obcí a měst a mohly by se krýt výdaje na dopravní obslužnost, které neustále stoupají. Připomeňme si zvýšení platů řidičů, které bylo z rozhodnutí vlády, které výrazným způsobem zvýšilo náklady na veřejnou dopravu v rámci krajů. To jim bylo částečně kompenzováno, ale obcím kompenzováno nic nebylo. Pokud by tato částka zůstala v jejich rozpočtech, tak poté by samozřejmě se mohly krýt další náklady, které budou způsobeny nárůstem inflace. Samozřejmě že by bylo možné nezvyšovat jízdné, protože jsou takové signály, že by se jízdné muselo zvyšovat, i když víme, že ze strany vlády jde jiné opatření. Samozřejmě kraje, obce a města by tuto částku mohly také použít na zkvalitnění dopravní obslužnosti, na zlepšení spojů, na kvalitu služeb.

Pokud vím, tak vláda se chystá zařadit do druhé snížené sazby různé služby, například opravy oděvů, i když vím, že to je v návaznosti na EET. Ale myslím si, že podpora veřejné dopravy lidí, kteří jezdí do škol, do zaměstnání, je cesta správným směrem. A jednou z těch cest je snížení daně z přidané hodnoty na jízdné ve veřejné dopravě. Proto bych vás poprosila, abyste tento návrh propustili do druhého čtení.

Na závěr bych chtěla říci, že vláda vyjádřila negativní stanovisko a zdůvodnila to tím, že v našem zákoně jsou určité chyby. My jsme si toho vědomi, a proto jsme připravili pozměňovací návrh, který vše upravuje v soulad. Tento návrh jsme konzultovali s Ministerstvem financí a předložili bychom ho potom do rozpočtového výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věře Kovářové. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Hrnčíř.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 140.

Dle stávající legislativní úpravy podléhá jízdné ve veřejné dopravě první snížené sazbě z daně z přidané hodnoty. Podle názoru předkladatelů nejde s ohledem na existenci veřejného zájmu na využívání a rozvoji veřejné dopravy o vhodné řešení. Zdanění totiž v obecné rovině navyšuje cenu jízdného a vůči potenciálním zákazníkům působí demotivačně.

Tuzemská sazba DPH uvalená na jízdné ve výši 15 % je osmou nejvyšší v Evropě, jak už tady zaznělo. Při přesunu do jiné, příhodnější daňové sazby může dojít ke zlevnění jízdného, popřípadě při zachování jeho cen mohou být prostředky neodvedené na daních využity ve prospěch rozvoje veřejné dopravy. Potenciálně mohou posloužit také pro navýšení mezd řidičům ve veřejné dopravě, jichž je v České republice nedostatek, a současná úroveň mezd pro ně nepředstavuje dostatečnou motivaci.

Vláda na své schůzi dne 30. dubna 2018 návrh projednala a posoudila a vyslovila s ním nesouhlas zejména z důvodů několika legislativně technických nedostatků. Ovšem na tyto připomínky reagovala pro druhé čtení paní předkladatelka poslankyně Věra Kovářová pozměňovacím návrhem. Dále organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. května 2018 usnesením č. 68, určil zpravodaje Jana Hrnčíře a navrhl rozpočtový výbor jako garanční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji zpravodaji pro prvé čtení. Otevírám obecnou rozpravu. Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zamítnout tuto novelu v prvním čtení a udělám k tomu krátké zdůvodnění. Jedná se o nesystémový zásah do celého sazebníku DPH, který je v rozporu se současnou konstrukcí zákona o DPH. Návrh není ani logicky zdůvodnitelný. Změna se týká jen jednoho druhu pravidelné dopravy. Návrh přináší poměrně velký výpadek v rozpočtu bez jakéhokoli řešení na jeho kompenzaci, navíc je nesystematický z hlediska konstrukce zákona o DPH. Dokonce ani předpoklad snížené výsledné ceny jízdného tu není relevantně podložen.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Romanu Kubíčkovi. Máme tedy návrh na zamítnutí, takže si to poznamenávám. Nyní má slovo paní ministryně Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych okomentovala předložený poslanecký návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, a to tak, že on je jednak ztížen docela zásadními legislativními vadami a jednak představuje dílčí nesystémový krok z hlediska regulace daňové zátěže subjektů. Dovolím si tedy tak z pohledu Ministerstva financí avizovat nesouhlasné stanovisko a přiblížit vám, v čem ty vady hlavně spočívají, tedy v čem spočívá to nesouhlasné stanovisko.

Nezamýšlenou vadou návrhu je skutečnost, že změna zákona, tak jak je předkladateli navržena, by nemohla vést k naplnění záměru snížit sazbu daně z přidané hodnoty pro pozemní hromadnou pravidelnou dopravu cestujících a jejich zavazadel jejím přeřazením z první do druhé snížené sazby, neboť je v rozporu se současnou konstrukcí zákona o dani z přidané hodnoty. S ohledem na to, že by však byla tato položka vyjmuta ze snížené sazby 15 % sazby daně, podléhala by tato služba v důsledku přijetí navrhované změny základní sazbě daně 21 %. Došlo by tak u ní ke zvýšení, nikoli ke snížení oproti stávající sazbě daně. Na tuto legislativní vadu nicméně reaguje pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové, který již byl vložen do systému a je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny. Pokud by však došlo k přijetí opraveného znění v duchu zmíněného pozměňovacího návrhu tak, aby výsledek odpovídal záměru předkladatelů, bude návrh znamenat výpadek v příjmech státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí v předpokládané výši 930 milionů korun, to znamená skoro miliardu.

Tento návrh navíc nesystémově přeřazuje do druhé snížené sazby 10 % pouze část hromadné pravidelné dopravy cestujících a například vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel, osobní doprava lanovými visutými dráhami, které také zajišťují dopravní obslužnost v území, zůstávají v první snížené sazbě DPH. Uvedené tedy neodpovídá opozicí požadovanému trendu zjednodušování daňových předpisů a zároveň zakládá obavy z nedůvodné nerovnosti. Nelze přisvědčit ani očekávání navrhovatelů, kteří si od návrhu slibují, že v důsledku snížení DPH dojde ke snížení cen jízdného.

Tato vláda počítá v rozpočtu na rok 2019 se slevou jízdného pro velmi významnou skupinu obyvatel, a to důchodců a studentů, a to ve výši 75 %. V rozpočtu bude vynakládáno 6 miliard korun. My počítáme v doprovodném zákonu k DPH, který je změnovým zákonem k novele zákona o EET, již je v Poslanecké sněmovně na této schůzi, počítáme se snížením celé řady položek do druhé snížené sazby 10 %. Má to podpořit zejména třetí a čtvrtou vlnu EET. Ale počítáme tam třeba i se snížením DPH na vodné a stočné. A tam se postaráme o to, díky, prostřednictvím cenového výměru Ministerstva financí, aby to pocítili ti koneční spotřebitelé, to znamená naši občané. Tento krok však je nesystémový, bude drahý a pro správu velmi komplikovaný, jak pro plátce, tak pro správu, která spravuje daně, to znamená finanční. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nemám, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Je zde zájem o závěrečná slova? Ano, je. Paní poslankyně Kovářová má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zde jste slyšeli od paní ministryně financí, že je to opatření nesystémové. Já musím říci, že se domníváme jako předkladatelé, že to tak zcela není, protože víme, že to je cesta správným směrem. Snížená sazba na daň z přidané hodnoty na jízdné ve veřejné dopravě je správnou cestou. Proto vás prosím, abyste tento návrh propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem. Takže jsme ukončili obecnou rozpravu, ukončili jsme závěrečná slova. Mám zde poznamenáno, že zde byl přednesen návrh na zamítnutí panem poslancem Kubíčkem. To je návrh, se kterým se nyní vyrovnáme hlasováním. (Zní gong.) Pozval jsem všechny nepřítomné poslance do sálu. Je zde žádost o odhlášení. Všichni jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 35, přítomno 152 poslanců, pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat. (Potlesk celé pravé části pod galerií pro tisk.)

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako výbor garanční? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná rozpočtový výbor jako výbor garanční. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36, přihlášeno 158 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem k projednání tohoto návrhu je rozpočtový výbor.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh nějakému jinému výboru. Navrhuje prosím někdo z poslanců něco takového? Pokud tomu tak není, tak konstatuji, že se návrhem bude zabývat rozpočtový výbor jako výbor garanční, a končím projednávání prvního čtení tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP