Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

22.
Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové,
Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 157/1. Já tady mám poznámku - snad pan předseda klubu ANO poslanec Faltýnek - že je tady veto dvou poslaneckých klubů. Pane poslanče, já tady mám poznámku, že je tady veto navržené poslaneckými kluby ANO a ČSSD. Já bych vás v tom případě poprosil na mikrofon, abychom se s tím vaším návrhem seznámili.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Navrhuji veto na projednávání podle § 90 jménem poslaneckého klubu ANO a sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže jsme to tady slyšeli. Já si tedy otevřu složku pro postup jednání v případě veta. (O slovo se hlásí poslanec Chvojka.) Pardon, prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ano, já s tím vetem souhlasím. Je to jménem klubu ANO a ČSSD. Chtěl bych jenom říci ten důvod za poslanecký klub ČSSD, proč veto pro to první čtení. Ono, přátelé, i kdybychom s tím návrhem souhlasili, tak dneska máme 27. června. Ten legislativní proces trvá nějakou dobu. Takže i kdybychom dneska ten návrh přijali v prvním čtení, tak máme konec června, třicet dnů na Senát, podpis prezidenta, musí to vyjít ve Sbírce zákonů. Takže bychom těm vodákům, kteří si chtějí zakalit na těch loďkách, beztak nijak nepomohli, protože v říjnu už na lodích nejspíše po té řece jezdit nebudou. Takže ten návrh na první čtení by měl logiku, kdyby sem přišel dejme tomu v únoru, nejpozději v březnu. Teď to logiku nemá.

Tudíž já jsem pro to, aby pokud návrh nebude zamítnut, šel do výboru, tam se standardně projednal a případně se těm kaličům vodákům pomohlo až od příštího léta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi klubu ČSSD. Takže jenom zopakuji, že stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 157/1. Budeme tedy pokračovat standardním projednáváním a prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Lukáš Bartoň, a samozřejmě se může už posadit i zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Munzar. Takže pane poslanče, prosím, abyste nám řekl stanovisko za navrhovatele.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Veto jsem slyšel, tedy ve standardním čtení. Je mým přáním, abychom to těm vodákům dali alespoň pod stromeček, abychom to stihli. Dobře.

Zákon o vnitrozemské plavbě. Zde se navrhuje v paragrafu o přestupcích vyjmout vodáky. Jedná se o to, že se zde vloží slova: "nejde-li o malé plavidlo, které se nezapisuje do plavebního rejstříku a nemá vlastní strojní pohon." Čímž jsme definovali hlavně vodáky.

Celý zákon je zaměřen především na vodáky. Pravděpodobně se bude týkat i šlapadel a rybářských loděk. Jedná se o malá plavidla, která nemají strojní pohon, což je důležité. V zákoně již existují malá plavidla, kde je povolen strojní pohon do 4 kW. Ani těm jsme to nechtěli povolit. Cílíme vyloženě na vodáky, na malé plavidlo do

1 000 kilogramů včetně zátěže, bez plachet - plachty nesmí mít nad 12 m2. Pro představu to znamená, že takové windsurfingové prkno by do toho také spadalo.

Zákon, jak uvádím občas, dekriminalizuje chování, kdy vodáci pijí alkohol na vodě. Ne plně legalizuje. I nadále zůstávají v platnosti další předpisy, jak už v zákonu o vnitrozemské plavbě, tak v dalších zákonech. Jako příklad mohu uvést, že i nadále v zákonu o vnitrozemské plavbě bude zachována povinnost vůdce plavidla zajistit bezpečnost osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu. Je nasnadě, že při nadměrné konzumaci alkoholu by byla bezpečnost ohrožena.

Další významnou regulaci obsahuje kupříkladu i § 42 odst. 5, který stanoví a působí preventivně a dává osobám vykonávajícím dozor na vodních cestách, typicky pracovníci plavební správy, případně policie, právo na místě zakázat plavbu, pokud zjistí, že jsou schopnosti vůdce plavidla nebo členů posádky sníženy z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky.

Takže i nadále platí, že pokud dojde k nějakému chování na vodě, tak plavební správa, případně policista má právo vykázat dotyčného z vody ven. Již mu ale nebude udělovat pokutu až do výše 100 tisíc korun, což platí v současném stavu.

Jako důležitý a obecný předpis, který i nadále bude v platnosti, bych uvedl zákon číslo 65/2007 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky omamných látek, který v § 19 tohoto zákona stanoví, že "osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky."

Zatímco zákon o vnitrozemské plavbě nastoluje nulovou toleranci, tak obecný předpis již posuzuje, nakolik je člověk ovlivněn alkoholem. Ostatně to v současné době posuzuje policie již nyní. Již nyní, pokud uděluje pokutu za požití alkoholu na vodě, tak posuzuje, nakolik dané chování bylo závažné, nakolik ohrožovalo ostatní. Posuzuje, o jaké plavidlo šlo, v jakém bylo provozu. A ne zřídkakdy dojde k závěru, že jednání vlastně nebylo natolik nebezpečné, a daného člověka pustí s napomenutím.

Jako další předpisy, které jsou platné, bych uvedl občanský zákoník, který jasně hovoří o tom, že jsme odpovědní za škodu, která někomu vznikne.

Jako pomalu nejvyšší zákon bych uvedl trestní zákoník. V případě trestního zákoníku zde máme řečeno, jak máme pečovat o děti a podobně. Ale hlavně je taky zde už i § 274. A zde bych vám citoval: "Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti."

Ovšem trestní zákoník už, jak se říká jako prostředek ultima ratio, už je až nejvýš. Myslím, že do té doby už stačí zákon, který jsem citoval předtím.

Dále máme plno právních předpisů, co se týká pojištění apod.

Závěrem bych v této úvodní řeči rád uvedl, že zde dochází ke zrušení nulové tolerance. Pokud někdo argumentuje tím, že se uvolní stavidla a kdokoliv si bude pod vlivem alkoholu moci dělat na vodě cokoliv, tak nehovoří pravdu. A rád bych, kdyby se debata tímto směrem neubírala. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já děkuji zástupci navrhovatele panu poslanci Lukáši Bartoňovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, dnes se bavíme o vztahu vodáků a alkoholu. Já si dovolím nejdříve takový krátký historický exkurz, abych vás navnadil na projednávané téma.

Rum a alkohol byl povinným kdysi vybavením námořníků. V britském Královském námořnictvu v 17. století byl dokonce určen příděl jednoho galonu piva na osobu a den. Pivo bylo postupně nahrazeno rumem. Od roku 1756 byly oficiálně příděly stanoveny na půl pinty rumu s poměrem ředění 4:1, a tak vznikl populární grog. A tento předpis zůstal nezměněn po dvě stě let. Ustoupilo se z něj, a to je důležité, nikoliv z důvodu bezpečnostních, ale disciplinárních. Přesto tato tradice zůstala s útlumem až do roku 1970. A poslední denní doušek rumu byl na lodích Jejího Veličenstva podáván 31. července 1970 a tento den bývá označován jako black tot day. A to je na úvod, opravdu, abych vás navnadil na projednávané téma.

A nyní k samotnému návrhu zákona. Záměrem předkladatelů je zrušení drakonických pokut až do výše 100 tis. korun pro vodáky za požití alkoholu, tabákových výrobků a návykových látek, resp. pro vůdce a členy posádky malých plavidel bez vlastního pohonu, jako jsou typicky kánoe, rafty, kajaky, pramice, vory. Předkladatelé zdůrazňují, že navrhovanou právní úpravou nebude dotčena odpovědnost za škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jiných právních předpisech.

Vůdce a členové plavidla jsou nadále povinni dodržovat ostatní legislativní pravidla stanovená tímto a dalšími předpisy. A to potvrzuje i vláda ve svém negativním stanovisku, která říká, cituji: " I kdyby byla změna v navržené podobě schválena, nevyloučila by zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek a odpovědnost za jeho porušení podle obecné úpravy včetně úpravy trestněprávní." Dále vláda k návrhu vyčítá určité nepřesnosti a nedostatky ve formulacích, které by mohly vést podle vlády k nepřesnému, resp. k mnoha výkladům. Konkrétně se jedná o formulaci malé plavidlo, které se nezapisuje do plavebního rejstříku, a dále dle názoru vlády řazením slov by se návrh vztahoval pouze na vůdce plavidla a nikoliv na členy posádky.

Na to předkladatelé reagovali, na tyto výtky, legislativní úpravou textu, kde zpřesňují plavební rejstřík na rejstřík malých plavidel a zároveň přesně vymezují okruh osob tak, aby bylo jasné, že úprava se týká jak vůdce plavidla, tak členů posádky. Předpokládám, že když je tady vzneseno veto, a pokud tento návrh projde do druhého čtení, tak to bude pozměňovací návrh.

Zbytek stanoviska vlády je popisem škodlivosti alkoholu. A to se vracíme k věcné stránce navrhovaného zákona. Na to samozřejmě může mít každý svůj názor a já vám tady tedy představím svůj. Aby nedošlo k mýlce, podle mého názoru se nejedná o žádný generální pardon pro opilce. Nepřiměřené požívání alkoholu, v jehož důsledku takový jedinec způsobí újmu a škodu na zdraví či majetku, totiž postihuje, jak jsem již řekl a také řekl předkladatel, více než jedno nařízení. Kromě zákona o plavbě je to občanský i trestní zákoník a další předpisy. Konkrétní paragrafy se pak vztahují ke konkrétnímu jednání pod vlivem alkoholu či dalších omamných látek a pochopitelně i k potrestání následků, které z nedovolené, nepřiměřené konzumace plynou.

Jinými slovy, nejde o ani tak o legalizaci pití alkoholu kdekoliv a komukoliv, a v jaké míře se komukoliv zamane, jako o nastavení poněkud lidštějších parametrů pro ty, kdo si během projížďky lodí dají jedno či dvě piva a stále jsou odpovědní za své chování. Navrhovaný předpis ale neznamená, že je požívání alkoholu podporováno. Policie má z ostatních předpisů dostatek jiných práv na to, jak řešit případné nebezpečné chování. Může např. zastavit plavidlo a vykázat takového člověka z plavby. Přetrvává odpovědnost za škody. A český právní řád má širokou paletu jiných vynutitelných pravidel, která jednání související s alkoholem určitým způsobem regulují. Ale myslí si zde snad někdo, že odpovědnost člověka vznikne nebo vzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, zákazů a příkazů? Naopak, čím větší omezení svobodné lidské vůle, tím větší neschopnost člověka posoudit adekvátnost svého počínání. Bude mu totiž chybět zpětná vazba, která, ano, může být někdy i velice bolestivá.

Na konci bych chtěl zdůraznit jednu věc. V tomto období se při našem jednání, naší slovutné Poslanecké sněmovny, může v restauračním zařízení podávat alkohol. Sami na sobě vidíme, že tuto možnost nikdo z nás nezneužil, a nejsme svědky nějakého nevhodného chování. Za stejné chování dnes ale můžeme pokutovat vodáky až do výše 100 tis. korun. Chovejme se tedy k vodákům stejně jako k sobě. Mějme na ně stejná měřítka. Podpořme zrušení těchto drakonických pokut. Přistupme k nim s primární důvěrou, že toho nebudou zneužívat. Nenahrazujme jejich vlastní odpovědnost brutálními pokutami a věřme lidem. A stejně jako pro pití alkoholu i pro zákony platí to okřídlené "všeho s mírou". Proto doporučuji podpořit postoupení zákona do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a ... Pardon, prosím vás, nepokřikujte po sobě, já pak nevím, jestli mluvíte na mě, nebo na někoho jiného. Prosím. Takže teď tady mám přihlášku s přednostním právem a je to pan ministr Dan Ťok. Následně bych tedy udělil slovo, jestli můžu tedy, panu poslanci Foldynovi, ten má faktickou poznámku. (Ještě se hlásí další poslanec.) Vy do obecné rozpravy? Ano, prosím. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona a nebudu se snažit být ani populistický, ani demagogický. Nicméně já jsem rád za tu nahrávku na ten historický exkurz. Je potřeba si říct, že tyhle dávky alkoholu pro námořníky byly pro plavby, které trvaly měsíce a roky a asi měly svůj důvod. Já nechci jít do takových věcí, jako je historie, nebo jako je v historii známá záležitost, že požití alkoholu bylo i polehčující okolností. A já nevím, jestli se k takové historii vrátit chceme. Já bych pro to úplně nebyl a myslím si, že by to bylo špatně.

To, co se mně na tom návrhu zákona obecně nelíbí, a chtěl bych, abychom se opravdu nezabývali tím, že tady budeme říkat, že odstraňujeme drakonické pokuty pro vodáky. Prosím vás, ty pokuty jsou tam opravdu odstupňované a jsou třeba pro kapitány, nebo kapitány velkých lodí, kteří by mohli udělat velkou škodu, tak ty by měly být odstrašující pro ně. Představa, že tady bude někdo běhat za vodáky a bude jim nutit pokutu 100 tis. korun, je absurdní. A totéž, co tady bylo řečeno, že je možno i napomenout a dát v dnešním způsobu jenom, řekl bych, ponaučení nebo připomínku a nedávat peněžitou pokutu, ta je dneska v tom zákoně úplně stejně.

Podle mého názoru tady je jiný aspekt, o kterém se musíme bavit, a tohle podle mého názoru z hlediska resortu dopravy je prostě snaha prolomit nulovou toleranci alkoholu v dopravě. Ať už je to pro vůdce malých plavidel, nebo je to pro kohokoliv jiného, je potřeba si uvědomit, že je to trend, který není úplně dobrý. Já bych tady apeloval a možná zopakoval to, co slyším i od svých kolegů ministrů zahraničí v Evropské unii vzhledem k bezpečnosti silničního provozu nebo vůbec v dopravě. Říkají nám: Buďte rádi, že máte nulovou toleranci, a udržte si ji.

Já vím, že je tady spousta věcí, že jsou tady cyklistické stezky, vinařské stezky, proč na nich nedovolíme alkohol, je tady spousta aspektů, kde by to nemuselo být špatné. Ano, dá se s tím souhlasit. Na druhé straně prosím, vezměte si, že nulová tolerance je něco, co svým způsobem brání proti tomu, aby se tady rozvinuly věci, které nechceme.

Takže já za Ministerstvo dopravy a za sebe bych před tímto krokem varoval. Z mého pohledu je to prolomení nulové tolerance a chtěl bych požádat slovutnou Sněmovnu, aby se na to takto dívala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozumím tomu, že to není žádný návrh na zamítnutí. Nyní mám dvě přihlášky na faktické poznámky, takže pan poslanec Foldyna, následně pan poslanec Bartoň. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Snažím se porozumět tomu důvodu, proč se tady předkládá návrh zákona, že se bude tolerovat alkohol na malých plavidlech. Já bych si přál, protože z praxe na říční dopravě, kterou jsem absolvoval po dobu takřka sedmnácti let, mohu říci, že často dochází ke kolizím velkých plavidel, to znamená lodí buď osobních, nebo nákladních právě, s vůdci malých plavidel, kteří jsou opojeni nějakým tím pivem, a já bych prosil, kdybychom došli k tomu, že povolíme tu toleranci, kdyby tam byly vyjmuty toky a místa, kde podle řádu plavební bezpečnosti je provozována nákladní doprava a osobní doprava velkých plavidel. Tím myslím Labe, tím myslím samozřejmě Vltavu a myslím tím některé přehrady, kde se provozuje. Věřte mi, já jsem s těmi loděmi jezdil. Když vám tam tři na kajaku přijedou a jsou v tom teple po pěti pivech a vy nevíte, houkáte na ně a nechcete je přejet a oni tam nakonec hupnou, tak když potom přijede policie, tak první v klepetech skončíte vy, nikoliv ti, které jste přejeli.

Takže já bych samozřejmě pro tu toleranci do jisté míry byl, když si tady jedou na Ploučnici nebo na nějaké řece, to jistě, ale kdybychom taxativně vyjmenovali, abychom nedošli ke střetům mezi nákladní a osobní dopravou, kde ti lidé mají zodpovědnost, jsou vůdci velkých plavidel, tak aby nedošlo k tomuto střetu. Nic jiného, jenom to je moje připomínka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času. Nyní má slovo pan poslanec Bartoň a připraví se k faktické poznámce pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych nejdříve reagoval na pana ministra. Jak jsme uváděli, pokuta 100 tisíc je až do výše 100 tisíc korun. Dle mých informací vodáci takhle vysokou pokutu nikdy nedostali. Nicméně chápu do jisté míry ministra dopravy, který je proti jakémukoliv povolení alkoholu z hlediska bezpečnosti. Nicméně jako primární já zde vidím svobodu lidí, a to znamená i svobodu si užít ve svém volném čase.

Můžu tady na předřečníka. Asi nepojedu vodu na Labi, to se možná shodneme. Jde mi vyloženě o ty toky, kde se jezdí voda, to znamená, tam nedochází k lodní dopravě. Ano, můžeme se o tom bavit ve druhém čtení, pokud to tam bude propuštěno.

To je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní zrekapituluji. Faktickou poznámku nyní pan předseda Kováčik a následně mám tři přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Bartošek, dále pan poslanec Feranec a naposled pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jenom krátce. K onomu příkladu z 16., 17., 18. a 19. století a s námořní plavbou a alkoholem na palubě. Ono je to jinak. Nebylo to proto, aby námořníci lépe snášeli útrapy, ale již tehdá se vědělo, i když jenom empiricky, že voda, která se po řadu měsíců přepravuje v nádržích na lodích, bývá často zkažená, nechutná, smrdutá a plná nemocí, takže ten rum či to pivo - a zase opět empiricky se došlo k tomu, že má-li posádka vůbec přežít v nějakém relativním zdraví a fungovat na té lodi, tak musí tu vodu dezinfikovat alkoholem. To není ovšem příklad alkoholu při plavbě vnitrozemské na jakýchkoliv lodích.

Zúčastnil jsem se televizní debaty i o cyklistice. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že v našem prostředí prolamovat nulovou toleranci je škodlivé. Připouštím, že je tam nula až 100 tisíc. Rozumný policista použije třeba desetinu té nejvyšší částky nebo setinu. Takže dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já registruji váš návrh. Já si to poznamenám. Faktickou poznámku už tady nemám, tak půjdeme podle pořadí. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se vrátil k tomu, co zde říkal pan ministr dopravy. Skutečně, prolamovat nulovou toleranci je velmi nebezpečné, byť úmyslům předkladatelů, myslím, rozumím velmi dobře. Je potřeba si uvědomit, že to byli především vodní záchranáři, kteří apelovali na to, aby lidé pohybující se na vodě v malých lodích a vůbec plavci nekonzumovali alkohol, protože je potřeba si uvědomit, že poté co byla zavedena nulová tolerance, rapidně klesl počet utonulých lidí. Já osobně si myslím, že je to cesta správným směrem. Existuje tam variantní řešení, že tam může být pokuta až, včetně toho, že se to dá řešit domluvou na místě.

Prolamování nulové tolerance nevidím jako dobré. Z toho důvodu i já dávám návrh na zamítnutí, protože jestliže lidé z praxe, lidé, kteří zachraňují tonoucí, říkají, že alkohol bývá mnohdy příčinou toho, že lidé ztrácejí zábrany, snižuje se pud sebezáchovy, jsou ochotnější mnohem více riskovat, tak v tento moment dávám osobně přednost bezpečí lidí, bezpečí rodin a dětí na vodě před konzumací alkoholu.

Tolik za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Registruji také váš návrh na zamítnutí. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Dovolte mi reagovat na záchranáře. Pokud záchranáři vyjíždějí zpravidla k topícímu se pod jezem, tak vyjíždějí k někomu, kdo vjel na jez, kde nemá co dělat. Za to alkohol nemůže. To je jeho blbost, že vjel na jez, kde nemá co dělat. Všechny jezy jsou označené, ty, které se smí sjíždět, ty, které se nesmí sjíždět. Nic neříkáme v této novele o tom, že ten, kdo je pod vlivem alkoholu, nesmí porušovat předpisy, které na řece platí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tady mám tři žádosti o faktické poznámky. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Pávka, připraví se paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Bláha. Následně ještě dvě přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady naslouchám těm argumentům a jsem velmi v rozpacích, protože vodáctví je volnočasovou aktivitou. To není jako účastnit se dopravy nebo nějakého jiného ze zákona definovaného odvětví, kde je zapotřebí dodržovat nulovou hranici. Když zasáhneme do rekreace, když zasáhneme do volnočasových aktivit takovýmto brutálním zásahem státní správy - a teď nechám stranou všechny ty příběhy o svobodné vůli a zodpovědnosti jednotlivce atd. - tak kde to potom skončí? Skončí to u vás doma, až budete dělat mejdan? To je také volnočasová aktivita. Skončí to, když se někde sejdeme, abychom si prostě oslavili narozeniny?

Záchranáři vyjíždějí všude, ve všech situacích. Všude tam, kde se zneužívá nebo nadužívá konzumace návykových látek, tak většinou, nebo velmi často dochází k prolomení bezpečnosti a pak následují záchranáři. Ale domnívám se, že se to nedotýká prostě vodáctví, že to nemá nic společného s tou volnočasovou aktivitou, kdy se lidé posadí do loďky a pádlují po proudu. A souhlasím tady s kolegou, že pokud se udělají pod jezem, tak jenom proto, že tam neměli co dělat, že nemají ty dovednosti, ale ne proto, že by si dali pivo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A s další faktickou poznámkou tedy požádám paní poslankyni Pastuchovou. Jenom tedy zopakuji... Takže vy také, pane poslanče Foldyno, ale před vámi ještě bude pan poslanec Bláha. Takže paní poslankyně Pastuchová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já musím reagovat zaprvé jako záchranář a zadruhé jako manželka kapitána, který jezdí se 135 metrů dlouhou lodí. A jako záchranář, my ty vodáky nesbíráme jen pod jezem, já jsem si s vodní záchrannou službou pár služeb na Slapech odsloužila, a nevím, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, jak byste reagoval na to, že ten vodák vám tam někde sejme vaše dítě. Nevím. Proč budeme povolovat něco, co nemusí být? Je to volnočasová aktivita, ale přece všem volnočasovým aktivitám nebudeme dávat prostor k tomu, aby ji podnikal pod vlivem alkoholu. (V sále je velmi rušno.)

A souhlasím tady s panem poslancem Foldynou, že v žádném případě se toto povolení nesmí vztahovat na tyto velké plavby, jako je Vltava, Labe, Rýn, když to řeknu, to je jiný stát... Ale kolik neštěstí se nám stalo, že tato velká loď prostě nám tam sejmula jachtaře, sejmula nám tam malé lodě, protože ta loď nemá šanci ujet té velké lodi. Nemá šanci.

Takže já v každém případě podporuji to, aby se ten návrh zamítl v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Foldyna, následně pan poslanec Bartoň a pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom reagovat znova na ten alkohol pod tím jezem. Protože já věřím ve vaše vznosné myšlenky, ale rozhodně všichni víme, že alkohol snižuje úsudek. A to samé bychom mohli říci, tak povolme alkohol za volantem. A víme, co dělá alkohol za volantem, kolik lidí pod vlivem alkoholu se vybourá jenom proto, že nemá ten úsudek na to, jestli tu situaci ještě zvládne. To samé je u toho jezu. Pokud budu mít vypito, tak si budu říkat no, samozřejmě že to přejedu. Ale je to díky tomu alkoholu. Ne díky tomu, že bych třeba něco o trošku méně uměl, ale právě proto, že jsem přecenil svoje síly pod vlivem alkoholu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Foldyna. Prosím, s faktickou poznámkou. A připraví se pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já jenom k té poznámce, k té volnočasové aktivitě. Samozřejmě to je volnočasová aktivita na bazénu nebo někde. Nicméně tam, kde platí řád plavební bezpečnosti, což je státní norma, která platí na tocích České republiky, na větších nádržích, tak to není volnočasová aktivita. On se musí chovat v souladu s tím řádem. Proto zřejmě navrhovatelé chtějí navrhovat, aby ochránili toho člověka, aby neporušoval řád plavební bezpečnosti. Ale on se tam dostává do střetu s těmi jinými, kteří musí dodržovat ten řád plavební bezpečnosti. A proto bych to chtěl buď zamítnout, anebo více vyspecifikovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Bartoň s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Dovolte mi reagovat. Ano, jedná se o volnočasovou aktivitu. Pokud je člověk zaměstnán tak, že je třeba instruktor, na raftu a podobně, tak na něj se vztahuje zákoník práce, pro něj to neplatí. Ti mají stále nulovou toleranci.

Co se týče toho, že se dostanu někam do provozu, stále musím dodržovat veškeré ostatní předpisy. To, že jsem si předtím dal pivo nebo dvě, vůbec na tom nehraje žádnou roli. Stále jsem za sebe odpovědný. A pokud vezmu i trestní zákoník, tak v momentě, kdy jsem požil alkohol, tak je naopak zpřísňující trest za to, pokud něco způsobím. Musíme být odpovědní vůči ostatním.

Co se týče záchranářů, ano, chápu, ale stejně tak je tomu, i pokud se půjdu koupat opilý a záchranáři mě budou muset lovit z řeky. Je to stejné, stejně tak musí pro mě přijít. Teď akorát jsem se tam dostal na lodi.

Sám jsem vodák a první věc, co je, tak pokud jedu na lodi, vždy jsem připraven na to, že se cvaknu, že se obrátím. A musím být na to připravený. Musím mít buď vestu, pokud je divoká voda nebo pokud jedu jez. Ale musím být na to připraven. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A s další faktickou poznámkou požádám o vystoupení pana poslance Pávka. A připraví se pan poslanec Michálek. Následně pan poslanec Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já bych rád ještě doplnil svoje vystoupení. Já rozumím tomu argumentu, který tady přednáší kolega Foldyna. Já sám jsem námořní kapitán, takže vím, že ta konfrontace amatérských vůdců plavidla s profesionálními není moc dobrá. Přesto bych navrhoval, abychom ten zákon pustili do druhého čtení a v rámci připomínek potom tuto problematiku zapracovali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana předsedu klubu Pirátů, poslance Michálka. Prosím. A připraví se pan poslanec Beitl také s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se musím jenom podivit tomu, že tady zaznělo: Proč budeme povolovat něco, co nemusí být?

V právním státě, což doufám ještě jsme, i s touto novou vládou, to přeci funguje tak, že se věci musí explicitně zakázat občanům, že jinak mají svobodu. Takže toto by mělo být to naše východisko. A my se tady bavíme o tom, že samozřejmě jsou občas opilí lidé, kteří konzumovali alkohol a jdou v parku a můžou ztropit nějakou neplechu. Občas lidi dokonce přecházejí přes přechod a můžou se střetnout s kamionem nebo s nějakým dopravním prostředkem. Dokonce můžou pít i alkohol v letadle a můžou během toho vstát a můžou otevřít dveře a způsobit, že tam dojde ke změnám tlaku a ti lidé vypadnou a umřou. To všechno se může stát, samozřejmě. Ale ještě nikoho nenapadlo kvůli tomu zakazovat alkohol v letadle. Dokonce i tady ve sněmovně byl alkohol z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny znovu povolen. Takže mně to přijde opravdu pokrytecké, aby tady bylo pití alkoholu povoleno a vodákům bychom to zakazovali. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Beitl a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Tak pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám sdělil zkušenosti své. Dělal jsem deset dvanáct let rychlostní kanoistiku, fungoval jsem jako trenér, mám sjeté všechny české řeky, i ty, na kterých se pohybují těžká plavidla, i ty úplně malé.

To, co tady dneska všechno je rozebíráno, tak opět zasahuje do toho vodáckého sportu někam, kam to téma vlastně vůbec nepatří, to pití či nepití posádek malých plavidel. Pokud by skutečně posloužilo k tomu, aby zákon byl posunut do druhého čtení, to, že budou nadefinovány řeky, na kterých se skutečně musí nulová tolerance dodržovat, přimlouvám se za to, ať se to propustí, ať se to tam dá. Ale potom jsou v České republice skutečně řeky, kde je to víceméně jedno, kde nezkušený člověk ohrožuje sebe daleko více než zkušený člověk, který si dá dvě piva.

A věřte tomu, že jsem za ty roky, které se na vodě pohybuji, i zažil spoustu těch příběhů se špatnými konci, byl jsem u několika úmrtí, dokonce jsem i zachraňoval. Ale pokud tady je mluveno o statistice utopení, tak prosím zakažte vstup do vody lidem, kteří jsou podnapilí. Je to daleko větší číslo než těch neštěstí, která se stanou s lodí, která se stanou na Vltavě, na Sázavě, na Lužnici. Je to to, co říkal kolega Michálek. Pokud chceme být takhle purističtí, tak to zakažme všem, protože opilých lidí plavců se utopí daleko více než vodáků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Ještě jednou musím reagovat. Kolegové, když je to plavec a něco se mu stane ve vodě, byť je pod vlivem alkoholu, tak nikoho neohrožuje. Ale já když pojedu s tou lodí opilá, tak někoho ohrožuji.

A ke kolegovi Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pojďme to povolit i těm pilotům v letadlech, nějaké to množství, když je teda ta svoboda. Pojďme to povolit všem - cyklistům, autům, pilotům v letadlech... Povolme to všem. Mně už to přijde opravdu jako... Horolezci mají povolený... Všem sportům povolme alkohol a bude to fajn.

Já vás zvu na jednu službu na záchranné službě, na cyklistu, kterého sbíráme v Jizerských horách pod vlivem alkoholu. Opravdu vás zvu. Pojďte si se mnou ten výjezd dát. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se tedy strhla celá lavina faktických poznámek, během pár sekund mi jich naskočilo pět, takže bych jenom vyjmenoval to pořadí, abyste měli přehled, kdo a jak se má připravit. Takže první pan poslanec Bartoň, dále pan poslanec Válek, pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Plzák, pan poslanec Munzar. Takže pan poslanec Bartoň, prosím, s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Dovolte mi zareagovat. Ohrožení ostatních. Již na začátku v úvodním slově jsem vyjmenovával další právní předpisy, které se týkají toho, že nesmím ohrožovat ostatní. Pokud někdo ohrožuje ostatní, tak je to i nadále zakázáno. A alkohol na to vůbec nemá vliv. Pokud někdo ohrožuje na vodě ostatní, řekl bych, že daleko víc jsou to začátečníci a nezkušení vodáci, kteří vyrazili poprvé, nic si o tom nepřečetli, nenechali se poučit, daleko více než lidé, kteří jezdí již léta na vodu, ti vědí, co mohou, nakolik mohou pít, aby byli způsobilí. A v současné době ano, na vodě většina vodáků požívá alkohol a je to současný standard. A my tady reagujeme na to, že nechceme porušovat zákon. Nechceme vůbec porušovat zákon, i když nás pak policie pustí pouze s domluvou, protože nejsme nebezpeční pro ostatní. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Válka. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího. Já tomu naprosto rozumím. Já jsem kdysi zakládal vodní záchrannou službu v České republice ještě jako fanatický červenokřižák. Nicméně nevím, proč ten zákon nepustit dál. Podle mě vysokohorští turisté by taky neměli jaksi být pod vlivem alkoholu, protože jsou nebezpeční. Lyžaři, ti taky jsou nebezpeční, měli by dýchat, než je pustí na sjezdovku. Nevím, kola po vinařských cyklostezkách, tak tam nesmí mít alkohol. Nevím, jak je to u těch, co jezdí na kolečkových bruslích. Já jsem si tedy hubu rozbil na kolečkových bruslích, na kole nikdy ne. Teď máme spoustu dalších aktivit, kterých se to týká. Tak teď tím pádem to zpřísněme ještě víc, než to je. Já nevím, jak bych hlasoval, kdybychom teď o tom zákoně hlasovali. Ale fakt bych si myslel, že by stálo za to o něm diskutovat a říct si různé aspekty. Ten život se posunul. Tak pojďme se o něm bavit, pojďme ho otevřít a pojďme ho někam posunout, buď přísnější, nebo míň přísný, nebo ho tak nechat. Ale proč ho teď zaříznout? Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Ferjenčíka a připraví se pan poslanec Pavel Plzák.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mě hrozně mrzí, že za vládu tady vystupuje pouze ministr dopravy, který neargumentuje věcně ohledně toho opatření, jestli je přiměřené, nebo ne, ale na ten ideologický argument tou nulovou tolerancí, kterou chce udržet za každou cenu a chce ji udržet i pro cyklisty i pro lyžaře i kdekoli jinde. Naopak pan premiér Andrej Babiš 23. května po tiskové konferenci vlády explicitně zrušení nulové tolerance pro vodáky, cyklisty a lyžaře podpořil. Takže bych byl rád, abyste to ještě zvážili a řešili to věcně, jestli ta změna někomu ublíží, nebo ne, a ne jenom pro to, že pan ministr dopravy se bojí, že to něco prolomí v jiných zákonech.

Druhá poznámka - myslím si, že výhrada kolegy Foldyny je naprosto namístě a určitě se tomu ve druhém čtení budeme rádi věnovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Plzáka a připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, moje faktická poznámka patřila k vystoupení kolegyně Pastuchové. Já bych chtěl pana kolegu Michálka také někam pozvat. Pozval bych ho na chirurgické oddělení v Českém Krumlově. Já jsem chirurg a můj primář se setkal s primářem tohoto oddělení na jednom sympoziu a tam už lékaři nechtějí sloužit, protože si připadají jako na záchytce, co tam ti opilí vojáci dělají. Každý si prostě dá pár piv a někdo nezná svoji míru, a co pak předvádí... A stojí nás to nemalé peníze. To by vám tady mohl říct asi pan ministr zdravotnictví, co nás tyhle výkony stojí na zdravotním pojištění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám pana poslance Munzara a připraví se pan poslanec Koten. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že už to tady jeden z mých předřečníků řekl. Ono je spousta volnočasových aktivit, které lidi dělají, a dělají je po konzumaci jednoho dvou piv, a zakázané to nemají a nepokutují se. Tady se bavíme nikoli o nenulové toleranci pro vodáky, protože jejich odpovědnost za jejich chování jim zůstává z ostatních právních předpisů. My se bavíme o tom, zda se na ně budou vztahovat pokuty. Ano, je pravda, že asi žádný vodák nedostal zatím 100 tisíc, ale ta možnost tu je. Je to až do výše 100 tisíc korun, pane ministře. A my se taky musíme ptát, kdo bude kontrolovat řekněme přiměřenost těchto pokut, aby nebyly zneužívány a podobně.

Osobně se domnívám, že tahle debata se spíš posunula do toho, zda lidem skutečně věříme, zda jim necháme určitou svobodu pro vlastní odpovědnost, nebo jim nevěříme a budeme jim určovat, že prostě něco nesmějí, a když něco udělají, tak můžou dostat pokutu. O tom je ta debata dneska. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A zatím s poslední faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Kotena. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, když tady sleduji tu debatu, tak samozřejmě těch názorů je tady opravdu spousta. Mně připadá velmi pokrytecké, co se týká našeho státu, že vybírá na jedné straně obrovské spotřební daně z alkoholu a na druhé straně chce zamezit tomu, aby si někdo v letním parném dni mohl dát jedno pivo na osvěžení. Samozřejmě vždycky to je o té míře, kdo je jak zodpovědný, jestli si někdo dá jedno pivo, nebo deset. Ale to se samozřejmě stává i chodcům. Například cestou z restaurace, že si dají deset piv, a potom můžou způsobit nehodu. Takže já pořád vidím, že je třeba těm našim občanům dát alespoň nějakou svobodu v tom, jestli si budou moci dát aspoň jedno pivo, když už jedou na výlet na vodu, anebo když jedou například po nějaké cyklostezce mezi moravskými sklípky, že by si tam mohli dát alespoň jednu skleničku nebo dvě skleničky, samozřejmě podle toho, kdo kolik snese, nějakého dobrého moravského vína, protože myslím si, že úplně primárně ty cyklostezky byly na Moravě postaveny právě z tohoto důvodu, aby lidé mohli mezi těmi sklepy trávit svůj volný čas a mohli se do těch sklepů taky podívat.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A opět tady naskočily čtyři faktické poznámky. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Černochovou a připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Byť provozuji koníčky neslučitelné s pitím alkoholu, ať už to je střelba, anebo je to potápění, tak musím v hodně ohledech dát paní kolegyni Pastuchové vaším prostřednictvím za pravdu v tom smyslu, že na Slapech skutečně - byla to moje destinace, kde mám hodně napotápěno, hodně hodin pod vodou, a skutečně tam docházelo i k nehodám potápěčů, kteří předpisově měli bójky, a kapitáni plavidel se bezohledným způsobem... naprosto zcela ignorovali to, že někdo tu bójku tam má a proč asi ji má upevněnou.

Já bych se spíš chtěla zeptat navrhovatelů, jestli tady existuje nějaká studie, jestli máme nějakou statistiku, jestli skutečně to, co tady zaznívá, tak je a je to podloženo nějakými čísly.

Musím říct, že mě docela tady na druhou stranu přesvědčila argumentace některých i mých kolegů, že na druhou stranu u plavců podnapilý stav nikomu nevadí, tedy pokud to není veřejné koupaliště a není tam plavčík, který má povinnost z hlediska zase řádu toho areálu nahlásit člověka, o kterém se může důvodně domnívat, že je podnapilý, tak má právo mu znemožnit přístup do vody.

Na druhou stranu, skutečně by mě zajímalo, co konkrétně u těch vojáků, u těch vodáků - kolega řekl vojáků, tak jsem se freudovsky chytla - u těch vodáků, je za statistiky. Jestli skutečně je to nějaký problém, který máme řešit. Já nemám problém postoupit tento návrh zákona do dalšího čtení, ale třeba bych se přimlouvala za to, aby tam byla i nějaká hranice nějakého půl promile, promile, aby skutečně to nebylo nadužíváno.

Upřímně řečeno, každý z nás, kdo někdy jel vodu, tak samozřejmě si nějaké malé množství alkoholu dal. (Upozornění na čas.) Takže je to skutečně asi věc, kterou bychom měli postoupit do dalšího čtení, a tam se o tom bavit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám o vystoupení pana poslance Váchu s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, ona to řekla kolegyně Černochová správně, nám chybí ta statistika. Já jsem si to ověřil teď u předkladatele, tady ta novela, tam se jedná pouze o bezmotorová plavidla, to znamená plavidla, která jsou poháněna buď pádlem, nebo šlapadlem. To znamená, opravdu jde jenom o ty, kteří na té vodě pádlují nebo šlapou na šlapadle. To znamená, ti nejsou takovým nebezpečím pro ty potápěče nebo pro plavce. To je jedna věc.

A druhá věc, představte si, dneska už není tak běžné, že by jezdily kánoe, jezdí rafty. Ty rafty vezou třeba osm lidí a teď tam máte jednoho, který si dá pivo předtím, než vyrazí. A pak třeba jednou na chvíli vezme do ruky pádlo a podle tohoto zákona by... Já vím, je to absurdní. Samozřejmě, můžeme se tomu smát, ale byl by pokutován pokutou až do výše 100 tisíc korun. Mně to připadá úplně absurdní, aby rodina, kdy jede máma, táta, dítě, ten táta nebo máma, která sedí vepředu na háčku, táta si třeba pivo nedá, tak tu mámu pak budou pokutovat za to, že si dala pivo, nějakými 100 tisíci.

Říkám, nezamítejme ten zákon, pusťme ho dál, bavme se o tom a dobře, ve třetím čtení řekněme, nedohodli jsme se, je to hloupost, ty pokuty necháme tak, jak jsou v současné době v tom zákoně. Ale nebraňme tomu se o tom zákonu nějakým způsobem bavit a přicházet s argumenty ze záchranné služby, a pokud budou ty argumenty jasné, tak já potom ten zákon nebo tu novelu také nepodpořím. Ale chybí nám statistika, chybí nám údaje, tak abychom se správně rozhodli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za přesné dodržení času také zároveň. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Zahradníka a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem taky pod tím zákonem podepsaný a také chci vystoupit s tímto příspěvkem. Za ty čtyři roky, co jsem tady ve Sněmovně v minulém období byl, jsem zažil několik takovýchto debat, velmi emotivních, nad takovýmito zákazovými zákony, které tak či onak omezovaly lidskou osobní svobodu. Ať už to byl zákon, kterým jsme zakázali, aby oslavy na zahrádkách pokračovaly po 22. hodině, nebo kterým jsme zakázali nakupovat v supermarketech ve vybraných svátcích, nebo zas na druhé straně zákon - a to si musím to svoje téma přihřát - který umožňuje kontrolním orgánům lézt do obydlí a kontrolovat, čím tam topí. Zakázali jsme kouřit, to máme na svědomí my, tahle naše Sněmovna. A teď zakazujeme takovouto věc, poměrně komplikovanou.

Já chápu obavy všech, kteří se obávají opilých vodáků a opilých vůdců takovýchto malých plavidel. Každý máme nějakou zodpovědnost. Její meze jsou poměrně široké. Zmiňujete jedno dvě piva. Samozřejmě, možná, kdo z nás jsme byli na vodě, tak si můžeme vzpomenout, jak doušek rumu v pravý čas ordinovaný z lahve ukryté v lodním pytli může zachránit celý dojem z vodáckého výletu, když se včas některému tomu člověku, který je v koncích a strachy už by nejradši z lodě vyskočil. Takže já myslím, že taky je třeba se přimluvit za to umožnit tomu zákonu projít do druhého čtení a tam případně se snažit nějak jej upravit tak, aby vyhovoval i těm jeho skalním odpůrcům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Pastuchovou s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Už naposledy, slibuji. Já se chci zeptat, pane kolego, jak rozeznáte ty zkušené a nezkušené. Já to tedy nevím.

A druhá věc. Bezmotorová plavidla, na šlapadlech. Nevím, jak často chodíte na nějakou vodu, ale já když tam vidím na lodičkách a šlapadlech mladé lidi, kteří tam mají s sebou piva, je to strašná legrace a přijedou si jenom k pivnímu baru a natankují si další a jezdí takhle po vodě - já nechci, aby se tam stalo něco mým dětem, ani mým vnoučatům. Nechci. Takže proto nechci povolovat alkohol ani na těch vodách.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní požádám pana poslance Pávka a následně se připraví pan ministr Ťok s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych, vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl zareagovat na některá předchozí vystoupení kolegů, kteří mají špatnou zkušenost ze svých povolání. A já tomu opravdu rozumím. Já rozumím tomu, že záchranáři zasahují u velmi vážných nehod, a je to jejich práce, které si nesmírně vážím. Ale zkrátka je to jejich práce. Rozumím tomu, že chirurg spravuje lidská těla, která tam přijdou ve zdevastovaném stavu, ale to je jeho práce. Rozumím tomu, že kriminalista bude kolem sebe vidět kriminálníky a kriminální činnost. Já rozumím tomu, že vězeňská služba bude neustále ve střehu, aby jí nikdo neutekl. Takové to je.

Já jsem dělal několik let ředitele domova důchodců a většina mých klientů trpěla stařeckou demencí. Nechtějte vědět, co vidím, když se tady rozhlédnu okolo. Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr Ťok nyní stáhl svoji faktickou poznámku, takže tím jsme vyčerpali všechny přihlášené na faktické poznámky. A nyní tedy konečně do obecné rozpravy bude pokračovat pan poslanec Feranec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, po těch desítkách faktických poznámek bych se vrátil k podstatě toho návrhu. Ať si rozumíme, ať tady neřešíme horolezce, lyžaře atd. Podstata toho návrhu je, že fakticky ruší pokuty kapitánům a členům posádky malých plavidel, pokud usednou do lodě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Nebo jiné návykové látky. To není o tom, že si dám jedno pivo. Já nevím, kolik je potřeba jointů, to se musím zeptat tady předkladatelů, abych byl pod vlivem návykové látky. Takže je to o tom.

Vláda to projednala, vyslovila nesouhlas. Nesouhlas, že to je nesystémové, (nesrozumitelné) krok, neřeší zákoník práce atd. A hlavně že to je nežádoucí. A to nežádoucí podle mě spočívá v tom, že tímto prolamujeme společensky uznané pravidlo, že pokud usedám do lodě a zodpovídám za zdraví a životy jiných lidí, tak si prostě to pivo nedám! No nedám si toho jointa! A to je ta nulová tolerance. Takže já se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí v prvním čtení.

A poslední poznámka. Ano, zůstane dál postihován člověk, pokud bychom přijali tento zákon, a způsobil škodu pod vlivem alkoholu, byl by dál postihován podle trestního zákoníku atd. Ale kolik z nás si řekne: Dám si dvě, tři piva, ale já přece nejsem pod vlivem alkoholu. A kdybych to měl parafrázovat: Hřbitovy jsou plné řidičů, kteří si dali dvě, tři, čtyři piva, měli autonehodu, a určitě ani jeden z nich neřekl, že byl pod vlivem alkoholu. Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní ještě mám jednu faktickou poznámku, pan poslanec Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Dovolte mi reagovat na mého předřečníka. Konzumace dalších návykových látek je v České republice obecně zakázaná jinými právními předpisy, a proto není třeba ji v novele speciálně upravovat. Jedná se tedy pouze o alkohol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní bych dal tedy prostor panu poslanci Bendovi do obecné rozpravy. Mezitím přečtu jednu omluvu. Pan ministr Petr Krčál se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne. Tak prosím, pane poslanče. Konečně máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, páni ministři, je to opravdu úsměvné, když se člověk přihlásí na začátek rozpravy a dostane se ke slovu asi po hodině a čtvrt faktických poznámek. Já jsem vlastně vůbec netušil, že je možné takovouhle rozpravu tady rozvinout. Měl jsem absolutní pocit, že tahle věc musí přece touto Sněmovnou projít jako nůž máslem a nezjeví se nikdo, kdo začne říkat "to je špatný". Pak se zjevil ministr dopravy, který už mě sám o sobě překvapil, a když tady citoval ty piráty, tak jsem si vzpomněl na Váchalův Krvavý román, kde, kdo si vzpomínáte, kdo jste ho v dětství četl, tak tam jsou dvě skupiny pirátské, které proti sobě válčí. A kapitáni obou lodí rozdají sud čistého lihu. Jeden kapitán ho ochutí třemi lžičkami kyseliny sírové, druhý kapitán třemi lžičkami rumu. Ten, jehož čistý líh byl ochucen třemi lžičkami rumu, prohraje, protože jeho piráti nejsou dostatečně bojovně naladěni. Tak to jenom k těm starým vzpomínkám na piráty.

Ale k té úvaze - nulová tolerance... Mně to připadá, že vůbec nevíme, o čem se v tom právním řádu bavíme. My se tady nebavíme o tom, co lidem doporučujeme, co jim říkáme. Co říkáme? Nelezte za volant pod vlivem alkoholu. Nesedejte na kolo pod vlivem alkoholu. Nesedejte do lodě pod vlivem alkoholu. Ale my tady stanovujeme předpisy, které pak někdo vymáhá! Kde stojí? Na těch lodích? U těch silnic? U těch cyklostezek? Takhle s tím měřicím přístrojem a každého, kdo tam projede, nechají dýchnout. A kdyby měl ten alkohol ze včerejšího dne, tak mu tu pokutu dají. A to je přece ten zásadní problém. Ne že říkáme "milí lidé, nedělejte tu či onu činnost", ale že jim to pod sankcí... Musíme samozřejmě na to mít spousty a spousty vymahatelů, spousty a spousty policistů a vodních stráží a já nevím, jak se to vůbec jmenuje. Ale ti stojí u těch řek a kontrolují.

A navíc se vůbec netvařme, že tady prolamujeme něco, co se nedělá. Já nevím, jak často jezdíte vodu. Já poměrně často. Je to jeden ze zákazů, který v této zemi ignoruje téměř každý. A takové zákazy jsou nesmírně škodlivé. Takové zákazy vedou přesně k tomu, že ztrácíme úctu k právnímu řádu, protože víme, že těch příkazů je tolik, že na ně stejně už všichni kašleme. A to jsou věci, které bychom neměli v této Sněmovně dělat. Neměli bychom přijímat zákony, neměli bychom potvrzovat zákony, o kterých víme, že je běžné obyvatelstvo zcela ignoruje, protože jsou nesmyslné a jsou jenom nápadem několika státních úředníků a možná pár zdravotníků, kteří říkají: no, ono by to snad bylo jednodušší.

A poslední poznámka, která mě v té souvislosti napadla. Schválený zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Můj oblíbený protikuřák, u kterého jste mi zamítli před časem novelu, má také zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v § 19, kde má výslovně stanoveno, že osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje. V § 35 je pak sankce za přestoupení tohoto zákazu, která je v tomto případě do 50 tisíc korun. Já jenom ukazuji na tu úplnou nesmyslnost právního řádu, do které se dostáváme. Tady na lodi je to 100 tisíc, když si vezmu motorovou pilu a jdu s ní do lesa, tak mám maximální sankci 50 tisíc. Já mám pocit, že se opravdu musíme pokusit s tím právním řádem něco udělat. Nemůžeme připouštět tenhle stav, kdy na každou věc mám úplně odlišné typy pokut a všechno zakazuju a vede to jenom k tomu, že mám všude, všude ty policisty a kontrolory, kteří nedělají nic jiného, než kontrolují, jestli jsem náhodou někde něco neporušil.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A mám tady ještě jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Bartoš. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom doplnit předřečníka pana poslance Bendu. Ten problém - a já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, protože já nemám úplně takový standardní look - prostě policie má často nástroj, který může použít. A ten výběr, na koho použít, je prostě v danou chvíli selektivní. Takže já když jdu v noci po ulici, tak mně se zkontrolují doklady, protože mám dredy. Když jede na vodě hezká holka, proč by ji ten člověk nezastavil. Prostě pokud ve velkém množství nějaký zákon lidé nerespektují, ať je to sdílení, ať je to konzumace alkoholu na kolech, a prostě ten policista má ten nástroj a nedává to smysl, tak si vybere někoho. Nemůže chytit všechny ryby rybář, když jde lovit. Prostě to je ten problém. Ten člověk neudělá nic společensky nebezpečného.

Kolega Bartoň hovořil - když se srazí dvě Matyldy, tak to udělá takový duc. A to je celé to nebezpečí, které je asi způsobeno špatnou pozorností toho, kdo v tu chvíli vesluje. Takže právě ta selektivnost, ta možnost hrát si s výší té pokuty, to, že vlastně vy vypadáte třeba divně, vy se mi nelíbíte, já mám blbý den, tak vás zkontroluju, zatímco deset lidí projede, to je ta problematická věc. Tady je velké množství vodáků. Selektivně se dá toto použít. Může se to použít i šikanózně, děje se to v jiných oblastech. Prostě ta práva, která jsou dána z legislativy, kontrolovat a udělovat pokuty, jsou v té společnosti prostě nežádoucí, pokud toto není společensky nebezpečný jev.

Takže já si myslím, že bychom se měli o tom bavit, že skutečně vodáci nejsou žádní zločinci. A i ta výše té pokuty je naprosto neadekvátní té společenské nebezpečnosti. Samozřejmě chápu problémy záchranářů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A ještě tady mám jednu faktickou poznámku - pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně už ta diskuse připadá malinko absurdní, protože my tady teď řešíme vodáky, Senát připravuje novelu o cyklistech, je to o nějaké toleranci a bavíme se tady o tom, že kdybych přišel do jakéhokoli kempu na Vltavě - já jsem z jižních Čech, tak ráno v 7 hodin, když vodáci nastupují na vodu, by pokutu dostali všichni. To tak prostě je. To je fakt. Takže já se přikláním k tomu, aby se tady vedla nějaká diskuse o tom, jakým způsobem vyřešit všechny tyto sorty, ať jsou to např. cyklisté na cyklostezkách. Ta absurdita je např. v tom, že na Moravě nabízejí výlet cyklostezkou za poznáním vína. To je už přece jenom nějaká reklama, kde bychom tu firmu měli postihnout. Když ta firma to nabízí, tak už porušuje zákon. To není úplně normální.

Takže já jsem pro určitou toleranci, a pokud tato tolerance funguje v Rakousku i pro řidiče motorových vozidel, kde jsou policisté podstatně přísnější než v České republice, proč by nemohla fungovat u nás. Děkuji. (Potlesk víceméně napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Toto bylo poslední vystoupení. Máte zájem? Tak prosím, pane poslanče. A o faktickou poznámku? Tak v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý podvečer. Já si také myslím, že dát si jedno nebo dvě piva při rekreaci je zcela normální. Stejně jako to dělám na své zahrádce, kde pak třeba se může stát, že do ruky vezmu sekeru a naštípu dříví apod. Samozřejmě ta tolerance na vodáky je primárně mířena na to klasické rekreační vodáctví. A nemyslím si, že by byla míněna na splavné části řek, kde jezdí větší lodě, a tam už bychom spadali pod ty jiné paragrafy, jak tady citoval předkladatel ze začátku svého úvodu.

Nicméně já jsem se chtěl ještě vyjádřit k tomu, jak je hrozně nebezpečné, když někdo pije, jak je to nebezpečné všude za volantem atd.

Z mé zkušenosti nejčastější nebezpečí za volantem je v reálu únava, která je de facto nepostižitelná, kromě samozřejmě té formulky, kterou v zákoně máme, o tom, že řidič musí být způsobilý. Ale dokazovat nezpůsobilost způsobenou únavou je asi velmi obtížné, ale přitom je to samozřejmě to nejnáročnější a nejčastější. Lidé, kteří jsou unavení tak, že by neměli řídit, si to mnohdy neuvědomují. A nemyslím, že by se to mělo nějak postihovat, ale je to právě stejně absurdní jako postihovat malá množství alkoholu u cyklistů nebo u vodáků.

Takže jednoznačně podporuji tuto toleranci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Ondřeji Profantovi. Poslední zatím přihlášený do obecné rozpravy je pan ministr Ťok. Já mezitím přečtu dvě omluvy. Omlouvá se mezi 17. a 19. hodinou z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Jan Schiller, dále se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Milan Chovanec.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom pár poznámek. Opravdu už jsem nechtěl mluvit, ale ono to není o jednom, dvou pivech, které si dáme. Jenom bych tady rád reagoval na svého předřečníka. Nejčastější příčinou nehod není únava, nejčastější příčinou nehod je nevěnování se pozornosti. Na to jsou statistiky, ta statistika, já vám ji můžu poskytnout, abychom tady neříkali nepravdy.

Druhá věc. Podívejte se, tady nejde o to, abychom si říkali, jestli ve své rekreaci máme někoho regulovat. My přece nikoho regulovat nechceme. Ale jsou tady dopravní předpisy a každý, kdo je účastníkem ať už silničního, lodního, nebo jiného provozu, by nějaká pravidla dodržovat měl. A do toho patří nulová tolerance. Já bych tady chtěl opravdu apelovat, abychom ten nulový limit neproráželi v žádném z modů dopravy a abychom ho udrželi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Naskočila mi tady ještě jedna faktická poznámka. Pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych reagoval. Srovnávání se silniční dopravou považuji za úplně scestné. Jedná se o vodu, jedná se o bezmotorová plavidla. Nepohybuje se tam nikdo, není to pro motorové plavidlo, které doopravdy vyvine výrazně větší rychlost, než je rychlost vody, kterou jedu. A z toho důvodu ani jakékoliv srovnávání se silniční dopravou nedává smysl. Zároveň bych tady rád uvedl - operuje se s výrazem jedno dvě piva, jak zaznělo. Ono, upřímně řečeno, je důležité říci, za jak dlouho. Já při své postavě, nejsem nejmenší, když pojedu šest hodin na vodě a během té doby si dám šest piv, tak dorazím s absolutní nulou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Máte na výběr, faktickou, obecnou rozpravu, jste jediný. Tak prosím, pane ministře, faktickou.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom úplně faktická věc. I plavec na přehradě, který plave mimo bójky, je účastníkem plavebního provozu. Nezlobte se na mě, ale to je pravda. A to v zákonech je. Takže když to chcete zrušit, musíte dát pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Opět pan poslanec Bartoň - faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Pro plavce zákaz alkoholu neplatí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jsme tedy vyčerpali všechny přihlášky. Ještě se rozhlédnu po sále. Já bych tímto ukončil obecnou rozpravu. Zeptám se nejprve zástupce navrhovatele, jestli máte zájem o závěrečné slovo. Máte. Prosím, pane poslanče Bartoni.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já poděkuji za rozpravu, která byla mimořádně dlouhá. Chtěl bych vás požádat vzhledem k tomu, že byla zamítnuta devadesátka, abyste to propustili do druhého čtení. Z rozpravy jsem vnímal minimálně poznámku pana poslance Foldyny na zlepšení současného návrhu za relevantní. Podporuji ji. Primárně mi jde o vodáky, určitě se můžeme bavit o tom, že budou vyjmuté trasy, kde je velká lodní doprava.

Závěrem bych také chtěl říct, že rozhodně nenabádám k pití alkoholu na vodě. Každý si musí rozmyslet, jaké jsou jeho síly, jak vůbec zvládá pití alkoholu. Nechci zakazovat pití alkoholu někomu, kdo pak plně ovládá své plavidlo a není ohrožením pro ostatní. Ohrožení pro ostatní je řešeno v jiných předpisech. Zároveň bych rád uvedl, že kupříkladu minulý rok, když jsem jel Ohři, tak mě tam hned překvapila iniciativa, která se zabývá prevencí, a první otázka byla: víte, že je pokuta až 100 tisíc za požití alkoholu na vodě? Ano, to jsem tenkrát věděl, a stejně jsem ho požil. Každopádně v oblasti prevence, pokud by něco mělo smysl, tak než vyhrožovat vodákům stotisícovou pokutou, tak prevence bezpečnostních prvků a prevence v oblasti informování vodáků o tom, které jezy se smí sjíždět a které ne, o tom, že je dobré mít třeba při sjíždění ochranné prvky jako záchrannou vestu, případně přilbu, házák v lodi a podobně.

Takže prosím o propuštění do druhého čtení a myslím, že se můžeme dále bavit o tom, jak má tento zákon vypadat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Vidím, že i zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Munzar má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych tady měl shrnout celou debatu. Byla velice složitá. Zaznělo zde několik faktických návrhů, které stojí za zamyšlení, připomínek - například od pana kolegy Foldyny prostřednictvím pana předsedajícího, ale myslím si, že tyto poznámky, návrhy a připomínky nevedou k návrhu na zamítnutí, nebo k tomu, abychom měli podpořit návrh na zamítnutí, ale spíše se snažit zamyslet při projednávání zákona ve druhém čtení.

V průběhu debaty zazněly vlastně tři návrhy na zamítnutí - od pana Kováčika, pana Bartoška a připojil se k tomu pan poslanec Feranec.

Ale já bych diskusi shrnul asi jednou větou. Já bych varoval před přesvědčením této Sněmovny, že můžeme chránit lidi před nimi samými, protože pak se dostáváme do role komplikátorů jejich životů a to by určitě nemělo být naším cílem. Já vám dám jenom takový příklad. Přednedávnem šel v televizi film Špunti na vodě. Milý film, tatínkové s dětmi na vodě. Je tam záběr, že si dali k obědu pivo. Tam chybí scéna, aby ten film byl i výchovný podle našich zákonů, že na ně z křoví měl vyskočit policista s pokutovým bločkem. Protože tento návrh zákona skutečně nevede k prolomení nulové tolerance, ale vede k tomu, aby se nevztahovaly pokuty na vůdce a členy posádky malých plavidel bez pohonu. A nejedná se tedy o prolomení nulové tolerance, ale je to o zrušení preventivních pokut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za závěrečná slova. Nyní už nezbývá, než abychom přistoupili k hlasování. Já tedy svolám poslance z předsálí. (Předsedající gonguje.) Jak už sdělil pan zpravodaj Vojtěch Munzar, máme tady návrh na zamítnutí. Vidím taky žádost o odhlášení, takže vás zároveň všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Předsedající opět gonguje.)

 

Pro jistotu ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kováčika, Bartoška, a přidal se i pan poslanec Feranec, na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 39. Přihlášeno 152 poslanců, pro 72, proti 70. (Potlesk z řad Pirátů.) Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Postoupíme tedy dále. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Já tedy táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu?

Zahajuji hlasování teď. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 40. Přihlášeno 156 poslanců, pro 150, proti nula. Výsledek - byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se tedy ptám, zda má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Žádný návrh nevidím, takže tímto ukončuji projednávání tohoto bod a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý podvečer, přebírám předsedání schůze, všechny vás vítám. Čeká nás další bod na dnešním pořadu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP