Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

23.
Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jany Vildumetzové, Tomia Okamury,
Jana Chvojky, Lea Luzara, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové,
Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 158/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 158/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představil návrh, sněmovní tisk 158, který mění zákon o střetu zájmů. Mění ho poměrně jednoduše, v zásadě ve dvou paragrafech. V té nejzásadnější otázce upravuje výši odměny v případě tzv. kumulace odměn.

Vycházeli jsme z toho, že zastoupení veřejných funkcionářů v Poslanecké sněmovně, jako jsou třeba starostové, může být přínosné, pokud je v nějaké rozumné míře. Ostatně je to tak i v jiných státech a může to obohatit diskusi v Poslanecké sněmovně, takže proto jsme nenavrhovali zavést neslučitelnost těchto dvou funkcí. Na druhou stranu jsme vycházeli i z toho, že jeden člověk nemůže reálně zvládat dva nebo tři plné úvazky, a neměl by tedy dostávat současně dvě nebo tři plné odměny a mělo by docházet k určité redukci ve výši odměny za výkon funkce. Proto jsme jako výsledek poměrně širokého kompromisu, ve kterém jsou zastoupeni navrhovatelé z osmi klubů v Poslanecké sněmovně, přišli s návrhem, který snižuje v případě uvolněné funkce, která je souběžná, odměnu na výši 0,4násobku odměny uvolněného člena zastupitelstva, to znamená, že už nebudeme, nebo někteří představitelé nebudou vystaveni kritice za to, že kumulují funkce a berou za to zbytečně vysoké odměny. Ostatně ta kritika se opakuje neustále dokolečka.

Včera jsem jel taxíkem a ptal jsem se toho taxíkáře na otázku, co by mohli politici udělat nejlepšího, kdyby si měl vybrat jednu věc. A docela mě to překvapilo, co mi ten taxíkář říká. On mi říká, že by úplně stačilo, kdyby se věnovali té funkci, kterou mají dělat. Tak jsem ho potěšil, že máme tady ve Sněmovně právě návrh zákona proti kumulaci odměn za ty funkce, který bude i motivovat ty představitele, aby se věnovali zejména té funkce, do které jsou zvoleni. Samozřejmě že budou existovat i nadpřirozeně nebo nadprůměrně schopní jedinci, kteří dokážou vykonávat více náročných funkcí souběžně, takoví samozřejmě vždycky budou a může to Poslaneckou sněmovnu obohatit, ale už nebude docházet k té kumulaci odměn, která je předmětem veřejné kritiky.

Jednu věc jsem ještě chtěl doplnit. Je tam s tím spojena jedna drobnost, která se týká úpravy působnosti zákona na prezidenta republiky. Prezident republiky bezpochyby je veřejný funkcionář, je to dokonce veřejný funkcionář, který je nejvýznamnější v České republice jako hlava státu. My jsme si všimli toho, že z toho zákona nějakým nedopatřením vypadl, a proto navrhujeme ho tam doplnit. Tuto otázku jsme samozřejmě s prezidentem republiky předjednali, prezident republiky se vyjádřil, že mu je to jedno, takže nevidím důvod v tom, proč bychom to tam nemohli doplnit. Samozřejmě že si uvědomujeme, že prezident je z výkonu své funkce neodpovědný, a tudíž nemůže být vystaven přestupkovému řízení, nicméně i to gesto považujeme za důležité, že ta základní hmotněprávní pravidla platí stejně pro všechny.

Samozřejmě že otázka kumulace funkcí vyvolává velkou i společenskou diskusi, vycházejí k tomu články. Například tady článek politologa z Masarykovy univerzity Michala Pinka říká, že kumulace funkcí je cesta do pekel, a že pokud je kumulace obecným principem, tak vede k degeneraci politiky. A opírá to o svůj politologický výzkum. Dokonce se odvolává např. úpravy ve Francii, kde mají velmi přísná pravidla pro kumulaci funkcí.

My jsme nešli tak přísným, abychom byli papežštější než papež, ale nějakou úpravu si myslíme, že je rozumné zavést, a myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme to vyjednali s paní hejtmankou Vildumetzovou, že jsme se dohodli na poměrně rozumném kompromisu, že ti uvolnění funkcionáři přijdou o většinu té odměny, ale zůstane jim 40 %, což jistým způsobem i kompenzuje to, že třeba tady ve Sněmovně se, řekněme, netlačí do těch vedoucích funkcí jako předsednictvo Poslanecké sněmovny nebo v čele výborů apod., tak že to je určitá rozumná kompenzace, která na místě je.

Jsem rád, že jsme se dočkali poměrně široké veřejné podpory, např. na Novinkách.cz vyšlo, že Andrej Babiš říká, že je proti kumulaci funkcí, a zavazuje se, že u jeho hejtmanů dojde k řešení této situace. Takže já si myslím, že právě tento návrh zákona, který předkládáme, je způsobem, jak vyřešit tu otázku a jak vyhovět i tomuto veřejnému příslibu hnutí ANO, že chce něco dělat s tou kumulací funkcí. Vzhledem k tomu, že to je návrh 58 kolegů, tak bych chtěl poděkovat spolupředkladatelům za to, že se připojili k tomu návrhu zákona, a požádat vás i o podporu návrhu zákona v hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než vyzvu zpravodaje, tak tady mám jednu omluvu. Pan předseda Stanjura se nám omlouvá do 19 hodin. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský.

 

Poslanec Petr Sadovský: Dobrý den, pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové. Kolega Michálek víceméně převzal mou funkci a skoro všechno řekl. Já k tomu jenom dodám, že návrh zákona byl podán 23. 4., byl rozeslán jako sněmovní tisk 158, stanovisko vládě bylo zasláno 27. 4., 23. 5. bylo vráceno jako nesouhlasné stanovisko. Organizační výbor vlastně navrhl, aby garanční výbor byl ústavněprávní. A to je v současné chvíli asi všechno, protože kolega Michálek opravdu vyčerpal všechno, co jsem chtěl říct já. Takže zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za zprávu zpravodaje a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Radka Rozvorala. Takže prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ve věci návrhu změny zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které předkládá skupina poslanců zastoupených napříč politickými stranami ve Sněmovně, mezi které patří i poslanci našeho hnutí SPD, zastáváme souhlasné stanovisko s přijetím této navrhované novely.

Současná úprava obsažená v zákoně o střetu zájmů umožňuje veřejným funkcionářům působení na několika pozicích současně. Za každou práci člověku přináleží odměny. Práce odborně, intelektuálně náročné jsou placeny lépe, protože jednotlivá stanoviska, nejvíce se jedná o manažerská rozhodnutí, je možné učinit na základě předešlých analýz, které jsou náročné na čas. A to je to podstatné. Podívejme se na tuto situaci optikou času. V práci manažer zastávající vrcholnou funkci tráví v zaměstnání většinu dne. K tomu je zapotřebí připočíst čas na spánek a ostatní činnosti v souvislosti s rodinou, nákupy apod. Zde si každý umí spočítat, kolik takovému manažerovi ještě zbývá času z pracovního dne. Vykonávat současně několik funkcí lze, ale položme si otázku, jak je to s výkonností a skutečně odevzdaným pracovním výkonem. Jsme opravdu schopni pracovat na plný výkon v rámci dalšího zaměstnání? Náš názor je, že možná ano, ale ne v dlouhodobém časovém horizontu.

Důvodem k souběhu několika veřejných funkcí asi nejsou odborné kompetence na dané pozice, spíše se bude jednat o finanční motivaci. Cestu kumulování funkcí za účelem finančního obohacování považujeme za nehospodárnou a neefektivní, ale hlavně i neetickou. Proto jsme navrhovali zavedení pravidla, že veřejnému funkcionáři náleží pouze jedna odměna za jednu funkci na plný úvazek a za další tzv. uvolněné funkce členů zastupitelstva bude odměna snížena na 40 %. Omezí se tak kumulace odměn u osob, které jsou například zároveň poslanci a uvolněnými představiteli krajů nebo obcí. Vnímáme to i jako vlastenectví. Pokud je někdo ochoten vykonávat souběh několika veřejných funkcí i za cenu snížení odměn, je v našich očích skutečně vlastenec. Pokud ale souběh veřejných funkcí někdo vykonává jenom pro svůj finanční profit, je to odpovídající signál o jeho morálních hodnotách. Příkladů z minulosti i současnosti máme několik - viz hejtman Zlínského kraje, který jednu dobu řídil město Vsetín a ještě k tomu jezdil hlasovat do Senátu. Dalšími jsou například souběhy funkcí některých hejtmanů a poslanců.

Závěrem bych chtěl všechny přítomné vyzvat, aby podpořili tento návrh předložené novely zákona o střetu zájmů. Děkuji za pozornost. (Potlesk zejména poslanců SPD a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za pozornost. V tuto chvíli nemám... Prosím, Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, já jsem předpokládal, že si tento návrh zákona vezme na zamítnutí někdo jiný než já, ale vzhledem k tomu, že se nikdo takový nepřihlásil, musím tak učiniti já. (Smích vpravo.) Já se do toho nijak necpu, mně to je jedno, já jsem nikdy více funkcí neobsazoval, ale pokládám za naprosto nemravné říkat, že nějaké funkce mají být placeny jinak, když jsem pro ně plně uvolněn, a jinak, když jsem pro ně, já nevím, neplně uvolněn nebo dělám ještě něco jiného. Tohle jsou prostě teze, kterým neumím rozumět. Buď jsem někde vyslán, nebo to zakažte, aby byl souběh funkcí. I to pokládám za mravnější, zakázat souběh funkcí poslance, hejtmana, starosty, něco podobného. Ale říct, že jenom proto, že dělá osoba ještě nějakou jinou pozici, tak za pozici, kterou vykonává na plný úvazek, není plně placen, prostě pokládám za něco, co je v rozporu se zdravým rozumem. A z tohoto hlediska - všechny tyto ostatní věci tam pokládám za naprosto zbytečné a jenom takové výkřiky, které se mají tvářit, že dále a dále bráníme veřejný život před zoufalými veřejnými funkcionáři, kteří ho celý život jenom rozkrádají. Teď jsme tady měli několik novel tohoto zákona o střetu zájmů, které ukazují, jaké jsou to veliké maléry, co tady děláme, ale zato musíme přijít s další novelou, která zase spoustu věcí ukáže a zakáže, a já myslím, že tak do měsíce zjistíme, co to udělalo za škody.

Každopádně ale navrhuji, abychom tento návrh zákona zamítli, protože podle mého názoru nemá být nikomu snižována odměna za práci, kterou dělá, jenom proto, že dělá ještě nějakou jinou práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji návrh na zamítnutí. Aa nyní se mi hlásil pan zpravodaj Sadovský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Já bych jenom kolegu Michálka chtěl upozornit, že říkal tady, že toto řeší kumulaci funkcí. Já si nemyslím, že by to řešilo kumulaci funkcí. Myslím si, že to řeší jenom odměny za kumulované funkce. A já sám osobně proti tomu zákonu vůbec nic nemám. Naopak si myslím, že je dobrý a že je potřebný, ale po tom prostudování si myslím, že jsou tam nějaké legislativní nedostatky, a proto bych doporučil vrácení tohoto zákona předkladateli k přepracování, aby se nám vrátil zákon takový, se kterým nebudeme mít žádný problém a budeme ho moci v klidu schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy registruji návrh na vrácení k přepracování. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Michálka a potom je pan předseda Bartoš, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já myslím, že je férové odpovídat na ty poznámky hned, aby rozprava pěkně odsýpala. Takže nejdříve k panu kolegovi Bendovi. Skutečně naše současné zákony vycházejí už z toho, že rozlišují starostu uvolněného a neuvolněného, a zkrátka mají jiné platy. Takže zavedení určité kategorie, která se vztahuje na souběh funkcí, nelze považovat za nemravné.

Nyní k tomu, co říkal pan zpravodaj Sadovský. Má naprostou pravdu v tom, že ten zákon, řekněme, neupravuje přímo kumulaci funkcí tak, že by zakazoval, což jsem ostatně říkal na začátku ve svém projevu, ale upravuje ji nepřímo tím, že bude mít samozřejmě finanční dopad na to, co si dejme tomu ti politici zváží, jakou funkci budou zastávat.

Pokud jde o legislativní kvalitu toho materiálu, tak jsem chtěl říct, že jsme ho zpracovávali s paní poslankyní Vildumetzovou a byl u toho i pan náměstek ministra vnitra Mlsna, kontrolovali to legislativci, takže my tam žádné problémy nevidíme. Myslím si, že spíš než že by ty výhrady byly legislativního charakteru, tak mohou být, že s námi někdo nesouhlasí, že si někdo myslí, že prostě může zastávat tři funkce a brát za to tři platy, jako starosta, uvolněný představitel na kraji a k tomu poslanec, brát 250 tisíc měsíčně, všechno to skvěle zvládat tady z poslanecké kanceláře. Ale já si myslím, že to je utopie. Takže bychom neměli umožnit finanční motivaci tak, aby se promítala do výkonu té funkce. To je můj názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní tedy prosím pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já rád jezdím na Valašsko a tam jsou takoví lidé docela od rány a koluje tam takový vtip, kdy kolegové na šichtě říkají Frantovi: Franto, to si nemůžeš psát šichty 25 hodin, vždyť den má jenom 24 hodin. A on jim říká: No jo, chlapi, ale já nechodím na obědy. A takhle to potom vypadá. Když jste ve funkci, která vyžaduje, abyste se jí věnovali na plný úvazek, to by mělo být adekvátní tomu, že je to uvolněný zastupitel, uvolněný starosta. A chápu, že se může stát, že někdo míří výš. My jsme tady měli dokonce člověka, který si myslel, že může být ve stejnou chvíli senátor a ve stejnou chvíli poslanec. Pak se ukázalo, že to nejde. Pak se ukázalo, že už není ani poslancem, ani senátorem.

Prostě ta práce je zodpovědná, práce politika je jedna z nejzodpovědnějších prací v této zemi. Proč? Protože rozhoduje o osudech jiných lidí. A pokud my tvrdíme, že někdo dokáže být zároveň dobrým šéfem krajské nemocnice, zároveň dobrým hejtmanem, zároveň sedět v nějaké radě a zde pracovat jako poslanec, není to pravda. Samozřejmě ta obec může svítit, ale ti občané očekávají, že ta obec bude zářit. Já jsem rád, že i lidé, kteří jsou teď v tomto souběhu funkcí, to takto chápou, a předpokládám, že i ten souběh funkcí u řady těchto lidí je pouze dočasný.

Když se podíváte, jakým způsobem funguje Poslanecká sněmovna, a my jsme tady krátce, skutečně, i když respektujeme práci někoho, kdo má zároveň třeba povinnosti vůči své obci nebo vůči svému kraji, tak je samozřejmě problematické plánovat zasedání výborů, kdy prostě většina toho výboru se musí nějakým způsobem třeba omezit, nebo i změnit datum konání výboru, protože zrovna v tu dobu je důležité krajské zastupitelstvo nebo je zastupitelstvo ve městě. Máme tady mimořádnou schůzi. Někteří poslanci jsou zároveň v pražském zastupitelstvu. Oni si musí odběhnout hlasovat. My jsme měli - a nemyslím si, že piráti, kteří jsou věkově mladší, trpí nějakými neduhy toho, že by nezvládli pracovat 12-16 hodin denně, ale všichni naši poslanci, kteří byli v souběhu funkcí, se postupně - třeba na pražském magistrátě, protože Praha je největší úřad a práce je tam zodpovědná - tak se z tohoto vyvázali.

A skutečně dopad té legislativy, kterou navrhujeme, to je primárně to omezení kumulace financí, protože prostě není fér brát za plný úvazek plné peníze, když ho nemůžu vykonávat. A není to o tom, že ten den má jenom 24 hodin a ten Franta nechodí na obědy. Prostě to není správné, ta práce nemůže být odvedena v té kvalitě, jakou si ti voliči zaslouží. Proto pokud je tam ta finanční motivace a není tam ta věcná - potřebuji dokončit rozjeté projekty - tak bychom do budoucna měli tlačit na to, aby skutečně ta přirozená volba toho zvoleného zástupce lidí byla odpovídající tomu, na jaké úrovni je zvolen a jakou politiku se rozhodl dělat.

Takže já podporuji tento návrh, nemyslím si, že je legislativně špatně připraven, věnovali jsme se mu zhruba dva měsíce ve fázi příprav. A já vás prosím, hlasujte proti tomu zamítnutí i proti vrácení k přepracování, pusťme ten návrh do druhého čtení. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou připraveného pana poslance Plzáka a po něm je řádně přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. V projevu mého předřečníka několikrát zaznělo slovo fér. A on tady použil nefér fakt. Pan kolega Hlavatý, inženýr Hlavatý, který byl naším senátorem a byl zvolen i do Poslanecké sněmovny, ani vteřinu neuvažoval o tom, že by zastával obě funkce najednou, pane kolego. Jestli to nevíte, ani to nejde podle Ústavy. On to věděl, ale nevěděl, že si nebude moct jednu z těch funkcí zvolit.

Za druhé. Tento člověk jako miliardář a majitel textilních fabrik rozhodně nechtěl dělat tuto funkci kvůli penězům. Nezlobte se na mě. A jeho senátní náhrady, které si v Senátu nevybíral, když si to nechal spočítat, činily dva miliony korun, které přišly státu. Takže neužívejte takovéto nefér výroky. My je také neužíváme. Příště vás opravím zase, nezlobte se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, přiznám se, že mě vůbec nepřekvapil návrh kolegy Bendy zamítnout tento návrh. Ostatně ODS byla jediný klub, kde to žádný zástupce nepodepsal. A co mě překvapilo, byl ten návrh na vrácení, který neuvedl ani jednu konkrétní výhradu proti tomu návrhu. Já se obávám, že ten návrh na vrácení není kvůli tomu, aby někdo něco opravoval, ale abychom se tou normou jednoduše nezabývali.

Pro mě ten princip, že z dalších funkcí placených z veřejných peněz má mít člověk jen 40 %, je naprosto správný. Prostě den má 24 hodin. Ostatně my poslanci to víme, že tady ta práce je náročná. Minimálně osm dnů v měsíci tady sedíme celý den a myslet si, že se to prostě dá všechno stíhat na sto procent, jako by to člověk stíhal, kdyby dělal tu funkci jenom jednu, je prostě nepravda. Myslím si, že to odstupňování odměny je velmi přiměřené. Našli jsme nějaký podle našeho názoru rozumný kompromis. Holt ho buď chcete podpořit, nebo ne. Veřejnost vás podle toho bude posuzovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. V tuto chvíli nevidím dalších přihlášek do rozpravy. Tak ještě pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych jenom věcně poprosil, jestli by tedy bylo možno rozvést - pan zpravodaj říkal, že bychom měli ten návrh přepracovat. Tak bych ho chtěl poprosit, jakým směrem bychom ho měli přepracovat. Měli bychom být tvrdší, měli bychom být mírnější? Jak se vlastně k tomu staví hnutí ANO, by mě tedy zajímalo. Protože je to největší klub v Poslanecké sněmovně. Předseda vlády řekl, že je proti kumulaci funkcí, doporučil to všem svým poslancům. Připravovali jsme to právě s paní hejtmankou Vildumetzovou, která má tu osobní zkušenost, že ví, jak je to náročné zvládat najednou funkci hejtmana a zároveň funkci poslance.

Takže mě by opravdu zajímalo, jaký postoj má hnutí ANO k tomu, jak ten návrh máme přepracovat. Protože pokud to nevede k nějaké konstruktivní diskuzi, tak bych opravdu skoro měl z toho dojem, že smyslem není ten návrh vylepšit, vyřešit to, ale spíš jenom to nějakým způsobem zamést, nebo se toho zbavit, což by mi nepřišlo úplně korektní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Sadovského.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, kolegyně a kolegové. Já bych snad jako k tomu dodal, pokud nám předkladatel bude schopen slíbit, že - když budu citovat ze stanoviska vlády: "Návrh zákona vůbec neřeší vztahy s právními předpisy, které upravují poskytování odměn členům zastupitelstva, tedy s obecním zřízením, krajským zřízením a zákonem o hlavním městě Praze. Jedná se tedy o nepřípustnou nepřímou novelu těchto zákonů. Vláda též v návrhu postrádá přechodné ustanovení, které by jednoznačně mělo vymezit, natolik by se nová pravidla měla vztahovat i na stávající veřejné funkcionáře."

Pokud jste schopni toto napravit a dodělat, tak si myslím, že potom je možnost, že bychom vám to pustili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec Michálek chce odpovědět, tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl rozebrat trošku tu otázku. Ten návrh je obecnou právní normou. Ta norma je ovšem natolik konkrétní, že říká, že ta odměna se snižuje na 40 %. Ta, která se vyplácí podle zvláštních právních předpisů. Je to naprosto jednoznačné a takovýchto - není to nepřímá novela, je to tedy ustanovení obecné, které je potřeba uplatnit k aplikaci jiného právního předpisu, ale je stoprocentně srozumitelné. Všichni, co tady sedíme, rozumíme tomu, že odměna uvolněného zastupitele se snižuje na 40 % v případě, že mám tu kumulaci. Tak že by tam byl nějaký skutečný problém... Spíš si myslím, že úředníci hledali, hledali, co by mohli najít, aby se zalíbili některým svým nadřízeným. Je to taková typická úřednická tvořivost, která nemá úplně oporu v nějakém právním názoru. Samozřejmě, že není potřeba přímo novelizovat úplně všechny právní předpisy. Zvlášť pokud výši té odměny, její konkrétní nastavení, neupravuje zákon, ale upravuje ho prováděcí nařízení vlády.

A ta druhá otázka se týkala náběhu. Tak ten náběh je opět naprosto jednoznačný. Je to upraveno článkem 2. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. Čili od tohoto data bude náležet odměna v odlišné výši, tak jak ji stanoví § 5 odst. 2.

My si myslíme, že ten návrh je jednoznačný, srozumitelný. Myslím si, že všichni, jak tady sedíme, tomu jeho obsahu rozumíme. Nicméně pokud bude mít hnutí ANO, nebo pan zpravodaj, jakékoliv nápady na zlepšení, tak jsme absolutně připraveni spolupracovat a v rámci druhého čtení to případně i dílčím způsobem upravit tak, jak to bude považováno za vhodné příslušným výborem. Takže pokud toto je skutečně jediný důvod, pro který je navrhováno tento zákon tady potopit, tak bych opravdu poprosil, abychom se konstruktivně věnovali tomu návrhu a pustili ho do druhého čtení, kde ty případné výhrady můžeme podrobněji projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji, pane poslanče. (Poslanci na levé straně diskutují ve skupinkách.) Mám trochu pocit, že nalevo ode mě probíhá paralelní diskuze, nicméně nyní mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Válkovou. Takže prosím, paní poslankyně. Doufám, že nebudu muset zjednávat klid.

 

Poslankyně Helena Válková: Já to mám velmi stručné, pane místopředsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, já jsem byla s tou právní úpravou navrženou seznámena včas. Projednávali jsme ji a i jsme trošku upravovali. Dá se říci, že našim připomínkám bylo vyhověno ze strany Pirátů. A osobně to moje stanovisko je jednoznačné. Já ten zákon podporuji jako návrh. Ale nesouhlasím s tím, že by ta právní úprava byla ještě v té úplně nejjednoznačnější a nejsrozumitelnější podobě. Myslím, že se tam na tom zapracovat ještě dá. Ale když tady slyším vyjádření navrhovatele, že s tím souhlasí, a že pokud přijdeme s konkrétními návrhy, jak zlepšit, tak že pokud se nezmění, jestli jsem to dobře pochopila, smysl, věcný smysl toho zákona, že jsou ochotni v druhém čtení takto postupovat, tak si myslím, že z hlediska politického vyznění tohoto návrhu nemohu říci ne za svoji osobu. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám přihlášené další faktické poznámky nebo přihlášky do rozpravy, ani to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa. Rozpravu končím. A je čas na závěrečná slova. Takže prosím, jestli má o závěrečné slovo zájem navrhovatel nebo zpravodaj. Nevypadá to, že by měli zájem o závěrečná slova. Tedy se přesuneme k hlasování.

Já svolám kolegy do sálu. Byly tedy předloženy jak návrh na vrácení k přepracování, tak návrh na zamítnutí. Takže pokud jsme... A vidím žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat o vrácení předlohy k dopracování... Vypadá to, že se nám počet ustálil, takže já zahajuji... (Připomínky z pléna.) Já vynuluji hlasování, je tady nějaký neklid. Už? (Dotaz z pléna.) Ne, nehlasuje se, já jsem nuloval. Bylo zmatečné, já se omlouvám.

 

Takže znovu, budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 146 poslanců, pro bylo 89, proti 48. Návrh byl přijat. Takže návrh bude vrácen navrhovateli k dopracování.

 

Já vám děkuji, tím tento bod končí. Pan předseda Michálek chce promluvit mezi body, tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já si dovolím využít své přednostní právo. Já myslím, že jsme v přímém přenosu viděli, jak hnutí ANO potopilo úplně svoje principy, že se zpronevěřilo samotným principům svého volebního programu, když původně říkalo, že je proti kumulaci odměn, proti kumulaci funkcí, a teď, když tady byl předložen návrh zákona, který byl vyjednán s představiteli hnutí ANO, s klíčovými figurami, které prezentuje v médiích, tak potom ho potopí, vrátí ho k přepracování, takzvaně, aby se nepřijal, neprojednal.

Takže hnutí ANO tady je vlastně největším hnutím, které obhajuje kumulaci funkcí, kterou před volbami kritizuje. Myslím si, že to je pokrytectví a že se to hnutí ANO velmi vymstí v příštích volbách, tak jako se jim to vymstilo na pražském magistrátu. Právě jste nastoupili na trajektorii, která vede k tomu, že v příštích volbách už neuspějete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Než se posuneme dál, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Rakušan 27. od 17.30 do 18.30 z jednání Sněmovny. A teď jsem tady měl hlášeno, že... Ano, pan poslanec Válek se zmatečným hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já nevím, jestli budu formulovat správně. Nicméně jak jsem zastrkoval a vysunoval kartu, tak si nejsem jistý, jestli jsem hlasoval, tak jak jsem chtěl. Tak bych se rád podíval na sjetinu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak se prosím běžte podívat na sjetinu. My zatím budeme pokračovat mezi body a uvidíme potom. Nyní prosím pana předsedu Bartoška. Ten se mi přihlásil dříve. Potom pan předseda Okamura.

 

Poslanec Jan Bartošek: Milý pane kolego, přišlo mi lehce úsměvné to, jak jste se tady podivoval nad tím, čemu se hnutí ANO zpronevěřilo. Vždyť jsme toho svědky opakovaně. Téměř ve všech zásadních bodech. Budiž vám omluvou vaše mládí v tom, že... skutečně jsem tady s hnutím ANO druhé volební období a s tímto chováním se setkáte opakovaně. Nebuďte překvapen, vezměte to jako normu chování hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní prosím pana předsedu Okamuru, pokud pan poslanec Válek... Bude zpochybňovat nebo... Tak prosím, máte přednost.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak v tom případě mám na sjetině ano, ale já jsem hlasoval proti. To znamená, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Pak tady máme návrh na zpochybnění hlasování, o kterém budeme hlasovat.

Já tedy zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro bylo 120, proti 3. Takže návrh byl přijat. Tudíž se tedy vrátíme do předchozího bodu.

 

Budeme opakovat naše hlasování o vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Já doufám, že se všichni orientují.

Já zahajuji hlasování číslo 44 a ptám se znovu, kdo je pro vrácení předlohy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro 77, proti 47. Návrh byl přesto přijat. Takže teď už to snad bude platit.

 

A nyní tedy prosím pana předsedu Okamuru s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já musím říct jménem hnutí SPD, že jsme tedy velmi nemile překvapeni, protože my jsme spolupředkladatelé toho návrhu, a skutečně je pravdou, že ten návrh byl předjednán s hnutím ANO, že jsme na tom pracovali tedy se zástupcem, paní poslankyní za hnutí ANO, společně. A já jsem si také myslel, že hnutí ANO je proti tomu, aby se tady kumulovaly odměny za funkce. Tento návrh, jehož jsme spolupředkladatelem měl v podstatě zamezit kumulování odměn, nebo je zregulovat, když někdo má různé politické funkce, a teď tady najednou vidíme, že kvůli hnutí ANO se v podstatě... neprošel ten návrh dál. Takže já musím tedy opravdu upřímně říct tedy, že jediné vysvětlení pro to je, že hnutí ANO souhlasí s tím, aby se kumulovaly odměny za funkce, a je to úplně něco jiného, než jste prezentovali v předvolební kampani.

My jako SPD tedy s tím zásadně nesouhlasíme, musím říct. Je to pro nás tedy nemilé překvapení, že se takovým způsobem v podstatě porušují předvolební sliby, které jste dávali voličům. A my jako SPD vám říkáme, že my tedy v každém případě budeme nadále prosazovat, byť je nás jenom 22, abychom zamezili kumulování odměn v různých politických funkcích, to tady pojmenovávám úplně na rovinu, a budeme se pokoušet tento návrh společně i s těmi dalšími stranami, které to společně spolu předložily, prosazovat, ale tedy není to pro vás, vážení poslanci hnutí ANO, vůbec dobrá vizitka, že jste takto pracovali a že takovýmto způsobem hlasujete. Je to úplně něco jiného, než jsme si původně tedy tady předjednávali. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Chtěl jsem již otevírat další bod, ale přihlásil se mi ještě předseda Bartošek a potom předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Krátce na to navážu. Návrh byl vrácen k přepracování, takže uvidíme, jakou chytne konečnou podobu. To je třeba hnutí ANO přiznat.

Dovolte mi krátkou glosu. Vzhledem k tomu, že poslanci KDU-ČSL se také podepsali pod tento návrh a prosazují jej, tak mám takový dojem, že s krátkým nebo s určitým zpožděním poslancům hnutí ANO došlo, že by se jich to skutečně mohlo týkat, tudíž zařadili zpátečku, protože si řekli "my to chceme, ale asi ne až tak moc, tu transparentnost, my možná to chceme pro druhý, ale sami pro sebe to chceme jinak".

Jestliže hnutí ANO a ministryně spravedlnosti uvažují o tom, že by se stíhání mohlo odložit o čtyři roky, tak možná, že by i tento zákon se mohl odložit o čtyři roky. Ne?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana předsedu Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Reagoval bych krátce, ale on to v podstatě řekl kolega Bartošek. Možná bych jenom položil prostřednictvím pana předsedajícího otázku na výčet funkcí jednoho z lidoveckých hejtmanů. Asi o něm hovořil pan Bartošek, ale to sem nepatří, přátelé.

Já bych chtěl říci pouze jednu krátkou věc, a to je, že my jsme - a to tady bohužel zaznělo několikrát - nezamítli tento návrh zákona. My jsme ho nezamítli, my jsme ho vrátili k přepracování, protože vláda dala negativní stanovisko k tomuto návrhu zákona. A paní ministryně, nová ministryně spravedlnosti, která to má v gesci, mě určitě doplní. Nicméně my jsme připraveni výzvu pana předsedy Bartoška respektovat a akceptovat a společně s vámi ten zákon dopracovat tak, aby to nebyl právní paskvil, jak je navrženo nyní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek, potom paní ministryně Malá, potom pan předseda Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já bych poprosil pana předsedu Faltýnka prostřednictvím předsedajícího, aby se choval slušně aspoň k členům svého vlastního klubu, protože pod tím takzvaným právním paskvilem je podepsaná paní Taťána Malá, ministryně spravedlnosti, a je pod ním podepsaná paní Válková, profesorka práva. (Velký potlesk a hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni Malou.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Taťána Malá Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem strašně ráda, že jste se pobavili.

Já chci jenom říci, že jsem se pod ten zákon podepsala, protože sama kumuluji funkce, resp. v tuto chvíli jsem zároveň poslankyně a náměstkyně hejtmana a principiálně jsem pro to, aby se celá tato situace řešila. Ale je opravdu potřeba - a já jsem se seznámila se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti a legislativy a musím uznat, že je potřeba vyřešit a najít jakési koncepční a systémové řešení a neřešit pouze odměny. Pojďme řešit konkrétně celkově kumulaci funkcí, tak jak je, a nejenom odměny. Pojďme se prostě bavit o tom, jestli vůbec chceme připustit kumulaci funkcí a chceme řešit kumulaci funkcí pouze u politiků, nebo budeme řešit kumulaci toho, že je někdo lékař a zároveň je v Poslanecké sněmovně atd. atd.

Takže my principiálně jsme pro tuto věc řešit, ale prosím, pojďme se k tomu postavit koncepčně a systémově. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Peksy, ale jsme mimo rozpravu, tedy to není možné. Pan předseda Okamura a potom se opět hlásil pan předseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, opravdu, to, co se tady teď v tenhle okamžik stalo, to je neuvěřitelné, protože já jsem sám na tom návrhu osobně pracoval s paní hejtmankou Vildumetzovou. Ano, pracovala na něm i paní profesorka Válková a je tady dnes podepsaná i paní ministryně spravedlnosti Malá. Ale to snad nemyslíte vážně, že se podepíšete pod návrh zákona, a pak nám řeknete, že ten návrh se má přepracovat nebo že to chcete vlastně řešit jinak? Tak teď tedy nevím, v jakém jsem tady právním prostředí nebo jakým způsobem je představa hnutí ANO navrhovat zákony. Ale přece já si velice vážím tady jak paní hejtmanky, je to zkušená a úspěšná politička a velice inteligentní žena, paní profesorka Válková to samé, máme tady ministryni spravedlnosti Taťánu Malou, takže skutečně ten důvod, proč jste to zamítli, resp. prostě odmítli, abychom to mohli projednávat dál, je skutečně jenom jediný, a to, že prostě nesouhlasíte s tím, abychom zamezili kumulování odměn. Přece jiný důvod nemůže být a je mi strašně líto, že tady přede mnou zrovna sedí přímo v první řadě paní profesorka Válková a paní hejtmanka Vildumetzová, protože znám jejich osobní názory, protože jsme to přece společně tvořili i tady s panem Michálkem, který s tou iniciativou v podstatě přišel.

Musím říci, že to přece nemůžeme přejít takhle jenom mlčením. To přece takhle nejde. Řekněte na rovinu, jestli odmítáte kumulaci finančních odměn, nebo ne. Já sám jsem nic nezkumuloval, já sám nemám kumulovanou funkci, proto to tady můžu říkat na rovinu. Ale vážení, to je velké zklamání. Tak se příště nepodepisujte pod ty návrhy. Prostě se nepodepisujte. To jsem snad nikdy v životě tady neviděl, jsem tady tedy jenom jedno volební období, že by se někdo podepsal pod návrh zákona, ještě odborníci, renomovaní lidé, kteří mají zkušenosti jak z politiky, tak odborně, a pak nám řekli, že ten návrh je vlastně špatně, a hlasovali dokonce proti svému vlastnímu návrhu, resp. nepropustili jej, neumožnili propuštění. Přitom přece víme, že za hnutí ANO hlavní legislativní garantkou je paní profesorka Válková. Velmi si toho vážím, bylo to u referenda, u přímé volby a odvolatelnosti hejtmanů, je to paní hejtmanka Vildumetzová a paní poslankyně, to znamená, jsou to lidé, kteří v hnutí ANO mají renomé, jsou tam určeni pro tyto věci, takže nemohlo dojít k tomu, že by to mělo být vráceno k přepracování, protože je to prostě paskvil. To přece není pravda. Připadá mi, že je to trošku nedůstojné tady vůči dámám a vůči paní ministryni Taťáně Malé, pakliže tady připraví renomovaní lidé nejúspěšnější politické strany v současné době takový návrh a pak se to označí za paskvil. Tak prosím vás, řekněte na rovinu, že to prostě nechcete, řekněte to na rovinu, protože to je nedůstojné tady vůči ženám tady v kolektivu v hnutí ANO.

Já si myslím, že tohle je velké zklamání. Nás tohle hlasování v SPD vysloveně šokuje. Já bych vás chtěl požádat, abyste přiznali barvu, jak to tedy myslíte, a my se podle toho musíme zařídit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím znovu pana předsedu Bartoška. Potom je připraven pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Krátká reakce na kolegu Faltýnka vaším prostřednictvím. Pane předsedo, my jsme se připojili podpisy k tomuto návrhu, protože chceme řešit tuto věc bez ohledu na příslušnost k politické straně, takže vaše narážka na někoho z KDU-ČSL je nemístná, protože my to chceme řešit skutečně napříč politickým spektrem.

Jinak paní ministryně, váš plán je velmi ambiciózní. Musím konstatovat, že jsem lehce strnul, když jste vyjádřila názor, protože když jsem viděl výrazy některých vašich kolegů z hnutí ANO, co by to v praxi znamenalo, tak úplně nevím, jestli to máte odkonzultované. Protože představa, že lékaři ukončí svoji činnost nebo v ní budou omezeni, jestliže záchranářům budete říkat, že budou poslanci a nebudou chodit do práce, jestliže budete univerzitním profesorům říkat, že primárně budou ve Sněmovně a je to kumulace funkcí a nebudou na té univerzitě, jestliže podnikatelům budete říkat "nebudete podnikat a starat se o své firmy, protože je to střet zájmů a budete v té Sněmovně" - to tedy kupředu levá, paní ministryně. Jsem zvědavý, jak ten návrh zákona, který z hnutí ANO přinesete - protože vy jste ministryně spravedlnosti a předpokládám, že se tomu návrhu budete věnovat, tak věřte, že o tomto návrhu, jak jste ho zmínila, jsem opravdu připraven diskutovat a moc se na něj těším.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana předsedu Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že by bylo korektní, kdyby tady zaznělo, co bylo na tom návrhu špatně a jak ho paní ministryně chce přepracovat, jestli to bude přísnější návrh. Já si myslím, že všichni dobře víme, že žádný zákaz pro starosty tady neprosadíme. To je absurdita, že bychom něco takového vůbec poslali do Senátu, ve kterém je obrovské zastoupení starostů. To samozřejmě nikdy Senát neschválí, my ho budeme pak nějak složitě přehlasovávat. Já si vůbec nedovedu představit, že bychom zakazovali starostům, aby tady působili. Když je jich tady rozumný počet a když to dělají jako, řekněme, menší část toho svého úvazku, tak s tím absolutně nemám problém.

Protože ta základní myšlenka přece je velmi jednoduchá. To, že když je někdo zvolen poslancem a Sněmovna funguje na plný úvazek, tak většinu času se má věnovat funkci poslance, a vedle toho samozřejmě v nějaké menší míře se může věnovat i třeba neuvolněné funkci starosty nebo funkci lékaře, tak aby si udržel kontakt s tou profesí, ze které vzešel, aby si udržel kontakt s lidmi kolem sebe, kteří ho sem dostali. To si myslím, že je zcela správně.

To, co je špatně, je, když má několik těch uvolněných funkcí, to znamená víc těch plných úvazků vedle sebe. A bohužel někteří lidé tady jsou. A není to jenom ANO. Jsou to i starostové. Proč většina starostů hlasovala pro to, aby se zazdil tento návrh? To by mě zajímalo. Třeba pan Gazdík, ten má funkcí, teď jednu funkci položil, ale k tomu je prostě poslanec a vedle toho ještě uvolněný krajský radní a jezdí prostě sem tam, pendluje, tak se to samozřejmě do té funkce musí promítnout. To fyzicky je velmi těžké zvládat. A myslím si, že kumulovat ty odměny je naprosto nepřijatelné. A ten postoj STAN, že se připojil v tomto k ANO a ke komunistům a obhajují tu kumulaci funkcí a platů, tak mě opravdu hluboce zklamal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Pan předseda Okamura se znovu hlásí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom abych byl spravedlivý. Tak ti, co podpořili kumulování odměn, respektive abychom to neposunuli dále, tak to není jenom hnutí ANO, ale pro tu kumulaci odměn je i ODS, jak koukám na jejich hlasování. Pro kumulaci odměn byl i jeden poslanec ČSSD, koukám, KSČM pro to bylo. STAN pro to byl. Takže to jsou ty strany, řekněme si na rovinu, které chtějí kumulovat odměny z daní daňových poplatníků a při kumulaci funkcí. Takže já si myslím, že to je prostě špatně. Já to tady radši pojmenovávám, aby všichni věděli, kdo je kdo a jak na tom je, a aby si to mohli vyhodnotit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Tím jsme snad přednostní práva ukončili. A já otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP