Středa 27. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

24.
Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 159/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 159/1 a já prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Už jsem se obával, že se na tento sněmovní tisk nedostane. Skoro se mi chce říci, že dáme prostor hnutí ANO na reparát v této věci v rámci toho hlasování. Ale pojďme k tomu, o co se jedná.

Předkládáme novelu zákoníku práce, která se dotýká jediné věci, a to je platu, respektive příplatku pedagogických pracovníků. Navrhujeme úpravu § 133 zákoníku práce -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším, pane poslanče, a poprosím trochu o klid. Já vím, že debata byla vzrušená a ne všichni mohli vystoupit. Ale teď již probíráme jiný tisk a já bych chtěl poprosit všechny, kteří probírají něco jiného než současný tisk, aby ztišili své hlasy nebo se přesunuli mimo. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Jako pedagog jsem vždycky mlčel a čekal, až se žáci zklidní, ale vím, že tady nejsem za katedrou. Zpátky tedy k té věci.

Předkládáme úpravu příplatku pedagogických pracovníků, kterou bychom rádi po zkušenosti z minulého volebního období zapracovali do zákoníku práce. Jedná se o příplatek pedagogického pracovníka, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také činnosti specializované, a dále příplatek pedagogického pracovníka, který vykonává práci třídního učitele a analogicky podobné funkce na jiných typech škol. Protože to jsou dvě trochu odlišné věci, dovolte mi, abych je představil zvlášť.

Pokud jde o příplatek za výkon specializovaných činností, tak ten je určen v § 133 zákoníku práce už dnes, a sice ve výši tisíc až dva tisíce korun měsíčně. Výše tohoto příplatku od jeho zavedení v roce - zdůrazňuji - 2004 se dlouhá léta nenavyšovala, přestože samozřejmě platy učitelů alespoň v posledních letech zásluhou vlády rostly. Výkon specializovaných činností si vyžádá - vycházíme z jakéhosi vnitřního průzkumu, týká se to jak těch činností specializovaných, tak potom činnosti třídního učitele - v průměru cirka 20 hodin práce měsíčně navíc. A tady i v kontextu stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí bych rád uvedl, že kromě specializované činnosti metodika IT, tam je skutečně snížena přímá pedagogická činnost, u všech ostatních specializovaných činností je to nad rámec, čili navíc oproti přímé pedagogické činnosti učitelů.

Přepočteno na hodinu práce tedy obdrží v současnosti pedagog vykonávající některou z těch specializovaných činností - jenom pro vaši informaci jedná se nejenom o koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií, jedná se také o tvorbu a následnou koordinaci školních a vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, jedná se o pracovníka, který se zabývá prevencí sociálněpatologických jevů, dále pracovníka koordinujícího činnost v oblasti environmentální výchovy, dále školního logopeda a také specializovanou činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. Podotýkám, že pedagogové vykonávající... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych znovu chtěl poprosit všechny kolegy ve sněmovně, aby se zklidnili nebo svá jednání přesunuli do kuloárů. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Podotýkám, že pedagogové vykonávající tyto specializované činnosti k nim musí vykonat zvláštní studium, které není úplně jednoduché a je zákonem stanoveno v délce minimálně 250 vyučovacích hodin. A odměna za tuto specializovanou činnost ve škole činí dnes pouze 50 až 100 korun, přičemž samozřejmě ředitelé v rámci svých pravomocí přiznávají zpravidla tu částku na dolní hranici sazby.

My proto navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy, což přepočteno na hodinu práce znamená 125 až 175 korun. Ano, to není ani dnes průměrný hodinový plat učitele, aby bylo zřejmo a jasno. Navýšení tohoto příplatku mimochodem Poslanecká sněmovna v minulosti už odhlasovala ve třetím čtení v rámci komplexní novely zákona o pedagogických pracovnících. Senát odhlasoval pozměňovací návrh senátora Zdeňka Papouška. V něm došlo oproti původní verzi k navýšení tohoto příplatku na 2 000 až 3 000 korun měsíčně. Nakonec ale nebyla ta senátní verze zde v Poslanecké sněmovně schválena.

Považujeme za nevhodné spojovat novelizaci zákoníku práce s novelizací zákona o pedagogických pracovnících, a proto předkládáme samostatně novelu čistě zákoníku práce.

Tolik tedy příplatek za výkon specializovaných činností.

Druhá část se věnuje příplatku za výkon práce třídního učitele. Ta v současnosti není součástí zákoníku práce. Třídní učitelé pobírají takzvaný zvláštní příplatek, který určuje nařízení vlády číslo 341/2017 Sb., a současná výše příplatku za třídnictví činí 400 až 1 300 korun měsíčně. Zase lze velmi jednoduše na základě průzkumu na školách, a kdo jste pedagogové, učitelé či ředitelé, tak to můžete potvrdit, že činnost třídních učitelů, pokud je vykonávána s plnou zodpovědností a vážností, tak není jednoduchá, a v průměru nám vyšlo opět cirka těch 20 hodin měsíčně. Záleží také na měsíci, kterého se to dotýká. Pokud budeme pracovat s touto průměrnou časovou náročností 20 hodin, tak přepočteno na hodinu obdrží dnes třídní učitel, pokud je na té nejnižší hranici, 20 korun na hodinu. Přátelé, 20 korun na hodinu je odměna za práci třídního učitele dnes!

Proto navrhujeme, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen, a to poměrně razantně a skokově, protože třídní učitelé si to zaslouží, a to na 2 500 až 3 500 korun měsíčně, tak jako tomu je u specializovaných činností. Přepočteno na hodinu práce to je 125 až 175 korun. Ano, opět to nedosahuje ani té hodinové platové výše platu učitelů. Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících. Na základě návrhu senátora Václava Homolky došlo k navýšení tohoto příplatku na 3 000 korun měsíčně, ale Poslanecká sněmovna tuto Senátem vrácenou předlohu neschválila. Opět považujeme za rozumnější, než jít cestou zákona o pedagogických pracovnících, toto zakomponovat, protože se jedná o součást platu, do zákoníku práce.

Dámy a pánové, rád bych taky ocitoval dokument, který jsme obdrželi všichni poslanci dnes do mailové pošty, je to programové prohlášení dnes jmenované vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. V kapitole Vzdělávání, věda a výzkum se uvádí, cituji, kdo jste to ještě nečetli, toto: Resort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální. Prosadíme - a teď je to důležité - prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš návrh nemíří nikam jinam než ocenit práci, která dnes je hluboce podhodnocena, pokud jde o finanční odměny. Víme, že to je zásah do státního rozpočtu. Nicméně v kontextu toho, čeho jsme svědky, kdy premiér Andrej Babiš slibuje na různé investiční i neinvestiční akce, tak věřím, že nalézt cca 2,1 miliardy - protože tak jak nám bylo vyčteno ve stanovisku Ministerstva financí, že nepracujeme s reálnými čísly, tak samozřejmě statistiky existují. Ministerstvo školství je má. Pro vaši informaci, dnes máme v České republice 65 289 třídních učitelů. Vycházím ze statistické ročenky, která je k dispozici na webu Ministerstva školství. Pokud budeme pracovat s nějakým mediánem, středovou hodnotou, tak se skutečně dostáváme na tu částku cca 2 miliardy korun. Věřím, že toto je jistě v zájmu nás všech.

Když se podívám na programy, s kterými jsme kandidovali do Poslanecké sněmovny, odleva od KSČM až po pravicové strany TOP 09, ODS a další, všichni jsme tam měli jako jednu z priorit vzdělávání. Já věřím, dámy a pánové, že tady máme první možnost, jak slova z volebních programů přetavit v reálnou podporu. Věřím, že návrh, který má neutrální, tedy řekněme vlastně kladné stanovisko vlády, podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji navrhovateli. Než vyzvu zpravodajku, tak tady mám nějaké omluvy. Omlouvá se nám z jednání od 17 hodin do konce z rodinných důvodů pan poslanec Vyzula a omlouvá se nám paní poslankyně Jana Levová z pracovních důvodů do konce jednání.

Nyní prosím paní zpravodajku pro prvé čtení, jíž je paní poslankyně Miloslava Rutová, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Krásný podvečer, dámy a pánové, pane předsedající a ctěná vládo. Nejprve, než přečtu svou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 159, bych chtěla předeslat, že jsem celý život pracovala ve školství. A nikdo by mě nemohl podezírat z toho, že kantorům chci upřít nějaké peníze. Naopak jsem velice ráda, protože programové prohlášení vlády jsem si přečetla a je to vlastně i prioritou našeho hnutí, vzdělanost naší nové generace. Ale tady k tomu sněmovnímu tisku 159 bych si dovolila přečíst svoje vyjádření.

Navrhovatelé předkládají změnu v příplatcích pedagogických pracovníků. Navýšení příplatků za výkon specializovaných činností pedagogickému pracovníku, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 2 500 až 3 500 měsíčně. Slyšeli jsme, že zavedení příplatků za výkon práce třídního učitele a určení jeho rozsahu učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 měsíčně.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy jsme tady slyšeli. Výše příplatků za výkon specializovaných činností že je určena v § 133 zákoníku práce ve výši 1 000 až 2 000 korun měsíčně. Výše tohoto příplatku se od jeho zavedení v roce 2004 dlouhá léta nenavyšovala, přestože tarifní část platů i průměrné platy pedagogů výrazně rostly. Výkon specializovaných činností si vyžádá průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci pedagogů, kteří specializovanou činnost nevykonávají. To jsou ty specializované činnosti.

Pak tu máme ještě příplatek za výkon práce třídního učitele. V současnosti není součástí zákoníku práce. Třídní učitelé pobírají zvláštní příplatek, jehož výši určuje nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jeho současná výše je 400 až 1 300 korun měsíčně. Výkon práce třídního učitele si vyžádá průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci učitele, který není třídním učitelem. Proto se navrhuje, aby byl příplatek za výkon práce třídního učitele navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně.

Tohle všechno je hrozně krásné. Ale když si vezmeme, jak nám tady pan navrhovatel řekl, že si to vyžádá nejméně 2 miliardy ze státního rozpočtu, tak mě to tedy velice zarazilo. Doporučuji tedy nesouhlasit s tímto a zamítnout to, protože víte, že vlastně v programovém prohlášení vlády je, že během čtyř let zvýší mzdy učitelům na 150 %. A já si myslím, že tedy v tomto zvýšení se odrazí i tyto příplatky specializovaných činností. Protože navrhovaná novela § 133 zákoníku práce obchází platný systém a jednoznačně směřuje k navýšení platů pedagogických pracovníků, aniž by byl návrh kariérně podložen a bylo provedeno srovnání s dalšími příplatky poskytovanými zaměstnancům ve veřejných službách a správě, pokud jde o podmínky a výši.

Změny, které má návrh zákona přinést, jsou nekoncepční. V praxi mohou přinést jak aplikační problémy, tak nutnost dalších novelizací, se kterými návrh nepočítá. Systém hodnocení a oceňování prací ve veřejných službách a správě je vymezen hledisky pro odměňování, která vyplývají z § 109 odst. 4 zákoníku práce. Tato hlediska a podmínky jejich posuzování, které jsou uvedeny v § 110 zákoníku práce, vytváří jednotný systém hodnocení a oceňování prací včetně ocenění případných ztěžujících vlivů vyplývajících ze zvláštních režimů práce, vnějších vlivů prostředí, ve kterém jsou práce konány, například z charakteru některých konkrétních prací.

Poskytování specializačního příplatku pedagogickým pracovníkům představuje trvalý zásah do jednotného systému odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, protože už žádné z dalších profesí není potřeba dalších kvalifikačních předpokladů paragraf zvlášť oceněna (?). V této souvislosti je podstatné, že pedagogičtí pracovníci nevykonávají specializované činnosti nad rámec přímé pedagogické činnosti, ale naopak jim je s ohledem na výkon specializovaných činností míra přímé pedagogické činnosti snížena. Předložený návrh směřuje k obcházení koncepce odměňování v zákoníku práce, je v rozporu s § 109 odst. 4 a s § 110 odst. 3 až 5 a s § 129 zákoníku práce a jeho přijetí by znamenalo nebezpečný precedens pro navyšování platů dalších skupin zaměstnanců v rozporu s kritérii stanovými zákonnou úpravou.

Kdybychom to vzali jako zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, tato úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s mezinárodními smlouvami. Návrh zákona není s právem EU v rozporu. Horší je tedy s dopadem na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Jak už jsem řekla, tak navrhovaným opatřením dojde v případě specializačního příplatku ke zdvojnásobení nákladů oproti současnosti, a výdaje státního rozpočtu bude tudíž potřeba navýšit o 50 milionů korun ročně. U příplatků za výkon práce třídního učitele bude potřeba navýšit rozpočet kapitoly školství o 2 miliardy ročně. Navrhované změny nemají žádné relevantní ani negativní dopady na rozpočty krajů a obcí, protože se jedná o přímo určené prostředky ze státního rozpočtu.

Po přečtení mé zprávy a prostudování návrhu poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji navrhnout zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a dovolím si upozornit, že návrhy je potřeba předkládat v rozpravě. Než ji otevřu, tak tady mám omluvenku od pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z důvodu neodkladných pracovních záležitostí od 18.30 hodin.

Nyní tedy otevírám k tomuto tisku obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a hlásil se mi pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak já musím zopakovat to, co jsem říkal před chvílí. Ale pokud paní zpravodajka citovala stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, tak musím říct, že to stanovisko MPSV je prostě špatné! Není pravdou, není pravdou to, že by u výkonu specializovaných činností byla snížena přímá pedagogická činnost. S jednou jedinou výjimkou, a to je činnost koordinátora IT. Ano, to je jedna z dalších pěti nebo šesti, tak jak je vyjmenovává zákon, já jsem tady citoval, nechci to znovu opakovat, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest specializovaných činností a pouze u jedné z nich je snížena přímá pedagogická činnost. Nikde jinde to tak není. Takže to je k tomu. Mimochodem se jedná o marginálii v celém tom návrhu, protože správně jste tady slyšeli, toto si vyžádá 50 milionů, kdežto u těch třídních učitelů, kterých máme 65 tisíc, čili pokud to nepodpoříme, tak míříme na práci 65 tisíc třídních učitelů, kteří tuto práci, péči o matriky své třídy, komunikaci s OSPOD, s rodiči, třídnické hodiny atd., atd., opět bych mohl citovat, co všechno patří: individuální vzdělávací plány, řešení omlouvání absence, řešení konfliktů ve třídě, telefonické jednání s rodiči atd., atd., myslím, že každý jsme prošli školou. Vzpomeňte si na to.

Zajímavé, vždycky když se tady jedná o školství, zdravotnictví a po dnešku musím říct ještě tedy, že jsme všichni jeli někdy na vodě, tak tomu všichni rozumíme a všichni k tomu nějak chceme vystupovat. Tak si velmi dobře vzpomeňte na to, jaká je to řehole, vzít na sebe práci třídního učitele. A ten třídní učitel nemá sníženou přímou pedagogickou činnost. To znamená, když na středních školách je přímá činnost pedagogická 21 hodin, tak ten třídní učitel má 21 hodin a navíc potom se věnuje za 20 korun, pokud je to na té dolní úrovni dnes, za 20 až 65 korun na hodinu měsíčně práci třídního učitele. (Část poslanců trvale hlučí, baví se mezi sebou.)

Tak přátelé, šli byste to někdo dělat?

Já bych vám tady mohl citovat vyjádření učitelů, vyjádření konkrétních učitelů. Protože chlapi, ti se do toho neženou vůbec, a ty poctivé kantorky, ty poctivé kantorky, které neberou povolání učitele jako zaměstnání, ale skutečně jako povolání, tak ty potom tu činnost a práci třídních učitelů dělají za tuto mrzkou odměnu. Já myslím, že je naší i dokonce morální povinností ty příplatky třídních učitelů prostě navýšit. A argumenty: Ministerstvo financí si s tím neporadí... Přátelé, tak se podívejme na ty sliby, které tady jsou -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás musím znovu přerušit. Já nevím, jak to děláte, ale zase se tady v sále zvýšil hluk. Poprosím kolegy na levici i přede mnou -

 

Poslanec Marek Výborný: Pane místopředsedo, já to nedělám. To kolegové a kolegyně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: - aby se uklidnili, a prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Čili opravdu tomu tak není a to, co tady zaznělo ze strany paní zpravodajky, vaším prostřednictvím, tak není pravda. Pokud citujeme stanoviska MPSV nebo Ministerstva financí, tak bohužel úředníci, kteří tvořili ta stanoviska, tak se prostě v některých věcech mýlili a lze to velmi jednoduše dokázat.

Budeme-li o tom hlasovat, tak já bych chtěl ještě, milé kolegyně, vážení kolegové, připomenout také usnesení Poslanecké sněmovny, které jsme schválili. A sice: "Poslanecká sněmovna podporuje navýšení výdajů kapitoly MŠMT určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání." A je tam potom to doporučení navýšit platy učitelů o 15 % atd. Náš návrh samozřejmě jde nad rámec tohoto, ale myslíme si, že s touto věcí by bylo vhodné i vzhledem k morální odpovědnosti a povinnosti vůči učitelům něco dělat.

Já vám ještě jednou děkuji za vaši podporu. A pokud tady zaznělo z úst paní zpravodajky, že tam je nutnost dalších opatření a úprav, je to možné samozřejmě. Netvrdím, že ten návrh je bez potřeby legislativně technických úprav. Tak pusťme ho do toho druhého čtení, já jsem připraven o těch věcech diskutovat, případně je upravit. Samozřejmě, že ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď tady mám pana poslance Vondráka s faktickou poznámkou. Potom se mi hlásil pan předseda Bartošek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já si nemyslím, že to je o tom, že nechceme našim učitelům přidat. Je to přesně naopak. Chceme našim učitelům přidat, jsou na to alokovány prostředky a zcela určitě v tom budou i prostředky, které budou navyšovat peníze za takové věci, jako je třídnictví. Takže nemyslím si, že by přišli třídní učitelé o nějaké finanční prostředky. Na druhou stranu si myslím, oproti automatickému navyšování je dobré, aby o tom rozhodoval ředitel školy, kolik svému třídnímu učiteli přidá. Čili já si myslím, že tam tu škálu má, já vím, ale někdy víme, že ty škály úplně nefungují. Takže jsem přesvědčen o tom, že touto novelou nic neměníme. Jsme připraveni na to ty peníze do toho školství dát.

A teď můžu mluvit jako hejtman kumulující funkce: Já budu jenom rád, když naši regionální učitelé dostanou přidáno, a přidat dostanou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou a poté paní poslankyni Valachovou. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, když tady slyším z úst poslanců za hnutí ANO ty sliby, že jste připraveni na to dát ty peníze do školství, na platy učitelů, tak nemohu nevzpomenout na projednávání rozpočtu na tento rok a na pozměňovací návrh, který jsem tehdy předkládala a pro který nikdo z vašeho hnutí ruku nezvedl. A ten se týkal právě navyšování platů, a to tedy konkrétně netarifní složky. Protože když se dnes opravdu podíváte do té praxe a zeptáte se učitelů, jak moc se projeví zvýšení peněz do školství opravdu na jejich výplatních páskách, tak to jsou taková těšínská jablíčka o tom, co my tady řešíme. To opravdu oni na svých platech příliš nepociťují a jsou velmi zklamaní tím, že i když se snaží, i když jsou třeba opravdu motivovaní pracovat velmi dobře, tak nakonec odměna za jejich práci taková, jakou by si zasloužili, prostě není.

Takže ty sliby, s nimi tady už jsme roztrhli pytel mnohokrát, ale ta reálná fakta, skutečná a opravdu hmatatelná odměna pro ty lidi, ta stále chybí. Takže já jsem jednoznačně pro to, abychom tento návrh podpořili a minimálně abychom ho nezamítali a diskutovali o něm na výborech. Protože si myslím, že naše budoucnost je opravdu kvalitní školství a to se bez motivovaných a dobře zaplacených učitelů neobejde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Valachovou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik slov, nebo spíš faktickou rychlou poznámku na to, co zaznělo.

Je nepochybné, že vznikající nová menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD podporuje jako svou základní prioritu zvyšování ohodnocení učitelů, ale také neučitelů v našich školách. Pravdou je také to, že sekera toho vnitřního podfinancování školství je obrovská. V tuto chvíli - a je přítomna ministryně financí, tak to bezpochyby potvrdí - priority rozpočtu na rok 2019, který budeme samozřejmě všichni projednávat, počítají s tím, že se budou zvedat platy učitelů nejméně o 15 %, neučitelů o 6 % - tady podotýkám, že nejsem s tou částkou v tuto chvíli úplně spokojená, tak jak je popsána. Dále jsou zajištěny všechny prostředky pro nové spravedlivé financování našich škol, což je podstata věci, tak jak tady zmiňovala vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní Pekarová, aby konečně to měli naši učitelé také na svých páskách. A potom konečně začneme financovat - a Ministerstvo financí připravilo krytí rozpočtu - provozní dobu mateřských škol a také překryvy až 2,5 hodiny denně, tzn. aby byl dostatek peněz na úvazky učitelů.

A to, co tady nezaznělo, a je potřeba mluvit pravdu, je to, že jak Marek Výborný vaším prostřednictvím správně říkal to stávající rozmezí, které navrhuje velmi správně samozřejmě ještě rozšířit ve smyslu třídnických příplatků a specializačních příplatků, tak už dnes ředitelé škol to stávající rozmezí nemohou ve všech školách využít zkrátka proto, že ani na to stávající rozmezí nemají dost finančních prostředků. Takže buďme fér. A já jsem rozhodně pro, abychom zvyšovali i objemy finančních prostředků pro specializační příplatky, a prosím, nezklamme zase naše učitele a učitelky tím, že by opravdu ta jejich modlitba za lepší ohodnocení (předsedající upozorňuje na čas) mohla znít - Komenský, ochraňuj nás od slibů. Amos.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní prosím pana poslance Vondráka, připraví se pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážená paní poslankyně Pekarová prostřednictvím předsedajícího, já jsem byl rektorem vysoké školy, když vaše vláda během čtyř let připravila vysoké školy o 300 mil. korun jenom na naší univerzitě! Tak nám nevykládejte něco o tom, že tady slibujeme těšínská jablíčka! Já si myslím, že ty platy se zvyšují, je to evidentní. A zvyšovat se budou! Takže prosím, nechte si tato neopodstatněná tvrzení pro sebe. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana předsedu Faltýnka a potom opět paní poslankyně Pekarová.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne. Já jenom krátkou glosu. Já si myslím, že důležité jsou výsledky. Můžeme tady plkat, paní kolegyně, jak dlouho chceme, ale vy jste přece byli ve vládě, pokud se nepletu. Tak se podívejme, kdo a jak, která vláda těm učitelům přidala. A důležité jsou ty výsledky. A minulá koaliční vláda přidávala a tato vláda také přidává. Takže podívejme se krátce do minulosti. A ta statistika je velmi jednoduchá. A zeptejte se taky těch učitelů. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: K oběma předřečníkům prostřednictvím předsedajícího. Já se na vás strašně těším, až přijde ekonomická recese, až přijde krize, co budete dělat, jak to bude fungovat. Protože to jsou přesně ty věci, u kterých se musí uvádět ten kontext, samozřejmě. Vy to moc dobře víte, pánové. A opravdu věřím, že už teď v tom rozpočtu, který plánujete se sekerou, máte i nějaké rezervy. Možná nám jenom o nich neříkáte, ale budete připraveni i na ta krizová léta tak, aby nedocházelo znovu k tomu, že budou nutné škrty, šetření atd. Protože krize, ta určitě nějaká přijde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní pan poslanec Vondrák, poté pan poslanec Faltýnek, poté pan poslanec Rais s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, Finsko procházelo ještě větší krizí než Česká republika. A do školství přidalo. Takže prosím nesrovnávejme tady tupé šetření s jakousi koncepcí podpory financování školství! Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Když jsme u těch čísel, já už bohužel to nosím v hlavě. Vláda, kde kolega vážené kolegyně byl ministrem financí, se stala rekordmanem v době hospodářského růstu v objemu zhruba 2 až 3 % HDP v zadlužování naší země. To vy velmi dobře víte. A v tupých škrtech. A to také velmi dobře víte. Tak buďme prosím, objektivní, přátelé. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A prosím pana poslance Raise. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já jsem nechtěl vystupovat vůbec, ale kolegyně mě k tomu trošku taky donutila. Rok 2008, kdy byla krize, tak jak se to řešilo? Že se těm nejšikovnějším lidem na těch vysokých školách i těch středních školách přidala solidární daň, takže jsme vyfasovali 7 % a potom jsme všichni vyfasovali ještě navíc 1 % DPH. To bylo řešení v podstatně podle TOPky. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Černochovou. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobrý večer. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěla té vlády, ve které ODS také seděla, zastat. Protože skutečně krize byla, nastartovaly se v roce 2012 i v roce 2013 rozpočty, které směřovaly k úsporám. Ostatně i to je důvod, proč se ekonomická situace v České republice zlepšila. A víte, možná je mezi naší bývalou vládou a tou vaší současnou vládou jeden podstatný rozdíl. Nám finanční prostředky v rozpočtech v jednotlivých resortech ve výších miliard, jako např. v resortu Ministerstva obrany to bylo celkem za ministrování pana bývalého ministra Stropnického těch miliard asi patnáct za ty čtyři roky, nezbývaly. Asi jsme uměli lépe plánovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tedy prosím pana předsedu Bartoška, který se nám přihlásil do rozpravy už před drahnou chvílí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Snad ještě k panu předsedovi Faltýnkovi vaším prostřednictvím. Jedná se pouze o terminologii, ale skutečně upřednostňuji v Poslanecké sněmovně to, že diskutujeme, než to, že plkáme. Je to i vyjádření určitého respektu k diskutujícím a myslím si, že to bychom mohli zachovávat. (Poslanec Faltýnek se z místa omlouvá.)

Jinak ke kolegovi Vondrákovi vaším prostřednictvím. Kdyby ten zákon nic neměnil, tak se nepředkládá. Ale on skutečně mění tu situaci ve prospěch lidí, kteří jsou třídními učiteli. Myslím si, že jsme ve shodě, že v rámci školství je důležité přidat na platech. Myslím, že v tom se shodneme napříč politickým spektrem, a to je jedna z věcí, kterou tento návrh řeší.

Já bych to ještě vrátil ke stanovisku vlády. Kdyby ten systém byl až tak nesystémový, kdyby byl až tak zatěžující rozpočtově, kdyby byl až tak špatný, kdyby vedle něj na vládě ležel vládní návrh zákona, který by ty věci řešil, tak bych rozuměl tomu, že vláda k tomu dá negativní stanovisko, protože řekne: ano, nejsme to schopni uplatit, anebo to rozbíjí systém. Ale ten návrh obdržel neutrální stanovisko, to znamená, vláda řekla: ten návrh až tak špatný není a je dobré o něm jednat.

Já oceňuji to, že budete v nově vznikající koalici systémově řešit platy učitelů. Ale je potřeba si uvědomit, že příprava zákona, mezirezortní připomínkové řízení a další lhůty, které máme před sebou - kdy se s tímto návrhem setkáme? Za tři čtvrtě roku? Trh práce se vyvíjí, učitelé mají i jiné nabídky. A my prostě musíme ocenit práci učitelů i tím, že jim přidáme. Nebo vám připadá normální plat 20 korun na hodinu? Mně skutečně u vysokoškolsky vzdělaných lidí 20 korun na hodinu připadá nehodné toho, že se věnují výchově a vzdělání našich žáků a studentů. (V sále je stálý hluk.)

Proto vás, kolegyně a kolegové, žádám, abyste tomuto návrhu dali šanci, abyste ho propustili do dalšího čtení, protože to umožňuje to, že k danému návrhu zákona bude možné podávat pozměňovací návrhy a o tomto zákonu diskutovat. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás musím ukončit, ale vidím, že jste ukončil svůj projev sám. (Poslanci odcházejí ze sálu.) Já bych chtěl kolegy, kteří odcházejí před ukončením schůze, požádat, aby odcházeli v klidu.

Vyčerpali jsme čas určený pro dnešní jednání. Já tento bod přerušuji v rozpravě. Sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy začínáme písemnými interpelacemi, následně budeme pokračovat v 11 hodin zprávou o činnosti veřejného ochránce práv, následují některé body k GDPR a ve 12.30 nás čekají volby. Tímto se s vámi loučím. Uvidíme se zítra ráno. Přeji příjemný zbytek večera.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP