Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

89.
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
/sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

Vítám tady mezi námi paní veřejnou ochránkyni práv a děkuji také paní zpravodajce Heleně Válkové, že zaujala místo u stolku zpravodajů. Máte zprávu veřejné ochránkyně práv jako tisk 134. Sněmovní tisk projednal petiční výbor, usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 134/1.

Nyní už požádám paní Annu Šabatovou, aby zprávu plénu Poslanecké sněmovny uvedla. Prosím, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, prostřednictvím výroční zprávy vám každoročně podávám zprávu o plnění svého zákonného úkolu chránit lidi před problematickým jednáním správních úřadů, systematicky navštěvovat různá zařízení a chránit tak lidi před špatným zacházením a pomáhat obětem diskriminace.

V loňském roce jsme obdrželi 8 191 podnětů a z toho bylo 68 % v působnosti veřejného ochránce práv. Zahájili jsme 750 šetření a celkově zhruba v 8 % případů jsme konstatovali pochybení úřadů. Ve většině případů úřady své chyby napravily. Nejvíce podnětů se tradičně týkalo sociálního zabezpečení. Tvoří dnes už čtvrtinu podnětů v působnosti a jejich množství setrvale roste, meziročně o 6,5 %. Stěžovatelé tak stále více žádají pomoc s přiznáním příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, nemocenského, důchodu, sociálního zabezpečení i s cizím prvkem a také dávek, jako je doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí. (V sále je rušno.)

Problémům, které vyvolává samotná úprava, se snažím předcházet a uplatnila jsem v připomínkovém řízení 108 připomínek k 18 návrhům zákonů. Zcela jsem neuspěla pouze u pětiny, u poloviny jsem uspěla buď zcela, nebo částečně. V 30 % jsem se sama rozhodla netrvat na našem podnětu. Vydali jsme také tři sborníky stanovisek ochránce, které mají ulehčit práci správním úřadům: Rodina a dítě, Dávky pomoci v hmotné nouzi a Občanství Evropské unie.

Pokud jde o návštěvy zřízení, již 12 let navštěvujeme různá zařízení, kde je omezena lidská svoboda, buď de iure, nebo de facto. Navštívili jsme 22 zařízení, převážně léčebny pro dlouhodobě nemocné, policejní cely a psychiatrické nemocnice se zaměřením na ochranné léčení a zahájili jsme sérii návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Vydali jsme dvě souhrnné zprávy, v nichž vždycky pro danou oblast shrneme své poznatky a vydáme obecná doporučení pro oblast jako takovou. V loňském roce to byly návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných a policejních celách.

Podnětů s námitkou diskriminace jsme obdrželi 384 a průměrně zjistíme diskriminaci asi v 8 % případů. Je třeba říci, že tam, kde nezjistíme diskriminaci, neznamená, že nedošlo třeba k nějakému jinému problematickému jednání, k jehož posuzování nemáme u soukromoprávních subjektů oprávnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní ochránkyně, požádám sněmovnu o klid. Prosím, kdo diskutuje jiné téma, než je zpráva veřejného ochránce práv, prosím v předsálí, ať může paní Šabatová v důstojném prostředí přednést zprávu. Není to nic, co by nás nemělo zajímat jako poslance Poslanecké sněmovny, protože ve správním řízení dochází opravdu často k poškození zájmů občanů, které zastupujeme ať z té, nebo oné politické strany.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Lidé diskriminaci namítají nejčastěji v oblasti práce a zaměstnávání, včetně podnikání, nejčastějším důvodem je zdravotní postižení. V loňském roce jsme měli 84 případů zdravotně postižených, kteří se na nás obrátili s námitkou diskriminace.

Také jsme se připravovali na novou působnost, kterou vykonáváme až v letošním roce, a to je naplňování práv osob se zdravotním postižením a a naplňování práva volného pobytu občanů Evropské unie a zákazu jejich diskriminace z důvodu státní příslušnosti.

Každým rokem vybírám několik témat jako legislativní doporučení. Dovolím si jenom velmi stručně tato témata zmínit. Navrhuji zrušit povinnost předkládat v úředním styku doklady ze zvláštní matriky. Považuji to za obtěžující relikt minulosti. V jiných zemích to v podstatě neexistuje anebo to není povinné. Navrhuji zakotvit přestupek postihující špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb, neboť není možné postihnout některá jednání, která nedosahují intenzity trestného činu, a takových jednání je poměrně dost a jsou k neprospěchu osob tam umístěných. Navrhuji upravit jasná pravidla správního řízení, v němž zdravotní pojišťovny rozhodují o některých zdravotních službách. Ta situace je nejednotná a lidé mají různý proces u různých pojišťoven a to není dobře. Navrhuji zrušit podmínku sterilizace pro úřední změnu pohlaví osob s transsexuální orientací. Navrhuji osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí také nové bytové jednotky v rodinných domcích, ale vím, že už mezitím vznikl poslanecký návrh, který si osvojil jeden váš kolega.

Ráda bych zdůraznila především nezbytnost toho zakotvení přestupku postihujícího špatné zacházení v zařízeních sociálních služeb. Je to opravdu mezera. Většina těch lidí je ve zranitelném postavení a není se schopna sama bránit a je třeba obzvlášť pečlivě dohlížet nad jejich právy, a pokud dochází opravdu k závažnému jednání, ale ještě to není trestný čin, tak je třeba mít možnost to nějakým způsobem postihnout. Jde třeba o situaci, kdy se neřeší podvýživa klientů, nebo je zanedbaná péče s těžkými proleženinami, nebo neakceptování vážně míněného nesouhlasu klienta s poskytováním pobytové služby a podobně.

Velice bych ocenila, kdyby Poslanecká sněmovna, stejně jako již několikrát v minulosti, uložila vládě, aby se zabývala mými legislativními podněty a aby Poslanecké sněmovně předložila zprávu o tom, jak jich hodlá či nehodlá využít.

A chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci v minulém roce a doufám, že naše spolupráce bude úspěšná i v příštím roce. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní veřejné ochránkyni práv Aleně Šabatové a prosím zpravodajku petičního výboru paní poslankyni Helenu Válkovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení, které Poslanecká sněmovna přijme. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, tento petiční výbor v novém složení se vlastně zabýval zprávou, kterou zde přednesla veřejná ochránkyně práv za celé období roku 2017, to znamená, že do toho zasahovalo i období předcházející činnosti tohoto petičního výboru. Přistoupili jsme k tomu myslím dost odpovědně a důkladně, protože v minulosti všichni, kteří zažili projednávání těch zpráv, tak vědí, že to zaprvé vůbec nevzbudilo žádnou pozornost mezi poslankyněmi a poslanci, zadruhé že z toho v posledních letech nebyla vyvozena žádná legislativní iniciativa a zatřetí že se v podstatě ty informace setkávaly s takovou lhostejností, až mírnou nevraživostí. Takže mě i zajímalo už jako předsedkyni petičního výboru, v čem asi je ta příčina, že Poslanecká sněmovna nemá zájem o závažná zjištění, která jí veřejná ochránkyně práv předkládá s týmem svých početných zkušených právníků, kteří kontrolují rozhodování v těch oblastech, které jí vymezuje zákon, a na základě vlastně empirického šetření a současně právní analýzy upozorňuje na systémové chyby, mezery, nedostatky, které nám poslancům velmi snadno umožní přijmout takový návrh zákona, novely. Většinou tedy z větší části, nebo téměř vždy jde jenom o novelu právního předpisu, která usnadní občanům, kteří se setkávají s chybami správních úřadů nebo vůbec se selháním celého systému ve svém každodenním životě a upozorní na to veřejnou ochránkyni, a ta potom upozorňuje nás.

Takže po tomto úvodu, že je třeba té zprávě, která byla přednesena, věnovat pozornost, si vás dovolím seznámit se závěrem, protože vy samozřejmě od toho máte svůj orgán petiční výbor, který prostuduje ty materiály a projedná je. My jsme tomu věnovali dost pozornosti na své 8. schůzi 24. dubna tohoto roku a potom jsme naše zjištění shrnuli v závěry, které vám nyní předkládáme k posouzení, k diskusi, k odsouhlasení. Vybrali jsme ta legislativní doporučení, která si myslíme, že by relativně snadno mohla vláda prostřednictvím svých jednotlivých resortů zajistit v rámci legislativy, to znamená podat vládní návrh zákona. Čili pokud jste tady slyšeli, že některý poslanec si osvojil ten podnět, tak jistě ho vláda přivítá, na druhé straně může využít již toho poslaneckého návrhu a eventuálně ještě v rámci dalšího čtení, nebo vůbec sama předložit komplexnější, který tu problematiku bude řešit způsobem, který zasáhne i související otázky.

Takže i z tohoto důvodu považuji za důležité přednést všechny podněty, které jsme vyhodnotili jako důvodné, a požádat vás o souhlas s přijetím závěrů usnesení č. 38 z 8. schůze petičního výboru z 24. dubna 2018.

Zaprvé jsme tedy projednali souhrnnou zprávu o činnosti, diskutovali jsme ji a doporučujeme, aby bylo přijato toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu zaprvé bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017 dle sněmovního tisku č. 134, zadruhé upozorňuje vládu na význam a potřebu řešit nedostatky zjištěné veřejnou ochránkyní práv a zatřetí - tady jsme už velmi konkrétní - žádá vládu, aby se zabývala legislativními podněty uvedenými v úvodní části souhrnné zprávy - legislativní doporučení - a to zejména pokud jde o následující legislativní doporučení:

1. jde o osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí i pro bytové jednotky v rodinných domech - čili to by bylo Ministerstvo financí, zřejmě i Ministerstvo spravedlnosti by do toho zasáhlo;

2. zjednodušení úředního styku při vyřizování dokladů o osobním stavu vypuštěním povinnosti předkládat matriční doklady vydané zvláštní matrikou - to by bylo zřejmě v resortu Ministerstva vnitra;

3. vypuštění podmínky podstoupit chirurgický zákrok pro úřední změnu pohlaví - to je Ministerstvo spravedlnosti;

4. přijetí nové procesní úpravy pro správní řízení o žádostech pojištěnců o úhradu některých zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění - Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra;

5. zavedení nové skutkové podstaty, o které tady bylo hovořeno obšírněji i ve vystoupení paní veřejné ochránkyně práv, a sice přestupku postihujícího neoprávněné zásahy do soukromí, bezpečí a integrity osob, kterým je poskytována sociální služba - opravdu jde o naše seniory, tady je velká mezera v zákoně - Ministerstvo vnitra;

6. rozšíření pravidel pro vyřizování stížností na zdravotní péči i na zdravotní péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb - čili Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí;

7. zakotvení dozorové působnosti státního zastupitelství - jako to bylo v minulosti, já si to ještě pamatuji - v zařízeních pro zajištění cizinců, v přijímacích azylových střediscích a psychiatrických nemocnicích vykonávajících ústavní ochranné léčení;

8. zakotvení účinného nezávislého stížnostního mechanismu k posílení ochrany práv klientů sociálních služeb obdobného stížnostnímu mechanismu uplatňovanému v oblasti zdravotních služeb, kde tuto roli plní krajské soudy již nyní;

a aby předložila Poslanecké sněmovně do 30. září 2018, čili naše nová vláda, zprávu o využití těchto podnětů jejich zařazením do svého legislativního plánu anebo jejich odmítnutí se zdůvodněním, proč se domnívá, že takového legislativního opatření není třeba.

Takže myslím, že to je vše, s čím bych vás chtěla nyní seznámit. Jsem spolu s paní veřejnou ochránkyní práv k dispozici pro zdůvodnění a v tomto ohledu můžu říci i obhajobu těch jednotlivých legislativních podnětů, protože je tam i několik legislativních podnětů z roku 2016, čili ještě z předcházejícího roku, ale ne všichni si můžou pamatovat, asi si nepamatuje nikdo z nás, na ty argumenty, byť jsou obsahem souhrnné zprávy. Tak pokud byste měli zájem, tak jsme obě dvě k dispozici a vysvětlíme, proč se domníváme, že bychom se měli těmito legislativními podněty zabývat.

Samozřejmě ještě na závěr dodávám, že přestože všichni vítáme, když jde o návrhy, které jsou z pera vlády, které prošly řádným připomínkovým řízením, nelze zabránit a v mnoha směrech je to i podle mého přesvědčení vhodné k tomu, aby poslanci, pokud takové návrhy nejsou vyslyšeny, podali sami své poslanecké návrhy. Ale samozřejmě je třeba vždy preferovat tu cestu vládních návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Dovolte mi, abych, než otevřu rozpravu, konstatoval dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 14.30 z rodinných důvodů paní poslankyně Aleny Gajdůškové a od 16.30 pana poslance Farského. Třetí omluva, od 11.45 do konce jednacího dne, došla právě teď od pana poslance Marka Výborného.

Nyní vystoupí s přednostním právem pan Tomio Okamura, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, za přítomnosti ombudsmanky Anny Šabatové tady projednáváme zprávu o její činnosti za rok 2017. A říkám hned zkraje na rovinu, že činnost tohoto tzv. veřejného ochránce práv je jedním slovem debakl. Je to porážka poslání, smyslu, funkce šéfa úřadu, který má hájit lidská a občanská práva našich občanů.

Paní ombudsmanka se totálně netají tím, že normální občané České republiky ji nezajímají. Nedávno vydala pro média prohlášení, a cituji: O lidská práva se zasazuji trvale. Před rokem 1990 i nyní. Ať už se jedná o sociálně vyloučené Romy, cizince včetně uprchlíků nebo osoby s odlišnou sexuální orientací. Konec citátu.

Na lidská práva normálního pracujícího heterosexuálního bělocha jí tedy jaksi čas nezbývá. To je ovšem většinový daňový poplatník, který si paní ombudsmanku platí. Paní Šabatovou si pamatujeme z kauzy, kdy se veřejně zastala dvou muslimských studentek proti zdravotnické škole na Praze 10. Tato děvčata údajně odešla ze školy kvůli tomu, že jim škola zakazovala nosit šátek. Jak víme, byla to zčásti lež, protože jedna z dívek dokonce ani studium nenastoupila, protože nedodala dokumenty potřebné ke studiu. Paní ombudsmanka Anna Šabatová chtěla výjimku pro muslimky, což by v praxi znamenalo diskriminaci českých studentů, kteří podle školního řádu při vyučování žádné pokrývky hlavy nosit nesmějí. V této kauze zachránil čest úřadu zástupce paní Šabatové pan Křeček, který se proti své šéfce veřejně postavil.

Co tím vším chci říci? Dámy a pánové, právě diskriminace většiny ve prospěch nepřizpůsobivých menšin je zřejmě hlavní náplní práce člověka, který má chránit slušné občany před jakoukoliv diskriminací. Krásně to ilustruje jiná kauza paní ombudsmanky Šabatové. Ta napadla družstvo Krušnohor, které na Mostecku spravuje tisíce bytů. A co se naší ochránkyni diskriminace slušných lidí znelíbilo? Družstvo vyzvalo občany, aby sepsali své zážitky s bydlením s nepřizpůsobivými občany. Reagovalo tak na zfalšovanou analýzu vládní agentury, která lživě zamlčovala problémy s bydlením vedle nepřizpůsobivých, a tato svědectví chtělo družstvo předložit vládě. Jednou z problémových lokalit je mostecké sídliště nedaleko centra známé jako Stovka. To má stále více potíží kvůli rostoucímu počtu problémových obyvatel. Přestože o nesnázích lokality u sportovní haly ví i radnice či policie, už několik let se je nedaří řešit. Slušní lidé z mostecké Stovky mají dnes dvě možnosti. Čekat, jestli se jich někdo přece jen zastane, nebo se odstěhovat.

Z našeho pohledu tu je prostor pro obhájce veřejných práv! Kdo jiný než on by měl hájit práva slušných lidí na bezpečí a slušný život ve svém domově? Paní Šabatová to vidí opačně a vyloženě rasisticky. Vyloženě rasisticky. Práva má jen ten, kdo není bílý.

Nevím, zda naše ombudsmanka alespoň zdálky něco tuší o lidských právech. V prvé řadě by měla vědět, že pozitivní diskriminace je stále jen diskriminace. Že tím, že protežuje jakoukoliv skupinu na úkor druhé, tak porušuje právo na spravedlnost té druhé skupiny. A to, že někdo bílý pracuje a nedělá bordel, ještě neznamená, že je občan druhé kategorie, stvořený jen k tomu, aby platil ze své kapsy lidi, jako je paní Šabatová. Lidi, co mu upírají právo na základní spravedlnost a ochranu.

Staří marxisté obhajovali svoji morální pozici obranou vykořisťované třídy. Noví marxisté, tzv. neomarxisté, mají stejný cíl. Totalitní ovládnutí společnosti. Využívají k tomu morální pozici postavenou na pozitivní diskriminaci tzv. utlačovaných menšin. Naše hnutí SPD vyjadřuje dlouhodobě nespokojenost s prací ombudsmanky, paní Šabatové. A bohužel přes naši kritiku nenastalo žádné zlepšení. Naopak. Z výše uvedených důvodů budou poslanci SPD hlasovat proti zprávě ombudsmanky za rok 2017.

A na závěr mi dovolte připomenout a zdůraznit, že paní Anna Šabatová byla do funkce zvolena hlasy poslanců hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. To je potřeba si velice dobře připomenout z minulého volebního období. Tyto strany mají přímou odpovědnost za současný tristní stav. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomiu Okamurovi. Nyní faktická poznámka paní Heleny Válkové, potom pan poslanec Václav Klaus. Připraví se paní Richterová.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já opravdu jenom faktickou poznámku. Za prvé, projednáváme tady souhrnnou zprávu, se kterou jste se měli možnost všichni seznámit, a třeba ta legislativní opatření jsou sama o sobě důkazem, že se tady jedná o nápravu pochybení, které se týká zejména majoritní bílé většiny. Přečtěte si prosím, koho se to týká! Jací občané si stěžovali! Já mám ten pocit, že tady mluvíme úplně dvoukolejně a že pan předseda Okamura, vaším prostřednictvím, v tomto ohledu říká svůj předvolební projev nebo znovu nás upomíná na svoje programové priority. Ale vůbec to nemá co společného s tím, co teď projednáváme. Já tam skutečně nevidím nic, co by se týkalo problematiky těch minorit, o kterých on hovoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus. Připraví se paní kolegyně Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Vynechme minority a podobné záležitosti, ale řekněme si jasně, že úřad ombudsmana se pod vedením této dámy stal ze státní instituce pouze ohniskem pro prosazování levicového politického extremismu. To je prostý fakt. Nedělají nic jiného než i pomocí provokací a dalších věcí útočí na české občany, učitele, pronajímatele bytů, ředitele. Čili není v žádném případě možné schvalovat jakoukoliv jejich zprávu. A abych to nebral osobně, já bych podpořil zákon pro zrušení celé této instituce, která je naprosto zbytečná. To by bylo ve prospěch daňových poplatníků a občanů této země. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD a ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní paní poslankyně Olga Richterová se přihlásila do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážená paní ombudsmanko, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo, předsedající. Já bych ráda zklidnila tuto debatu a vrátila ji zpátky k věcné podstatě. A tou věcnou podstatou je princip vyvažování. A to, že zkrátka je velice příhodné, když stát, který je mocný a který má různé instituce, má zároveň i možnost, jak systémově napravovat některá pochybení a jak systémově navrhovat změny, které jsou právě ve prospěch lidí.

Já vím, že úřad, o kterém se dnes bavíme, bývá často kritizován ze zástupných důvodů. A netuším, proč tady nezaznělo, že v té zprávě je podrobně popsáno, že veřejný ochránce práv se zdaleka nevěnuje pouze sociálním věcem, ale například i skutečně velice významnou část pozornosti věnuje třeba tomu, že stavební úřady velmi často nevymáhají splnění svých rozhodnutí vydávaných ve veřejném zájmu. Tohle není marginální problém. To je to, když systémově selhává stát prostřednictvím stavebních úřadů. A lidé, kteří jsou dotčeni mnoha věcmi, od toho, že je ohrožují stavby chátrající v jejich okolí, až třeba po to, že jim někdo třeba - dám příklad, se kterým za mnou osobně přišla občanka: zastaví jejich pozemek, je vydáno samozřejmě právoplatné rozhodnutí o odstranění stavby, ale nic se neděje. V tom konkrétním případě už devět let. Tak v tom případě, kdy ani odvolací orgány nefungují, kdy se neuvěřitelným způsobem náš stát tváří, že může být nečinný, tak právě Kancelář veřejného ochránce práv je to místo, které může systematicky sbírat podobné případy a ukazovat, že nejde o ojedinělé situace, ale že zrovna u těch stavebních úřadů to je systémová věc.

Proč tohle tak zdůrazňuji? Já nevím, ale myslíte si, že s problémy se stavebními úřady se na veřejného ochránce práv obracejí ty zde zmiňované minority? Co myslíte?

Dále bych ráda, opravdu velice, velice ráda zdůraznila, že právě i ty sociální věci jsou přece něco úplně klíčového. Mnozí zde pracujete ve zdravotnictví, mnozí jste lékaři, zdravotní sestry. Přece všichni víme, že naše léčebny dlouhodobě nemocných, naše domovy poskytující péči seniorům nefungují vždy ideálně a že právě ti nemohoucí klienti, často ztrácející schopnosti nejen fyzické, ale i mentální, jsou obrovsky zranitelní. Myslíte snad, že Kancelář veřejného ochránce práv nehájí naše seniory v našich pobytových zařízeních? A kromě toho, že tento úřad, tato instituce vyzdvihuje pohled těchto klientů, zároveň hájí i zaměstnance, zároveň systémově upozorňuje na naprostý kritický nedostatek personálu, na to, že samozřejmě je patrné, že některé služby nelze poskytovat s tak obrovským nedostatkem personálu.

Ten pohled veřejného ochránce práv, přečtete-li si tu zprávu, a já vám to vřele doporučuji, přečtete-li si např. úplně konkrétně zprávu o návštěvě v domově s pečovatelskou službou, třeba Burešov nebo v řadě jiných, uvidíte, že to je objektivní, vyvážený popis, umožňující reakci ředitelů těch zařízení, umožňující odpovědi na návrhy opatření. Skutečně není nic lepšího, než když jako stát umožňujeme sbírat tyto podněty z celé republiky, vyhodnocovat je a potom právě, přinejmenším jednou ročně jako dnes, hlasovat o nějakých nejdůležitějších navržených opatřeních.

Já bych ještě závěrem za Piráty ráda zdůraznila, že co se činnosti této skutečně z našeho pohledu velmi důležité vyvažující složky státu týče, tak třeba inspektoráty práce díky iniciativě veřejného ochránce práv mají nově možnost pokutovat zaměstnavatel např. za nadměrné, opravdu významně nadměrné užívání kamer na pracovišti a narušování soukromí zaměstnanců. To je přesně příklad věci, kde jednotlivec nemá šance se bránit. Je to příklad věci, kde je velice těžké nacházet balanc a zároveň je nadbytečné zatěžovat soudní soustavu všemi těmito případy. Naopak je velice výhodné mít pro takováto hledání rozumných řešení do budoucna ombudsmana nebo ombudsmanku. Ráda bych za pirátský poslanecký klub vyjádřila podporu této vyvažující složce, která hájí zájmy lidí, ale ve skutečnosti i zájmy institucí, když právě třeba upozorňuje na tu personální nedostatečnost a na to, že takhle něco dál nemůže fungovat, protože je pak samozřejmě významným hlasem třeba i v připomínkovacích procesech a v nějakém hledání priorit, když se ministerstva rozhodují.

Prosím, nezapomínejme na tohle všechno, až budeme za chvíli hlasovat. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Přečtu další omluvu z dnešního jednání. Mezi 13.40 a 19.40 paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá z jednání, a to z důvodu jednání.

Nyní ještě dvě faktické poznámky - paní poslankyně Gajdůšková, pan poslanec Zahradník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní kolegyně, páni kolegové, chci se jenom přidat k tomu poděkování a konstatování, že veřejný ochránce práv, instituce, ale také paní předsedkyně a celý její tým, jsou lidé na svém místě a dělají velmi dobrou práci. Měla jsem možnost se s tím potkávat ještě jako senátorka. Když jsem si skutečně nevěděla rady, odkazovala jsem lidi, kteří za mnou chodili, právě na veřejného ochránce práv a vždycky se věci pohnuly, nebo prostě byli lidé nasměřování jinam. Skutečně patří velké poděkování.

Chtěla bych ale upozornit ještě na dvě věci. Za prvé se přidat k tomu, že bychom se měli ale těm nálezům více věnovat jako Poslanecká sněmovna. My to můžeme udělat rychleji, než třeba to šlo ze Senátu. A za druhé bych byla velmi ráda, kdybychom kromě toho, že se dnes veřejná ochránkyně práv věnuje i záležitostem lidí se zdravotním postižením, kdyby se mohla věnovat šířeji i pacientské problematice obecně. My jsme se o tom už v minulosti bavili. Byla by to další kompetence, je na zvážení, jak to udělat. A to, co nám v České republice chybí a bylo by také na pořadu dne, to je ombudsman pro děti, dětský ombudsman. Jinde ve světě tato instituce je, chrání zájmy dětí, věnuje se zájmu dětí a myslím si, že je to také věc, kterou je potřeba urychleně řešit.

Děkuji ještě jednou veřejnému ochránci práv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak jak mi to jednací řád umožňuje, navážu na vystoupení obou mých předřečnic, paní poslankyně Richterové i paní poslankyně Gajdůškové. Tam bych se chtěl zmínit o jedné věci. Ona mluvila o tom, jakou ochranu potřebují nevládní neziskové organizace, všichni ti aktivisté, kteří bojují proti různým stavebním záměrům, které náš stát jako stavby ve veřejném zájmu prosazuje a hodlá je realizovat. Všichni bychom se divili, kdybychom zjistili, kolik staveb má Ředitelství silnic a dálnic blokováno právě podáním, které provedli ekologičtí aktivisté a kteří se tím snaží zabránit těmto stavbám. Všichni víme, že třeba oprava dálnice D1 je stavbou ve vrcholném státním zájmu, přesto stát tu sílu čelit těmto aktivistům nemá a prostě bezmocně hledí na to, jak oni neustálými podáními blokují tyto stavby. Tyto aktivisty ještě navíc chránit úřadem ombudsmana považuji nejenom za nesmyslné, ale navíc i za velmi škodlivé.

Ještě k tomu, co říkala paní poslankyně Gajdůšková. To bych se tedy úplně zhrozil, kdyby měl být ještě nějaký ombudsman pro děti. Já myslím, že pokud bude ochránkyně práv nebo úřad ochránce práv vykonávat svoji činnosti řádně, tak i děti, žáci nebo studenti by měli najít dovolání u tohoto úřadu. A zakládat takovýto další, nový úřad, to bychom vyvolali dojem, že jsme se všichni zbláznili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Jeho vystoupení vyvolalo minimálně dalších pět faktických poznámek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Ferjenčík, pak Černohorský, pak pan poslanec Čižinský, po něm poslankyně Pastuchová, pak poslanec Kaňkovský. První tedy pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Velmi mě mrzí, že pan Zahradník vůbec neposlouchal. Kolegyně Richterová nehovořila vůbec o aktivistech, hovořila o případech, kdy na pozemku, který patří například vám, někdo, váš, například soused, postaví načerno stavbu a úřady nejsou schopné to odstranit, a v této zemi se to bohužel děje. Vůbec nehovořila o nějakých spolcích ani aktivistech, ale o ochraně práv majitelů pozemků, kterým buď přímo na jejich pozemku někdo načerno něco postaví, nebo postaví něco v těsném sousedství tak, že jim třeba zablokuje okno. To jsou práva úplně normálních obyčejných lidí a vůbec nechápu, proč vám tohle vadí, zvlášť ODS, která kdysi hájila soukromé vlastnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Černohorský také s faktickou poznámkou. Přibyla další faktická od kolegy Munzara. Bude v pořadí. Pan kolega Černohorský se zrušil. Děkuji. Pan kolega Čižinský. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych jenom krátce zareagoval na některé předřečníky. Myslím si, že pokud je činnost veřejné ochránkyně práv kritizována lidmi, kteří mají xenofobní názory, tak je to vlastně velká pochvala. Díky za tu práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. A než dojde k řečnickému pultu, požádám sněmovnu o klid. Já vám, paní kolegyně, nejdřív zjednám trochu méně hluku v Poslanecké sněmovně. Pokud máte diskusi nad jinými tématy, zejména před řečnickým pultem, prosím v předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji. Jen bych chtěla připomenout, že tu existuje ombudsman pro zdraví, který se zabývá jak pacienty, tak zdravotníky, takže si myslím, že tomuto tématu se už někdo věnuje. To je odpověď prostřednictvím vás pro paní poslankyni Gajdůškovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, také s faktickou poznámkou. Připraví se kolega Munzar a kolega Plzák. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, já také krátce navážu na tu probíhající diskusi.

K panu místopředsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já mu rozhodně neberu právo na jeho názor. Určitě můžeme mít názory na fungování veřejného ochránce práv různé. Nicméně hodnotit práci tohoto úřadu jako debakl, tak to klub KDU-ČSL rozhodně nevidí. Je potřeba si uvědomit, že pro řadu občanů této země je úřad veřejného ochránce práv tou poslední instancí, kde mají šanci se dobrat nějaké spravedlnosti. A jestliže tady bylo hovořeno o tom, že z těch více než 8 tisíc podání hodně z nich tvoří tzv. sociální agenda, tak přece tomu se nemůžeme divit. Lidé, kteří jsou v sociální nouzi, většinou nemají finanční prostředky na to, aby se obraceli na civilní soudy. Mně takhle chodí do poslanecké kanceláře celá řada občanů, kterým já potom radím, pokud nemají finance na civilní soudy, aby se obrátili na úřad veřejného ochránce práv. Takže co je na tom podivného? Já si myslím, že od toho tady ten úřad je.

Takže klub KDU-ČSL vítá práci veřejného ochránce práv. Ano, v některých názorech se taky s paní ombudsmankou nesejdu, to tak prostě je. Nicméně nekritizujme úřad jako celek. Podívejme se do té zprávy. Přečtěme si rozsah té agendy. A skutečně spíše přemýšlejme nad tím, jak případně kompetence tohoto úřadu změnit.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, dále pan poslanec Plzák, paní poslankyně Gajdůšková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na poznámku pana kolegy Ferjenčíka prostřednictvím pana předsedajícího. Já myslím, že ODS tady jasně prokazuje, že hájíme soukromé vlastnictví. Jenom si povzdechnu, že by bylo fajn, stejně jako teď jste mluvil o ochraně majitelů pozemků, kde někdo postaví černou stavbu, tak by bylo stejně fajn, kdybyste takhle bránili třeba majetek veřejný, který někdo obsadí neoprávněně a třeba rok, dva žije a nechá se vyhodit. A zajímá mě názor paní ombudsmanky, jak se dívá na problematiku, třeba konkrétně problému s Klinikou tady v Praze a stejně se squatty, obsazováním veřejného majetku cizími osobami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce od kolegy Munzara. Nyní pan poslanec Plzák také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Velice krátce. Já mám opravdu faktickou poznámku. Prosím vás, veřejný ochránce práv rovná se ombudsman. Statut veřejného ochránce práv je dán zákonem. Všichni ostatní ombudsmani přes dráhy, přes zdraví, železnici a já nevím jací, to nejsou ombudsmani. Neměli bychom je tak nazývat. Máme opravdu jenom jednoho ombudsmana. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je reálné hodnocení situace. Nyní paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Zatím poslední faktická poznámka v této sérii. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jenom rychle. Mohu to zkrátit, protože pan kolega, který mluvil přede mnou, vymezil ten pojem ombudsman. Ombudsman pro zdraví, jak o tom mluvila paní poslankyně Pastuchová, není zřízený zákonem, nemá kompetenci ze zákona. Já pod Svazem pacientů pracuji také jako pacientská ombudsmanka, ale je to ryze dobrovolnická činnost v rámci neziskové organizace.

A ze stejného ranku je poznámka k tomu dětskému ombudsmanovi. Na paní veřejnou ochránkyni práv se v téhle chvíli nemohou obrátit děti. Na západ od nás mohou, paní předsedkyně mě upřesňuje, nicméně na západ od nás existují instituce, nebo je to přesně vymezeno, že se věnují problémům dětí, které mají tu potřebu se na veřejného ochránce práv pro děti obrátit. A já si myslím, že my bychom se měli posunout tímto směrem taky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Gajdůškové, ale máme další dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Dominik Feri, poté pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Dominik Feri: Já vám děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, stejně jako mnozí kolegové např. z ODS mám a mohu mít mnoho výhrad k práci paní veřejné ochránkyně práv. Na druhou stranu nepovažuji za úplně šťastné a vhodné hovořit o zrušení kanceláře jako takové, zrušení celého úřadu. Bavme se o činnosti. Buďme uvážlivější u budoucího výběru, protože to je věc, která nám přináleží. Ale s ohledem na aktivity a působnost veřejného ochránce práv považuji za nešťastné kvůli několika záležitostem rušit celý úřad nebo o tom vůbec vést diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou, zatím poslední přihlášený. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych nejprve k panu poslanci Ferjenčíkovi, který má takovou zálibu nás tady poučovat, školit a vysvětlovat, vykládat, co jsme řekli. No, já jsem v žádném případě nezpochybnil nijak to, že lidé, kterým byla udělána nějaká křivda nebo újma na jejich majetku, mají právo žádat nápravu. Že to dělá ombudsman, to je možná dobré. Já tím pádem budu nadále ty lidi, kteří ke mně chodí jako k poslanci a chtějí podporu v nápravě jejich křivd, posílat za kanceláří ombudsmana. A na tom, co jsem řekl o těch neziskovkách a ekologických aktivistech, na tom nechci změnit ani písmeno.

Ještě ale v tom zbývajícím čase k tomu, co paní kolegyně Gajdůšková ještě jednou zopakovala, to je ten dětský ombudsman. Já neříkám, že těch problémů je málo. Jsou přece veliké problémy třeba se šikanou. A tady je podle mě nějaká takováhle instituce, nemyslím ombudsman, ale spíš myslím nějaká instituce v sociální sféře potřebná. A jenom ale připomenu možná paní kolegyni Gajdůškové prostřednictvím pana předsedajícího: Nebyl náhodou takovým ombudsmanem už před několika lety ustanoven bývalý ministr školství Eduard Zeman, člen ČSSD? Jak tento ombudsman v uvozovkách se vyrovnával se svou funkcí? No asi mizerně, když jeho paní stranická kolegyně Gajdůšková má teď zapotřebí vyvolávat ustanovení této funkce znovu v tomto čase.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A máme další dvě faktické poznámky, nejdřív paní zpravodajka paní poslankyně Helena Válková, poté paní poslankyně Gajdůšková, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já jen uvedení na správnou míru. Děti se mohou obracet na veřejnou ochránkyni práv už v současné právní úpravě. Můžou tak činit způsobem a v kompetencích, které jsou stejné jako u dospělých, tzn. osmnáctiletých a starších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Ještě jednou. Když se bavíme o ombudsmanovi pro děti nebo dětském ombudsmanovi, máme na mysli ještě trochu něco jiného než to, co pro ně dnes dělá paní veřejná ochránkyně práv.

Ale k panu poslanci Zahradníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pan Eduard Zeman byl ombudsmanem na Ministerstvu školství a jeho aktivity směřovaly vůči pedagogům. Tak jako jsou ombudsmani na dráhách, tak jako jsou nemocniční ombudsmani atd., bylo to uvnitř resortu, pokud je mi známo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové za dodržení času k faktické poznámce. Zatím mám vyčerpány všechny přihlášky do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní veřejná ochránkyně práv? Paní zpravodajka? Je, v tom případě udělím závěrečné slovo paní veřejné ochránkyni práv a potom přejdeme k podrobné rozpravě. Prosím, paní veřejná ochránkyně práv, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Děkuji. Jenom dvě konkrétní poznámky.

Pokud jde o práva pacientů, veřejný ochránce práv má nepřímou možnost se zabývat tím, jak byla jejich práva naplněna, nebo nebyla. Tito lidé mají podle zákona z roku 2011 o zdravotních službách možnost využít poměrně funkční stížnostní mechanismus. Já mohu potom přezkoumat, zda vyřízení stížnosti bylo řádné, úplné, přiléhavé. Chci říci, že je to sice nepřímý způsob, ale také je to vlastně příspěvek k naplnění práv pacientů a dáváme často nějaká doporučení krajským úřadům, které jsou tou druhou instancí, jak postupovat.

Pokud jde o dětského ombudsmana, to, co bývá ve světě chápáno jako dětský ombudsman, je člověk, který vyřizuje individuální stížnosti, a to skutečně můžeme dělat a děláme to způsobem podle mě velmi citlivým - komunikací s dětmi. Jsou to zkušené pracovnice a komunikují i hodně neformálně. Jde většinou spíše o poradenství, i když někdy z toho taky vyplyne zahájení šetření. A druhá oblast, kterou nepokrýváme, je obecně osvětová a systémová činnost, která kontroluje naplňování práv dětí ve všech sférách, jak to třeba teď máme za úkol dělat u osob se zdravotním postižením.

To jen pro informaci poslancům a poslankyním, aby zhruba věděli, kde jsou hranice. A chci říci, že veřejný ochránce práv byl zřízen k tomu, aby kontroloval činnost úřadů a nikoliv soukromých osob. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo paní ombudsmanky. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já odkazuji na doporučení přijmout usnesení, že bereme na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv a že upozorňujeme vládu na význam a potřeby řešit nedostatky, jejichž výčet je obsažen v usnesení č. 38 z 8. schůze petičního výboru a které jsem vám přečetla již v úvodu rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Zahradník, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, jenom bych se chtěl vyjádřit k debatě o dětském ombudsmanovi. Je to debata trošku těžká. Já bych chtěl jaksi vyjádřit uznání k celoživotní práci pana Eduarda Zemana, který zemřel v roce 2017. Tím pádem odešel ze své funkce ombudsmana na Ministerstvu školství. Jenom pro upřesnění pro paní kolegyni Gajdůškovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající, skutečně to nebyl jenom ombudsman pro učitele, ale bylo možné podle materiálů na internetu obracet se na něj i ve věci šikany studentů. Já jsem Eduarda Zemana znal po celou dobu, co jsem v politice. Vážil jsem si ho ať jako senátora, poslance i ministra školství. Že tu funkci nakonec v závěru života vykonával, je už druhá věc. Mimochodem na ministerstvu je stále jmenován nějaký jeho pokračovatel, jméno najdeme na stránkách. Takže bych chtěl upřesnit svůj postoj k postavě osobnosti zesnulého Eduarda Zemana.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Feri a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan kolega Munzar zde položil otázku týkající se postoje paní Šabatové ke Klinice a otázkám squattingu jako takového. Nevím, jestli tato otázka zapadla, nebo jestli byla záměrně nějakým způsobem vynechána, ale názor by mě taky zajímal. Jestli bych o to mohl poprosit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. On mě pan kolega Feri předběhl, já jsem to chtěl paní ombudsmance připomenout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní veřejná ochránkyně práv v podrobné rozpravě. Hlásila jste se? Pochopil jsem, že ano, ale pokud ne, tak samozřejmě nemusíte vystupovat. Prosím, máte slovo.

 

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Já jsem jasně řekla, že náplní mé práce je zabývat se činností úřadů, nikoliv soukromých osob.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Dostal jsem zde během toho, co jsem to říkal, přihlášku k faktické poznámce, takže podrobnou rozpravu nekončím. Pan poslanec Munzar má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Jenom bych chtěl upozornit, že to byla velice vyhýbavá odpověď, protože se nebavíme jenom o soukromých osobách a jejich právech, ale bavíme se o tom, že tyto osoby obsazují cizí majetek. Mě by skutečně zajímal váš názor na tuto problematiku, i soukromý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále je přihlášen pan poslanec Holík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážená paní ombudsmanko, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Paní ombudsmanko, dovoluji si, prostřednictvím pana předsedajícího zadat otázku. Líbí se mi, že říkáte, že se zabýváte činností úřadů. Takže ty dvě studentky s těmi šátky, to byl taky úřad?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě jednou se ptám, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud ne, tak tentokrát ji ukončuji definitivně. V podrobné rozpravě načetla zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Helena Válková usnesení, o kterém budeme hlasovat. Předtím se ještě zeptám, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany paní veřejné ochránkyně práv, nebo paní zpravodajky. Není zájem o závěrečné slovo.

Všichni jsme byli seznámeni s tím, o čem budeme hlasovat. (Předsedající gonguje.) Já přivolávám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47. Přihlášeno 149 poslanců, pro 89, proti 22. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji veřejné ochránkyni práv, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Tomáš Kohoutek v době od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji, paní ministryně Taťána Malá se omlouvá z pracovních důvodů z důvodu předání agendy ve volebním kraji z dnešní schůze Poslanecké sněmovny z celého dne.

Přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP