Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

7.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o zpracování osobních údajů ruší stávající zákon o ochraně osobních údajů, provádí adaptaci na obecné nařízení o ochraně osobních údajů a transpozici trestněprávní směrnice, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány. Předkládaný zákon rovněž zavádí výjimky, které podle GDPR mohou členské státy využít, aby se naplňování GDPR co nejvíce usnadnilo. V průběhu prvního čtení jsme spolupracovali s jednotlivými výbory na tom, aby ČR využila výjimky v maximální míře všude, kde je to možné a dává to smysl.

Návrh tohoto zákona též nově upravuje postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vychází se přitom nejen z požadavků praxe, ale také z nových požadavků evropského práva na úplnou nezávislost dozorových úřadů a na intenzívní spolupráci a spolurozhodování dozorových úřadů zejména v přeshraničních případech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane ministře, dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednání tohoto bodu v odpovídající atmosféře. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček: Děkuji. V prvém čtení byl návrh zákona přidělen šesti výborům, které jej důkladně projednaly a přijaly celou řadu pozměňovacích návrhů. Představení těchto pozměňovacích návrhů samozřejmě nechám na jednotlivých zpravodajích, dovolím si proto pouze stručně shrnout, že ze strany předkladatele mohu podpořit návrhy všech výborů, tedy výboru volebního, výboru petičního, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj i výboru ústavněprávního, a chci výborům za jejich práci poděkovat.

Naopak řada návrhů, které někteří jednotliví poslanci a poslankyně předložili, ale nebyly podpořeny žádným výborem, je z mého pohledu krajně problematická a jedná se zejména o změny ve struktuře úřadu a o změny jeho kompetencí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu, potom byl tisk přikázán k projednání petičnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru, volebnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 138/1 až 138/11.

nyní, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda a informoval nás o projednání návrhu ve výboru, popř. o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, bohužel už na to nemáme příliš mnoho času, pokusím se alespoň stručně shrnout - vidíte ten balík, který mám před sebou, nebylo to úplně jednoduché projednat vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů - prováděcí zákon k nařízení EU, v kterém byl vlastně největší problém, že se jedná o nařízení ještě za situace, kdy byl přikázán šesti výborům.

Ústavněprávní výbor vyčkal na rozhodnutí všech ostatních výborů a pokusil se je pak shrnout do nějakého, řekněme, komplexního návrhu, který máte pod sněmovním tiskem 138/11. Kdo měl možnost si ten tisk prostudovat, tak vidí, že jsme se pokusili i pojmenovat zjednodušeným způsobem jednotlivé body, které, řekněme, zlepšují, zpřesňují vládní návrh zákona. Největší diskuze tady byla právě o tom, jakým způsobem můžeme ještě promítnout případné další výjimky, které vláda nezapracovala do svého vládního návrhu zákona, případné další výjimky, které povoluje evropské nařízení o ochraně osobních údajů.

Vezmu to tedy poměrně stručně podle usnesení ústavněprávního výboru. V bodě A dochází k jistému vyjasnění toho, jestli se jedná o právní povinnosti, resp. povinnosti stanovené právním předpisem.

Písmena B a C se dotýkají fyzických osob, soukromých osob, které umožňují v širším rozsahu, než bylo doposavad možné, využít výjimku na ochranu svých vlastních práv a oprávněných zájmů.

Pod písmenem D ústavněprávního výboru se skrývá návrh, který byl schválen také výborem petičním, a to se jedná o návrh, který upravuje šířeji než původní vládní návrh zákona výjimky pro vědecký historický výzkum a statistické účely. Pokládali jsme za nezbytně nutné, abychom zejména z hlediska vědeckého historického výzkumu měli úpravu srovnatelnou s okolními zeměmi, abychom využili tu výjimku maximálním způsobem a nedošlo k situaci, jak jste tady zaznamenali i v prvním čtení, že by docházelo k odlivu vědy a vědců z ČR.

Pod písmenem E ústavněprávního výboru se skrývá návrh, který byl schválen výborem volebním také po poměrně velké a důkladné diskuzi, a tady bych zejména poděkoval Patriku Nacherovi, který opravdu si to vzal za své a snažil se celou diskuzi moderovat i s Ministerstvem vnitra, i s příslušnými rezorty a nalézt i s představiteli mediálních domů řešení, které na jednu stranu bude znamenat, že samozřejmě i média musejí zabezpečovat ochranu osobních údajů, ale současně nebude těch testů proporcionality, přiměřenosti příliš mnoho - pokládám za správné. Ústavněprávní výbor zahrnul.

Další, pod písmeny F, G, H, jsou fakticky technického charakteru.

Pod písmenem E se skrývá návrh, který schválil také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který zakotvuje princip oportunity do všech řízení, která vede Úřad na ochranu osobních údajů, a tedy i těch řízení, která vede nejenom vůči státním institucím, veřejným subjektům, ale i těm, které vede vůči soukromým subjektům. Byla to věc, u které nebylo zcela zřejmé z původního vládního návrhu, zda se tento princip oportunity dotýká i řízení podle GDPR, podle nařízení o ochraně osobních údajů, proto jsme jej speciálně zakotvili.

Poslední věc, kterou snad jenom řeknu. Ústavněprávní výbor se poměrně detailně zabýval také návrhem, který schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to jest ono omezení pokut pro veřejné subjekty, a ústavněprávní výbor tento návrh nedoporučil. Tam jenom předem upozorňuji, že pravděpodobně ve třetím čtení budeme mít tady rozporné návrhy dvou institucí této Sněmovny, a to výboru pro veřejnou správu a ústavněprávního výboru, ale ústavněprávní výbor se přiklonil k tomu, že není zvláštních důvodů vytvářet zvláštní kategorie pro veřejné subjekty, pokud toto zmírnění nejsme schopni přinést i soukromým subjektům, a proto podpořil onen princip oportunity, ale nepodpořil zvláštní, speciální nižší pokuty pro subjekty veřejné moci. Celkově doporučil vládní návrh zákona schválit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bendovi, který byl zpravodajem garančního ústavněprávního výboru. Nyní prosím zpravodaje petičního výboru pana poslance Luzara, aby nás seznámil se stanoviskem petičního výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením k tisku 138 petičního výboru. Usnesení zní:

Petiční výbor po úvodním slově prvního náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 138, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu: Za prvé. Za § 15 se vkládá nový bod 16, který zní... Já bych se zde odkázal na text, který je v sytému.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, já myslím, že můžete odkázat.

 

Poslanec Leo Luzar: A nebudu číst tento celý § 16 vzhledem k tomu, že je docela dlouhý.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máme to k dispozici jako sněmovní tisk, je možné odkázat.

 

Poslanec Leo Luzar: Změnová pasáž končí: a vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, tisk 139.

II. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy a aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání těchto vládních návrhů zákonů na schůzi petičního výboru - což jsem učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás seznámil s projednáním tohoto návrhu ve zdravotním výboru. Pan poslanec zde není, tak žádám některého jiného z členů výboru pro zdravotnictví, aby tak učinil.

Mezitím požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Bláhu, aby nás seznámil se stanoviskem hospodářského výboru. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Dobrý den, kolegové, kolegyně. GDPR určitě na začátku to bylo pro nás všechny obrovsky složité a já jsem rád, že jsme to téma otevřeli, že jsme se o to všichni mohli začít více zajímat a posunuli jsme to v té rovině.

Hospodářský výbor se tím zabýval čistě z hlediska podnikatelského prostředí, chtěl co nejvíce načíst věci kolem problému k podnikatelům a k tomu, abychom jako podnikatelé s tím měli co nejméně práce. Já jsem se s tím osobně zabýval několik měsíců. Došli jsme k tomu, že pokud se nezmění výklad a Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu bude přistupovat tak, jak slíbil, že bude přistupovat, tak vlastně GDPR není zátěží pro běžné podnikatele, ale jenom pro ty, kteří s daty obchodují a data prodávají.

Podařilo se mi vypracovat jednoduchý manuál pro podnikatele a tímto bych vás chtěl poprosit, abyste ten manuál šířili mezi podnikatele, aby nedocházelo nadále k dezinformacím.

Hospodářský výbor k sněmovním tiskům 138 a 139 vydal usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 138 a 139 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Ostatní věci se můžete dočíst na stránkách, kde byl sněmovní tisk nebo usnesení zveřejněno, a není víc, co k tomu dodat.

Děkuji za spolupráci nad tímto tématem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S projednáním ve výboru pro zdravotnictví nás seznámí paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dovolte mi, abych za zdravotní výbor seznámila Poslaneckou sněmovnu s usnesením výboru z 18. schůze konané 23. května 2018 k tomuto tisku. Usnesení zní, že po úvodním slově dr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu, a zpravodajské zprávě poslance dr. Jiřího Běhounka výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 138. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní poslankyně. Dále se návrhem zabýval volební výbor. Já poprosím zpravodaje výboru pana poslance Patrika Nachera o zprávu o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Jak bylo řečeno, volební výbor se zabýval tiskem 138, a to zejména tedy ve vztahu k výjimce pro novinářskou, uměleckou a vědeckou činnost.

Nejdříve přečtu to usnesení, takové to formální. Pak bych možná řekl jednu dvě věty.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra pro legislativu a archivnictví Petra Mlsny a zpravodajské zprávě mé a po rozpravě volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby tisk 138 schválila - a teď přijde ta změna.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: V bodě 1 jde o pozměňovací návrh § 16 až 21. To jsou ty výjimky pro novinářskou, vědeckou a uměleckou činnost, kde z toho původního námětu generální výjimky vznikl kompromis, který si myslím, že bude ještě přesněji a trefněji řešit tu situaci, to znamená, jsou to výjimky na základě kazuistických příkladů s tím, že v 2 se přidává nový § 2, nebudu vás zatěžovat, nazval bych to výjimka z výjimek.

Toto projednal velmi podrobně volební výbor a jednomyslně schválil. Já jsem dostal úkol to tady načíst. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Ještě stihneme i to, aby nás s projednáním ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj seznámil zpravodaj, pan poslanec Martin Kupka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal několik pozměňovacích návrhů, které směřují k tomu, aby se opravdu podařilo zjednodušit přijímanou normu, prováděcí předpis k nařízení obecné povahy.

Zaměřili jsme se samozřejmě především na to, jakým způsobem zjednodušit život veřejné správě, a to nejen obcím a městům, ale také všem příspěvkovým organizacím. Proto pozměňovací návrh, který vzešel z několika jednání a který následně načte paní hejtmanka Vildumetzová, zohledňuje právě snahu zajistit adekvátní výjimku i pro instituce veřejné správy. Přijali jsme také bod, který přesahuje jenom rámec veřejné správy, a to rozšířený potvrzený princip oportunity. Už ten předkládaný zákon totiž zahrnoval princip oportunity v základní podobě. My jsme se pokusili o to posílit to, aby v okamžiku, kdy se jedná například o marginální podání, marginální případy porušení zákona či nařízení, tak aby v takovém případě mohl příslušný úřad postupovat tak, že ještě před zahájením případného sankčního řízení prostě pro marginalitu takový případ by vypořádal právě bez zmíněné sankce.

To je bod, který samozřejmě bude dopadat nejen na instituce, ale na všechny, kterých se nařízení týká, včetně podnikatelů. Pokládáme tento princip za velmi důležitý právě proto, aby ten strašák, který se šířil po České republice spolu s tím, že nařízení obecné povahy vstoupí v platnost, aby se jej podařilo zmírnit a aby i příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů měl v tomto případě i oporu postupovat opravdu zejména efektivně ve vztahu k osvětě, ve vztahu k tomu, že bude jednotlivé firmy, instituce apod. vést k respektování toho zákona, ale nebude nutně ve všech případech ukládat sankce, zvláště pak pokud se podaří těm osobám prokázat veřejným institucím, že učinily dost pro to, aby se problém neopakoval.

Děkuji moc za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Vyslechli jsme zpravodajské zprávy ze všech výborů, které se z přikázání Poslanecké sněmovny zabývaly tímto vládním návrhem zákona.

Já v tuto chvíli neotevřu obecnou rozpravu, protože bych ji musel okamžitě uzavřít, ale přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na jednu minutu. Ve 12.30 se budeme zabývat pevně zařazenými volebními body.

 

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je 12.30, na tento čas máme pevně zařazeny body, které se týkají voleb. Jako první otevřu bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP