(15.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

Takže opravdu já jsem hrozně rád, že tahle debata existuje, ale nejen tahle debata, ale hlavně že se už se dělají opatření, připravují zásadní opatření, která by skutečně měla pomoct v tom, abychom tuhle kůrovcovou kalamitu, která je nepochybně největší od doby Marie Terezie, zvládli. Ale jak tady už zaznělo, je to běh na dlouhou trať, není to určitě horizont jednoho roku, je to horizont mnoha let, ale jsem pevně přesvědčen, že teď jsme právě v tom bodu, kdy se láme ten trend, a je dobře, že to nastalo. Možná to mohlo být dříve.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a nyní se táži pověřeného člena, zástupce navrhovatelů tohoto bodu, zda chce případně vystoupit. Vy budete pověřen, v podstatě si tady potom sednete jako zástupce navrhovatelů. Takže pan poslanec Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych si na úvod dovolil poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří podpořili to, že tady můžeme dneska tento bod projednávat, ať už podpisem petice ke schválení schůze mimořádné, nebo i potom hlasováním o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání. My jsme, nebo já jsem se od začátku vlastně tady k celé té věci snažil přistupovat co nejvíc konstruktivně, tak aby se tady z toho nestalo nějaké politikum. I z toho důvodu jsem v podstatě 22. června poslal všem dotčeným osobám otázky, aby věděly dopředu, na co se chci tady dneska ptát. Řada z těch věcí od pánů ministrů zazněla, já jim za to děkuji, nicméně bych si dovolil, a bude to asi zejména na pana ministra zemědělství, jenom pár doplňujících dotazů, které jsem úplně nezaregistroval, že by byly zodpovězeny.

Jsou vlastně dva. Za prvé. Proč se řešení kalamity zcela vyhnula koncepce strategického rozvoje Lesů ČR pro léta 2015 až 2019, když v době jejího sepsání a projednání vládou již byla kůrovcová kalamita problémem?

A druhý bod se týká ještě více historie - já se omlouvám, ani u jednoho z těch bodů jste nebyl, ale doufám, že vám vaši kolegové na ministerstvu ty podklady nějak připravili - a ten se týká obchodního modelu lesů. Obchodní model Lesů ČR vychází z koncepce tzv. Dřevěné knihy. Ta se opírá o porovnání finanční výhodnosti modelu prodeje státního dřeva při pni, kdy jej přeprodávají těžební firmy, a odvozní místo, kdy jej dřevozpracovatelům dodávají samy Lesy ČR. Model při pni označila analýza za ekonomicky výhodnější pro stát. Analýza ovšem dle veřejně dostupných informací vyhodnocovala oba modely pouze z pohledu ekonomické výhodnosti, to znamená, nezabývala se hodnocením modelu prodeje při pni z hlediska sociálních a ekologických dopadů na les a venkov. A já bych chtěl poprosit pana ministra, jestli je to v jeho silách, jestli by mi mohl odpovědět, jednak, proč došlo k posouzení pouze ekonomických aspektů a nebyly řešeny ty další a proč vlastně ani v tom pozdějším období, to znamená v letech 2014 až 2017, nedošlo k posouzení těch zbývajících, to znamená ekologických a sociálních dopadů Dřevěné knihy. To jsou dotazy.

A vlastně dnešní bod se jmenuje Informace ministrů zemědělství a životního prostředí o kůrovcové kalamitě a já bych si v souvislosti s tím dovolil navrhnout takové obsáhlejší usnesení. Nevím, jestli můžu?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V zásadě je to možné. Mělo by se to stát až v rozpravě, až budeme mít zpravodaje, který by to zaznamenal. Ale můžete ho přednést už teď.

 

Poslanec Radek Holomčík: Dobře. To usnesení je poměrně obsáhlé. Já bych se chtěl omluvit za to, že ho řada z vás dostala až nějak kolem druhé hodiny. Pokoušel jsem se ho odeslat už dopoledne, ale trošku mě zklamala technika. Takže usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. žádá Ministerstvo zemědělství o

1. provedení forenzní analýzy vzniku ohnisek a následného šíření kůrovcové kalamity v čase na majetcích státu na Moravě a ve Slezsku, a to od roku 2012 s využitím ortofotomap, údajů lesní hospodářské evidence, údajů o provedených obranných a ochranných opatřeních proti kůrovcům, údajů o způsobu prodeje napadeného dřeva, údajů o smluvních partnerech Lesů ČR, kteří toto dříví těžili a od Lesů ČR nakupovali, a konečně i s využitím údajů o smluvních pokutách za nedodržování smluvních ujednání v oblasti ochrany lesa proti kůrovci udělenými podnikem Lesy ČR;

2. analýzu nákladů spojených s potřebným rozšířením počtu lesních závodů, resp. s navýšením vlastních těžebních a odvozních, popř. i skladovacích kapacit využitelných v boji s kůrovcovou kalamitou;

3. provedení analýzy sociálních, ekonomických a ekologických dopadů realizace tzv. Dřevěné knihy a navazující koncepce strategického rozvoje Lesů ČR pro léta 2015-19 a zejména pak dopadů v kalamitou postižených oblastech;

4. provedení inventury aktuálního stavu zásob dříví v lesních porostech na kalamitních lesních správách Lesů ČR a o vyhodnocení výsledků této inventury ve vztahu k údajům lesní hospodářské evidence Lesů ČR, resp. k údajům o provedených těžbách a k údajům o porostních zásobách dříví dle lesních hospodářských plánů platných v období od roku 2012;

a konečně bod 5. provedení inventury výsledků vědy a výzkumu financovaných z Grantové služby Lesů ČR ve vazbě na zavádění těchto ověřených poznatků do provozní praxe v lesních ve správě Lesů ČR.

II. Žádá Ministerstvo obrany - a já to asi zjednoduším - o provedení té samé analýzy jako v případě Lesů ČR, ale ve vztahu k divizi Vojenských lesů a statků ČR Lipník nad Bečvou.

2. analýzu ekonomických a ekologických dopadů změny obchodní strategie Vojenských lesů a statků v oblasti divize Lipník nad Bečvou, která byla oznámena v prosinci 2014, přičemž zásadně navýšila objem dříví prodávaného prostřednictvím elektronických a prezenčních aukcí dřeva ve spolupráci s podnikem Lesy ČR;

3. opět provedení inventury aktuálního stavu zásob dříví a lesních porostů na kalamitních lesních správách divize Vojenských lesů a statků Lipník nad Bečvou a o vyhodnocení výsledků této inventury ve vztahu k údajům lesní hospodářské evidence, resp. k údajům o provedených těžbách a k údajům o zásobách dříví dle lesních hospodářských plánů platných v období od roku 2012.

Bod III. Žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo obrany o předložení v bodech I a II požadovaných dokumentů a výsledků Poslanecké sněmovně do 31. října tohoto roku.

IV. Žádá předsedu vlády o revizi stávajících obchodních modelů společnosti Lesy ČR, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p., a o informování Poslanecké sněmovny do 31. října tohoto roku.

Já bych jenom závěrem chtěl v podstatě shrnout smysl toho usnesení. Jestliže chceme veřejnost informovat o tom, co se dělo, a zároveň hledat smysluplný způsob, jak tuto situaci řešit, tak tyto informace považujeme, resp. informace, které by v těchto analýzách měly být obsaženy, považujeme za důležité, a proto prosím kolegyně a kolegy, aby toto usnesení podpořili. Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Poprosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů, a také vzhledem k šíři toho návrhu bych chtěl požádat, aby byl v písemné formě doručen předsedajícímu.

A nyní bychom otevřeli rozpravu. Předpokládám, že kolega Holomčík, který je přihlášen jako první, již jako první vystupovat nebude, a poprosím tedy pana poslance Zahradníka. Máte slovo, pane poslanče, a upozorňuji, že se podle vžitého postupu stanete zpravodajem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP