(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 131, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 184 pro 50, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Zahradník: Dalším návrhem je návrh pana poslance Okamury, který tady předložil pan Fiala se změnou - namísto "snížili" "zhoršili".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požaduje někdo hlasovat o změně v návrhu? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 132 o návrhu poslance Okamury ve znění přečteném panem poslancem Fialou. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 ze 184 přítomných pro 55, proti 3. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Zahradník: Další - návrh paní poslankyně Pekarové Adamové, který tady předložila se změnou od roku 2012 - vynecháno. (Poslanec Stanjura z místa žádá o přednostní právo vystoupit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já jsem myslel, že ještě 18.30 neuplynulo, 18.31 není, ale pan předseda klubu ODS má slovo s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem to nenavrhoval ani nevymyslel, ale v 18.30 má začít jiný bod a musíme se řídit schváleným programem. Pane místopředsedo, nemůžeme pokračovat v hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě přeruším bod 102. (Hluk v sále.) Požádám o výměnu v řízení schůze, slovo má s přednostním právem pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Protože byl bod přerušen dříve, než jsem byl vyzván ke slovu, tak nevím, jestli je to ještě možné, ale chtěl jsem mimořádně navrhnout, že bychom prodloužili předchozí bod o pět minut, a hlasování tím pádem stihli. Teď nevím, jestli je uzavřen předchozí bod. (Neklid v sále.) Už mám asi smůlu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máte přednostní právo, můžete mluvit, pane místopředsedo. Ale pokud jste pokládal otázku, tak jsem vám nerozuměl. Prosím ostatní o větší klid!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ptám se, jestli ještě můžu navrhnout odložení bodu volby místopředsedy o pět minut, abychom stihli dokončit hlasování, tedy mimořádně upravit pořad.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. (V sále je stále velký hluk a velmi špatná slyšitelnost!) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych předpokládal, pane místopředsedo prostřednictvím jiného pana místopředsedy, že kdo jiný by měl znát jednací řád než ti, kteří řídí naše schůze. (Potlesk v levé a střední části sálu.) Váš návrh není vůbec hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Bělobrádek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já jen chci připomenout, že jednací řád je zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se ještě někdo s přednostním právem? Pokud ne, tak přecházíme k bodu, který máme zařazen na 18.30. Je to bod

 

80.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně volební komise paní poslankyně Monika Jarošová, seznámila nás s kandidátem a seznámila nás s dalším postupem. (Hluk v sále neutichá!)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v jednacím sále, abychom mohli vyslechnout slova paní místopředsedkyně volební komise. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě toho, že pan dnes již exmístopředseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček byl ke dni 27. června 2018 jmenován vicepremiérem a ministrem vlády, pan předseda volební komise Ing. Martin Kolovratník dne 29. 7. 2018 na 16. schůzi Poslanecké sněmovny vyhlásil lhůtu k doručení nominací na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny, a to do pondělí 9. července 2018 do 12 hodin. Volební komise v pondělí 9. července 2018 -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já vás přeruším, paní místopředsedkyně volební komise. Dámy a pánové, znovu vás prosím o to, abychom tady vytvořili důstojné prostředí pro volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny, takové prostředí tu v tuto chvíli není. Prosím předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, aby požádali kolegy ze svých poslaneckých klubů o klid, jinak situaci nezvládneme.

Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Volební komise v pondělí 9. července 2018 projednala předložený návrh poslaneckého klubu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny a přijala usnesení per rollam č. 85, které bylo neprodleně zasláno předsedům poslaneckých klubů. Ještě připomínám, že 22. 11. 2017 Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 7 stanovila počet místopředsedů Poslanecké sněmovny na pět. Poslaneckým klubem byl navržen tento kandidát na místopředsedu Poslanecké sněmovny: pan Hanzel Tomáš z ČSSD. (Hluk v sále je obrovský.)

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se místopředsedové Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním dle § 75 odst. 1. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. V prvním kole je místopředsedou Poslanecké sněmovny zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, koná se druhé kolo první volby. Do druhého kola postupuje nezvolený kandidát z prvního kola. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Nebylo-li ani po druhém kole volby obsazeno stanovené místo místopředsedy, koná se první kolo druhé volby s novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na místopředsedu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Mám zde přihlášku pana poslance Hanzela. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Tomáš Hanzel: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Já jsem vám chtěl představit svůj hlas, protože některá média píší, že jsem tady ještě nevystoupil a že jsem němý. Takže vám chci říct, že nejsem němý a že mě nevychovaly srny.

Ale teď vážně. Před vstupem do Poslanecké sněmovny jsem vykonával dvanáct let funkci primátora města Karviné a myslím si, že za svoji práci jsem se nemusel nikdy stydět. Pokud budu zvolen do funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny, udělám všechno pro to, abych ji důstojným způsobem reprezentoval. Své zkušenosti z komunální politiky, byť nezastírám, že je to samozřejmě zcela diametrální rozdíl a úplně jiná disciplína, se pokusím přenést i do řízení tohoto ctihodného orgánu. Chtěl bych vás poprosit o vaši podporu. Chci vám ještě říct, že k této volbě přistupuji s maximální pokorou a respektem.

Děkuji vám. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, tedy rozpravu končím a předávám slovo paní místopředsedkyni volební komise, aby nám řekla další postup.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ještě jednou zopakuji, že poslaneckým klubem byl navržen kandidát pan Hanzel Tomáš z ČSSD a o způsobu volby se nehlasuje, neboť se jedná o volbu tajnou ze zákona. Nyní vás, pane předsedající, prosím o přerušení tohoto bodu a vyhlášení prvního kola první volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já tak učiním. Ještě vás poprosím, paní místopředsedkyně, o stanovení lhůty a také času, ve kterém se zde můžeme setkat a kdy nás seznámíte s výsledkem volby.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Hlasovací lístky budeme vydávat od 18.40 do 18.50, tedy necháme si deset minut na vydávání hlasovacích lístků. Je to docela šibeniční termín. (V sále je velký hluk a neklid.) Necháme si osm minut. V 18.59 bych vyhlásila výsledek. Pokusíme se o to.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ale můžeme výsledek vyhlásit i třeba v 19 hodin. Raději si dejme čas, který je realistický a který volební komise opravdu stihne. (Výkřik smíchu z pravé části sálu.)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Takže v 19 hodin vyhlásím výsledek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušuji jednání a v 19 hodin se zde setkáme a budeme seznámeni s výsledkem volby. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 18.39 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP