Pátek 14. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

109.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
/sněmovní tisk 137/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodajka garančního výboru, což je výbor ústavněprávní, poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 137/3, který byl doručen dne 25. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 137/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem, tak prosím. A já poprosím o klid.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně pro účely třetího čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní, to celé jako tisk 137. Tento návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem.

Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí a v této souvislosti si dovoluji doplnit, že s účinností od 1. září tohoto roku bylo prostřednictvím vyhlášky vydané Ministerstvem vnitra provedeno navýšení odměn členů okrskových volebních komisí.

K pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Válkové, což je písmeno F, a k pozměňovacímu návrhu pana poslance a místopředsedy Pikala, což je písmeno C, má Ministerstvo vnitra kladné stanovisko, to já potom zopakuji při hlasování. Se zbylými pozměňovacími návrhy Ministerstvo vnitra nesouhlasí. Změny systému přepočtu hlasů na mandáty, načítacího kvora pro koalice nebo zavedení kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra ve vztahu ke sčítání volebních hlasů by překračovaly dosavadní rámec navržené novelizace, která je zaměřena technicky a má urychleně reagovat na poznatky z praxe. Změny, které jsou obsaženy ve zmíněných pozměňovacích návrzích, jsou spíše politického charakteru a jako takové by měly být součástí širších úvah o fungování zavedeného volebního systému a měly by být výsledkem politické diskuse a pokud možno následného konsenzu napříč politickým spektrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a děkuji sněmovně, že se uklidnila. Otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Paní poslankyně se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla přece jenom požádat o podporu mého pozměňujícího návrhu, který se týká zpětné kontroly. Já si myslím, a už jsem to tady říkala, že volby jsou základní nástroj demokratické společnosti a předpokladem je naprostá důvěra voličů v to, že jsou dobře zpracovány výsledky voleb. Já jsem chtěla ocenit mnohé kroky, které Ministerstvo vnitra udělalo a navrhuje, a věřím, že zlepší situaci. Ale přece jenom zkušenosti z minulých období jsou takové, že docházelo poměrně k časté chybovosti. Po přepočítání správním soudem dokonce k tak závažné, že došlo ke změně mandátu. Proto jsem přesvědčena, že by tam měl být ještě zpětný mechanismus kontroly ze strany Ministerstva vnitra o náhodném výběru malého procenta volebních okrsků, tak aby i ti, kteří to zpracovávají, a ti, kteří se podílejí v těch volebních komisích, si byli vědomi, že tam může dojít ke zpětné kontrole.

Jsem přesvědčena, že tento můj návrh by výrazně posílil důvěru ve výsledky voleb a výrazně snížil pravděpodobnost chyb. Takže ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto pozměňujícího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní se mi z místa přihlásil pan poslanec Martínek do rozpravy, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych využil této příležitosti, abych tady představil webovou aplikaci volebnimodely.pirati.cz, kterou jsme připravili a která vlastně modeluje a simuluje různé výpočty volebních systémů. Jeden z nich, který právě modeluje, je jeden z pozměňovacích návrhů, o kterém se bude hlasovat, konkrétně pana kolegy Výborného. Ta modelace tam je na poslední čtyři volební období. Takže pokud byste se chtěli podívat na případné dopady jednoho z pozměňovacích návrhů a i nějakých našich dalších metod, které zvažujeme a které diskutujeme, tak je najdete právě na tomto webu. Budu rád, když to využije i veřejnost, která tak může přispět k diskuzi k případné změně volebního systému tak, aby byl více spravedlivý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Děkuji panu kolegovi Martínkovi a nyní vystoupí ve své řádné přihlášce s přednostním právem pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Hlásí se kolega Výborný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych se jenom znovu přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který umožňuje, aby se společně s volbami konala i místní a krajská referenda v jedné místnosti a do jedné urny a s jednou komisí. Je to návrh, který jednak zvýší šanci na úspěšnost místních referend a za druhé sníží jejich administrativní a finanční náročnost. Máme na něj pozitivní stanovisko jak od výboru, tak od ministerstva. Nikdy proti němu tady nikdo nevystoupil, takže věřím, že bude schválen. Jedná se skutečně o technickou novelu, která nepřesahuje rámec, který byl určen v této novelizaci. Takže si myslím, že je možné to podpořit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a nyní s řádnou přihláškou do rozpravy ve třetím čtení pan kolega Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Eviduji další přihlášku.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k dvěma pozměňovacím návrhům. Říci, že samozřejmě respektuji to, že se jedná o technickou novelu volebních zákonů. My jsme o tom dlouze debatovali i na ústavněprávním výboru.

Ten první pozměňovací návrh se týká skutečně změny volebního systému přepočtu hlasů na mandáty. Ze současného D'Hondtova systému bychom se vraceli do toho stavu, který tady byl před rokem 2002. V zásadě použití Hagenbach-Bischoffovy metody přepočtu. Vychází to z jednoduchých čísel, kdy, pokud se podíváte na volební výsledky z roku 2017, tak nejsilnější politická strana na půdě Sněmovny potřebovala na zisk jednoho mandátu něco málo přes 19 tisíc, konkrétně 19 232 hlasů, můžeme obrazně říci, že tady jeden poslanec hnutí ANO reprezentuje 19 232 voličů, kdežto jeden poslanec nejmenšího politického klubu ve Sněmovně, hnutí STAN, potřeboval na zisk mandátu 43 693 hlasů. Tady disproporcionalita samozřejmě je. Byla zdůvodňována tím, že je potřeba dosáhnou větší stability jak ve Sněmovně, tak při sestavování vlád po tom roce 2001.

Zjevně když se podíváme na historii posledního necelého roku a sestavování vlády zde, tak je vidět, že této hodnoty, kterou to mělo přinést, dosaženo úplně nebylo. A bylo by vhodné vzít v potaz také to, co je zakotveno v Ústavě České republiky. To znamená, že hlasovací právo je u nás rovné, a je otázka, jestli toto skutečně bylo tehdy zákonodárcem zamýšleno. Nicméně respektuji to, že toto je na delší a samozřejmě politickou i odbornou debatu, ač už stanoviska ústavních právníků k tomu v mnohém jsou a existují, a vítám i to, že v debatách třeba i na ústavněprávním výboru zaznělo, že k tomuto tématu bude potřeba se vrátit v následujících měsících.

Rád bych ale připomněl, že je tam ještě druhý pozměňovací návrh, který nepovažujeme za politický, ale skutečně technický, a to je změna aditivního kvora pro vstup koalic do Poslanecké sněmovny. Dnes to v tom zákoně je na hodnotách deset, patnáct, respektive dvacet procent. Je to jedno z nejpřísnějších, nebo úplně nejpřísnější kvorum v zemích Evropské unie. V několika málo státech ho ještě mají takto přísně, jinak zcela standardní je přepočet, nebo respektive kvorum sedm, devět, respektive jedenáct procent.

To není žádný složitý politický pozměňovací návrh, ale skutečně technický, jak jsme se na tom shodli i na ústavně právním výboru. Chtěl bych připomenout -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám sněmovnu, aby se zklidnila. Probíhají tady nějaká široká jednání nalevo ode mě. Tak bych poprosil, aby se sněmovna uklidnila. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych připomenout, že tento pozměňovací návrh týkající se právě koalic také podpořil ústavněprávní výbor jako výbor garanční. Tak milé kolegyně, vážení kolegové, budu rád, když toto doporučení ústavněprávního výboru vezmete vážně a tuto věc se podaří ve volebních zákonech upravit. Bude to zcela jistě ku prospěchu i politického prostředí v České republice. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a dalšího mám s přihláškou do rozpravy pana předsedu Stanjuru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Souhlasím s panem ministrem vnitra, že ta původní novela je technického charakteru. Díky těm pozměňovacím návrhům jsou tam i věci, které mají politické dopady, a poměrně zásadní. Chtěl bych požádat po ukončení rozpravy o pauzu na jednání našeho klubu v délce třiceti minut. Potřebujeme se poradit k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já tomu návrhu budu muset... po ukončení rozpravy. Dobře, já jsem rozuměl ukončení rozpravy. Dobře. V tom případě je přihlášen do rozpravy pan poslanec Ferjenčík

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych odůvodnit svůj pozměňovací návrh na snížení volební klauzule z pěti na čtyři procenta a zrušení volební klauzule pro koalice. Piráti dlouhodobě prosazují co nejpoměrnější volební systém v České republice, přestože pro nás to v tuhle chvíli není, co se týče té metody, výhodné, pro náš výsledek jako Pirátské strany. Ale my si stejně myslíme, že ta hranice pět procent je nastavena příliš vysoko, a současně si myslíme, že ten práh pro koalice je naprosto nepřiměřený. Vede k drobení politického systému a vlastně i kvůli němu máme tady devět politických klubů. Mohli jsme jich tu mít třeba sedm. A i to jednání ve Sněmovně by bylo výrazně efektivnější.

Pokud se rozhodnete tento návrh nepodpořit, podpořte prosím alespoň návrh ústavněprávního výboru pro snížení toho kvora pro koalice. Skutečně to dává smysl, když to srovnáme se zeměmi Evropské unie. Myslím si, že to má hlavu a patu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Do rozpravy se písemně hlásí pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo a klidný sál.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo i za klid, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Krátce za klub TOP 09. My podporujeme jak návrh snížení uzavírací klauzule z pěti procent na čtyři procenta, tak i návrh, který upravuje aditivní klauzuli.

Ten první návrh by se... (Hluk v sále. Řečník žádá o klid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, ale tady periodicky vznikají ostrůvky neklidu. Chtěl bych poprosit všechny poslance, kteří nechtějí věnovat pozornost této důležité rozpravě o volebních zákonech, aby přesunuli své diskuze do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Ten první návrh by zdánlivě mohl vést k určitému rozdrobení politické scény. Na druhou stranu ono to koriguje ten návrh druhý. Zároveň ten první návrh, a to tu ještě v rozpravě nepadlo, snižuje možný rozsah propadnutých hlasů. Protože tím, že snížíte klauzuli, tak nějaká strana, která bude mít třeba čtyři a půl, tak by se do té Sněmovny dostala.

No a ta otázka aditivní klauzule je zajímavější. Já jsem si procházel stenoprotokoly ke sněmovnímu tisku 585, který zde byl projednáván v roce 2000, a ten právě zpřísňoval, nebo výrazně diskriminačně upravoval hranici aditivní klauzule na těch stávajících deset, patnáct, dvacet v závislosti na množství subjektů zastoupených v koalici.

No a když se podíváte... a zase... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já nevím co s tím. Vážení kolegové, vážené kolegyně, projednáváme poměrně zásadní zákony, a to volební zákony, nad kterými musí být shoda nejen u nás, ale poté i v Senátu. Čeká nás, že nám možná Senát návrhy vrátí s nějakým pozměňovacím návrhem, a my se pak budeme muset zabývat těmi pozměňovacími návrhy. Myslím, že by bylo vhodné, abychom věnovali pozornost tomuto projednávání. Věnovali pozornost těm pozměňovacím návrhům zákonů, které se chystáme schválit či neschválit, tak abychom věděli, co se bude dít s tím zákonem nadále a jaká budoucnost nás čeká. Protože změna volebních zákonů, zvláště do Poslanecké sněmovny, se myslím dotýká nás všech poměrně bytostně. Takže prosím a klid a prosím pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane předsedající. Já to chápu, on je pátek.

Ale když se podíváte do toho sněmovního tisku a do důvodové zprávy, do zvláštní zprávy důvodové zprávy, tak uvidíte, že vláda si tehdy nedala úplně práci s tím, aby osvětlila a přiblížila, proč vlastně tu hranici zpřísňuje, proč ji staví tak, jak ji staví, není tam žádné srovnání s jinými právními řády. No a zároveň ani v rozpravě to příliš často nezaznělo. Ono to bylo také tím, že tady ta změna byla ve srovnání s tou změnou zcela zásadní - s tím posunem k většinovému volebnímu systému - která byla posléze zrušena nálezem Ústavního soudu, tím velkým volebním nálezem. Takže tady to se moc neprobíralo, trochu to zapadlo. Ale myslím, že je načase tuhle úpravu aditivní klauzule zmírnit, aby nebyla opravdu ve srovnání s evropskými zeměmi neuvěřitelně přísná až opravdu nejpřísnější a aby se zároveň podařilo i to, že strany se budou sdružovat, že nepovede k tomu rozdrobení a že tu budou zastoupeny velké politické subjekty, a snad ne do budoucna víc politických subjektů, než je tomu teď.

Děkuji za pozornost. Jak říkám, za klub TOP 09 podporujeme jak ten první návrh snížení hranice uzavírací klauzule, tak i ten druhý návrh, který se týká klauzule aditivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Grospiče. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit jenom velice stručně z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy k navržené novele volebních zákonů a občanského soudního řádu.

My vnímáme vládní návrh jako smysluplný, jako návrh, který řeší řadu technických problémů a odstraňuje řadu nedostatků nebo souběhů, které ukazuje praxe, že by bylo záhodno nějakým způsobem řešit. Máme určitý rezervovaný přístup k pozměňovacím návrhům, které byly načteny. (V sále je trvalý hluk.)

Tady bych chtěl říci za klub KSČM, že my zcela legitimně vnímáme, že je třeba odstranit ten nesoulad souběhu referenda s volbami tak, aby tato materie byla ujednocena, zjednodušila orientaci i občanům, kteří jsou postaveni před otázku, že souběžně s volbami probíhají referenda a jsou ujednoceny třeba i volební místnosti, které mohou sloužit i k účelu místních referend. Na druhou stranu si myslíme, že nemá místo v této novele návrh, který by umožňoval volit i občanům Evropské unie s přechodným pobytem. Pokud zde občan Evropské unie má trvalý pobyt, pak to vnímáme jako legitimní věc. Jsme součástí Evropské unie. Týká se to místních voleb do obecních zastupitelstev. Ale v té kategorii -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám o klid ve sněmovně. Aby poslanci, kteří přicházejí a odcházejí ze sálu, nehlučeli. Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Také děkuji, pane předsedající. Ale s kategorií přechodného pobytu pro občany Evropské unie máme problém, protože náš právní řád nezná tuto kategorii pro občany České republiky. A pokud připustíme tuto možnost pro občany jiných zemí Evropské unie, pak si myslíme, že by v této souvislosti došlo i do určité míry k znevýhodnění našich občanů České republiky. Takže si myslíme, že tato věc je velice kontroverzní.

Otázka volebních klauzulí. Máme k tomu takový pohled, že tato věc byla několikrát v minulosti upravována a otázka pětiprocentní volební klauzule se do určité míry sžila s českým právním řádem a osvědčila v těch minulých volbách. Samozřejmě je nevýhodná pro strany, které se pohybují těsně kolem ní. A otázka, která říká, že bychom měli umožnit průchod většího počtu subjektů, je do určité míry kontroverzní, protože potom zase zatěžuje funkčnost a práci obecních zastupitelstev. Ale známe to koneckonců i z jiných sborů, třeba krajských zastupitelstev, nebo můžeme argumentovat i Poslaneckou sněmovnou.

K otázce snížení klauzule pro koalice ze současných 10, 15, 20 % na 5, 9, 11 %, tam bych chtěl podotknout, že rovněž si myslíme, že pro stabilitu a funkčnost nejen zákonodárného sboru, ale i obecních zastupitelstev, krajských zastupitelstev by měla být spíš zachována ta vyšší klauzule, protože by mohlo docházet k účelnému obcházení toho, že některé politické strany skutečně mají problém s překlenutím té základní volební klauzule, a potom to bude trošku míjet ten význam a nebude to úplně optimální a vyrovnané ve vztahu k politickým subjektům, volebním stranám, které se rozhodnou jít do těchto voleb samostatně.

Co se týká jednoho volebního systému a návrat ke starému, je to samozřejmě otázka do diskuse. Ale my si myslíme, že by tato věc měla být diskutována zvlášť, diskutována napříč politickým spektrem a neměla by být spojována s touto technickou novelou.

Takto my vnímáme pozměňovací návrhy, které zazněly, byly načteny, takto se bude rozhodovat náš poslanecký klub. A samozřejmě podle toho, které pozměňovací návrhy projdou a budou zařazeny, se bude odvíjet i náš postoj k této technické novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za pozornost. A to jsou v tuto chvíli všechny přihlášky do rozpravy, které jsem zaznamenal. Takže pokud se nikdo další nehlásí z místa, tak rozpravu končím a v souladu se žádostí předsedy klubu ODS Stanjury vyhlašuji 30minutovou přestávku do 10.15.

 

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, paní a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. S přednostním právem první předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté s přednostním právem místopředseda Pikal. Než vám dám slovo, pane předsedo, chviličku malinko, aby byl ve sněmovně klid. Žádám kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa.

A ještě než dám slovo panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dnešního jednání od 13.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů Dana Balcarová, dále se omlouvá od 9.45 do 12.00 hodin paní poslankyně Věra Adámková a pan poslanec Lubomír Zaorálek z dopoledního bloku do 11.50 hodin.

Nyní má slovo předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože jsme požádali o jednání našeho poslaneckého klubu, tak považuji za zdvořilé, abych vás informoval, jak budeme u tohoto návrhu zákona postupovat. My jsme se po debatě rozhodli, že se u těch pozměňovacích návrhů zdržíme. Současně bych chtěl vyzvat pana ministra vnitra a vládu jako celek, aby vláda v řádném legislativním procesu a s řádnou debatou i s opozicí předložila novelu volebních zákonů.

Myslím, že minimálně na jedné věci bychom se mohli shodnout, a to je pravidelný termín voleb tam, kde to půjde. Víte, že vždycky se termín voleb zkracuje, resp. že je to dříve aspoň, takže se nám za pár let může stát, že prezidentská volba bude o Vánocích a volby do Poslanecké sněmovny budou v srpnu. Pokud bychom našli shodu např. na tom, že komunální volby probíhají pokaždé druhý týden v listopadu nebo třetí týden v říjnu, není tak důležité, bylo by to mnohem lepší, stejně tak u těch ostatních typů voleb, u kterých to bude možné. My jsme na takovou debatu připraveni a věřím, že najdeme racionální shodu tak, abychom, když už ty volby máme skoro každý rok, nebo v dalších letech, myslím, až do roku 2027 máme ty volby, tak aby bylo aspoň trochu jasno v těch pravidlech. Protože mít volby buď o Vánocích, nebo během školních prázdnin nám přijde nešťastné. Já myslím, že máme společný zájem, aby volební účast byla co nejvyšší.

Já už jsem o tom předběžně s panem ministrem vnitra mluvil, myslím, že se toho jeho ministerstvo a i vláda jako celek chopí, a my jsme na tu debatu v příštích měsících připraveni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan místopředseda Vojtěch Pikal, také s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si jen dovolím ještě zareagovat na svého předřečníka, že to s těmi pevnými termíny voleb určitě bych podpořil. Nicméně já bych tedy měl takovou legislativně technickou poznámku. Jedná se o návrh D1, sněmovní dokument 705. Tam v § 51a odst. 3 se mluví o seznamu podle odst. 4, ovšem odst. 4 o žádném seznamu nemluví. Věřím, že by se mělo jednat o seznam dle odst. 2, kde se o seznamu podílů mluví. Já jsem to konzultoval se zákonodárcem a shodli jsme se, že to tak je. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, to jste to dost zkomplikoval, protože to lze udělat jenom v rozpravě a ta byla ukončena. Takže mohu požádat možná pana ministra vnitra, ministra zahraničí, místopředsedu vlády Jana Hamáčka, aby mi pomohl z této procedurální situace, a požádám ho o vystoupení.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Ano, chci využít možnosti a zareagovat na pana předsedu klubu ODS s tím, že jsme samozřejmě jako Ministerstvo vnitra připraveni k plné součinnosti a k politické diskusi o řekněme politické novele, nikoliv pouze technické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo vlády, a požádám místopředsedu Pikala, aby ještě jednou tu legislativně technickou změnu přednesl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto příležitost. Jedná se o sněmovní dokument 702. V proceduře hlasování je označen jako návrh D1. Zde v § 51a odst. 3 by se nahradila číslovka čtyři číslovkou dvě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To bylo vystoupení ve znovuotevřené rozpravě, která začala vystoupením ministra vnitra a místopředsedy vlády Jana Hamáčka. Hlásí se ještě někdo do znovuotevřené rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se nyní na závěrečná slova. Pan ministr ne, paní zpravodajka také ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Stejně o to požádám i pana ministra vnitra. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážné dámy, vážení pánové, ve druhém čtení návrhu zákona dne 25. 5. 2018 nebyl podán návrh na zamítnutí, byly podány pouze pozměňovací návrhy. Dne 7. 6. 2018 návrh projednal garanční ústavněprávní výbor a doporučil hlasovat o návrzích v tomto pořadí: návrhy technických úprav podle § 95 odst. 5 přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny - a tady byl přednesen jeden návrh panem Pikalem. Návrh F. Hlasování o F, bude ale věcně potom nehlasovatelný věcně totožný návrh A. Zatřetí návrh B. Bude-li schválen návrh B, je nehlasovatelný návrh D2. Návrh C. Návrh D1. Návrh D2. Ten je nehlasovatelný, byl-li schválen návrh B. Návrh E. A návrh zákona jako celek.

Garanční výbor mě pověřil, abych přednesla stanovisko ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Slyšeli jste návrh procedury včetně té legislativně technické úpravy, kterou bychom hlasovali jako první. Má někdo připomínky k proceduře? Není tomu tak.

 

Ale proceduru dám schválit v hlasování číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 174 pro 172, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Budeme tedy postupovat podle schválené procedury a jako první hlasujeme legislativně technické úpravy přednesené v rozpravě ve třetím čtení. (Poslankyni Kovářové nefunguje hlasovací zařízení.) Aha. Paní poslankyně Kovářová hlásí nefunkční hlasovací zařízení. Před tím hlasováním o legislativně technické úpravě vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A pokud se podaří tím opravit... Je to funkční? (Ano.) Dobře.

 

Tak pokud je plně funkční hlasovací zařízení, budeme hlasovat o legislativně technických úpravách přednesených v rozpravě ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování číslo 75 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 75, z přítomných 172 poslanců pro 151 poslanec, proti nikdo. Legislativně technické úpravy jsme schválili.

 

Návrh F. Prosím, paní zpravodajko, stanovisko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 76 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 76, z přítomných 173 poslanců pro 111, proti 35. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Chtěla bych pouze podotknout, tím, že jsme odhlasovali návrh F, návrh A se stal nehlasovatelným.

Nyní návrh B. Ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 77. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 77, z přítomných 174 pro 31 poslanec, proti 137. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh C, ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 78 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, z přítomných 174 pro 149, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh D1, ústavněprávní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 79 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 79, z přítomných 174 pro 29, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh D2, ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 80. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 80, z přítomných 174 poslanců pro 40, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Návrh E ústavně právní výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 81, z přítomných 174 pro 30, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrh, paní zpravodajko? (Ano.) Všichni souhlasí. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. O všech návrzích tedy bylo hlasováno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní, podle sněmovního tisku 137, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 82 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 82, z přítomných 174 pro 94, proti 37. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 109. Nyní mimo body se hlásí s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pane místopředsedo, dovolte, abych zrekapituloval proběhlé hlasování. Dnes jsme měli možnost se na plénu vypořádat s dědictvím opoziční smlouvy, s jedním z nástrojů, který vznikl v době spolupráce sociální demokracie a ODS. Za opoziční smlouvy byl zaveden tento hlasovací systém. Jedna z věcí, které hnutí ANO kritizuje. Bohužel v tento moment dala palec a odsouhlasila chování sociální demokracie a ODS. Dnes jsme měli možnost narovnat volební systém. Dnes jsme měli možnost zrovnoprávnit hlasy voličů. Zachovali jsme stávající stav, kdy volební systém dělá z lidí, kteří volí menší strany, voliče druhé kategorie, protože na mandát velkých stran je potřeba 19 tisíc hlasů, na mandát malých stran v současné Sněmovně je potřeba 43 tisíc. Zachovali jste systém, který poškozuje malé strany.

Jenom snad poučení z historie. Každý, kdo je velký, si myslí, že to bude trvat navždy, jak si to myslela sociální demokracie a ODS. Ale na burze se říká, co jde jednou nahoru, bude jednou padat. A demokracii tvoří i to, že máte respekt vůči těm, kteří nejsou tak velcí jako vy a mají stejné právo pro soutěž. To bohužel dneska nebylo změněno a zachovali jste špatný systém, zachovali jste nespravedlivý systém vůči voličům této země. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Ještě, než budeme pokračovat v dalším bodě, došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny na úterý 18. 9. od pana poslance Václava Klause z pracovních důvodů na celý den. (V sále je obrovský hluk!)

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP