Středa 19. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

113.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 104/ - třetí čtení

Vítám mezi námi senátora za navrhovatele ze Senátu České republiky Jiřího Voseckého a zpravodajku garančního výboru, výboru pro sociální politiku, paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. (Není přítomna.) Aha ta je omluvena. Tak si budeme muset poradit jinak. Požádám předsedkyni výboru pro sociální politiku, jestli se dohodne s někým na zpravodajské zprávě. Případně jestli tak učiní sama. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo. Zatím tak neučiním sama. Předpokládám, že seženeme paní Lenku Dražilovou. Pokud neseženeme během minutky paní Dražilovou, tak požádám pana Bauera.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak potřebuji jeden návrh, o kterém bude možné... Jestli je pan kolega Bauer připraven ke zpravodajské zprávě, tak prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Tak pan kolega Bauer. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Bauer souhlasí a já pro jistotu dám ještě hlasovat o souhlasu se změnou zpravodaje.

Hlasování číslo 130. Kdo souhlasí, aby zpravodajem byl pan poslanec Jan Bauer? Hlasování číslo 130. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130, z přítomných 155 pro 126, proti 1. Návrh byl přijat. Požádám kolegu Jana Bauera, aby splnil úkoly zpravodaje ve třetím čtení.

 

Dovolte mi, abych konstatoval, že návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 104/4, který byl doručen 27. června 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 104/5.

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane senátore? Máte, tak vám udělím slovo. Nejdřív požádám sněmovnu o klid a opět ty, kteří diskutují jiné téma, aby tak činili v předsálí, aby zástupce Senátu Parlamentu České republiky mohl v důstojném prostředí, na které si Senát potrpí, vystoupit před Poslaneckou sněmovnou.

Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Vosecký: Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásný den, dámy a pánové. Dříve než začnu, bych se chtěl omluvit členům hospodářského, tedy toho garančního výboru, že jsem osobně nebyl přítomen na projednávání tohohle zákona, protože jsem byl v cizině a s kolegou Plačkem jsem se dohodl, že v případě potřeby dojede. Kolega Plaček v tu dobu onemocněl, takže nedojel, takže jsme byli omluveni oba. Musím říct, že sled událostí jaksi prokázal, že jeho nemoc byla vážnější, než on předpokládal, a celou záležitost podcenil. To je k tomuto.

S tímto zákonem na mobilitu v podstatě přišel kolega Plaček, protože ze své praxe - byl ředitelem ústavu v Hrabyni - měl signály, že úřady práce si dávky na mobilitu vykládají po regionech různě. Z tohoto důvodu jsme situaci zmapovali a následně jsme udělali senátní návrh, který už jsme tady předkládali. V tomto návrhu není nic jiného, než aby úřady práce měly jednotný metodický postup a v podstatě přistupovaly ke všem oprávněným žadatelům na poskytování sociálních dávek stejně, ne aby to bylo region od regionu.

A to je asi teď všechno, co bych k tomu chtěl říct. Děkuji za pozornost a děkuji za to, že v podstatě dodržíme to, že v České republice bude jednotný metr na všechny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Voseckému a otevírám rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Šafránkovou a paní poslankyni Gajdůškovou. Nejdříve paní poslankyně Šafránková. A paní ministryně, s přednostním právem se hlásíte? Tak po paní kolegyni Šafránkové, kterou jsem vyvolal. Pan zpravodaj také potom. Paní poslankyně Šafránková.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, na úvod bych ráda řekla, že návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením poslanci SPD prosazují a podpoří. Z toho důvodu vás chci také požádat o podporu tohoto návrhu.

V současné právní úpravě existuje dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce. Ten z příjemců, který je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení, musí pro získání příspěvku na mobilitu dokazovat jeho skutečné použití. Příjemce, který sociální služby nepoužívá, dokládá pouze čestné prohlášení. Úřady práce navíc v současné době odmítají nejenom nové žadatele, ale i příjemce přiznaných příspěvků na mobilitu, kteří jsou zároveň uživateli sociálních služeb z pobytových zařízení. Odkazují se na to, že pro přiznání příspěvků na mobilitu jde o důvody hodné zvláštního zřetele, protože u těchto osob jde pouze o cesty do zdravotnických zařízení, do práce či školy.

Z výše uvedeného je jasné, že jde o diskriminaci a nespravedlnost, kterou by navrhovaná změna odstranila. Prosazením návrhu na změnu tohoto zákona bychom nepochybně pomohli hendikepovaným udržet si přijatelnou životní úroveň a důstojnost, smazali bychom nespravedlnost a zjevnou diskriminaci, kterou v tuto chvíli stávající zákon dovoluje v neprospěch jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé. Došlo by také ke spravedlivému a vyváženému způsobu právní úpravy. V tuto chvíli bydlí téměř 66 tis. osob v pobytových zařízeních sociálních služeb. Příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně by těmto osobám jistě pomohl k lepší kvalitě života. Navíc bychom usnadnili administrativu nejen úředníkům, ale především hendikepovaným, pro které vyřizování příspěvku činí nepředstavitelnou námahu.

Tímto vás prosím, mysleme na sociálně slabší skupiny a pomozme k vytvoření lepších životních podmínek. My poslanci tím pomůžeme lidem, kteří to skutečně potřebují a kteří to ocení. Prosaďme návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Teď dvě přednostní práva. Paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a poté pan zpravodaj Jan Bauer, poté další přihlášení do rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, platná právní úprava zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje příspěvek na mobilitu přiznat i zdravotně postiženým osobám, kterým je poskytována pobytová sociální služba, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele. Těmito důvody nejsou pouze cesty do zdravotnických zařízení, zaměstnání a školy, ale je třeba je chápat šířeji jako situace, ve kterých je žádoucí přiznat dávkovou pomoc, protože se zdravotně postižená osoba skutečně opakovaně za úhradu dopravuje.

Chtěla bych vás informovat, že na základě diskuse ve výboru pro sociální politiku po druhém čtení tisku 104 vydalo MPSV novou slíbenou instrukci s účinností od 20. srpna 2018. Tato instrukce podrobně popisuje situace, ve kterých je žádoucí dávku přiznat. Již by tedy nemělo docházet k takovým případům, kdy úřad práce žádosti zamítal a které iniciovaly vznik senátního návrhu zákona. Instrukce je závazná nejen pro rozhodování krajských poboček úřadu práce, ale i pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v postavení odvolacího orgánu. Proto považuji tento návrh za bezpředmětný, nicméně vzhledem k pietě pana senátora Plačka má Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomuto neutrální stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. Nyní s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejprve mi dovolte přečíst usnesení výboru pro sociální politiku ze 14. schůze ze dne 6. září, které mj. zní: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k tomuto návrhu v tomto pořadí: za prvé budeme hlasovat návrh na zamítnutí zákona. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení, pokud budou nějaké předneseny. A za třetí bude hlasování o návrhu jako celku.

Chtěl bych vás také informovat o tom, že výbor zaujal následující usnesení ve věci doporučení nebo nedoporučení návrhu na zamítnutí zákona. Výbor pro sociální politiku přijal doporučující, tzn. zamítavé stanovisko k tomuto návrhu. A následně tedy formální věci, že pověřil zpravodaje, aby přednesl toto usnesení na plénu Poslanecké sněmovny. Tolik krátká zpravodajská zpráva.

A ještě mi dovolte mé osobní nebo soukromé stanovisko. Je vidět, že i po vyslechnutí toho, co tady zaznělo z úst paní ministryně, na půdě pléna Poslanecké sněmovny se můžeme dožít neuvěřitelných věcí, protože já si velmi dobře pamatuji diskusi při prvním čtení, velmi dobře i tu diskusi na sociálním výboru. A všichni jsme se shodli, že ten problém tady existuje, dokonce i tehdejší pan, bohužel zesnulý, senátor Plaček a jeho nástupce deklarovali, že problém dvojího metru jak pro ty, kteří jsou v pobytových zařízeních, nebo pro ty, kteří jsou doma, protože jsou to stejní příjemci, tady nesporně existuje.

My jsme se přihlásili k řešení tohoto problému jako poslanecký klub Občanské demokratické strany a máme podporující stanovisko.

Zákon prošel prvním čtením, prošel druhým čtením, diskusí na sociálním výboru. Pracovníci (ministerstva) na jednání sociálního výboru pokyvovali, říkali, hm, hm, je to vážný problém, a nechali to celé dojít až do hlasování ve třetím čtení s tím, aby dnes slavnostně paní ministryně oznámila, že tento problém se nemusí řešit prostřednictvím změny zákona a že to je věc, která se může řešit nějakou podzákonnou normou, jak jsem to pochopil, a z tohoto důvodu sice nápad a problém existuje, nápad na jeho řešení je dobrý, nicméně bylo to vyřešeno podzákonnou normou. Což také svědčí o tom, jakým způsobem pracuje, nebo v minulosti pracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Přestože pravděpodobně ten hlavní důvod, to znamená ten důvod vhodný zřetele, byl tou podzákonnou normou vyřešen, jak jsme si vyslechli, tak poslanecký klub Občanské demokratické strany bude tento senátní návrh podporovat. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, že vystoupil v rozpravě. A nyní paní poslankyně Gajdůšková. Připraví se kolega Kaňkovský, dále paní kolegyně Dražilová. Paní poslankyně, ještě chviličku. (Poslankyně už stojí připravena u mikrofonu, ale v sále je hluk.) Prosím sněmovnu o klid, ať můžeme to třetí čtení dojednat. Myslím si, že by to bylo velmi vhodné. Prosím tedy diskutéry do předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké poznámky. Zaprvé, velmi a velmi si vážím a vážíme jako sociální demokraté práce pana již bohužel zesnulého senátora Plačka. Byl to skutečně člověk, který se vždycky snažil pomoct těm nejpotřebnějším. A v oblasti sociální politiky, sociálních věcí nejenom že konkrétně profesně pracoval, ale také byl autorem mnoha a mnoha návrhů, které skutečně lidem pomohly, usnadnily jim život. Myslím si, že si zaslouží naši velkou úctu.

Tu samozřejmě máme i k tomuto návrhu zákona. A pan zpravodaj Bauer to tady trošku vzpomínal, jak běžela debata o tomto zákoně. Má úplnou pravdu. My jsme v první chvíli byli všemi deseti pro, protože se nám zdálo skutečně nespravedlivé, že věci běhají jinak. Ale poté, když jsme si ještě zjišťovali současnou praxi, a poté, když Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo opatření, a jak jsme slyšeli v této chvíli od paní ministryně, to opatření na srovnání podmínek mezi lidmi, kteří pobírají příspěvky na mobilitu a jsou doma nebo v domácí péči, a těmi, kteří jsou v pobytových zařízeních sociálních služeb, dneska už podle této ujednocující metodiky skutečně nemůže dojít k rozdílu v jejich nárocích.

Proto - znova říkám, přes úctu k navrhovatelům, panu senátorovi Plačkovi, ale samozřejmě i ostatním ze Senátu - za klub sociální demokracie říkám, že tento návrh zákona nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský. Připraví se paní kolegyně Dražilová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Klub KDU-ČSL tento senátní návrh podpoří. My jsme to deklarovali už při projednávání v první i druhém čtení i při projednávání ve výboru.

Ještě bych krátce k historii tohoto záměru. Už tady bylo řečeno o panu senátoru Plačkovi mnohé. Ještě k té historii dodám, že pan senátor Plaček měl tento záměr v hlavě už loni na podzim, kdy jsem v Senátu obhajoval tehdejší svůj poslanecký návrh zákona právě o novele tohoto předmětného zákona, kdy jsme zvyšovali příspěvek na mobilitu, a byla tam i některé další opatření. Nakonec ten zákon byl úspěšně schválen. A už tehdy pan senátor Plaček o tomto problému hovořil. Přesto ze strany MPSV nedošlo k jeho vyřešení, a proto jsme všichni přivítali, že pan senátor Plaček tento senátní návrh podal.

To, co tady dnes zaznělo, že to lze vyřešit i jinak, je nová informace. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že vždycky je mnohem lepší, pokud je tato záležitost vyřešena přímo v zákoně.

A jenom se přidám ještě po té lidské stránce k úctě, kterou tady projevila paní exsenátorka a paní poslankyně Gajdůšková. Skutečně si myslím, že si pan senátor Plaček bez rozdílu politických dresů zaslouží naši úctu a hold, protože to skutečně byl člověk, který se na poli sociální a zdravotní politiky vždycky projevoval jako ten, který se snaží pomoci slabším. Takže i za náš politický klub mu vyjadřujeme úctu a hold.

A jinak znovu opakuji, bez rozdílu politických názorů, jsem přesvědčen, že senátní návrh má svoje opodstatnění, a klub KDU-ČSL jej podpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Nyní paní poslankyně Dražilová. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická a poté Miroslav Kalousek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den. V této věci už vystupuji potřetí a ráda bych tedy zopakovala to, co tady od samého začátku tvrdím. Skutečně původně, já to zopakuji, zjednoduším to, původně ten příspěvek na mobilitu byl opravdu přiznáván pouze osobám, kterým nebyly poskytovány pobytové sociální služby. Tato právní úprava byla skutečně nespravedlivá. Takže minulá Poslanecká sněmovna tady tento zákon správně narovnala tak, že osobám v pobytových sociálních službách může být příspěvek na mobilitu také přiznán, ale na rozdíl od těch, kteří jsou doma a pouze to čestně prohlašují, tak v těch pobytových sociálních zařízeních je přiznán v případě, že prokážou tu pravidelnou dopravu, že prokážou, že se pravidelně dopravují. V tom je ten rozdíl. Je to z toho důvodu, že osobám, které pobývají v zařízeních sociálních služeb, je poskytována celodenní komplexní péče a že jejich potřeba se pravidelně dopravovat, a to skutečně říkám zodpovědně z praxe ředitelky 15 let domova pro seniory, že ta jejich potřeba je spíše výjimečná. Naopak ty osoby, které pobytovou sociální službu nevyužívají, si veškeré své potřeby a aktivity musejí zajišťovat samy.

Pan předkladatel poukazoval na to, že ačkoli současná právní úprava připouští i výplatu příspěvku osobám, které jsou v pobytových zařízeních, tak že ve skutečnosti se tomu tak neděje. Jak už tady zaznělo, my jsme o tom diskutovali na sociálním výboru a i zesnulý pan senátor Plaček připustil, že to může být o špatném výkladu metodiky práce a sociálních věcí. A shodli jsme se na tom, že asi skutečně se to napříč kraji děje jinak. Jsem proto velmi ráda, že tady vystoupila paní ministryně, mluvila tady o instrukci a o tom, že se to zlepší, že ta metodika pro všechny kraje bude stejná a že všichni ti, kteří tu potřebu se dopravovat mají a prokážou, tak že jim příspěvek na mobilitu bude vyplácen.

Jsem tedy přesvědčena, že stávající úprava podmínek pro přiznání příspěvku na mobilitu je opodstatněná a zcela přiměřená. A za náš poslanecký klub sděluji, že budeme pro zamítnutí návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Dražilové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, mně kolegyně Dražilová hodně ulehčila práci, protože víceméně vlastně veškeré důvody řekla, a myslím si, že bych je asi už neměla opakovat a měli bychom už hlasovat. Každopádně bych jenom chtěla říci stanovisko za klub KSČM, že jsme si vědomi, že i možná ty důvody, které vedly pana senátora a další jeho kolegy k tomuto předložení, tak se jim nelíbila opravdu ta nerovnost. Ale my vnímáme, že, jak už bylo řečeno, systém, který vlastně říká na základě důvodu zvláštního zřetele, kdy opravdu úřady práce přistupují k jednotlivým případům individuálně, to znamená, že to umožňuje, aby opravdu příspěvek na mobilitu byl dán, přiznán tam, kde opravdu důvody jasné a zřetelné jsou, právě pobytové služby, jak jsou dnes naplňovány, a komplexní péče, která tam je poskytována, opravdu není vhodné především systémově, abychom to rozšiřovali na celek i na pobytové služby a spíše se opravdu zabývali systémově otázkami příspěvku na péči, protože jak všichni víme, máme tady na pátek pevně zařazen jeden senátní návrh na navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, ale zase jenom do domácí péče. A my jako KSČM říkáme, že jenom oblast domácí péče se nám nelíbí, a byli bychom opravdu rádi, kdyby i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se navýšilo nejenom ve čtvrtém, ale i ve třetím stupni, ale i do pobytových sociálních služeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek v rozpravě ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, je tady historie úctyhodné práce dvou senátorů na téhle problematice, a pak je tady ale také princip, k čemu máme nebo nemáme zákony, princip, který bychom asi neměli opomíjet. Tady byla prostě nesjednocená metodika, docházelo k nespravedlivé nevýplatě příspěvků na mobilitu klientům některých ústavů v některých krajích. Určitě všichni děkujeme panu senátorovi Plačkovi, dej mu Pánbůh nebe, a panu senátorovi Voseckému za to, že se toho ujali, začali se tomu věnovat. A není pochyb o tom, že jenom proto, že oni se tomu začali věnovat a začali ten návrh zpracovávat, probudilo se líné úřednictvo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bez této práce by se to nestalo. Za to jim nepochybně patří dík a úcta. Nicméně zákonná úprava má být jenom tehdy, je-li opravdu nezbytná. Jestliže, byť pod tímto tlakem obou dvou pánů senátorů a projednáváním zákona, situace byla napravena, tak je tady ten princip, že pokud nějaký zákon v právním řádu mít nemusíme, tak ho tam nedávejme. Máme zákonů opravdu velmi mnoho, náš právní řád je zaplevelen. Přijde mi při vší úctě ke stanovisku zpravodaje trochu kontraproduktivní, abychom tady na jedné straně s velkou slávou a reklamou rušili desítky obsolentních právních norem, ale na druhé straně podporovali platnost a účinnost nového zákona, který není zapotřebí. Jestliže není zapotřebí, tak my ho v tom právním řádu nechceme, protože už je tam zákonů více než dost.

Děkuji za pozornost. (V sále je velký hluk!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Požádám sněmovnu o klid! Prosím, abychom mohli v důstojném prostředí dokončit jednání tohoto bodu.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Debata je poměrně absurdní, ale mám jednoduchý dotaz, aniž bych zpochybňoval slova těch, kteří zatím vystupovali. Ti, kteří jsou pro zamítnutí, říkají, že to není potřeba a že se to změnilo a že to je řešeno metodickým pokynem ministryně nebo ministerstva. Může ministryně či ministerstvo, tato, či jiný ministr či ministryně vydat jiný metodický pokyn, který to zase vrátí do toho stavu před metodickým pokynem? Já bych chtěl vědět odpověď na tuto jednoduchou otázku - ano, nebo ne? Pokud ano, pak má legislativní návrh smysl. Pokud ne, tak je zřejmě nadbytečný. Jestli to jiný ministr může změnit jiným směrem, pak ta úprava má smysl.

Čemu ale vůbec nerozumím, a dívám se významně na členy klubu České strany sociálně demokratické, je jejich přístup. Já tomu fakt nerozumím. Já jsem si myslel, že takové věci jsou třeba v rámci strany vydiskutované, že když to probírá jedna komora, tak ve druhé komoře to podporu má. Aspoň u nás to tak je, že v základních politických otázkách se se svými kolegy z horní komory shodujeme a prosazujeme to ruku v ruce, někdy více úspěšně, někdy méně v horní i dolní komoře. Tady evidentně k tomu nedochází. Ta vystoupení mě překvapila. Já to plně respektuji, ale opravdu tomu nerozumím. Kdyby někdo poslouchal debatu, tak řekne, že ti, kteří to navrhují, jsou proti, a ti, kteří jsou v opozici, jsou pro. To úplně normální postup není. Není to sice nic masivního, není to žádná zásadní legislativní změna, nicméně je to velmi neobvyklé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, žádná neshoda mezi senátorským klubem sociální demokracie a poslaneckým klubem sociální demokracie samozřejmě neexistuje. Stejně tak neexistuje neshoda na úrovni stávajícího půdorysu koalice. Jde jenom o dvě možná řešení. To znamená buďto legislativní, nebo skrze usměrnění. Stávající ministryně práce a sociálních věcí garantuje, že skrze usměrnění je schopna sjednotit praxi tak, aby odpovídala zákonu. Toto je přesně ono, co bychom z hlediska zákonodárců měli hlídat, že pokud stávající zákon je vyhovující a je pouze třeba úředníky usměrnit v tom, aby vystupovali v obdobných případech obdobně, není třeba zákona. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Stanjura ještě jednou. Reakce s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já obecně s tím principem samozřejmě souhlasím. Ale paní kolegyně Valachová použila větu, že je třeba usměrnit úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem, a že to stávající ministryně provedla. Není důvod tomu nevěřit. Ale z této věty logicky vyplývá, že doposud úředníci postupovali v rozporu se zákonem. A pokud to tak je, tak si myslím, že by se tím měl někdo zabývat a přijmout nějaké opatření a taky v uvozovkách odměnit ty, kteří postupovali v rozporu s platnou legislativou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Stanjurovi za dodržení času. Máme dvě další faktické poznámky - paní kolegyně Valachová a pan kolega Kalousek, v tomto pořadí jste zmáčkli elektronickou přihlášku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jednotné usměrnění doposud neexistovalo. Nyní existovat bude. A pokud úředníci postupovali odlišně tím, že v jedné skupině případů v neprospěch žadatelů, tak samozřejmě při vydání každého takovéhoto jednotného usměrnění musí centrální správní úřad zajistit, aby byli klienti o svých právech poučeni a bylo to napraveno. Jsou na to běžné opravné prostředky. Děkuji. A z hlediska dobré správy tam samozřejmě musí být to poučení, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou. Máte slovo. Poté pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V oblasti daňové legislativy, v oblasti správního řízení, ale i v oblasti trestního práva prostě existuje někdy situace rozdílného výkladu. Berňáky jednu věc posuzují jinak v severních Čechách, jinak na jižní Moravě. Státní zastupitelství v různých krajích tu samou věc posuzují jinak. Od toho je tam vždycky ten centrální orgán, aby provedl něco, čemu se říká sjednocení jurisdikce. To, že si někteří správní úředníci, nebo daňoví úředníci, nebo státní zástupci něco vysvětlovali různě, ještě nemusí znamenat, že ten či onen porušil zákon. Prostě od toho je tam ten nejvyšší státní zástupce, který se tomu zásadně brání a nedělá to, aby jurisdikci sjednocoval, od toho je Generální ředitelství Finanční správy nebo Ministerstvo financí. Od toho je každý ústřední orgán státní správy, aby v rámci výkonu své působnosti sjednotil to správní právo. Takže jestli tady teď došlo ke sjednocení, já vidím ten zákon jako naprosto zbytečný. Ale přestaňme se hádat, pojďme to odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bych rád, ale nyní ještě faktická poznámka pana předsedy, pana zpravodaje a potom faktická poznámka pana kolegy Stanjury. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vy jste říkal Stanjura?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No vnímal jsem to, že...

 

Poslanec Jan Bauer: Dámy a pánové, možná ještě úplně na závěr. Já už jsem ve Sněmovně slyšel hodně. Musím říci, že při projednávání tohoto bodu mě hrozně mrzí nepokora, nebo možná i neslušnost, kolegiální neslušnost ze strany sociální demokracie. Protože já si opravdu dobře pamatuji ten čas, kdy na začátku, před několika měsíci, za mnou přišel váš senátor, někteří vaši členové nejenom jako za člověkem, který se věnuje sociálním věcem, ale i třeba s vědomím toho, že jsem předsedou správní rady prachatického hospicu, s tím, že ten problém tady existuje, že byste ho chtěli rádi řešit, že to je apolitická záležitost a že je to nejlépe třeba řešit prostřednictvím senátního návrhu. My jsme si to prostudovali, uznali jsme, že to je apolitická záležitost a že to je třeba urychleně řešit, protože ten dvojí metr tady existuje, a proto jsme od počátku podporovali tento návrh, který prošel nějakou změnou.

Nevím, z jakého důvodu jste změnili vy názor. Vy jste ve finále přesvědčeni a dali jste na stanovisko nové paní ministryně, která zjistila, že problém, který tady evidentně existuje, je možné řešit podzákonnou normou. Já tomu rozumím. Plyne z toho podle mě jedno doporučení. Máme tady skupinu pro práci Poslanecké sněmovny, která se zabývá jednacím řádem. A myslím si, že by bylo vhodné, aby se v rámci povinností ke každému zákonu, kde by se mělo dávat stanovisko, jaký vliv má na státní rozpočet, jestli je v souladu s tou nebo onou legislativou atd., tak aby tam byla další kolonka, aby se řeklo, jestli daný problém je nutné řešit právě tímto zákonem a jestli by to náhodou nebylo možné řešit nějakou jinou, třeba podzákonnou normou.

Já to sice možná trochu ironizuji, ale takto to běží. My jsme od počátku byli přesvědčeni, že to je z důvodu návratu k původnímu stavu nutné řešit tím zákonným způsobem, a proto, tak jak jsem tady řekl, budeme podporovat tu původní dohodu, na kterou jsme si podali ruku a která tady padla před mnoha měsíci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní poslankyně Valachové a pana poslance Kalouska. Já jsem se ptal na minulost, ne na budoucnost. Takže já tomu rozumím, tomu, co je sjednocovat výklad a podobně. Ale ve vystoupení paní poslankyně zaznělo, že někteří hlasovali v rozporu se zákonem. A nejsem takový optimista jako pan poslanec Kalousek, že někdo sjednotí výklad a pak už veřejná správa postupuje podle zákona.

Včera jsem navrhoval, aby se Poslanecká sněmovna zabývala problémem zajišťovacích příkazů. Tady máme evidentní porušení zákona ze strany orgánů veřejné moci, Finanční správy, a není ochota vládní koalice se tímto problémem seriózně zabývat. Není ochota. A přitom máme rozhodnutí nezávislých soudů, že šlo o nezákonné postupy Finanční správy. Tak mi neříkejte, že nějakým výkladem ministryně nebo šéfa Finanční správy se to sjednotí a bude dodržován zákon.

A co je horšího? Stát se to může. Ale není tady ochota vypořádat se s těmi, kteří ty nezákonné kroky dělali. S těmi konkrétními lidmi. Prostě není tady ochota. Vždycky slyším: Teď už jsme přijali metodiku, aby se to nestalo. Správně, to já vítám, to je dobře. Ale ještě běží x soudních sporů a je to u každého prohraného soudního sporu, kdy mám konkrétní případ z minulého týdne. Dostal jsem včera od lidí, kteří se tím zabývali, podklady - nezákonné rozhodnutí Finanční správy, které zlikvidovalo tu firmu. Ale my máme novou metodiku.

Nám to nestačí, nám to připadá málo. Každý musí nést odpovědnost za vlastní činy a skutky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickými poznámkami budou reagovat pan předseda Kalousek a paní ministryně Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, že zdržuji, ale vystoupil jsem jenom proto, abych v této poznámce dal předřečníkovi za pravdu. Ano, ta šílená politická arogance, která nemá chuť napravovat zásadní pochybení, ta tady prostě je a to je jedno z jader problému.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně Schillerová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Tak jsme od poskytování dávek opět u zajišťovacích příkazů. Postopadesáté. Nicméně, omlouvám se, musím reagovat. Ty případy, které citujete, je jich 30 těch podaných případů, já mám přesnou statistiku neustále u sebe, tak ty případy pocházejí z let, která v podstatě jsou dávno dávno za námi. Ta metodika, kterou rozporujete, byla vydána zhruba v polovině minulého roku, Finanční správy, a reagoval, četla jsem to v monitoringu před 14 dny, šéf sekce správy daní Komory daňových poradců pan Ing. Hajdušek, který řekl, že ubylo dramaticky případů, které byly předmětem těchto diskusí, a že tyto případy se v praxi Finanční správy už nevyskytují.

Co se týče dopadů a případných nároků na náhrady škody, máme tady zákon o škodě způsobené nesprávným úředním postupem, nebo nesprávným rozhodnutím orgánu veřejné správy. Já věřím, že pokud byl porušen zákon a byla způsobena škoda, bude postupováno. A já opakuji to, co jsem tady už řekla: Já si ve svém resortu pořádek udělám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou vystoupí nyní. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Musím razantně odmítnout, co říkala paní ministryně. Asi je to tím brzkým vstáváním. Já jsem tu metodiku ocenil a vy přijdete k mikrofonu a říkáte: Musím odmítnout vaši kritiku metodiky.

Tak posloucháme se, nebo ne? Já jsem tu metodiku ocenil, jenom jsem říkal, že to nestačí! Takže jsem ji nekritizoval! Tak tady nechoďte k mikrofonu a neříkejte, že kritizuji metodiku. A já mám k dispozici ten rozsudek. Mám vám z toho citovat? Klidně budu. "Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že za výše popsaného stavu věci a při zohlednění skutečnosti, že stěžovatel je dlouhodobým, nikoliv zanedbatelným, zavedeným podnikajícím subjektem se stabilní strukturou, vlastnící majetek v řádu milionů, s desítkami zaměstnanců, který dosud léta plnil nikoli zanedbatelné daňové povinnosti, se správcem daně spolupracuje, svůj majetek neukrývá, ale rozmnožuje, nebyl na místě tak razantní postup správce daně, který zvolil a v jehož důsledku bylo okamžité znemožnění podnikání a v konečném důsledku jeho likvidace."

Tak si tam udělejte pořádek, paní ministryně! Tady Nejvyšší správní soud říká, že je to firma, která dlouhodobě podnikala, dlouhodobě plnila své daňové závazky, chtěla spolupracovat s Finanční správou, neukrývala majetek a Finanční správa ji zlikvidovala. Tak mi řekněte, jak ten pořádek zajistíte! (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj, pan navrhovatel. Ano, pan senátor má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Vosecký: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Když jsme do tohohle šli, tak pan senátor Plaček si oběhl všechny své stranické kolegy. A v podstatě měl od nich od všech souhlas. To, že dneska sociální demokraté tady prohlásí: Ano, toto není zapotřebí. Jestliže to není zapotřebí, já s tím souhlasím. Ale pak se bavme o tom, proč tedy Senát vždycky musí s něčím přijít, aby některé ministerstvo začalo dělat? Vždyť ty problémy jsou letité! Těch problémů jsou mraky. Proboha, proč to ministerstvo tedy nedělá, anebo dělá až na popud senátorů? To je základní problém, který tady je.

My se všichni divíme, že lidi nechodí k volbám, že jsou naštvaní. Ale není to tady trochu tímhle? A pak v tomto státě máme státy ve státě. Finanční úřady. Každý okresní finanční úřad si dělá, co chce. Úřady práce si dělají, co chtějí. A další a další. Prostě dokud tyto regionální instituce nebudou mít jasné vedení, což nemají, aby to v celé České republice vypadalo stejně a metr byl na všechny dřevěný a stejný a tvrdý, tak nebude pořádek!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS, TOP 09 a STAN.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. Vyslechli jsme závěrečné slovo, a protože ve druhém čtení zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona, ten návrh máte k dispozici jako sněmovní tisk 104/4, tak nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Já jsem přivolal poslance, kteří nejsou v sále, k hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás ohlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nyní hlasujeme o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 131 přihlášeno 157 poslanců, pro 78, proti 70. Návrh nebyl přijat. (Poslanec Strýček namítá, že se mu nepodařilo se přihlásit.)

 

Prosím vás, abyste na mikrofon uvedl důvod, proč bychom měli zpochybnit hlasování.

 

Poslanec Jiří Strýček: Já bych rád zpochybnil hlasování, jelikož mi nefungovalo hlasovací zařízení. Nebyl jsem schopen se přihlásit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, ale protože už proběhlo hlasování, tak bych doporučil, abychom se s tím vyrovnali jako s námitkou vůči hlasování, takže prosím, abychom hlasovali, kdo je pro vyhovění námitce, kterou vznesl pan poslanec.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasovací zařízení znovu nefunguje? (Posl. Strýček: Ano.) Funguje.

Takže v hlasování číslo 132 přihlášeno 158 poslanců, pro 155. Námitce bylo vyhověno, budeme hlasovat znovu.

 

Připomínám, že hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 133 přihlášeno 159 poslanců, pro 82, proti 70. Návrh byl přijat. To znamená, že návrh zákona byl zamítnut.

 

Ještě prosím ale nepovažujte to za vyhlášení výsledku, protože bude provedena kontrola hlasování. (Po proběhlé kontrole:) Pan poslanec vystoupí k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Martinů: Hezký dobrý den, vážení kolegové. Já jsem hlasoval proti a na sjetině mám pro, takže navrhuji nové hlasování. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, byla vznesena námitka. Rozumím jí, dám o ní hlasovat.

Kdo je pro vyhovění námitce vůči hlasování? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

hlasování číslo 134 přihlášeno 160 poslanců, pro 155. Návrh byl přijat.

 

A budeme znovu hlasovat. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Je zde žádost o odhlášení. Té jsem právě vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasováním číslo 135 přihlášeno 159 poslanců, pro 80, proti 71. Návrh byl přijat.

 

To znamená, že jsme rozhodli o zamítnutí předloženého návrhu zákona. Tím končím samozřejmě projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji. (Senátor Vosecký si přeje vystoupit.) Už jsme skončili projednávání bodu. Mohu dát slovo jenom těm, co mají přednostní právo.

 

A zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP