Úterý 2. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

147.
Zpráva o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky za rok 2017
/sněmovní tisk 145/ - prvé čtení

Bod tímto otvírám. Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 145/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument 652, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 41 z jeho šesté schůze ze dne 25. dubna 2018.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ivo Vondrák, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které proběhlo 25. dubna, bylo to šesté zasedání, ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017, čili sněmovní tisk 145.

Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Technologické rady České republiky pana prof. Petra Štěpánka, zpravodajské zprávě přednesené poslancem Karlem Raisem za omluveného zpravodaje poslance Ivo Vondráka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017;

II. pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Ivo Vondráka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny, jak teď i činím.

Takže prosím, toť vše za mou osobu v daný okamžik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Podívám se, jestli se někdo hlásí. Tam se hlásí pan poslanec Válek, prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych měl absťák, kdybych se dneska nepřihlásil, toto je zřejmě poslední příležitost.

Já jsem velmi rád, že obě dvě agentury v České republice fungují a fungují dobře a věnují se vědě, ale nemůžu si odpustit určitou připomínku k TA ČR a určitou výhradu, kterou k TA ČR mám, a to je to, že když tato agentura vznikala, byl velký plán a představa, že bude podporovat české firmy a startupové projekty, že bude opravdu podporovat základní výzkum vývoje nových produktů, u kterých není jisté, zda budou nebo nebudou efektivní. A já musím říct ze své zkušenosti z agentury pro zdravotnický výzkum, že řada těchto projektů, které se týkají nanotechnologií, které se týkají některých textilií, které se týkají nových výrobků, třeba zdravotnických, se kupodivu uplatní v agentuře pro zdravotnický výzkum prostě proto, že jejich řešitelé rezignovali na to, podávat tyto projekty TA ČR.

Já bych se velmi přimlouval za to, abychom v rámci Sněmovny diskutovali o tom, zda by neměla přece jenom TA ČR daleko více podporovat startupové projekty firem tak, aby tyto firmy opravdu mohly dělat výzkum a vývoj nových produktů za podpory TA ČR. Podle mě tato podpora není dostatečná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám také děkuji a nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer, já bych zareagoval na kolegu asi v tom smyslu, že ten prostor vidím zejména na podvýboru pro vědu a výzkum a tam by bylo namístě, abychom tu diskusi nesli, protože se domnívám, že dost často se tady ve Sněmovně projednávají věci, které mohly být předjednány dávno na výboru, viz zrovna ta dnešní diskuse o České národní bance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Jen stručně. Já se neztotožňuji s tímto názorem, co tady zazněl na téma, že nedostatečně podporuje. Já si myslím, že to je obecný problém České republiky a TA ČR je jediná agentura, která se snaží právě zajistit přenos výzkumu do praxe. Tady bych dodal jednu věc, že TA ČR má za cíl se zabývat aplikovaným výzkumem, nikoliv základním výzkumem, jak tady zaznělo. Domnívám se, že to byl spíš omyl nebo technická chyba.

Také bych tady chtěl zdůraznit, že tu projednáváme zprávu kontrolní rady Technologické agentury České republiky, čili až budeme projednávat TA ČR a jeho závěrečné hodnocení, pak se k tomuto můžeme vrátit. Nicméně já se domnívám, že v daný okamžik TA ČR, to znamená Technologická agentura České republiky, je jediným garantem rozumného propojení veřejných prostředků s firemním výzkumem. Takže není to samozřejmě tak, že by to bylo ideální. Obecně platí to, že je spolupráce firem a veřejného výzkumného prostoru v České republice nedostatečná, ale to je právě cíl toho, co by měl TA ČR do budoucna změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se ještě hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to se nedá nereagovat. Takže prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, nebyl to omyl, nebyla to chyba. Já se v grantových agenturách pohybuji dvacet let. Teď už jsem řadu let dělal oponenta, znám velmi dobře projekty TA ČR, dokonce jsem v jedné komisi byl, stál jsem u zrodu TA ČR a TA ČR nepodporuje projekty základního výzkumu, tak jak původně ten plán byl, tedy projekty ne základního výzkumu, ale startupové projekty. Já jsem nemluvil o základním výzkumu, já jsem mluvil o startupových projektech malých firem. Ta podpora by měla být intenzivnější. A velmi pozitivně prostřednictvím pana předsedajícího kvituji návrh pana poslance Raise, aby se toto projednalo na příslušném podvýboru. A jinak bych chtěl říct, že pokud jste to otevřel, tak já bych velmi plédoval za to, aby se lépe definovaly hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem. A pokud to někdo dokáže, klobouk dolů. Rád s tím pomůžu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji a v tuto chvíli nemám dalších přihlášek - mám. S faktickou poznámkou pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dámy a pánové, já bych tady nechtěl vést filipiku na téma hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem, protože ona je skutečně rozmazaná. O tom není sporu, není to hranice nějaká ostrá. Nicméně prosím vás, základní výzkum je především motivovaný lidmi, kteří ten výzkum dělají. A kdybych se díval na aplikovaný, tak je motivovaný tím, jak přenést výsledky základního výzkumu do reálného života. Samozřejmě to je velmi hrubá definice. Právě proto si myslím, že je rozumné, že v českém veřejném výzkumném prostoru je to rozděleno na dvě agentury. To znamená, základní výzkum má Grantová agentura České republiky a aplikovaný výzkum agentura Technologická. To znamená, myslím si, že je to skutečně na výbor, abychom se o tom bavili. Protože samozřejmě do aplikovaného výzkumu a průmyslového výzkumu ještě vstupují resorty, takže samozřejmě tato věc se ještě tímto komplikuje. Ale domnívám se, že to je odborná diskuse, která nepatří na plénum, ale patří do výboru, a pak se můžeme k tomu vrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a mám tady omluvenku. Omlouvá se nám pan předseda Chvojka na 30 minut z pracovních důvodů. V tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, nicméně byl jsem upozorněn, že by měl být přečten ještě jeden návrh usnesení, s nímž by měla být seznámena Sněmovna. Takže prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Ano, děkuji. Já bych si dovolil, protože součástí závěrečné zprávy kontrolní komise je také usnesení týkající se stanovení odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky, takže já si dovolím tady okamžik - načíst ještě toto usnesení, které bychom měli schválit.

Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy kontrolní rady Technologické agentury České republiky pana Petra Štěpánka, zpravodajské zprávě přednesené poslancem Karlem Raisem a za omluveného zpravodaje poslance Ivo Vondráka po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění výši odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 takto - bez titulů: Petr Štěpánek 93 700 korun, Ladislav Musílek 78 100, Zbyněk Frolík 56 000, Václav Havlíček 61 400, Jiřina Jílková 79 100, Ivan Ohlídal 62 500, Josef Psutka 75 900, Jana Stávková 59 200, Pavel Václavek 65 200 a Marek Vochozka 68 900. Za druhé pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto předložil předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky, a za třetí pověřuje zpravodaje výboru poslance Ivo Vondráka, aby to usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, což i činím.

Takže děkuji ještě za toto doplňující usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji za dodatečné načtení. V tuto chvíli se tedy ptám znovu, jestli se ještě někdo nehlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nás jím provedl. Když máme dvě usnesení, tak to možná zvládnu sám. Nebo respektive, je zájem o závěrečné slovo? (Poslanec Vondrák: Není.) Není zájem o závěrečné slovo, takže budeme postupně hlasovat.

 

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku číslo 145/1. Jedná se o usnesení, kterým bereme na vědomí tu zprávu. Já svolám kolegy do sálu, je to tady prořídlé. (Zní gong.) Žádost o odhlášení neregistruji.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 197 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o druhém návrhu, což je návrh usnesení obsažený ve sněmovním dokumentu číslo 652, jedná se o tu výši odměn.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 198 bylo přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy tohoto bodu. Takže děkuji zpravodaji, děkuji vám všem a tento bod končím.

 

A nyní otvírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP