(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A slova se ujme pan ministr Adam Vojtěch.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, pokud jde o ty menší nemocnice, a tady se nemusíme bavit jenom o Sušici, tak je třeba říci, že zejména v posledních dvou letech, ještě před mým nástupem, v rámci úhrad, tak jak probíhají vlastně a jsou nastaveny úhradovou vyhláškou, docházelo ke sbližování tzv. základních sazeb v rámci systému DRG napříč vlastně poskytovateli akutní lůžkové péče, tedy zdravotních služeb. To znamená, tam šlo skutečně o to, aby se tzv. funkcí arkus tangens - tady nechci úplně vysvětlovat - sbližovaly základní sazby těch zejména menších nemocnic, které jsou podfinancované oproti těm větším. To je první věc. K tomu objektivně docházelo.

Druhá věc je ta, že v příštím roce, a možná, že to bylo zaznamenáno v médiích, budou úhrady probíhat na základě dohod všech nemocnice se zdravotními pojišťovnami. Probíhá dohodovací řízení, všechny nemocnice, kde jsou i malé nemocnice, velké, podepsaly dohodu o úhradách na příští rok zdravotní péče, kde ten systém je nastaven stejně. To znamená, v příštím roce opět dojde ke sbližování vlastně základních sazeb těch nemocnic, které mají nižší základní sazbu, s těmi vyššími. Takže to je jenom takový obecný rámec, jak je to nastaveno.

Je třeba připomenout, že za dostupnost péče - vy jste tady říkal, že k tomu přihlížíme - není odpovědno Ministerstvo zdravotnictví, ale zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny ze zákona odpovídají za zajištění sítě, ať jsou to nemocnice, ať jsou to praktičtí lékaři, ambulantní specialisté. Zkrátka celková zdravotní péče je zajišťována v rámci systému českého zdravotnictví tak, že zdravotní pojišťovna odpovídá za časovou a místní dostupnost. Pokud samozřejmě my jako ministerstvo uvidíme, že pojišťovna není schopna zajistit časovou a místní dostupnost, která je stanovena zákonem, resp. nařízením vlády, tak můžeme konat, můžeme provést kontrolu. Ale není to tak, že Ministerstvo zdravotnictví je zodpovědné za to, že bude někde nemocnice. Takto zákon nastaven není. Jsou to zdravotní pojišťovny v našem systému českého zdravotnictví. Takže to je první.

A pokud jde o to systémovější - protože tohle všechno, o čem jsem mluvil samozřejmě, a budete namítat, že jsou to možná nějaké věci, které jsou, řekněme, kosmetické, byť si to úplně nemyslím. Ale pokud jde o to systémovější, robustnější řešení, tak připravujeme na Ministerstvu zdravotnictví projekt DRG Restart, což je projekt, který má za cíl - řekl bych, že to je poměrně revoluční změna - změnit právě úhrady akutní lůžkové péče, tedy v nemocnicích. Jde o to, že skutečně budeme cílit na to, aby se sjednotily vlastně základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče napříč všemi nemocnicemi a platilo se za skutečně poskytnutou péči. Dneska tomu tak není. Dneska nemocnice jsou hrazeny tzv. paušálem. A ty paušály se samozřejmě liší. Je to bohužel nějaká historická reminiscence z minulosti. Ono už se to v tom zdravotnictví takto táhne asi dvacet let. A právě tím projektem DRG Restart bychom toto měli nabourat, sjednotit úhrady napříč těmi poskytovateli akutní lůžkové péče. Myslíme si z našeho pohledu, že by to mělo vést skutečně k systémovému řešení.

Na tom projektu se už objektivně nějaký čas pracuje. Já jsem ty přípravy akceleroval. Je v plánu to, že podle toho nového systému vykazování péče se bude, resp. bude se vykazovat stínově v příštím roce a hradit by se podle něj mělo začít, ale bude to nějaký samozřejmě náběh, od roku 2020. Je to poměrně robustní změna. Musí tam být nějaký určitý náběh, několikaletý. Ale to je ten základní, řekl bych, postulát, že se skutečně změní systém úhrad akutní lůžkové péče, tak aby nemocnice napříč byly hrazeny víceméně stejně. Ono ta úhrada nebude vždy úplně stejná, protože pokud je třeba nějaká nemocnice, není to jenom Sušice, je to třeba Jeseník atd., která je hůře dostupná, tak samozřejmě pojišťovna musí tu nemocnici určitým způsobem bonifikovat, aby tam tu péči zajistila. Takže je možné, že tam nějaké rozdíly budou, ale ty základní sazby by zkrátka měly být (upozornění na čas) pro nemocnice totožné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Ano, je zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já děkuji za systémové řešení. To je opravdu potřeba, aby i malé nemocnice za stejný úkon dostávaly stejné peníze jako ty velké. Za to moc děkuji.

Nicméně bych se ještě... Jedná se o problém malých nemocnic, správně jste to řekl. A já bych se vrátil ještě k té sušické, která bohužel asi některá oddělení do roku 2020 nevydrží. Měl byste nějaký návod, nějaké řešení? Protože tam jde o měsíce, kdy už se kvůli penězům ruší oddělení nyní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Tak je třeba říci, ta nemocnice je soukromá. Je ve vlastnictví, pokud vím, společnosti Penta. To znamená, my nemáme jako ministerstvo žádný přímý nástroj, jak tu nemocnici řídit, řešit. Takto je to nastaveno. Ta nemocnice nepodléhá Ministerstvu zdravotnictví. Není to přímo řízená organizace. To znamená, konkrétní nástroj bohužel nemám, protože v tom systému, tak jak je to nastaveno, Ministerstvo zdravotnictví tuto pravomoc nemá. Znovu opakuji, je na zdravotních pojišťovnách, aby zajistily dostupnost péče. Já samozřejmě nevím úplně přesně, jaká je struktura péče v nemocnicích, jaká oddělení tam třeba jsou dnes a hrozí jim konkrétně zánik. Ale obecně platí to, že ta péče musí být zajištěna. Pokud nebude, tak to samozřejmě můžeme řešit právě se zdravotními pojišťovnami. Ale my nemám přímý nástroj, jak podpořit nějakou konkrétní nemocnici. Ani by to myslím nebylo správné, protože my musíme ke všem nemocnicím přistupovat v tomto směru stejně. A byť vím, že říkáte, že tohle hledisko je třeba až za nějaký čas, tak si myslím, že jedině tak můžeme tu věc řešit, skutečně systémově. My nemůžeme říci, je tady nějaká nemocnice a teď třeba pošleme nějakou dotaci, protože by přišla další nemocnice, chtěla by také dotaci. To asi nejde a zákon to ani neumožňuje.

To znamená, pokud bude hrozit to, že nějaká péče nebude dostupná a nebude splněna ta časová a místní dostupnost, tak jak je nastavena v zákoně, resp. v nařízení vlády, tak to budeme řešit ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. To mohu takto deklarovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Než předám další slovo, přečtu další omluvu. Poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 17 hodin do konce jednacího dne.

Dávám slovo panu poslanci Vítu Kaňkovskému na pana ministra Richarda Brabce.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Obyvatele jihozápadní části Kraje Vysočina již několik měsíců znepokojují informace o projektu opravy hráze rybníka Velký Pařezitý, což je poměrně rozsáhlá vodní plocha ve stejnojmenné přírodní rezervaci, která zahrnuje i vzácné rašeliniště, mimo jiné je nejhlubší na Vysočině. Agentura ochrany přírody a krajiny zpracovala rozsáhlý projekt opravy a úpravy hráze na základě údajně značného prosaku hráze a hrozby jejího protržení v celkové hodnotě zakázky více než 48 milionů korun. Veřejnost, která se o této akci dozvěděla poměrně pozdě, začala být tímto projektem velmi znepokojena a já bych tady rád prezentoval ty největší výhrady, které občané k tomuto projektu mají.

Za prvé, poté co se měla možnost veřejnost seznámit s podklady, které vůbec vedly k rozjezdu tohoto projektu, tak se ukázalo, že už jenom samotné zdůvodnění toho, proč se tento projekt rozjíždí, je velmi vágní, a řada odborníků ty důvody zpochybňuje. Potom je to rozsah a délka plánovaných prací. Znamená to, že ten rybník bude vypuštěn nejméně na dva až tři roky, což v situaci, kdy bojujeme s extrémním suchem, je výrazným zásahem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP