Čtvrtek 1. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

88.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti,
která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Požádal bych paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, a pana zpravodaje pro prvé čtení Daniela Pawlase, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Jakmile se hladina hluku ustálí, požádám paní ministryni financí, která z pověření vlády uvedený vládní návrh této dohody odůvodní. Prosím, paní ministryně, ještě malou chviličku, než skončí debaty. Pokud máte debaty jiné, než je vládní návrh dohody o ochraně investic s Lotyšskem, tak v předsálí.

Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót, je předkládán v souladu s usnesením vlády číslo 853 ze dne 9. července 2008 a číslo 1529 ze dne 1. prosince 2008.

Vláda České republiky těmito usneseními schválila způsob a postup při ukončování platnosti některých dvoustranných investičních dohod, které Česká republika uzavřela s členskými státy EU. Seznam dohod určených k ukončení je obsažen v příloze k usnesení číslo 853, o kterém jsem hovořila, vládního usnesení, a investiční dohoda s Lotyšskem je uvedena pod bodem 10 této přílohy. Usnesení byla přijata s ohledem na to, že po vstupu České republiky do Evropské unie se staly dohody o ochraně a podpoře investic uzavřené mezi členskými státy EU nekompatibilní s právem EU, což bylo potvrzeno i nedávným rozhodnutím Soudního dvora ve věci Achmea číslo C-284/14.

V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie dohodou. První vlna ukončovacích nót byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá potom v první polovině roku 2016.

Lotyšská strana reagovala pozitivně až na druhou z těchto nót, přičemž v nótě ze dne 28. prosince 2017 souhlasila s ukončením platnosti stávající investiční dohody, a to včetně vyloučení aplikace takzvané ochranné lhůty. Z ujednání smluvních stran tedy plyne, že se na investice existující ke dni ukončení platnosti stávající česko-lotyšské investiční dohody již nebude po dobu dalších deseti let vztahovat ochrana podle této investiční dohody. Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Ministerstvo financí bylo informováno o tom, že na lotyšské straně již došlo ke splnění všech vnitrostátních požadavků nezbytných pro vstup dohody v platnost. Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje iniciovat ratifikační proces co nejdříve, aby tak byla vyloučena možnost případného zahájení arbitrážního řízení proti České republice podle dosud platné investiční dohody.

Dohoda o ukončení je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí za přednesené úvodní slovo. Než dám slovo zpravodaji, dovolím si konstatovat, že paní kolegyně Matušovská má náhradní kartu číslo 10.

Došly další omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Maška tentokrát od 10 do 12 hodin a od 14.30 hodin pana poslance Řehounka. Pan poslanec Bojko se omlouvá od 10.45 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Daniela Pawlase, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme sněmovní tisk 233, změna dohody mezi Českou republikou a Lotyšskem o podpoře a vzájemné ochraně investic. Já víceméně budu opakovat to, co řekla paní ministryně.

Důvodem předložení tohoto tisku je fakt, že Evropská komise doporučila členským státům Evropské unie, aby zvážily další platnost dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených mezi členskými státy navzájem. Obsah bilaterálních investičních dohod zčásti náleží do působnosti Evropské unie, jejíž právní úprava má přednost před úpravou podle dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy.

Nejasné právní prostředí v oblasti investic může způsobit nepřehlednou situaci při výkladu a použití dvoustranných investičních dohod. Výše uvedené poukazuje na nutnost ratifikace dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané dne 25. října 1994 v Rize a ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót.

Dohoda o ukončení platnosti je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme hlasováním číslo 178, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 178, přítomných 117, pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli je návrh na přikázání jinému výboru. Není tomu tak. Můžu tedy konstatovat, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Mohu tedy ukončit bod číslo 88.

S přednostním právem mezi body se hlásí předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, odpusťte prosím, řeknu to teď ve velmi dobré víře. Já se několik měsíců odhodlávám k předání jedné zkušenosti z minula, kterou jsem už nesměle zmínil i na organizačním výboru.

Smlouvy, které jsou sestavovány zejména podle standardů OECD a které jsou řekněme opravdu standardizované a které máme samozřejmě jistě všichni pečlivě nastudované, tak minulé vlády, když se dostávaly pod tlak, že se začaly smlouvy vršit, tak předkládací zprávy, zpravodajské zprávy, když se vešly do jedné minuty, tak Sněmovna neprotestovala a ono to odsejpalo. Takže pokud by, jsem přesvědčen, že ani v tomto případě by Sněmovna neprotestovala, a je to prostě jenom takové předání zkušenosti v okamžiku, když se dostáváme pod tlak. Samozřejmě je na předkladateli i na zpravodaji u každého dokumentu, jak s tím naloží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho vyjádření. Budeme pokračovat bodem číslo 89 a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP