Čtvrtek 1. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

90.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně
investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky,
podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
/sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesla ministryně financí Alena Schillerová. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu se snažit být stručná. Tento materiál je předkládán na základě usnesení vlády 398 ze dne 22. května 2017. Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu. V této souvislosti odkazuji na již sjednanou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění či mezinárodní dohodu o hospodářské spolupráci.

Sjednáním této investiční dohody Česká republika následuje jiné členské státy Evropské unie, které v minulosti takovou dohodu o podpoře a ochraně investic s Íránem již sjednaly, jako jsou např. Francie, Německo, Slovensko. Sjednání dohody navazuje na uvolnění finančního režimu v Íránské islámské republice. Postupné odstraňování obchodních překážek usnadňuje českým investorům působení na íránském trhu a umožňuje včetně možnosti využití systému řešení sporu prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Účelem dohody je tedy zajistit českým investorům srovnatelné podmínky investování na území Íránu, jakými disponují jak íránští investoři, tak zahraniční investoři působící v Íránu. V případě nedodržení přijatých závazků Íránem, např. v případě nezákonného vyvlastnění českých investic íránskými státními orgány, se českým investorům nabízí varianta řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z dohody buďto smírem, nebo prostřednictvím mezinárodní arbitráže.

Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic. Dohoda se uzavírá na dobu deseti let a vstoupí v platnost 30. dnem po obdržení poslední notifikace, že byly splněny všechny náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu informoval Ministerstvo financí, že text dohody byl schválen íránským parlamentem. Dohoda bude platná až do doby, dokud ji jedna ze stran písemně nevypoví.

Sjednání dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Bude přínosem pro spolupráci České republiky s Íránskou islámskou republikou v ekonomické oblasti a zajistí srovnatelnou ochranu investic, jako požívají ostatní členské státy EU, které tuto dohodu již mají uzavřenu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, paní ministryně. A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jiří Kobza. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. S tak vynikajícím předřečníkem skutečně už mně nezbylo mnoho co dodat, to byl skutečně perfektní výkon, vážím si té věcnosti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se v tomto případě o standardní smlouvu, která upravuje obchodní styky a usnadňuje komerční činnost mezi Českou republikou a Íránem, který, jak víte, je tradiční obchodní partner Československa a následně České republiky už od roku 1920, kdy Škodovka dodávala první ocelové konstrukce na železniční mosty. Bez této smlouvy je podnikání složité, protože naše a íránské obchodní zákony se dost rozcházejí, a touto smlouvou vzniká společné prostředí pro to, aby tato komerční činnost byla umožněna. Je to dokument, který nemá žádný politický vliv, je to čistě komerční záležitost, a proto vás všechny zdvořile žádám, abyste ho podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem ještě před otevřením rozpravy? (K poslanci Stanjurovi. - Ne.) Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana předsedu ODS Zbyňka Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív krátký komentář a pak pár otázek na paní ministryni.

Kdyby tato smlouva neměla politický vliv, tak ji neschvaluje Parlament. Tak si neříkejme, že to nemá politický vliv. Kdyby to bylo na čistě komerční bázi, tak to není ve Sněmovně a je to mezi komerčními subjekty. Má to politický vliv, to za prvé.

Za druhé se chci zeptat paní ministryně. Jaký byl objem investic vzájemné obchodní výměny v roce 2017 mezi smluvními stranami? Za druhé. Kolik zemí Evropské unie má obdobnou smlouvu už sjednanou a kolik ne? A za třetí, a to mě zajímá nejvíce ze všech těch otázek. My se tady roky potýkáme s komunistickým návrhem na zrušení dodávek atomové elektrárně Búšehr. Jakou vidíme souvislost mezi touto smlouvou a tím zákonem? Já bych pak velmi nerad slyšel v rozpravě o zrušení zákona, který zakazuje dodávky pro jaderný průmyslu Íránu, že přece je nelogické, abychom na tom zákazu trvali, když máme s nimi podepsanou skvělou smlouvu o ochraně vzájemných investic. To mě tedy zajímá ze všeho nejvíc.

Já to nepovažuji za standardní věc. To, co jste říkal k paní ministryni, tak když si najdete vystoupení ministrů financí ke všem smlouvám o ochraně investic, tak se tam mění jenom datum, země a možná počty signatářů v jiných evropských zemích. To, že ten text je v zásadě standardní, ještě neznamená, že známe odpovědi na mé otázky, které jsem tady položil. Objem investic obou smluvních partnerů v loňském roce, kolik zemí to má a jakou to má souvislost se zákonem, který zakazuje vývoz technologie pro jaderný program Íránu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Stanjurovi bych pouze upřesnil. Nejedná se o zákaz dodávek pro jaderný program Íránu, ale pro konkrétní elektrárnu v Búšehru, která už stojí, funguje, produkuje. Tento zákaz je vcelku už vyhaslý, protože nás na tomto trhu nahradili úplně jiní a dodali tam toto zařízení, které jsme my tady v tomto ctěném Parlamentu zakázali. Takže nesměšujme tyto dvě věci dohromady. Nejedná se o jaderný program, ale o konkrétní elektrárnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Paní poslankyně Jana Černochová. Do obecné? (Ano.) Takže vám nebudu stopovat čas. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych využila toho, že tady je přítomen pan ministr zahraničních věcí, protože si myslím, že skutečně tohle je téma, které by mělo zajímat nás všechny. Zazněly tady nějaké argumenty ze strany předsedy našeho poslaneckého klubu. Jak to tedy je? Jaké vztahy chceme mít s Íránem? Skutečně je to tak, jak říkali předkladatelé návrhu? Nebo máme pravdu my, kteří jsme obezřetní a kteří se obáváme i toho, aby to nemělo některé zahraničně politické konsekvence? Protože samozřejmě i vzhledem k tomu, mezi jaké země se naše republika řadí, s jakými zeměmi spolupracujeme, které považujeme za své partnery, za své přátele, tak jakou bude mít přijetí této smlouvy třeba i souvislost s našimi vztahy s Izraelem. Samozřejmě si tady nebudeme nalhávat to, že tyto dvě země jsou spřátelené. Neříkám, že bychom se měli ptát Spojených států amerických, jako se dříve za minulého režimu musel každý jet do Ruska, nebo Sovětského svazu, zeptat na nějaké názory, které tady pak tlumočil, ale rozhodně by mě zajímala i ta souvislost geopolitická právě ve vazbě na Spojené státy, které od různých smluv s Íránem odstupují a mají tuto zemi za ne příliš přátelskou v oblasti Middle East.

Takže bych chtěla poprosit pana ministra zahraničních věcí, jestli by byl tak laskav a řekl nám názor Ministerstva zahraničních věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Lubomír Zaorálek a následně si tedy přeje vystoupit v obecné rozpravě pan ministr Petříček. (Poslanec Zaorálek nechá vystoupit pana ministra.) Dobře, takže stahujete faktickou. Jenom upozorňuji, pane ministře, že podle dohody končíme ve 13 hodin, nicméně je to jenom dohoda, takže já vás nebudu přerušovat a budete mít šanci dokončit, jestli souhlasíte. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Já děkuji paní poslankyni za tento dotaz. Samozřejmě podstata této smlouvy není v rozporu s naší společnou pozicí v rámci Evropské unie, z které i vycházíme. Česká republika, stejně jako ostatní státy EU, podporuje pokračování jaderné dohody a také podporuje rozvoj ekonomických vztahů s Íránem i přes odstoupení Spojených států od JCPOA. Balistický program a íránské aktivity v regionu považujeme za problematické, nicméně je nutné také tuto problematiku řešit separátně a to se nevztahuje na tuto konkrétní smlouvu mezi Českou republikou a Íránskou republikou.

Nicméně mi dovolte krátce okomentovat jadernou dohodu s Íránem. Podle mého názoru a i podle všech informací plní svoji funkci, zabraňuje Íránu v získání jaderných zbraní, což je jejím hlavním posláním. A je to také i krok, kterým sledujeme posouvání vztahů s Izraelem. Mezinárodní agentura pro atomovou energii opakovaně potvrzuje, že ze strany Íránu je tato smlouva dodržována. V případě EU Evropská unie také podporuje zachování obchodu s Íránem jako motivačního nástroje pro dodržování dohody z íránské strany a hledá proto cesty, jak ochránit evropské firmy proti negativním dopadům sankcí Spojených států. Právě tato ratifikovaná dohoda pomůže zrovnoprávnit Českou republiku a její subjekty ve srovnání s některými členskými státy, které podobné smlouvy s Íránem již mají, jako například Německo, Itálie nebo Francie. Takže v tomto směru se držíme jednotné pozice v rámci Evropské unie, naší pozice v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vychází to i z naší podpory pokračování jaderné dohody s Íránem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Dvě faktické poznámky. Nejprve Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Lubomír Zaorálek. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli slyšel dotaz mé kolegyně. Vy jste odpovídal na něco, na co se Jana Černochová neptala, a na dotaz paní poslankyně Černochové jste neodpověděl. Ona se ptala, jak na takovou smlouvu bude reagovat náš spojenec, se kterým máme opravdu speciální diplomatické vztahy, a to je Stát Izrael. A vy na otázku, co na to Izrael, říkáte: my v rámci EU máme stejný názor na obchodování s Íránem a my podporujeme pokračování jaderné dohody. Ale dotaz zněl úplně jinak. Tak bych prosil, abyste si například, až bude příští zasedání české a izraelské vlády, vy osobně vzal do agendy tyto body a vystoupení ministrů naší vlády a zeptal se našich spojenců, co na to říkají, jak se jim to líbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou ministr Lubomír Zaorálek. Pardon, pan poslanec a exministr Lubomír Zaorálek. Prosím. Jak jste tam stáli v hloučku. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Když jsem byl přihlášen, tak si to vezmu. Já jsem chtěl říct paní kolegyni, že jsem měl rozhovor s poměrně velmi vysoce postaveným izraelským partnerem, radši ho nemohu ani jmenovat, a on mi řekl: my vám rozumíme, vy děláte politiku naděje a my děláme politiku, kdyby to nevyšlo, a kdo z nás má pravdu, to ukáže pouze čas. Takže to je jeden z posledních hovorů, které jsem měl na téma Írán, kterých jsem měl bezpočet.

A jinak já jsem prostě přesvědčen, že je chyba... Vy jste se neptala na tu otázku, kdyby nebylo to, že Donald Trump vlastně vyhodil do povětří tu smlouvu, a 5. listopadu teď právě se má realizovat ten jeho program. Vy byste ji jinak nepoložila. A já si myslím, že to je chyba, že se to stalo, protože jsme byli úspěšní vůči Íránu právě proto, že existovala dohoda mezinárodního společenství šesti klíčových států. A domnívám se, ani Spojené státy nejsou schopny být efektivní, pokud se právě nedohodnou se spojenci. A to je problém i tady toho, co má začít 5. listopadu. Protože v této chvíli Evropská unie hledá způsob, jak to obejít, tak je vidět, že to těžko bude fungovat. Ten princip je jednoduchý. Chceme-li něco ve světě dosáhnout, musíme jako aliance držet pohromadě. Pokud to někdo dělá každý sám, tak je to špatně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 13. hodinu. Táži se tedy, jestli necháme ještě pana ministra reagovat, nebo jestli v souladu s dohodou přerušíme. (Ohlasy z pléna: Přerušit.) Dobře. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. A jenom připomínám, že ve 14.30 začínají interpelace. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, pane premiére, je 14.30 a bude pokračovat jednání Sněmovny.

Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvenkami, kterých je požehnané množství. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, a to zasedání vyšetřovací komise OKD, omlouvá se pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z odpoledního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Milan Hnilička do konce jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Bartoš mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání, omlouvá se pan poslanec Lipavský od 14.30 do 19.00 z důvodu jednání, omlouvá se pan poslanec Jiří Strýček od 15.15 do konce jednacího dne z důvodů pracovních, omlouvá se paní poslankyně Valachová z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Benešík od 12.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Holomčík od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Rozvoral od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jan Kubík od 14.30 do 18.00 z důvodu jednání.

To byly omluvenky. Já vám děkuji.

 

Na tento čas je pevně zařazen bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP