Úterý 13. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

18.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 160/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní senátorka Emílie Třísková, kterou tímto mezi námi vítám. Poprosím všechny o klid v sále, máte-li něco k řešení, prosím, přesuňte své diskuse do předsálí.

Paní senátorko, prosím, máte slovo.

 

Senátorka Emilie Třísková: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, řeší hlavně navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany jak do 18 let věku, tak nad 18 let věku v tom nejvyšším stupni závislosti, stupni IV, což je úplná závislost. (Neustálý hluk v sále.) Jedná se o navýšení příspěvku u občanů, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, které žijí v domácím prostředí, nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším, paní senátorko. Opravdu prosím o důstojné prostředí a vyslechněme si paní senátorku! Děkuji.

 

Senátorka Emilie Třísková: Děkuji vám. Kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny a sociálních a zdravotních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí.

Je navrhováno navýšení příspěvku na péči z částky 13 200 korun na částku 19 200 korun za kalendářní měsíc u osob dospělých i dětí, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. Tím dojde k navýšení finančních zdrojů příjemců na péči ve stupni závislosti IV, a tím ke snížení tlaku na poskytování pobytových služeb péče a vlastně i možnosti odlehčení rodině. Navýšení příspěvku na péči se dotkne téměř 25 tisíc osob, což znamená navýšení výdajů ve státním rozpočtu o částku 1,8 mld. korun.

Cílem senátního návrhu je řešit osoby s nejvyšší mírou podpory, které chtějí zůstat v domácím prostředí a důstojně v něm dožívat.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní senátorko. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 160/2 až 4.

Já teď poprosím paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby se jako zpravodajka výboru pro sociální politiku ujala slova, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní senátorka zde stručně shrnula, o co se jedná. Já se k tomu už blíže vyjadřovat nebudu, jenom si dovolím připomenout, že v rámci prvního čtení ve Sněmovně byl podán návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Garančním výborem, jak již bylo řečeno, byl ustaven výbor pro sociální politiku. Jednání sociálního výboru bylo zahájeno 2. října. Toto jednání bylo přerušeno a následně pokračovalo 24. října. Dovolím si přečíst usnesení sociálního výboru. Je to usnesení výboru z 19. schůze dne 24. října k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Po odůvodnění senátorky Šárky Jelínkové, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní zpravodajku výboru pro zdravotnictví, poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou, aby se ujala slova, případně nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila za výbor pro zdravotnictví. (Poslankyně Aulická si usnesení vyzvedává u předsedajícího.) Paní poslankyně to určitě umí zpaměti, ale pro jistotu si vzala text, aby to bylo přesně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo, za velkou výpomoc. Každopádně, usnesení je opravdu krátké, ale myslím si, že bude lepší, když vám ho přednesu tak, jak je napsané. Takže mi dovolte přednést usnesení výboru pro zdravotnictví z 26. schůze dne 26. září 2018 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Po úvodním slově senátorky Emilie Třískové, náměstka ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce legislativy dr. Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Hany Aulické Jírovcové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které máme celou řadu přihlášek. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři, paní ministryně. Ráda bych se v debatě, nejdříve tedy obecné, vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, ke kterému se v podrobné debatě hodlám přihlásit a který jsem představila už na výboru pro sociální politiku.

Myslím si, že tato novela je potřebná. Chtěla bych poděkovat senátorům za to, že ji připravili. Nicméně se domnívám, že zvýšení příspěvku na péči by nemělo proběhnout jenom v tom nejvyšším stupni a jenom pro některé, ale mělo by proběhnout i pro další skupiny zdravotně postižených a vůbec všech příjemců a mělo by konečně být systémové

Můj pozměňovací návrh obsahuje dvě varianty, resp. jsou v něm uvedeny dvě možnosti, ke kterým se můžeme následně vyjádřit samozřejmě hlasováním. Chci tedy představit zejména variantu číslo 1, protože přestože tady pozměňovacích návrhů bylo předloženo nebo bude ještě předloženo hned několik, které se tomu zvýšení věnují, tak můj pozměňovací návrh je přece jenom v něčem jiný, totiž v tom, že zavádí určitý systém zvyšování příspěvku na péči, který dnes je zvyšován, pokud se tak usneseme, pokud změníme zákon, a já si myslím, že tento systém valorizace je špatný, protože není předvídatelný, protože lidé, příjemci této sociální dávky, tohoto příspěvku na péči, kterých se týká, tak vlastně jsou odkázáni na to, jestli jednou za pár let tady dojde k otevření tohoto zákona, k novelizaci, a tedy ke zvyšování absolutních částek, ale nezohledňuje se v průběhu let, ve kterých nedojde k tomuto zvýšení, že třeba dochází ke zvyšování cen, že zdražují služby, které si tito lidé kupují a potřebují je ke svému každodennímu životu.

Proto jsem se zamyslela nad tím, jaký princip valorizace by byl vhodný, který bychom mohli zavést, aniž by se jakkoli naboural systém výplaty třeba ostatních dávek, a myslím si, že ideální je odpíchnout se od minimální mzdy. Je tomu tak, protože ve třetím stupni, který pobírají nejčastěji lidé sice s těžkou závislostí, ale přece jenom ještě ne v tak závažném stavu, že by třeba nebyli schopni některých úkonů sami, tak tito lidé velmi často jsou například - dám konkrétní příklad - vozíčkáři, kteří jsou schopni se zapojit do celé řady činností, ale potřebují častou asistenci, a pokud mají takovouto asistenci přijímat, tak pokud samozřejmě nemá být poskytována jenom v rámci nejbližšího okolí, rodiny, ale má být třeba i profesionální, tak samozřejmě musí toho člověka ten příspěvek na péči dostatečně ohodnotit, zaplatit, a to nelze jinak než aspoň v úrovni minimální mzdy, i když i to je tedy určitě pro celou řadu lidí naprosto nedostačující.

Každopádně v této úrovni si myslím, že by tedy měl být příspěvek na péči v současných číslech, pokud se budeme bavit, těch 12 200, a ve chvíli, kdy se minimální mzda zvedne, tak se má zvednout i příspěvek na péči, a aby adekvátně k tomu docházelo ke zvyšování příspěvku na péči i v těch ostatních stupních a také byla samozřejmě ta návaznost na tento ukazatel, který zmiňuji, což je tedy ta minimální mzda, tak navrhuji, aby v prvním stupni to byl 0,3násobek, ve druhém stupni 0,55násobek minimální mzdy a tedy v tom třetím stupni, těžké závislosti, jednonásobek, tedy byla by to ta úroveň minimální mzdy. U čtvrtého stupně, u úplné závislosti, by šlo o dvě varianty a totiž 1,1násobek v případě, že se jedná o člověka, u kterého je pobytová služba nebo nějaký dětský domov, a v druhém stupni, druhá varianta by byla 1,5násobek, pokud se jedná o ostatní případy, což jsou tedy případy péče doma. To se bavím o bodu číslo 1 v § 11 a bavím se teď o mladších 18 let. A druhá verze, tedy těch starších osob, starších 18 let, tam by ty násobky byly o něco samozřejmě nižší, a totiž v prvním stupni 0,1násobek, v druhém stupni 0,4násobek, ve třetím stupni ten jednonásobek a čtvrtý stupeň by se taktéž nelišil od těch mladších 18 let.

Myslím si, že pokud se shodneme alespoň na tom, že princip valorizace, která by byla předvídatelná, automatická a která by tedy zaručovala těmto lidem postupný růst příspěvků na péči, by opravdu byla svým způsobem přelomová, ale velmi potřebná věc. Jsem si vědoma toho, že samozřejmě předkládat takovouto zásadní změnu systému pozměňovacím návrhem není nejšťastnější, a že tedy samozřejmě to je významný argument, a vůbec pro vás ostatní poslance, pro to takovýto pozměňovací návrh nepodpořit. Nicméně myslím si, že máme možnost tedy alespoň zahájit díky tomu debatu nad celým systémem vyplácení příspěvků na péči a že máme možnost se od tohoto odpíchnout k nějakému dlouhodobému řešení, které bude právě výhodné pro příjemce i ve své podstatě předvídatelné pro stát.

Pokud tedy pozměňovací návrh, který předkládám, neuspěje, stejně jako neuspěl ve výboru pro sociální záležitosti, tak si dovolím formulovat alespoň usnesení pro Sněmovnu, doprovodné usnesení, které by zavázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu, aby takový mechanismus samo našlo a aby i prosadilo ještě v tomto volebním období tak, aby příjemci příspěvku na péči měli pravidelnou valorizaci. Pravidelná valorizace daná zákonem je např. u důchodů, takže nevidím důvod, proč by neměla být i tady v tomto případě. To usnesení samozřejmě předložím až ve třetím čtení, nicméně ve chvíli, kdy budeme hlasovat, tak si myslím, že už dnes můžeme podpořit významnou změnou příjemce příspěvku na péči a vnést do valorizace jasná pravidla, která jedině zpřehlední celý ten systém.

Varianta 2 mého pozměňovacího návrhu je o mnoho skromnější, protože tam už se nejedná o změnu toho systému, ale jedná se o zvýšení příspěvku na péči ve třetím stupni, a to právě na úroveň minimální mzdy, a to z těch zřejmých důvodů, které jsem uvedla už v předchozích svých odůvodněních k první části svého pozměňovacího návrhu. Tedy je-li to těžká závislost, tak si myslím, že péče, která by měla být poskytovaná, by měla být ohodnocena stejně, jako je dnes výše minimální mzdy.

Samozřejmě že oba dva pozměňovací návrhy, o jejichž podporu vás tímto žádám, mají velké finanční dopady do rozpočtu. Konkrétně ve variantě číslo 1 se jedná o 5,9 mld. Je to kvalifikovaný odhad samozřejmě. A varianta číslo 2, v tomto případě je kvalifikovaný odhad 3,3 mld. Nicméně věřím tomu, že zrovna tito lidé si naši pozornost zaslouží a ve chvíli, kdy tady tedy dáváme miliardy ročně, tedy budeme dávat miliardy ročně na různé nové benefity typu slevy na jízdném pro určité skupiny lidí, tak tady toto je mnohem zásadnější pomoc lidem, kteří si jinak příliš pomoci nemohou, nemůže se třeba řada z nich se zapojit vůbec do pracovního procesu, naopak třeba u příspěvku právě pro třetí stupeň se jedná i o to, aby se vůbec mohli někteří zapojit do pracovního procesu, takže samozřejmě je to různé a je to různé u všech těch příjemců, ale myslím si, že by stálo za to zrovna tady tomu věnovat mnohem větší pozornost, než byla doposud věnována.

Takže děkuji vám za případnou podporu obou dvou pozměňovacích návrhů, a jak říkám, myslím si, že vnášet do vyplácení sociálních dávek jasný systém v tom, jakým způsobem se zvyšují, jak jsou valorizovány, zrovna v případě této dávky je namístě. Měli bychom se o tom bavit a měli bychom se snažit najít jasný mechanismus. Já jeden takový nabízím a doufám, že velkou část vás tento konkrétní přístup přesvědčí. Takže děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pávek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, ministři, ministryně, já bych jenom chtěl prezentovat stanovisko klubu Starostů a nezávislých k této novele. My určitě podpoříme tuto novelu tak, aby došlo k významnému navýšení příspěvku na péči jak ve třetím, tak ve čtvrtém stupni. Necháváme si otevřený prostor teď na prostudování těch pozměňovacích návrhů, protože pokud by vedly k systemizaci, tak bychom zvažovali i tuto možnost, ale každopádně cílem je podpořit navýšení příspěvku na péči v obou stupních. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do diskuse je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité. Původní senátní návrh řešil situaci u osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni, tzv. úplné závislosti, u lidí mimo pobytové služby. Návrh řešil určitou nespravedlnost, kdy zákon u pobytových služeb stanovuje maximální výši úhrady klienta a zbytek doplácí zařízení či zřizovatel, tak jak to představila paní senátorka. Z praxe ale víme, že hranice, tedy chcete-li rozdíl mezi IV. stupněm, úplnou závislostí, a III. stupněm, těžkou závislostí, je velmi neostrá a mnohdy se liší skutečně nepatrně. Navrhujeme proto v logice původního senátního návrhu navýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením i ve III. stupni, tedy těžké závislosti, a to o 4 000 korun měsíčně, tedy přibližně o dvě třetiny navrhovaného navýšení ve IV. stupni závislosti.

Je nutné zdůraznit, že tyto peníze nejsou klasickým příjmem osoby se zdravotním postižením, ale slouží k nákupu služeb péče, bez kterých se osoby s těžkým zdravotním postižením neobejdou a fakticky nemohou existovat. Předpokládané zvýšení příspěvku ve III. stupni se dotkne přibližně 60 000 osob a z toho 5 500 dětí a jeho náklad, předpokládaný náklad, bude 2 890 mil. korun za rok.

Vzhledem k tomu, že navýšení se nemohlo promítnout před svým schválením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozpočet roku 2019, protože ještě tento návrh nebyl schválen, nebyl tedy v právním řádu, nerada - a musím říct, že skutečně nerada - navrhuji, budu navrhovat další pozměňovací návrh, kterým by se odložila účinnost od 1. 7. 2019, tak aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo schopno zajistit finanční pokrytí opatření. Nicméně zřejmě bude i další pozměňovací návrh, kterým by se datum účinnosti příspěvku ve III. a IV. stupni rozpojilo, což by bylo asi nejlépe. Protože lidé, kteří jsou ve IV. stupni, už mají jakési očekávání, které bychom neměli zklamat.

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Náš návrh, který jsem v hrubých rysech předložila a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je shodný s návrhem pana poslance a vzácného kolegy pana poslance Kaňkovského. Je však komplexnější. Prosím proto Sněmovnu o podporu společného záměru pana Kaňkovského a mého a schválení pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden potom pod číslem 1539 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu. Věřím, že návrh, senátní návrh i ten náš pozměňovací o rozšíření poskytnutí příspěvku na péči ve IV. i III. stupni závislosti pro osoby zdravotně postižené, získá podporu Sněmovny a lidem se zdravotním postižením takto budeme moci alespoň trošičku v jejich těžkém údělu ulevit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Třešňák. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den, vážení kolegové. Já se budu snažit být maximálně stručný, protože o navýšení příspěvku na péči a původní senátní novele se zde vedla poměrně konstruktivní debata již během prvního čtení, kdy padlo nejen z mé strany mnoho důvodů, proč je vhodné navýšit i příspěvek právě ve III. stupni závislosti pro domácí péči. Již během prvního čtení jsem zde zmiňoval pozměňovací návrh vložený do systému pod číslem 1322, který navrhuje právě příspěvek ve III. stupni navýšit na 11 tis. korun. Nicméně po opravě dalších formálních nesrovnalostí v tomto pozměňovacím návrhu, tedy i úpravě, aby se navýšení týkalo skutečně všech věkových kategorií, se tedy pak v podrobné rozpravě přihlásím pouze k pozměňovacímu návrhu číslo 1646.

Zároveň si zde dovolím i poznamenat, a uváděl jsem to paní ministryni i během jednání výboru, tedy že není úplně vhodné takové částky uvádět jako pevné částky přímo ve znění zákona, což blokuje pravidelnou valorizaci, a tak bych očekával nějaký komplexní vládní návrh, který toto bude řešit. A vlastně tím tak trochu navazuji i na příspěvek paní poslankyně Adamové Pekarové. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášena paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě v návaznosti na mého předřečníka kolegu Petra Třešňáka, který předkládá pozměňovací návrh na navýšení na 11 000 korun ve třetím stupni závislosti, budu se v podrobné rozpravě hlásit ještě k jednomu návrhu. A sice abychom přece jen nevytvořili tak velkou propast mezi těmi službami pobytovými a tím, jakou částku mohou čerpat lidé při péči doma nebo při péči ambulantní.

S ohledem na to, že samozřejmě jde jednak o částky velké a také že v současné fázi přípravy rozpočtu už by nebylo nic takového možné zohlednit, tak můj pozměňovací návrh bude mít návrh účinnosti až od roku 2020. Ale přece jen výhled pro pobytové služby by měl být. Je to návrh na 16 200 korun pro osoby v pobytových zařízeních a ponechávající senátní částku 19 200 pro osoby ve čtvrtém stupni závislosti v domácí péči.

Počítali jsme to, co se týče počtu osob, počtu osob v různých stupních postižení, podle čísel poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí. Když to srovnáme, tak vlastně alternativní návrh, který je pod číslem sněmovního dokumentu 1427 a který navyšuje péči mimo pobytové služby ve třetím stupni na 13 900 a 12 800 korun, tak ten má pozitivní dopad pro 91 000 osob a celkově odhadované náklady kolem 5,8 mld. korun. Tady to řešení, pokud bychom navýšili příspěvek pro třetí stupeň závislosti mimo pobytové služby na částku 11 000 a čtvrtý stupeň v pobytových službách na 16 200, tak by celkově tyto dva pirátské pozměňovací návrhy přinesly rozpočtové náklady 4,4 mld. korun a pozitivní dopad pro zhruba 111 000 osob.

Čili snažili jsme se hledat něco, co nevytvoří tak velké příkopy mezi poskytováním jednotlivých služeb a co umožní fungování lidí, kteří se v určitých regionech nedostanou k terénním službám a nemají šanci si v domácím prostředí vždy sehnat adekvátní pomoc, co třeba v tom čtvrtém stupni závislosti potřebují. Takže tolik stručně k těmto pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, dovolte mi jenom zkráceně shrnout jednání, které mj. probíhalo i za přítomnosti odborné veřejnosti na výboru pro sociální politiku, a následně i stanovisko poslaneckého klubu ODS.

Jestli jsem pozorně na té diskusi, kde se opravdu aktivně účastnila i odborná veřejnost, na výboru pro sociální politiku poslouchal, tak musím říci, že jsme se jak členové, tak odborná veřejnost na mnoha věcech za prvé shodli. Na některé věci můžeme mít jenom lehce odlišné názory. A za třetí, je jedna věc, kterou jsme se na výboru pro sociální politiku nedozvěděli a možná, že se ji dozvíme dneska na jednání pléna Poslanecké sněmovny.

To, na čem jsme se dá se říci stoprocentně všichni shodli, je, že jestli si někdo v současné situaci opravdu zaslouží přidat, tak jsou to ti, kteří se umějí nejméně bránit, především zdravotně postižení, a proto je nutné, aby těmto lidem bylo prostřednictvím státního rozpočtu pomoženo a aby se jim přidalo. Proto i to výsledné hlasování výboru pro sociální politiku, který tento výbor podpořil ten senátní návrh. To zaprvé.

Zadruhé, v té diskusi bylo jednoznačné, že jsou některé věci, na kterých se lehce rozcházíme. A tady mám na mysli hlavně to, že jak už tady bylo řečeno některými mými předřečníky, skutečně ta neostrá hranice mezi třetím stupněm a čtvrtým stupněm je tak těžce uchopitelná, že některým - a já se mezi ně řadím - připadá, že pokud se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni postižení, že to není úplně dobrý nápad, protože to lehce znevýhodňuje ty, díky té neostré hranici, kteří se nacházejí v jiných stupních.

A posledně, ten třetí bod, co jsme se nedozvěděli, ať už se to týkalo té senátní novely, ať už jsme diskutovali o jiných pozměňujících návrzích, tak je jednoznačné, že to má nějaký vliv na deficit státního rozpočtu, resp. na výdajovou stránku státního rozpočtu, a proto jsme opakovaně vyzývali paní ministryni práce a sociálních věcí, aby za prvé vedla jednání se zde nepřítomnou paní ministryní financí a informovala nejlépe výbor, samozřejmě i Poslaneckou sněmovnu, v jakém stavu se nachází diskuse o zabezpečení finančních prostředků na navyšování. A teď samozřejmě pouze Poslanecká sněmovna rozhodne, ke které variantě se přikloní. Jestli se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni, což je senátní návrh, nebo se spíše přikloní k jiným variantám, např. přidání ve třetím i čtvrtém stupni.

Takže moc by mě potěšilo, jestli by i dnes na půdě Poslanecké sněmovny mohla zaznít informace, že jednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí mají nějaký posun a s jakou variantou a s jakým objemem finančních prostředků se počítá, ať už ta účinnost bude od 1. 1., nebo od poloviny příštího roku, tak s jakými financemi se počítá nebo jestli se vůbec s něčím počítá. To je první část mého vystoupení.

Ta druhá, chtěl bych vás jenom informovat, že prostřednictvím mého návrhu, který byl zanesen do systému jako sněmovní dokument č. 1530, jsem jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany předložil tento návrh, jehož podstatou je: Za prvé navrhuji rozšíření zvýšení příspěvku na péči i ve třetím stupni, to znamená, že se přidává podle těch tabulek, které jsou součástí velmi složitého propočtu toho pozměňovacího návrhu, přidává se ve třetím i čtvrtém stupni. Za druhé, podstatou návrhu je, že se navrhuje zvýšení příspěvku na péči u každé osoby, které byl příspěvek na péči přiznán, tedy bez rozdílu, zda se jedná o člověka žijícího v přirozeném prostředí, nebo v pobytové sociální službě či dalších zařízeních, ať už je to třeba dětský domov nebo hospicová péče. A třetí nedílnou součástí tohoto pozměňovacího návrhu je i změna účinnosti, v tomto případě od 1. 7. 2019. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Sklenák, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, už první čtení tohoto zákona jasně ukázalo, že má velkou podporu. Já jsem v podstatě nezaznamenal u žádného poslaneckého klubu, že by nepodporoval zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a vlastně hned od počátku jsme se tady spíš bavili o tom, že přijdou pozměňovací návrhy, které budou řešit ten třetí stupeň. A v podstatě i z toho, co zde zaznívá dnes, je to patrné.

V čem se jednotlivé návrhy, liší, je samozřejmě výše příspěvku ve třetím stupni a pak právě to, o čem mluvila už kolegyně Gajdůšková, a to je účinnost, protože samozřejmě dopad do státního rozpočtu je velký, je to v miliardách. Jsou zde návrhy odložit účinnost tak, aby se státní rozpočet s tím mohl vypořádat. Já za sebe musím říct, že mně tyto návrhy nejsou příliš sympatické, protože těm lidem to my jako politici slibujeme už hodně dlouho. Proto možná je i taková shoda v této Poslanecké sněmovně, protože to téma je poměrně vydiskutované. Už minulá Poslanecká sněmovna projednávala zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, bohužel nebylo to schváleno. A ti lidé, věřte mi, a věřím, že to víte, že vám to nemusím říkat, sledují velmi pečlivě naše jednání zde v Poslanecké sněmovně a v podstatě čekají na to velmi netrpělivě. A kdybychom jim zase sdělili, že to odložíme, tak by byli určitě zklamaní. A myslím si, že byť musíme zohledňovat státní rozpočet, tak tohle by měla být priorita, protože jestli si to někdo zaslouží, tak jsou to skutečně tito lidé.

Já přicházím s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Konkrétně spočívá v tom, že bychom rozdělili účinnost pro ten čtvrtý stupeň. Ta by nastala prakticky okamžitě, resp. následující měsíc po schválení nebo vyjití ve Sbírce, a ten třetí stupeň bychom odložili od 1. 7. příštího roku. To se mi zdá jako jakýsi kompromis, se kterým by se mohl vypořádat i státní rozpočet, a v podstatě bychom schválili senátní návrh v té podobě, v jaké byl předložen.

A když už mám slovo, ještě mi dovolte, abych zareagoval na průběh rozpravy, konkrétně na návrh, který avizovala paní kolegyně Pekarová. Já souhlasím s tím, že by bylo vhodné najít nějaký mechanismus, kterým by se zvyšoval příspěvek na péči automaticky, abychom se nemuseli my jako parlament v určitých periodách tímto zabývat a hledat výši zvyšování těchto příspěvků, ke kterému bude muset samozřejmě s postupující inflací v budoucnu docházet. Nicméně to navázání na minimální mzdu mi přijde krajně nevhodné už proto, že vidíte, že na zvýšení příspěvku na péči se shodne v podstatě celá Sněmovna odprava až doleva, naopak na zvyšování institutu minimální mzdy se neshodneme jak málo na čem jiném, to je vždy předmětem velkých dohadů. Proto spojovat tyto dvě věci a navazovat jednu na druhou skutečně považuji za ne úplně šťastné, takže tento návrh podporovat nebudeme. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášená paní poslankyně Dražilová, připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych i já odůvodnila svůj poslanecký návrh a sdělila tak stanovisko našeho klubu.

Jak již zde bylo řečeno, shodneme se všichni v tom, že lidem v nejtěžších stupních je potřeba příspěvek na péči zvýšit. Jako předkladatelka tedy souhlasím se zvýšením příspěvku na péči osobám ve čtvrtém stupni, které nevyužívají pobytové sociální služby, protože, a to zde už také padlo, skutečně z průzkumu vyplývá, že naprostá většina těchto osob a stárnoucích seniorů nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chtějí žít v domácím prostředí. U této skupiny osob navrhuji zvýšení o 4 000 korun.

Souhlasím také s tím, že v důsledku přijetí senátního návrhu, tak jak byl Poslanecké sněmovně předložen, by došlo k velké disproporci mezi příspěvky na péči ve třetím a čtvrtém stupni, protože skutečně ta hranice je velmi křehká a často velmi kritizovaná a také důvodem pro odvolání. Z výše uvedených důvodů proto navrhuji zvýšení těmto osobám ve třetím stupni o 3 000 korun měsíčně. Dojde tak k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle vyžaduje celodenní péči a zapojení i více osob.

Vzhledem k tomu, že s navýšením není počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2019, navrhuji posunout účinnost této novely zákona od 1. července 2019. Takto by to znamenalo navýšení státního rozpočtu od té poloviny roku o 1,7 mld. korun. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Juránek.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Za klub KDU-ČSL jsem zde deklaroval už v prvním čtení, že my podporujeme senátní návrh novely týkající se navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a také jsem zde deklaroval, že vidíme problém v té diskrepanci, a už to tady dneska mnohokrát zaznělo, která by vznikla mezi výší příspěvku ve čtvrtém a třetím stupni. Zmiňoval jsem tady i to číslo, že by to bylo více než 8 tisíc korun, což považujeme při té neostré hranici mezi řadou případů, které mají třetí nebo čtvrtý stupeň, že by to vzneslo poměrně velký neklid do už tak poměrně svízelné problematiky. Proto jsme avizovali, a také jsme tak učinili, že předložíme pozměňovací návrh, který přijde s navýšením příspěvku na péči i ve třetím stupni. Také jsme avizovali tu částku, že se bude jednat o 4 tisíce korun, a je to z poměrně složitých propočtů tak, aby to bylo proporcionální právě mezi těmi stupni. A protože vím, jak je těžké hledat kompromis právě i mezi těmi rozpočtovými náklady, připravili jsme do garančního výboru tři varianty. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun - už tady o tom hovořila paní poslankyně Gajdůšková. Připravili jsme ale i další dvě varianty, a to navýšení ve třetím stupni o 3,5 tisíce, nebo o 3 tisíce korun.

Garanční výbor tyto návrhy projednal, zatím k žádnému z nich nepřijal kladné stanovisko. Nicméně ta diskuse, která proběhla na výboru, byla podle mě velmi konstruktivní a ukázala na to, že si všichni uvědomujeme, že současný systém, a hovořila zde o tom i kolegyně Pekarová Adamová, je nevyhovující. My jsme hovořili o těch částkách. Já jsem přesvědčený o tom, že tam je víc nevyhovujících faktorů. Jedním z nich je i ten systém posuzování. Ta dnešní škála desetibodového hodnocení právě přináší u těch nejtěžších postižení někdy velmi složité rozhodování, systém odvolání a mnohdy tyto případy skončí i u soudu. To znamená, že bych v rámci této diskuse chtěl požádat paní ministryni, aby v rámci přípravy další novely zákona o sociálních službách vzala i tuto diskusi v potaz a hledala nový způsob posuzování příspěvku na péči, tedy posuzování stupně závislosti.

Vzhledem k tomu, že mou avizované pozměňovací návrhy na navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni neprošly v garančním výboru, budu dnes v podrobné rozpravě načítat ten samý návrh. Opět se tedy jedná o variantní řešení. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4 tisíce korun, ale jsou zde i varianty 3,5 a 3 tisíce korun. Já bych vás chtěl požádat o to, abychom se pak v rámci projednávání garančního výboru a i projednávání zde ve třetím čtení skutečně velmi hluboce zamysleli nad tím, jak najít ten kompromis. Já se vůbec nebráním tomu podpořit návrh některého jiného poslaneckého klubu, protože tady si myslím, že by nemělo jít primárně o politické tričko, ale o to, abychom dokázali ten systém nastavit tak, aby to postiženým jak ve třetím, tak čtvrtém stupni přineslo profit, nikoliv aby to jedné skupině přineslo obtíže.

To bude jeden pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. A můžeme diskutovat o tom, jestli ten náš návrh je více či méně komplexní. Já bych tady možná malinko nesouhlasil s jinak také pro mě velmi váženou kolegyní poslankyní Gajdůškovou, jestli je to o komplexnosti návrhu. Já si myslím, že je to spíše trošičku o jiném přístupu. Ale jde o to, abychom dokázali najít systém, který bude nejvíc funkční.

My jsme ale do druhého čtení připravili ještě jeden pozměňovací návrh a ten vychází také z diskuse, která byla poměrně dlouhá, ale myslím si, že velmi přínosná, ve výboru pro sociální politiku. Ta diskuse se týkala právě toho, zda to rozdělovat, jestli skutečně navyšovat příspěvek na péči, a teď se bavím hlavně o tom čtvrtém stupni, pouze těm osobám, které jsou v domácím prostředí, anebo zda je namístě k tomu samému přistoupit i v pobytových sociálních službách. Na to jsou různé názory. Nicméně po diskusi jednak s asociací poskytovatelů, ale i s běžnými provozovateli se domnívám, že do budoucna je potřeba řešit i situaci pobytových sociálních služeb. Ono to není jenom o tom příspěvku na péči, ale je to o celkové koncepci financování pobytových sociálních služeb.

Teď v tomto případě přicházíme s návrhem, abychom navýšili příspěvek na péči alespoň v tom čtvrtém stupni o stejnou částku, o kterou chceme navyšovat u poživatelů, kteří jsou v domácím prostředí. Nicméně vzhledem k rozpočtovým nákladům a hlavně ke změně systému, který by to přineslo, zde navrhujeme odloženou účinnost až od 1. 1. 2021. A zároveň říkáme, že si myslíme, že je potřeba to i rozpočtově krýt. A tady jsme po jednání s poskytovateli přesvědčeni o tom, že řešením by bylo zasáhnout do dotační politiky a o tu samou částku, o kterou bychom navyšovali příspěvek na péči v pobytových sociálních službách, o to ponížit dotaci právě pro pobytové sociální služby. Takto je koncipován pozměňovací návrh. Samozřejmě by to potom vyžadovalo při další novelizaci zákona o sociálních službách řešit i výši dotací pro pobytové sociální služby. To bude druhý pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Juránka, který je v tuto chvíli přihlášen jako poslední do obecné rozpravy.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, pane ministře, kolegové a kolegyně, já bych byl rád, abychom se na to podívali ještě z úplně jiného pohledu, a to z pohledu kupodivu finančního. Když se rozhodneme pomoci, a teď bych řekl nejenom ve čtvrtém stupni, ale i ve třetím stupni, tak na tom stát vydělá. Vydělá na tom, že jsou lidé, kteří se chtějí ve své rodině postarat o svoji maminku, babičku, a vydělá na tom velmi výrazně. Náklady, které se, a teď mluvím ze zkušenosti z Jihomoravského kraje, vynaloží z hlediska státu na jednu osobu v pobytovém zařízení, jsou přibližně třikrát vyšší, než když se o to dítě, vlastně ta maminka je už jako dítě, starají doma. Tato záležitost stojí za propočítání a máme tam vlastně obrovskou rezervu. V tuto chvíli stárneme, to znamená, že to bude do budoucna znamenat, že budeme moci postavit o něco méně dalších pobytových zařízení, ne že by nám teď dostačovala, ale znamená to dlouhodobě velikou úsporu. Znovu říkám, spočítejte si to, je to přibližně trojnásobek a můžete se o tom přesvědčit, v každém kraji je to trochu jiné, proto neříkám přesná čísla, ale můžete si je ověřit.

Ta druhá věc, kde stát šetří a šetřit by neměl, je potom ještě na důchodech. Já tady můžu uvést příklad i přímo své vlastní ženy, která se starala devět roků o svoji maminku. Výsledkem bylo, že jako bankovní úřednice bere v současné době po všech navýšeních důchod 6 100 korun. Ujišťuji vás, že kdyby se nestarala devět roků o svoji maminku, tak by brala víc, než je průměrný důchod. Můžete si to vcelku ověřit a napočítat. To znamená, my tady vlastně nabízíme, že pokud bude fungovat model, ve kterém využijeme rodinu jako takovou, tak se můžeme právě krásným způsobem dopracovat k tomu, že můžeme v rozpočtu počítat i plusy. A tady nemluvím o tom, jaké jsou teď v tuto chvíli jenom pozměňovací návrhy, ale až o nich budeme hlasovat ve třetím čtení, tak se budu snažit podpořit tuto záležitost vždycky směrem k rodině. Je to lidovecké a je to záležitost lidská. Já k ní vyzývám i všechny ostatní. A prosím, abyste si dopočítali i ty plusy, které zde jsou.

Tady chci říct ještě jednu věc. Svého času se podařilo prosadit, že u zákonů se píše, jaký dopad to má na veřejné rozpočty. A bylo by dobře říci, že tady by to mělo tenhle dopad velmi výrazný a bylo by dobré si u zákonů vždycky ověřit i ty kladné položky, které to v rámci rozpočtu přinese. Prosím, výpočet je možný, čísla jsou běžná. Prosím, abyste potom po ověření toho, jaké plusy, které nejsou v materiálu momentálně uvedené, to přináší, zvážili podporu některých pozměňovacích návrhů, které směřují k tomu, aby podpora byla nejenom ve čtvrtém, ale i ve třetím stupni. Protože - jestli zde mohu reagovat ještě na jednoho ze svých předřečníků - ano, mluvilo se o tom, že na minimální mzdu se to těžko navazuje, ale jestli chcete, aby tam nebyla ta nespravedlnost, tak částka na osobu ve třetím stupni by měla být vyšší, než je minimální mzda. S ohledem na to, že tam máme poměrně velkou rezervu trojnásobku, jsem přesvědčený o tom, že se dá tahle cesta najít. Samozřejmě v tuto chvíli máme nějaké pozměňovací návrhy, které k tomu směřují, a já doporučuji vaší pozornosti před vaším rozhodnutím si ověřit informace, které jsem vám teď dal.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ještě se přihlásila paní poslankyně Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, nebudu dlouhá, protože mí předřečníci vlastně tak nějak už všechno řekli. Bavili jsme se i o nesystémovosti jednotlivých návrhů a s tím možná i o budoucí změně financování sociálních služeb. Já se k tomu, a myslím, že to říkal můj kolega Kaňkovský, vracím schválně, protože my tady řešíme, hodně to slyšíme i v médiích, že se bavíme o navýšení ve čtvrtém, potenciálně i ve třetím stupni, ale jenom do domácí péče. Samozřejmě nás oslovují i poskytovatelé sociálních služeb, kteří v tom vidí velikou nespravedlnost, a my se jim opravdu na druhou stranu nemůžeme divit.

A s tím souvisí právě to, že i nás docela mrzí, ale možná to bude vlastně i změnou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se nám posunula celá ta nová, velká novela sociálních služeb, kde by mělo právě dojít k tomu financování, nebo ke změně financování sociálních služeb, po které kraje i obce opravdu volají ve velké míře, a tam bychom právě chtěli řešit i tu otázku, nechci říct kompenzace, ale obecně té situace kolem příspěvků na péči právě pro poskytovatele sociálních služeb, nebo jiným způsobem vlastně jak by se řešila otázka jejich financování.

Každopádně za KSČM jsme říkali dlouhodobě, že valorizován příspěvek na péči ať už v jakémkoli stupni nebyl opravdu dlouhodobě, a v tom čtvrtém i třetím stupni to vnímáme jako pro ty nejpotřebnější. Je to opravdu potřeba. A jsem ráda, že i napříč politickým spektrem se došlo ke shodě, že pokud máme tady senátní návrh na čtvrtý stupeň, tak musíme vlastně hovořit i o třetím stupni.

Jsme si ale vědomi, že vlastně ten návrh se projednává, už jsem byla upozorněna několikrát, že je to schválně, ale prostě se projednával v období před komunálními volbami a i v období, kdy se schvaluje už státní rozpočet, a tím pádem už není zahrnuto ani vlastně toto asi budoucí navýšení do státního rozpočtu na rok 2019, a proto si myslím, že je i zcela logické, aby pokud se to schválí, a v určité výši, jak ve čtvrtém, tak ve třetím stupni navýšení, tak od 1. 7. 2019, a je to především z důvodu toho, aby se jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak ale i Ministerstvo financí dohodlo, kde vlastně v té podobě na rok 2019 se pohybuje kolem 2,5 miliardy, aby našly tyto peníze, aby šly opravdu těm nejpotřebnějším a pomohlo se lidem, a pak samozřejmě na rok 2020 asi i v plné částce těch 5 miliard.

Takže za KSČM samozřejmě jednoznačně podporujeme navýšení v obou stupních, to znamená ve čtvrtém i ve třetím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová. Poté faktická poznámka - pan poslanec Kaňkovský. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jenom pokud jsem to slyšela mylně, tak bych ráda zdůraznila, že není pouze tento návrh ohledně pobytových služeb, ale právě i v Pirátech jsme po diskusích s poskytovateli dospěli k tomu, že skutečně ten rozpor nesmí být tak hluboký, a předkládáme návrh, který by ale měl odloženou účinnost až od roku 2020 kvůli tomu rozpočtu. Takže jenom faktické dopřesnění, že budeme potom ve Sněmovně debatovat o několika návrzích týkajících se právě míry navýšení i do těch pobytových služeb.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne. Jenom ještě krátce k paní poslankyni Aulické prostřednictvím pana předsedajícího, není to nějaká námitka, spíš doplnění a zároveň dotaz směrem k paní ministryni práce a sociálních věcí a k paní ministryni financí.

My tady hovoříme o těch rozpočtových nákladech týkajících se hlavně pobytových sociálních služeb a samozřejmě i příspěvku na péči obecně. My jsme hovořili na výboru pro sociální politiku o tom, že je nezbytně nutné, aby došlo k jednání mezi vedením resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Chtěl bych se dotázat obou paní ministryní, zda už k takové schůzce došlo a zda existuje v tuto chvíli pozice vlády právě k tomu, jakým způsobem řešit příspěvek na péči v tom třetím stupni, případně komplexně i ve třetím a čtvrtém stupni, protože si všichni uvědomujeme, že rozpočtové náklady nás neminou, že je skutečně musíme najít. Nicméně jako vedení obou klíčových resortů pro tuto oblast bych je chtěl požádat o jejich vystoupení a stanovisko, jak se v tuto chvíli k tomu vláda staví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě v tomto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se paní navrhovatelky, zda po obecné rozpravě má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Paní zpravodajka nemá. Takže žádný návrh na vrácení nezazněl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji ještě jednou za slovo. Dámy a pánové, já jsem svůj pozměňovací návrh, tedy obě jeho varianty, představila již v obecné rozpravě. Tímto se k němu hlásím. Jedná se o sněmovní dokument pod číslem 1524.

Zároveň jsem avizovala, že předložím ještě návrh doprovodného usnesení. Dovolte mi, abych ho předložila nyní, protože jsem se mylně vyjádřila v obecné rozpravě, že jej budu předkládat ve třetím čtení, ale byla jsem upozorněna, že je to nutné v tuto chvíli. Je to poprvé, co předkládám doprovodné usnesení, tak mi tuto chybu promiňte, prosím. A věnujte prosím pozornost textu, který předkládám. Je to jedna jediná věta. "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační mechanismus navyšování příspěvku na péči ve všech stupních závislosti s navázáním na pevně daný ekonomický ukazatel." Samozřejmě dám jak paní zpravodajce, tak panu předsedovi. A žádám vás tímto o jeho podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další v podrobné rozpravě, pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Tímto bych se chtěl přihlásit, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, k pozměňovacímu návrhu číslo 1646 a myslím, že to odůvodnění zaznělo jak v obecné rozpravě, tak je i uvedené v důvodové zprávě v příloze tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1650. A protože jsme měli technické problémy se systémem, tak ho tady nechám i vytištěný písemně paní zpravodajce. Takže 1650. Je to pozměňovací návrh týkající se navýšení i do pobytových služeb.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené kolegyně, kolegové, tímto se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 1530, jehož nedílnou součástí je i podrobná důvodová zpráva včetně předložených tabulek. A samozřejmě platí, že o tomto pozměňovacím návrh jsem rámcově hovořil ve své řeči v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Přihlašuji se tedy k pozměňovacímu návrhu, který jsem v obecné rozpravě představil, který tedy zvyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni osobám mimo pobytové služby o 4 tisíce s účinností od 1. července 2019, a účinnost ve čtvrtém stupni vzhledem k aktuálnímu datu tak, abychom předešli případným problémům s výplatou příspěvků, stanoví prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Tento pozměňovací návrh je v systému uveden pod číslem 1648.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 1642, který jsem také zdůvodnila v obecné rozpravě.

A dovolím si ještě předložit následující pozměňovací návrh na změnu účinnosti zákona, který zní: článek III Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášena do podrobné rozpravy paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, paní senátorko, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 1539 s jeho zdůvodněním, s výjimkou bodu sedm tohoto pozměňovacího návrhu, který z návrhu vypouštím.

Současně si dovolím načíst nový pozměňovací návrh, který zní: V článku III se slova "1. ledna 2019" nahrazují slovy "1. července 2019". Tento návrh zdůvodňuji nutnou legisvakancí a zajištěním finančního pokrytí předkládaného pozměňovacího návrhu.

Dále ještě si dovolím načíst jeden pozměňovací návrh, tak jak jsem avizovala již v obecné rozpravě, se zdůvodněním zhruba takto: Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu obsahuje změnu § 11 odst. 1 a 2 písm. c), kdy je navrženo zvýšit příspěvek na péči i pro stupeň III - těžká závislost. S ohledem na tuto skutečnost je současně navrhováno zrušení odstavců 2 a 3 paragrafu 12 zákona. Tato skutečnost však není promítána do ostatních ustanovení zákona, do § 13 odst. 2 a § 21 odst. 2 písm. e). To jsou legislativně technické úpravy. Toto promítnutí ale je potřeba vložit do celého znění § 22 odst. 3, který tedy bude znít: Odst. 3. Přeplatek na vyplacených částkách zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2 nevzniká za kalendářní měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce příspěvku prokáže, že za tyto kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a). Obdobně to platí pro přeplatek na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a), je-li prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Děkuji za vystoupení paní poslankyni a nyní zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy, pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, chci se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh je pod číslem sněmovního dokumentu 1365. Je to již avizované navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni u osob, které jsou poživateli příspěvku na péči a jsou v domácím prostředí. Jsou tam tři varianty: varianta C o 4 tisíce korun, varianta B o 3,5 tisíce korun a varianta A o 3 tisíce korun.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem také avizoval, se týká problematiky příspěvku na péči ve čtvrtém stupni u poživatelů, kteří jsou v pobytových sociálních službách. Jak jsem avizoval, zde přistupujeme k tomu, že navrhujeme navýšení na stejnou úroveň jako u pacientů v domácím prostředí, to znamená na 19 200 korun ve čtvrtém stupni, to znamená úplné závislosti, ale vzhledem k tomu, že je to poměrně výrazný zásah do rozpočtu a je potřeba to promítnout i do dotačního titulu, tak navrhujeme odloženou účinnost od 1. ledna 2021.

Zároveň to předpokládá, a tady se znovu obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí, při další novelizaci zákona o sociálních službách přípravu revize dotačního titulu na financování sociálních služeb v krajích a tam bych byl rád, kdyby se promítly i další změny, to znamená výše koeficientů pro jednotlivé kraje, které se ukazují, že jsou ne zcela vyhovující, i některé další problémy, které v rámci financování sociálních služeb jsou. A pevně doufám, že když jsme dnes tady na plénu neslyšeli stanovisko ani paní ministryně Maláčové, ani paní ministryně Schillerové, že se to dozvíme alespoň na garančním výboru a poté ve třetím čtení, resp. před hlasováním ve třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a to byl poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí z místa. Ještě kolega Kaňkovský s jednou přihláškou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Pardon. Já se velmi omlouvám. Já jsem v rámci odůvodňování toho druhého návrhu zapomněl přečíst číslo sněmovního dokumentu. Takže ten druhý pozměňovací návrh, který se týká pobytových sociálních služeb, je to číslo sněmovního dokumentu 1647. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak teď máme snad všechno. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se paní zpravodajky, jestli padl nějaký návrh, který lze hlasovat ve druhém čtení. Paní zpravodajko? (Ne.) Není tomu tak. Tak děkuji paní senátorce, děkuji zpravodajům tohoto tisku, všem vystupujícím a končím druhé čtení tohoto návrhu, tedy bod číslo 18 našeho schváleného pořadu schůze.

 

Nyní budeme pokračovat podle změněného pořadu, tak jak byl schválen dnes po 14. hodině, a budeme se zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP