Úterý 13. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

12.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 50/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Jakub Michálek. Než se ujme slova, požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Ondřej Profant. Také žádám o to, aby byli připraveni pan poslanec Janulík, paní poslankyně Válková, případně pan poslanec Jan Bartošek, kteří jsou zpravodaji tohoto tisku.

Nyní tedy, pane zástupce navrhovatelů, máte slovo k úvodu druhého čtení.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám, že jste podpořili zařazení druhého čtení zákona, který novelizuje zákon o registru smluv, zákon o svobodném přístupu k informacím, abychom ho mohli projednat na dnešním jednání Poslanecké sněmovny.

Jsme ve druhém čtení. Je zde návrh od garančního výboru, který je poměrně podrobný a který řeší některé výhrady k řekněme vymezení povinných subjektů v § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Byl zde avizován jeden pozměňovací návrh, který se nestihl nějakým nedopatřením projednat na výboru pro veřejnou správu, takže ten očekávám, že načte pan poslanec Kalous. A já, jak jsem v podstatě avizoval, načtu ještě pozměňovací návrh, který se týká bezpečnosti, zejména třeba i bezpečnostních opatření k provozu jaderných elektráren apod., k ČEZu.

To podstatné, co vyplývá z dosavadního projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, je, že my jsme ustoupili od toho původního záměru jít k té, řekněme, dalekosáhlé transparenci a byli jsme ochotni přistoupit na ten kompromis, aby společnosti, jako je ČEZ, jako jsou České dráhy, ve kterých je majoritní nebo stoprocentní podíl státu, zveřejňovaly smlouvy ve stejném režimu jako národní podnik Budějovický Budvar, který už dneska zveřejňuje, dokonce odvedl historicky rekordní částku do státního rozpočtu půl miliardy korun. K tomu ho vyzvala vláda. Takže myslím si, že se ukázalo historicky, že zveřejňování smluv funguje a nemusí nutně vést k ohrožení konkurenceschopnosti na trhu. Takže dnes předpokládám, že načteme ty pozměňovací návrhy, a doufám, že ta podpora vytrvá i do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Jakubu Michálkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru, výboru petičnímu, výboru pro bezpečnost a hospodářskému výboru. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 50/3 až 50/9. Petiční výbor předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 50/2.

Nyní požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ondřeje Profanta, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Výbor pro veřejnou správu tento návrh projednal, a pokud Sněmovna netrvá na plném znění, tak pouze shrnu meritum usnesení. Všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7, takže plnou verzi najdete na internetových stránkách.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje tisk se dvěma pozměňovacími návrhy. První, jak už zaznělo předkladatelem, je návrh pana poslance Kalouse, který navrhuje nahradit současnou definici § 2 bodu 1 v zákoně 106, kde je dneska velmi stručná definice: "Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územně samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce."

Definicí s body a) až j), které jsou v usnesení, kde je to velmi podrobně rozepsáno na takové pojmy, jako jsou dobrovolné svazky obcí, zdravotní pojišťovny a podobně, bude výklad zákona mnohem jednodušší a myslím, že bude výrazně víc bezesporný, protože dneska se opakovaně objevují pochybnosti.

Druhý pozměňovací návrh, který doporučil výbor pro veřejnou správu, je informační příkaz, což je možnost, že by odvolací orgán nařídil informaci vydat namísto vyžádání nového rozhodnutí, které může být opět odmítavé.

Tak ještě jednou doplním, že všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7, a pokud nikdo nemá námitek, nebudu číst plné podrobnosti usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako zpravodaji garančního výboru. Ptám se, jestli mají poslankyně Helena Válková nebo poslanec Jan Bartošek zájem vystoupit jako zpravodajové? Není tomu tak, ani to není potřeba. Můžeme tedy otevřít obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Adam Kalous. Připraví se pan poslanec Michálek v rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom se malinko vrátit na konec minulého volebního období a upozornit na složitost dosažení křehkého kompromisu, který právě vyústil v přijetí novely zákona o registru smluv.

Podle mého názoru předložená pirátská verze zákona, která je velmi ambiciózní, může narušit a zasáhnout do tohoto kompromisu, který byl složitě vyjednán a který je v účinnosti teprve od 18. srpna loňského roku, tedy něco málo přes jeden rok, protože ta pirátská verze návrhu vede k tomu, že by výjimka § 3 odst. 2 písm. r), která zajišťuje přiměřeně změkčený režim pro podniky, jako je například Budvar nebo hotel Thermal, byla úplně zrušena a tyto podniky by zveřejňovaly vše stejně jako například Lesy České republiky nebo povodí, přičemž zde jde právě o klasické obchodní společnosti jen ve vlastnictví státu.

To znamená, navrhovaná kompromisní verze má ty výhody, že všechny státem vlastněné podniky budou nově zveřejňovat smlouvy, a budou tedy nastaveny přiměřeně rovné podmínky. Bude zrušena kategorie společností, které mají cenné papíry na burze a které v současnosti nezveřejňují vůbec nic. Všechny tyto podniky, které jsou veřejným zadavatelem, jako například Lesy České republiky, povodí, pošta nebo dopravní podniky, budou zveřejňovat všechny smlouvy, ale při zachování ochrany obchodního tajemství.

Dále, všechny tyto podniky, které nejsou veřejným zadavatelem, to znamená například Budvar nebo Thermal, budou zveřejňovat jen ty smlouvy, které nejsou běžnými obchodními smlouvami. Takové smlouvy mohou být například o poskytnutí právních služeb nebo různé marketingové smlouvy a podobně. To znamená, že ten můj pozměňovací návrh pouze vyrovnává podmínky, protože ruší zbytečnou výjimkou pro společnosti s cennými papíry nebo pro společnosti, které obchodují cenné papíry na burze. Konkrétně se jedná o ČEZ, o ČEPS a České dráhy. Tito tedy nejsou veřejnými zadavateli, proto by nově zveřejňovaly v tom mírnějším režimu, který má v současné době například Budvar, národní podnik, nebo hotel Thermal. Budvar několikrát deklaroval, že je s tímto režimem spokojen.

Dále se potom v podrobné rozpravě přihlásím k svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamu Kalousovi, nyní pan poslanec Jakub Michálek, tentokrát v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem se touto problematikou zabýval opravdu důkladně. Dokonce jsem požádal o další stanovisko Ministerstvo financí. A chtěl jsem vás informovat, že potom, co jsme ustoupili v té základní otázce, v podstatě jsme přistoupili na to, co říkal můj předřečník pan poslanec Kalous, tak jsme dostali poměrně příznivé stanovisko od Ministerstva financí.

Paní ministryně Schillerová píše v tomto stanovisku mimo jiné: Pro zrušení předmětné výjimky, tedy té výjimky speciální pro ty společnosti, co mají akcie na burze nebo vydaly dluhopisy, jako jsou České dráhy a ČEZ, svědčí okolnost, že prosadit změnu zákona o registru smluv se vláda zavázala v programovém prohlášení. Pokud by byly ponechány výjimky pro obchodně výrobní činnost v rámci předmětu podnikání a ochranu utajovaných informací ohledně například bezpečnosti jaderných elektráren a nově by přibyla výjimka pro informace týkající se bezpečnostních opatření, lze si představit, že by se mohlo jednat o akceptovatelné řešení."

Takže já mám velkou radost, že všechny ty požadavky, které paní ministryně, která má na starosti samozřejmě jako ministryně financí práva akcionáře v ČEZu, tak všechny ty požadavky jsme splnili. Jednak jsme šli na tu výjimku pro obchodně-výrobní činnost, která je u Budějovického Budvaru, jednak tam samozřejmě zůstává ochrana utajovaných informací, které se dneska řídí nařízením vlády. Takže samozřejmě věci týkající se zabezpečení jaderných elektráren jsou už dneska kryty nařízením vlády. A nově jsme dokonce, abychom získali podporu pro toto řešení, tak jsme vyšli vstříc požadavkům ze strany zejména bezpečnostních ředitelů těchto státních nebo polostátních firem a připravili jsme pozměňovací návrh po konzultaci s odborníky z té, řekněme, opačné strany spektra, který rozšiřuje výjimky v případě bezpečnostních opatření. Takže i v tomto ohledu jsme vyšli vstříc vládě a doufám, že ten návrh bude akceptovatelný. Jak řekla paní ministryně financí.

Ten pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě a myslím si, že v této podobě by to měla vláda akceptovat, protože to odpovídá programovému prohlášení vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubovi Michálkovi. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek se svým vystoupením. Připraví se paní kolegyně Jana Černochová.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom informovat ohledně pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Jedná se o legislativně technické pozměňovací návrhy, které řeší hrozby neplatnosti smluv v praxi v případě nesplnění formálních podmínek pro nahraný dokument. Za prvé, že se tím zajistí, aby v praxi velmi rozšířený formát PDF byl právně nenapadnutelný. Za druhé, aby ty smlouvy, které byly před zrušením povinné písemné formy pro zveřejnění registru uzavřeny například elektronicky, nemohly být napadeny pro neplatnost. Návrhy tedy upevní právní jistotu povinných subjektů a vyloučí hrozbu neplatnosti kvůli formátu, který naplňuje smysl a účel zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomášovi Martínkovi a nyní paní poslankyně Jana Černochová se svým vystoupením. Připraví se pan kolega Vích.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám procedurální návrh, abychom před ukončením obecné rozpravy přerušili tento bod do přítomnosti pana ministra obrany. A já vám řeknu proč. My jsme minulý týden měli výbor pro obranu, kde jsme se více než dvě hodiny seznamovali se situací ve státních podnicích, které jsou napojeny tedy na státní rozpočet, a jsou to státní podniky, u kterých je buďto zřizovatelem, anebo zakladatelem Ministerstvo obrany. Všichni ředitelé těchto státních podniků bez rozdílu si stěžovali právě na to, že zákon o svobodném přístupu k informacím je diskvalifikuje na trhu, protože kromě toho, že jsou tedy zřizovatelé, zakladatelé ze strany státu, tak ale soutěží podle běžných obchodních podmínek podle standardních konkurenčních podmínek na tom normálním trhu, ale jejich smlouvy se zveřejňují na rozdíl od jiných i podobných typů podniků v zahraničí. Takže si myslím, že opět jsme zase v České republice papežštější než papež. Tím neříkám, že bychom neměli umožňovat občanům dostávat se svobodně k informacím, ale rozhodně by se občané svobodně neměli dostávat k informacím, které mohou být významné pro bezpečnostní či obranné otázky a zájmy našeho státu.

Takže skutečně nemám v plánu tady žádné obstrukce, jenom vás žádám o podporu svého návrhu. Až vystoupí všichni v obecné rozpravě před uzavřením obecné rozpravy, aby se ten bod přerušil, aby se ty věty, návrhy, které tady zazněly, prosím, předaly panu ministrovi obrany, aby pan ministr obrany věděl, co se teď bude navrhovat, a aby se k tomu mohl vyjádřit. A tu situaci, která už teď z hlediska stávajících státních podniků není pro ně výhodná, abychom nějakým unáhleným krokem ještě nezhoršili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Janě Černochové. S faktickou poznámkou teď pan poslanec Jakub Michálek. Poté Leo Luzar a poté pan Jan Lipavský. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak samozřejmě ten návrh už se tady projednává od ledna, takže bylo spousta času, aby kdokoliv vznesl nějaký pozměňovací návrh. A jestliže kolegové od ledna ten návrh nevznesli, tak já myslím, že mají možnost přinést vlastní návrh zákona, který se bude věnovat té otázce, kterou chtějí řešit. Protože ten náš návrh se skutečně vůbec netýká vojenských státních podniků a žádným způsobem nemění jejich režim. Ten se týká ČEZu, Českých drah a společností, které jsou obchodovány na burze. To vojenské podniky nejsou. Takže já si myslím, že to není potřeba slučovat. A současně pokud máte věci, které se týkají bezpečnosti a ochrany zájmu státu, tak na to už dneska je výjimka v tom platném zákoně. Takže všechny věci, které jsou utajované informace, tak na ty můžete uplatnit už dneska výjimku podle platného zákona. Takže samozřejmě ty citlivé informace pro zájmy státu se už dneska nezveřejňují.

Čili já to opravdu - snahu o přerušení v tento okamžik, potom, co to bylo několikrát přerušováno, několikrát přesouváno na další a další jednání, vyřazováno, přerušováno do rozhodnutí Ústavního soudu, přerušováno na šesti výborech, kterým to bylo přikázáno, tak si myslím, že toto je opravdu pouze další obstrukce. A jestli jste od ledna nebyli schopni připravit pozměňovací návrh, tak nezlobte se na mě, ale podle mého názoru to není důvod, proč přerušovat jednání Poslanecké sněmovny v tento okamžik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. Paní kolegyně Černochová je přihlášena také k faktické poznámce po panu kolegovi Lipavském. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím tady podpořit návrh kolegyně a jemně oponovat předkladateli toho návrhu, který momentálně projednáváme.

Ta situace ve vojenských opravárenských podnicích není z ledna. Ta situace je, a ty informace, které výbor pro obranu dostal, jsou 14 dní, možná ani tento čas není úplný. Ty informace jsou docela závažné, protože jsou to podniky, které jsou pro armádu tak významné, že zabezpečují obranyschopnost České republiky. Mají to ve svých zřizovacích listinách. Jsou povinny držet kapacity, povinny mít vše připraveno, kdyby náhodou, a nechci strašit, kdyby náhodou dostaly rozkaz mobilizační a musely fungovat. O té situaci jsme se dozvěděli, ano, možná pozdě, protože tyto podniky fungují v režimu, řekněme, vojenském, subordinace, kdy jejich ředitelé nejsou jak na trhu, že by informovali, že se něco děje apod. Využili tu zákonnou možnost, obrátili se na výbor pro obranu, aby se touto situací zabýval. A konkrétní číslo, třeba konkrétně z Vojenského opravárenského závodu v Novém Jičíně. Tento podnik drží významné kapacity na opravy a rekonstrukce a revitalizace tanků a obrněné techniky Armády ČR. Ale v současné době skoro z devadesáti procent funguje na volném trhu. Pouze deset procent funguje v tom režimu utajovaném, který by mohl použít, jak tady bylo naznačeno. Ale těch devadesát procent v tom bezpečnostně obranném průmyslu funguje na volném trhu. A když se tyto údaje dostávají ven, tak jeho konkurenceschopnost obrovsky klesá. A uvědomme si, že v regionu Moravskoslezského kraje, kde tento podnik funguje, jsou podstatně větší, finančně zajištěnější zbrojaři, kteří mu ty zakázky takhle vyzobávají. Díky tomu, že prostě se k těm údajům, a jestli podle stošestky nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dostávají. A je to problém. Je to docela velký problém pro tyto podniky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Lipavský také s faktickou poznámkou. A faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Tak on už to řekl kolega Michálek. Je to prostě pokus o další obstrukci. Samozřejmě ty vojenské podniky určitý způsob nějakých problémů mají, ale není to dáno tímto zákonem. Je to komplexní situace. A jaksi čekat na to, že by tady měl pan ministr si vyposlechnout debatu o volném přístupu k informacím, to vůbec nedává smysl. Tak samozřejmě výbor pro obranu udělal usnesení, že armáda nebo Ministerstvo obrany má dodat nějaký návrh, nějaký legislativní... mají se k tomu vyjádřit, ale rozhodně to není míněno vůči tomuto zákonu. Tohleto prostě doprojednejme, dotáhněme do konce a pojďme klidně udělat novelu. Já s tím nemám žádný problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Za prvé vaším prostřednictvím k panu Michálkovi. Nechci přerušovat Poslaneckou sněmovnu. Chci přerušit pouze procedurálně projednávání tohoto bodu.

Za druhé vaším prostřednictvím ke kolegovi Lipavskému. To opravdu Piráti chtějí, abychom zákon o svobodném přístupu k informacím otevírali několikrát do roka? Já jsem měla za to, že v našem zájmu, v zájmu nás všech je, aby se co nejméně měnila legislativa. Abychom zákon, který projednáme, projednali tak kvalitně, že tento zákon bude platit, tím pádem občané v rámci samozřejmě toho, až ten zákon vyjde ve Sbírce, až bude dokončen legislativní proces, tak aby se s ním seznámili. Aby všechny subjekty v tom zákoně obsažené se na to mohly připravit a ten zákon dodržovaly. Jsem velmi nemile překvapena, že to, co tady teď říkají Piráti, znamená to, že vlastně ten zákon dneska doprojednáme, ale už teď víme, že tam mají být změněny věci, které tam v tuto chvíli jsou špatně. Já neříkám, že zhorší návrh Pirátů ten zákon. Já říkám, že současné znění toho zákona dělá těm společnostem problémy. Říkal to tady kolega Luzar. Říkali jsme si to skutečně velmi detailně na výboru pro obranu. Takže pokud se Sněmovna chce vracet k jednomu zákonu několikrát za své volební období, tak nehlasujte pro ten můj návrh na přerušení.

Já skutečně obstruovat nechci. Já chci, abychom přijali kvalitní zákon, který se nebude muset zase za půl roku měnit! A tohle není legrace! Tady skutečně jde o bezpečnost a obranu naší země!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. No, já jsem se chtěl zeptat, proč když tady ten zákon čtyři roky platí a tak zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost České republiky, proč tedy jste s ním něco neudělali, proč jste nepřipravili pozměňovací návrh za tu dobu? Proč teď najednou jste si vzpomněli, že potřebujete kvůli otázkám obrany a vojenských podniků přerušit projednávání zákona o registru smluv? Myslím si, že nejsem jediný v téhle zemi, kdo se na to ODS ptá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Jan Lipavský také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Pouze pár vět k těm vojenským podnikům. Ony potřebují změnit více zákonů, např. i zákon o zadávání veřejných zakázek. Ony potřebují upravit způsob vztahu zřizovatele, aby jim třeba mohly napřímo dát a podobně. To bude celý balíček třeba pro ty podniky. To není o tom, teď zastavit projednávání tohoto zákona. Takže proto nesouhlasím s vaším návrhem. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Připraví se kolega Luzar. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že jsem to tady řekla srozumitelně. Pokud - vaším prostřednictvím - to nechce vnímat a nerozumí tomu, co jsem řekla, pan Michálek, není to můj problém, je to problém pana Michálka. Ten problém se tady objevil na základě informací, které jsme měli na výboru pro obranu minulý týden. Ty problémy byly minulý týden. Stejně tak když na tom výboru seděla bývalá paní ministryně obrany, nechávala udělat nějaké analýzy. Ty analýzy teď jsou k dispozici. To je důvod, proč to řešíme v tuto chvíli. A to, že jsem já zmiňovala možné problémy z hlediska obrany a bezpečnosti už při prvním čtení toho zákona, ve chvíli, kdy se tady ten zákon objevil, to si najděte ve stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. A stejně věřím, že spor o procedurální návrh vyřešíme jen hlasováním. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Michálkovi, proč to nebylo dřív, když čtyři roky. No proto, že ty podniky se do toho problému dostaly nyní. Je tam krizový management, protože historie těchto opravárenských podniků spíše směřovala k tomu, že se stát těchto podniků zbaví, že je chce privatizovat. Až současná situace ve světě přiměla stát se o tyto podniky více starat a přiznat jim statut podniků, které jsou strategické. Nastoupil tam management, který se snaží ty podniky zvednout, dostat je do černých čísel, a narazil na tyto problémy.

Ty analýzy, jak tady zaznělo, byly zpracovány v poslední době. To jsou prostě nové informace a my jsme opravdu nevěděli, že to bude zařazeno na dnešní jednání. To nikdo nečekal. Kdybychom to věděli třeba aspoň 24 hodin dopředu, tak jsme si teoreticky mohli ještě připravit tento návrh a dát ho do druhého čtení. O nic jiného nejde, než získat trošičku času, abychom tam ten návrh mohli doplnit a vyřešit jeden ze tří problémů, které na výboru pro obranu zazněly. Ano, ty problémy jsou tři, byly pojmenovány, toto je jeden z nich a chceme ho řešit při této příležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A nyní faktické poznámky - paní poslankyně Karla Šlechtová, pan poslanec Lipavský, pan poslanec Michálek. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Šlechtové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, není úplně pravda, že ten management narazil na nějaké nové vedení, oni narazili na mě. Já jsem v těch podnicích nechala udělat audity a v tuto chvíli jsme tam nastavili krizové řízení všech podniků včetně VOPky, včetně LOMu. Vyměnila jsem dozorčí rady, vyměnila jsem celé předsednictvo, nebo aspoň část předsednictva... (Neustálý hluk v sále, diskutující vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, já vám přidám čas, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Děkuji za klid. V tuto chvíli je ten management úplně jiný a ty podniky se dostávají do zelených čísel - dostanou nejdříve v roce 2020. VOPka je v manku - v uvozovkách - téměř 100 milionů korun. Očekávali jsme, že to bude horší. Ten podnik byl připraven k prodeji.

Nicméně co se týče tohoto zákona, já rozumím poznámce přerušit, já osobně bych si také představila, aby tady seděl ministr obrany a minimálně aspoň backoval, co tady říkám já. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme se opravdu snažili, aby se tento zákon dostal na projednávání, podpoříme jeho průchod dál, aby prošel dál, abychom pro něj hlasovali. Ale toto je věc, která se musí řešit i u zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času paní poslankyni Šlechtové. Ještě než udělím slovo panu poslanci Michálkovi, sděluji, že pan ministr Metnar je na cestě do Sněmovny. Takže samozřejmě můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní faktická poznámka pana poslance Jakuba Michálka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Možná se nám poštěstí, že to nebude ani nutné přerušovat, že do té doby si budeme dále vyměňovat názory. Nicméně paní poslankyně Černochová zde mluvila o kvalitním legislativním procesu a pak tady vystoupil pan poslanec Luzar, že potřebují aspoň 24 hodin na to, aby připravili pozměňovací návrh. Já se obávám, že za 24 hodin není možné zpracovat kvalitní pozměňovací návrh, projednat ho se zainteresovanými skupinami, tak jako byl projednáván ten náš návrh. A zkrátka druhé čtení je určeno k tomu, že buď politická strana, nebo poslanec mají připraven nějaký pozměňovací návrh a pak ho načtou, anebo ho nemají a potom ho nenačtou. A jestliže žádný návrh připravený nemáte a nestihli jste ho za tu dobu připravit, tak se tady bavíme o nějakém virtuálním pozměňovacím návrhu a to je zkrátka věc - pokud ten návrh není připraven, tak se projedná, až se ten zákon znovu otevře. Nebo předložíte, až budete řešit komplexně ty vojenské podniky, tak tam dáte do novelizačních ustanovení část, která se týká zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale snažit se přilepit tuto materii k otázkám ČEZu a Českých drah a na základě toho to prodlužovat, to si myslím, že je velmi nešťastné.

Nicméně jedna konstruktivní věc, abych skončil v dobrém modu, tak jsem rád, že aspoň jedna věc v této Poslanecké sněmovně se našla, která spojuje kolegy z ODS a z KSČM. To je společný odpor proti registru smluv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní pan poslanec Radovan Vích. Kolega Kováčik se přihlásil k faktické poznámce až poté, když jsem vás vyvolal - pane poslanče, máte slovo - bude muset s faktickou poznámkou posečkat po vašem vystoupení, protože jsem vás už vyvolal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radovan Vích: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím připravil pozměňovací návrh, který byl načten do systému, nebo já se k němu přihlásím potom později, jako sněmovní dokument číslo 700. Důvod je ten, že jsou tam nějaké vazby - pokud by to bylo přijato tak, jak je navrhováno, tak jsou tam vazby na prvky kritické infrastruktury, na objekty důležité pro obranu státu, na objekty možného napadení. Bavíme se o zákonu č. 222, o zajišťování obrany, nařízení vlády č. 139/2017, o plánování obrany, a zákonu č. 240, o krizovém řízení a změně některých zákonů.

V tomto smyslu jsem připravil pozměňovací návrh, a to takový, že v článku I v paragrafu 2 navrhuji doplnit, teď to přečtu a potom to odůvodním: "Povinnými subjekty jsou rovněž právnické osoby, v nichž je stát, územní samosprávní celek nebo jiný povinný subjekt většinovým společníkem, nebo v nich mohou být (?) sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv," a teď je to doplnění, "tyto subjekty však nemají povinnost poskytovat informace o smlouvách jednotlivých provozovatelů objektů a prvků zapojených do plánu obrany státu, dílčího plánu obrany, na jakékoli úrovni, nebo plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, které se ochrany těchto objektů a prvků týkají. Takovými provozovateli se rozumí provozovatelé objektů důležitých pro obranu státu, objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny (tzv. objekty možného napadení) nebo prvků kritické infrastruktury."

Ten pozměňovací návrh je takto koncipován proto, že dílčí plány obrany zpracované ministerstvy, jinými ústředními správními úřady, Českou národní bankou, kraji a obcemi s rozšířenou působností obsahují informace o evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny. V těchto dílčích plánech obrany jsou rovněž vedeny údaje o spojení na provozovatele objektů a základní identifikační údaje o objektech. Identifikační údaje o objektech obsahují tyto informace: identifikační údaje o vlastníkovi, popis objektů, popis umístění objektů, údaje o objektech vedené v katastru nemovitostí, fotodokumentaci objektů a mapové zákresy. Tyto informace jsou neveřejné a podléhají stupni utajení ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. A v případě jejich uveřejňování se jedná o porušování platné zákonné legislativy v souvislosti s obranou a krizovým řízením. Rovněž je z obdobných bezpečnostních důvodů potřeba chránit informace o prvcích kritické infrastruktury, tedy ani informace o těchto prvcích by neměly být zveřejňovány.

Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se později přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi. To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě, kromě faktických poznámek, a to je pan poslanec Pavel Kováčik a pan poslanec Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, dovolte mi krátce reagovat na průběh rozpravy, na předpředřečníka, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Vážený pane kolego, s ODS, ale i s jinými politickými stranami nás spojuje poměrně velmi málo věcí. Zejména po ideové stránce jsme si naprosto protichůdní. Ale co nás spojuje, je zdravý rozum, zájem o bezpečnost naší republiky a odpor proti hloupým návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na předřečníka, pana poslance Vícha. On mluvil o tom, že ty informace, které četl, jsou už předmětem ochrany utajovaných informací, tak jsem chtěl jenom uvést, že v § 7 platného zákona č. 106/1999 Sb. - je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. To znamená, už ten platný zákon upravuje to, že se neposkytují a nezveřejňují utajované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Když se podíváte do toho příslušného nařízení vlády, tak tam samozřejmě najdete spoustu položek, včetně objektů, které jsou důležité pro ochranu bezpečnosti státu, takže se domnívám, že tento návrh je pravděpodobně nadbytečný. Popřípadě bych poprosil pana kolegu, jestli by mohl upřesnit, v jakém rozsahu nejsou ty objekty kryty už těmi utajovanými informacemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem také poslouchal tuto debatu. Řekněme si upřímně, o co se jedná. To není žádný zákon pro Českou republiku, to je pirátský zákon, aby mohli nakukovat do ČEZu a dělat tam svoji udavačsko-kriminalistickou politiku. Nevím, z jakého důvodu to tady máme projednávat. Jestli jsou s hnutím ANO domluveni, jestli se to prohlasuje dál, tak je to smutné, ale to je tak asi všechno, co se k tomu dá říci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A protože nemám žádnou přihlášku do rozpravy... Vidím, v rozpravě se hlásí pan předseda pirátské strany Ivan Bartoš. (Z pléna se ozývá protest poslankyně Černochové.) Ale já, paní kolegyně, ještě před skončením rozpravy dám hlasovat o vašem návrhu. Jestli jsem vás správně pochopil, před skončením obecné rozpravy návrh na přerušení. Prosím, paní poslankyně, upřesněte to.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já vám to upřesním, pane místopředsedo. Mně se zdálo nefér, aby se ti lidé, kteří podávali svoje přihlášky, ty přihlášky byly v tu chvíli registrovány na tabuli, nedostali ke slovu v případě, že můj návrh bude podpořen a bude přijat. Myslela jsem to po panu Víchovi, který vystoupil. Pokud se budou hlásit další a další do rozpravy, tak tu proceduru jsem takhle já nenavrhovala. Navrhovala jsem po vyčerpání těch, kteří v tu chvíli byli na tabuli, protože se mi vůči nim zdálo nezdvořilé, že by si měli přihlášku nechávat napříště.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem to tak pochopil. Proto jsem také nechal běžet obecnou rozpravu a před jejím skončením dám hlasovat o vašem návrhu na přerušení. Teď dám hlasovat, pokud se nehlásí kolega Bartoš, kterého jsem viděl. Ne, nehlásil se. Dobře. Hlásí se, tak prosím. S přednostním právem pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně to nedá. Já bych potřeboval prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana poslance Klause. Ten tady hovořil o tom, že Piráti dělají nějakou udavačskou kriminální politiku. Jestli by nám tedy mohl vysvětlit tento svůj výrok, popřípadě poukázat na to, které kroky pirátské strany jsou kriminální, protože záznamy ze Sněmovny sledují občané a lidé na sociálních sítích. Podle mě opřít se do demokratické strany ve Sněmovně s tím, že dělá nějakou kriminální aktivitu, nebo co zaznělo, je podle mě přes čáru i na něj. Takže prostřednictvím pana předsedajícího prosím o vysvětlení, co tím myslel, uvedl konkrétní příklady a případně se omluvil. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je samozřejmě na kolegovi Klausovi, jestli se hodlá přihlásit do rozpravy. Pokud ne - hlásí se do rozpravy. Ještě pořád mám neuzavřenou obecnou rozpravu, a můžeme tedy pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Udavačsko-kriminalistickou, nikoli kriminální. Musíte mě poslouchat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní máme návrh na přerušení, který předložila paní kolegyně Jana Černochová, a to do vyjádření ministra obrany, který je tady přítomen, a je jenom na něm, jestli se chce vyjádřit hned, nebo později. Čili teď já nemohu udělat nic jiného než nechat hlasovat o návrhu paní kolegyně Černochové, a to bez rozpravy.

Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já vás vidím, pane předsedo, ale už jsem zahájil proceduru hlasování. (Ze sálu se ozývají výkřiky, že ministr je přítomen.) Já jsem to vnímal tak - do vyjádření. Já samozřejmě neeviduji přihlášku pana ministra, takže pokud se chce vyjádřit, tak to je jiná záležitost. V každém případě to hlasování, které bude, bude takové, že jestli si pan ministr vyžádá například - já nevím, jaká bude jeho vůle.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Jany Černochové o přerušení tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy, a to do vyjádření ministra obrany k té věci. Takhle zněl návrh. Nerad bych se spletl. Paní kolegyně Černochová to upřesňovala, já to přesně replikuji.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 206, ze 161 přítomného pro 91 poslanec, proti 29. Návrh byl přijat.

 

My tedy přerušujeme projednávání tohoto bodu, ale vzhledem k tomu, že je tady ministr obrany, tak se ho zeptám, jestli se chce vyjádřit v tuhle chvíli. Jinak přerušuji tento bod, protože to hlasování prošlo. Samozřejmě mimo body můžeme potom rozhodnout o pokračování nebo nepokračování tohoto bodu. Myslím si, že je to legitimní jednání.

Pan ministr zatím nechce hovořit. Přerušuji bod číslo 12. Děkuji zatím zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji.

Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu pana poslance Mariana Jurečky od 16 hodin z osobních důvodů.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Já vám ještě neudělím slovo, protože chci, aby byl ve sněmovně klid. Já jsem se snažil dodržet přesně jednací řád i přesně návrh procedurální, který tady padl. Ten prošel, bod je přerušen. Mimo body se může vyjádřit jenom ten, kdo má přednostní právo. Jako první s přednostním právem se přihlásil pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já žádám o přestávku v délce trvání 15 minut na poradu poslaneckého klubu Pirátů a věřím, že během této doby si pan ministr připraví svoje vyjádření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vám udělím přestávku do 16.35. Přerušuji jednání do 16.35 na poradu klubu Pirátů.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.19 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, pokud nežádá klub pirátské strany o prodloužení přestávky, budeme pokračovat, a to bodem číslo 56, protože bod číslo 12 byl přerušen a nemáme zatím žádnou přihlášku s přednostním právem kromě kolegy Michálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak vzhledem k tomu, že ta situace je poměrně zmatená, tak bych si ji dovolil stručně rekapitulovat, aby se v tom všichni zorientovali. Nejprve jsme společně s hnutím ANO, které je protikorupční hnutí, nebo aspoň se tak tváří, zařadili bod registr smluv na jednání dnešní Poslanecké sněmovny. Následně ho ODS navrhla přerušit do té doby, než se vyjádří ministr obrany k registru smluv, protože by tam chtěli dozařadit ještě něco o vojenských podnicích. Ministr obrany za ANO přijel, zmateně se zatvářil a zase odjel a tím jsme skončili. Já nevím, jestli to zatváření je možné brát jako vyjádření, čili jestli byla naplněna hypotéza toho usnesení Poslanecké sněmovny, nebo jestli má vystoupit s přednostním právem, nebo jestli příště, až bude mluvit, tak bude naplněno to vyjádření, jestli se to automaticky dostane znovu na program. Já se obávám, že to je velmi zmatené divadlo, a mrzí mě, že vládnoucí hnutí ANO nepodpořilo v podstatě to, aby se projednala věc, kterou má ve vládním programu a která se týká boje proti korupci, v ČEZu, kde se dějí velmi špatné věci např. na Balkáně, to je ten boj proti korupci, kde se do dneška neukázalo, jak to je s těmi miliardami na tom Balkáně, na tom mejdanu, který si tam manažeři ČEZu udělali.

Já se nicméně obávám, že celé to zařazení bodu registru smluv nemá jiný důvod, než zakrýt to, o co skutečně jde, to, co se dneska všude řeší. A je to prostě jenom snaha vytvořit nějakou hádku mezi ODS, Piráty, já nevím kým dalším, a ty podstatné věci, které se týkají Andreje Babiše a toho, co se aktuálně prověřuje, i státní zastupitelství vydalo pokyn k tomu, aby byl prověřen ten tzv. únos Andreje Babiše juniora na Krym, tak tyto zásadní věci mají být tím dnešním divadýlkem zakryty. A to je něco, s čím my nesouhlasíme, a samozřejmě budeme trvat na tom, aby se ty věci kolem Andreje Babiše a jeho syna rozkryly až do poslední kapičky. A stejně tak budeme trvat na tom, aby zákon o registru smluv nebyl tímto krokem paralyzován navždycky, ale aby se dostal na další jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl s přednostním právem předseda klubu pirátské strany Jakub Michálek. Ještě než dám slovo předsedovi klubu hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, přečtu omluvu pana poslance Pustějovského, který se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní s přednostním právem mezi body předseda klubu hnutí ANO, pan Jaroslav Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jenom kratičkou stručnou reakci na vystoupení pana předsedy Michálka. Ano, je pravda, že jsme se ráno dohodli, že podpoříme zařazení tohoto bodu dneska na pořad schůze, což se také stalo. Dostalo se to do takové situace, kdy já jsem poprosil pana ministra esemeskou, aby rychle dojel do Sněmovny, seznámil jsem ho s tím problémem. On mi řekl, že to budou projednávat příští týden na výboru pro obranu. Stejně jsem to konzultoval s paní předsedkyní výboru pro obranu s tím, že cílem je, aby ještě do konce roku včetně pozměňovacího návrhu, který bude obsahovat nějaké zohlednění státních podniků podnikajících v obraně, aby to bylo prostě projednáno tak, aby ten zákon byl projednán do konce roku. Toto mi pan ministr slíbil, než odjel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Faltýnkovi, a protože se nikdo nehlásí s přednostním právem, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Tím dalším bodem je bod číslo 56. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP