(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, pane premiére, je 14.30 a bude pokračovat jednání Sněmovny.

Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvenkami, kterých je požehnané množství. Omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, a to zasedání vyšetřovací komise OKD, omlouvá se pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček z odpoledního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Milan Hnilička do konce jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Bartoš mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání, omlouvá se pan poslanec Lipavský od 14.30 do 19.00 z důvodu jednání, omlouvá se pan poslanec Jiří Strýček od 15.15 do konce jednacího dne z důvodů pracovních, omlouvá se paní poslankyně Valachová z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Benešík od 12.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Holomčík od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Rozvoral od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jan Kubík od 14.30 do 18.00 z důvodu jednání.

To byly omluvenky. Já vám děkuji.

 

Na tento čas je pevně zařazen bod

 

180.
Ústní interpelace

Interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16.00, na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo poslankyni Daně Balcarové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím paní poslankyni Balcarovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dovoluji si obrátit se na vás s otázkou ohledně novely horního zákona a konkrétně ohledně moratoria na zvyšování poplatků z těžby. Novela by měla přijít v dohledné době do vlády, a protože vím, že mezi resorty se to hodně diskutovalo a že do vlády byla odeslána tato novela s rozporem právě kvůli navýšení zrušit nesmyslné pětileté moratorium na poplatky z těžby, které je pro stát extrémně nevýhodné. Aktuální podoba zákona brání navýšit poplatky až do roku 2021. Poplatky jsou v tuto chvíli velice nízké a peníze z těžby putují do daňových rájů.

Vy jste se, pane Babiši, zvýšení poplatků, vždy jste se bránil tomu, aby bylo moratorium na zvyšování poplatků, a věřím, že i slibu, který uvádíte v programovém prohlášení vlády, budete chtít dostát. Takže se ptám, jak se k této problematice postavíte na jednání vlády, jestli dodržíte slib z programového prohlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, poslanci, když si připravujete interpelaci, tak se jistě podíváte na tu historii. Když jsem se stal ministrem financí, tak jsem byl právě ten, který přišel s navýšením poplatků. Všichni si pamatují, co nastalo. Dokonce odboráři chtěli protestovat v jednom šiku s majiteli, uhlobarony. Takže neříkejte, že jsem se vždy bránil. Není to pravda. To na začátek.

Také se mi povedlo to navýšit, můžete si dohledat, kolik to bylo. Já jsem původně požadoval desetinásobek a můj protějšek, který bránil navýšení poplatků, pan ministr obchodu Mládek, v jednom šiku s uhlobarony a odboráři jako jedno tělo lobbovali. A to navýšení bylo, protože tehdy inkasoval stát asi 200 milionů, a pokud si to pamatuji, navýšilo se to zásadně. Byl jsem ten, který to inicioval.

Takže k vašemu dotazu ve věci moratoria na poplatky z těžby bych rád uvedl, že v současné době probíhá příprava novely horního zákona, který bude v nejbližší době předložen vládě. Novelu horního zákona zpracoval Český báňský úřad ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je odstranění stávajícího pětiletého moratoria na zvyšování sazeb úhrad z vydobytých nerostů. Pětileté moratorium bylo do horního zákona vloženo jako pozměňovací návrh poslanců 2015. Nevím, jestli víte kterých - pana Urbana za ČSSD a pana Laudáta za TOP 09. Tady sedí zástupkyně.

Současná vláda se snaží co nejrychleji napravit nerovné postavení státu, které tímto návrhem vzniklo, ovšem zároveň musí respektovat základní právní principy. Odstranění této fixace zajistí státu jako vlastníku nerostného bohatství možnost pružně reagovat na změnu tržní ceny. Nedávný vývoj tržních cen některých nerostů ukázal, že v důsledku technologického vývoje a s ním spojených změn struktury poptávky po nerostných surovinách může docházet k natolik nepředvídatelnému a rychlému vývoji tržních cen, že pětiletá fixace sazeb úhrad znemožňuje státu dostatečně rychle a efektivně na vývoj na trhu reagovat.

Odstranění výše uvedeného limitu nemůže ohrozit poplatníka úhrady ve smyslu svévolného a (nesroz.) zvyšování sazeb úhrad ze strany státu, neboť zůstává zachován limit 10 % tržní ceny za jednotku množství pro jednotlivé druhy vydobytých nerostů uvedených v § 33k odst. 1 horního zákona. Tato hranice je nepřekročitelná a poplatníkům zajišťuje možnost predikovat maximální výši sazeb.

V rámci projednávání novely horního zákona bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu Legislativní radou vlády upozorněno, že odstraněním pětiletého moratoria by se stát mohl dostat do konfliktu se zásadou právní jistoty, takže by teoreticky mohly hrozit arbitráže, a se zásadou legitimního očekávání poplatníků úhrady z hlediska nezvyšování sazeb po dobu pěti let od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady. Legislativní rada vlády proto doporučila doplnit příslušné přechodné ustanovení, které zajistí, že poplatník úhrady vydobytých nerostů, který bude hradit úhradu za úhradová období do 31. prosince 2021, použije sazby úhrad vydobytých nerostů stanovené nařízením vlády vydaným podle § 33k horního zákona, ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti nyní připravované novely horního zákona, jsou-li pro něj sazby úhrad vydobytých nerostů příznivější. Doplnění přechodného ustanovení nelze považovat za neplnění programového prohlášení vlády, neboť vláda aktivně činí kroky, které umožní měnit sazby úhrad, není však možné porušovat princip předvídatelnosti práva jakožto důležitý atribut právního státu.

Sazby úhrad vydobytých nerostů bude samozřejmě možné prostřednictvím příslušného nařízení vlády zvýšit dříve než před 1. lednem 2022. Účinky by však pro stávající poplatníky úhrad zůstaly neměnné až do konce roku 2021 a fakticky by se tak změna nařízení vlády, která by sazby zvýšila, týkala až nových poplatníků sazby úhrady.

Bavíme se zde však v teoretické rovině, neboť novela horního zákona dosud nebyla projednána vládou ani komorami Parlamentu České republiky, a není tak možné činit kroky vedoucí k novele příslušného nařízení vlády. To bude možné, až nabude novela horního zákona účinnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP