(17.40 hodin)
(pokračuje Nováková)

Ještě bych chtěla říci, že státní energetická koncepce ukládá MPO provádět pravidelnou aktualizaci státní energetické koncepce. V letošním roce pracujeme na takzvaném národním klimaticko-energetickém plánu, který vlastně máme za úkol podle nařízení Evropské komise. Národní klimaticko-energetický plán, který je z našeho ministerstva řízen, nicméně je meziresortní, bude předložen vládě ke konci letošního roku a následně bude poslán do Evropské komise jako návrh na vytváření celkového klimaticko-energetického plánu. Po projednání a schválení ze strany Evropské komise budeme závěry, které do toho plánu dáváme, také dávat do aktualizace strategické koncepce. To znamená, že tady situace pochopitelně není rigidní, ale je ve vývoji a i rozhodování budou odpovídat rozhodování, které s naplňováním národního klimaticko-energetického plánu na nás bude kladeno.

Tady musím říci, že to není oddalování rozhodnutí ani obavy z rozhodnutí, ale je to prostě respektování vývoje, který je jak v oblasti technologické, tak v oblasti společensko-politické, protože i společensko-politické vlivy nebo další vlivy mohou potom ovlivňovat rozhodování. Řekněme si, že možná by nebyl tak negativní evropský přístup k dostavbě jaderných zdrojů, kdyby nebyla nehoda ve Fukušimě, a možná bychom dnes nemuseli na tato témata vést diskusi. Tyto situace je zapotřebí všechny reflektovat a my jako MPO je reflektujeme, přičemž respektujeme závěry a povinnosti, které na nás padají ze státní energetické koncepce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Je zájem o doplňující otázku? Není, tudíž přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Karla Maříková stahuje svoji interpelaci, tudíž poprosím pana poslance Miroslava Kalouska, aby interpeloval pana ministra Lubomíra Metnara. Připraví se pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já bych rád, kdyby tu byl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan Metnar je asi v zákulisí. (Ministr vchází do sálu.) Už je tady. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na interpelaci mé kolegyně Langšádlové jste odpověděl, že kázeňské řízení s panem generálem Řehkou procesně bude probíhat podle správního řádu, neboť mu přiměřeně podléhá, a že samozřejmě nikdo nemůže předjímat, jak takové řízení dopadne. To je samozřejmé. Na druhou stranu takové správní řízení nespadne samo od sebe z nebe. K němu někdo musel dát podnět a musel odůvodnit, proč takový podnět dává, a někdo, kdo je k tomu oprávněn, musel rozhodnout, že takové kázeňské řízení zahájí, neb na tom může něco být a není to úplná pitomost.

Já jsem si naprosto jist, že takový podnět nemohl dát nikdo z armády. Proto si dovoluji zeptat, pane ministře - podal jste ho vy? Pokud ne, můžete nám říci, kdo takový podnět podal?

Já bych rád k vašemu vysvětlení - vojáci se zavázali, že budou přísně apolitičtí, a to se samozřejmě zavázali, v politické rovině jsou jejich občanská práva omezena, nemohou se angažovat v politických stranách, nemohou kandidovat. Ale žádný právní předpis neomezuje vojáka k tomu, aby zaujal občanský postoj. Proto bych se rád zeptal, jak by mohlo vypadat takové odůvodnění k zahájení správního řízení, neboť v žádném případě nemohl být žádný předpis porušen. Nicméně přesto se někdo domnívá, že byl ten předpis porušen, podal podnět, nějakým způsobem ho musel odůvodnit a někdo je připraven ten podnět prověřit, to znamená, říká si - třeba na tom něco je. Nicméně řada právních expertů, a já s nimi, je přesvědčena, že na tom prostě nic být nemůže.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vezmu to tak nějak odzadu. Já jsem podnět ke kázeňskému řízení nepodal. To je jedna věc.

Druhá věc. Nevidím jiný legitimní způsob, který je - a vezmu to zpátky. Když si přehrajeme stenozáznam, řekl jsem, že bude řešen pan Řehka kázeňsky. Není jiný legitimnější proces než tento, zdali opravdu k něčemu došlo, nebo nedošlo, a tuto informaci již minulý týden, když jsem byl interpelován, jsem samozřejmě dostal od pana náčelníka Generálního štábu. Zdali, nechci předjímat, jaký bude výsledek, zdali vůbec došlo k něčemu, není možno jinak prošetřit než v rámci kázeňského řízení, které má formu správního řízení. A to dneska, když to vezmeme zpětně, tak můžeme se dostat do toho - dopustil se něčeho, nedopustil, to je jedna kategorie. Došlo k porušení, nebo nedošlo, bylo závažné, stačí náprava projednáním, nebo také další z hlediska dikce tohoto procesu, v případě že ano, pochybil, následuje celá škála, kterou nabízí zákon, od napomenutí až ke snížení platu. Ale znovu opakuji, že nechci předjímat, protože nevím. A mohu se opravdu vrátit k tomu, a já chci akorát vědět a mít v pořádku legitimní postup, kterým bude armáda postupovat. Nic jiného.

Na druhou stranu tady tyto diskuse, já nechci, aby byly zpochybňovány jakékoliv již projednané a legitimně schválené mandáty. To bych nechtěl. A to má ty konsekvence, které já jasně odmítám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já vás z určitého pohledu chápu, pane ministře. Na druhou stranu zase pochopte nás, kteří vás dnes v té věci interpelujeme. Ono prostě jít ke kázeňskému řízení už znamená být důvodně podezřelý, že jsem něco porušil. A proto se to musí prošetřovat. Ono to také může vypadat jako zastrašování vojáků z povolání, aby se neopovažovali projevovat své občanské postoje. Já chci upřímně věřit, že toto není tento případ.

Chci vás poprosit, abyste na to dohlédl, aby to nebyl tento případ. Ujišťuji vás, že to budeme bedlivě sledovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Tady v tomto nejen vás, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ale to bych chtěl všechny ujistit, že v žádném případě nedopustím, ani v tomto konkrétním případě, aby byl vytvářen jakýkoliv tlak, a že tohle bude samozřejmě legitimně prošetřeno.

Minule, při předchozí interpelaci, se jednalo o jeden takový zdárný příklad, s tím, že tady vznikaly diskuse, které mohly zavánět politickým tlakem na vojáky. Já osobně jsem se do toho angažoval, ne že jsem pro to nic neudělal, jak zaznívalo, vedl jsem diskuse průřezově s poslanci, protože tady byly snahy na mimořádné schůzi zpochybnit činnost našich vojáků. A na základě těch diskusí jsem asi ty poslance přesvědčil a nakonec k tomu nedošlo. Takže to je ten důkaz o tom, že to nebylo, že bych já na to nereagoval nebo že bych byl nečinný v tom, aby jakýkoliv politický tlak na vojáky de facto zpochybňoval jejich dobře odváděnou práci, za kterou jsem jim poděkoval a za kterou si jich velmi vážím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Další interpelující je pan poslanec Pavel Jelínek na pana ministra Jana Kněžínka. Připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP