(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat budeme bodem číslo 38, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
ve znění zákona č. 290/2017 Sb.
/sněmovní tisk 302/ - prvé čtení

Děkuji, že u stolku zpravodajů je pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i zpravodajka pro prvé čtení paní Věra Adámková, a můžeme zahájit projednávání, kdy z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví. (V sále je velký hluk.) Pane ministře, ještě počkám chviličku. Prosím, pokud vedete jinou debatu, než je zákon o léčivech, zásadně mimo sál! Myslím si, že každému z vás musí vadit, že nemůže v normálním prostředí říct své slovo, které mu bylo uděleno. Tak to respektujte! Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych vám představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech. Cílem této novely je učinit další krok v oblasti elektronizace zdravotnictví, a to díky precizaci systému elektronické preskripce a zejména zakotvení tzv. lékového záznamu pacienta. Myslím si, že si všichni pamatujete na debatu, která se odehrála v této Sněmovně na konci roku 2017, kdy jsme projednávali tzv. elektronický recept a nabytí účinnosti od 1. 1. 2018. Já jsem tehdy na tomto místě prohlásil, že jsme pro odložení sankcí za elektronický recept o rok s tím, že v rámci tohoto přechodného období připravíme právě lékový záznam jakožto velmi důležitou funkcionalitu, kterou v té době zejména odborná veřejnost postrádala. Proto jsem rád, že nyní mohu prezentovat již tento návrh právě navazující na příslib, který jsem dal na konci roku 2017 této Sněmovně.

Přijetím této novely tedy dojde k završení právní úpravy povinné elektronické preskripce. Jak jsem říkal, samotná elektronická preskripce, resp. právní úprava ji zakotvující, nabyla účinnosti k 1. ledna 2018, ovšem vzhledem k nutnosti takovéto úpravy bylo nutné přikročit k podrobnější a jasnější úpravě, v rámci které bude komplexně fungovat systém povinné elektronické preskripce léčivých přípravků stejně tak jako oblast výdeje.

Předkládaná novela zajišťuje plný legislativní rámec pro povinné elektronické předepisování léčivých přípravků. Zavedení lékového záznamu pacienta umožní předepisujícím lékařům a též farmaceutům nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta, a tím zajistit zkvalitnění jiných poskytovaných zdravotních služeb spočívajících v předepisování a výdaji léčivých přípravků. Možnost nahlížet do tohoto lékového záznamu je logickým a účelným využitím údajů, které již dnes existují. Jsou shromážděny v centrálním úložišti elektronických receptů, ovšem ten lékový záznam není sdílen, to znamená, není možné právě sdílet informace o předepsaných a vydaných receptech a lécích napříč poskytovateli zdravotních služeb. Tato funkcionalita systému, jak jsem říkal, byla poptávána velmi od odborné veřejnosti, protože je pravdou, že v současné době lékaři ani lékárníci nevědí, jaké léky pacient užívá, což může způsobovat velmi nepříjemné důsledky z hlediska předepisování léků, které nežádoucím způsobem interagují s léky, které pacient užívá, nebo jsou duplicitní a podobně. Víme, že v České republice bohužel řada pacientů zemře v důsledku toho, že léky jsou předepisovány tak, že vlastně pacientovi v konečném důsledku uškodí a nikoliv pomohou. To znamená, tento lékový záznam umožní předepisování tak, aby byla zohledněna předchozí aktuální farmakoterapie daného pacienta a lékař ani farmaceut už nebudou odkázáni pouze na informace, které jim poskytne pacient, kdy bezesporu není často záruka, zejména u chronicky nemocných pacientů, kteří berou poměrně velké množství léků, že tyto informace budou úplné a přesné.

Kromě zakotvení samotného lékového záznamu pacienta vládní návrh zákona upravuje i další otázky. Zejména se nově zakotvuje informační systém eRecept jako informační systém veřejné správy, který umožní komplexní realizaci a podporu elektronického předepisování léčivých přípravků a jejich výdeje. Kromě lékového záznamu pacienta bude součástí systému eRecept centrální úložiště elektronických receptů, registr léčivých přípravků s omezením, systém správy souhlasů a žurnál činností.

Návrh zákona dále nově v kontextu již uvedeného definuje působnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako zřizovatele, provozovatele a správce systému eRecept s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Návrh rovněž stanovuje osoby a subjekty, které mají přístup do systému eRecept, způsob a rozsah jejich přístupu a definuje účel, k jakému mohou být získané informace využity.

Musím říci, že na tom návrhu pracovala velmi široká pracovní skupina složená ze svých významných stakeholderů, ať jsou to zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, komory, pacienti, zkrátka všichni, kterých se to týká. Stejně tak ten návrh byl konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů, se kterým nakonec byly všechny připomínky vypořádány bez rozporu. Myslím, že návrh je v tomto směru velmi konsenzuální napříč odbornou veřejností, napříč pacientskou veřejností, napříč i institucemi, které mají dohlížet na bezpečnost dat a ochranu osobních údajů. To znamená, že si myslím, že vás mohu v tomto místě požádat o to, abyste tento návrh podpořili, protože si myslím, a jsem o tom přesvědčen, že nejen tento návrh posune velmi kvalitativně Českou republiku v oblasti elektronizace zdravotnictví, to znamená možnosti sdílení dat v rámci zdravotnictví, ale především zajistí kvalitnější a bezpečnější péči o naše pacienty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a nyní požádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Věru Adámkovou, aby přednesla svoji zpravodajskou zprávu. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu opakovat, co zde řekl pan ministr, protože uvedl ten zákon velmi srozumitelně. Musím říci, že lékový záznam, nebo elektronizace lékového záznamu je to, o čem odborná veřejnost volala. A kdybychom neudělali tento další krok, bylo úplně zbytečné zavádět elektronický recept, protože to by v tom případě byly zbytečně vynaložené peníze. Ten elektronický recept nemá sloužit jenom k tomu, že ho vytisknu elektronicky, to bychom dokázali za zlomek peněz, ale musíme mít informace, abychom pacienta nepoškodili. Elektronizace veřejné správy, a do toho jistě zdravotnictví víceméně patří, je koneckonců nejenom vládní prioritou, ale notabene byl to volební program mnoha stran, takže se domnívám, že tady v tom základního problému ho nemáme.

V tom zákoně se nově zavádějí - nebudu opakovat to, co řekl pan ministr, jenom na vysvětlenou některé nové pojmy k vysvětlení. To znamená, v jakém rozsahu může vydávat léčivo farmaceutický asistent, což jsou lidé, kteří nejsou magistry farmacie, ale mají buď střední, nebo vyšší odborné školy, a ti nemohou zaměňovat léky. To znamená, že tady je i ošetřeno, aby ten pacient opravdu dostal to, co dostal předepsáno. Víte velmi dobře, že před několika lety Sněmovna, nechci říkat tato, protože samozřejmě nebylo to stejné složení, ale tato Sněmovna povolila, aby v případě, že je předepsaná účinná nějaká molekula, mohl farmaceut, to znamená magistr nebo doktor farmacie, dát vlastně účinnou molekulu v jiném generickém přípravku. To by farmaceutický asistent nemohl a to je dobře. Čili tady je to ošetřeno, aby bezpečnost pacienta tam byla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP