(16.50 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Samotná volba pak podle návrhu vypadá následovně. Spolu s hlasovacími lístky, úřední a doručovací obálkou je voliči zaslán identifikační lístek, který obsahuje předem vyplněné údaje o volebním obvodu nebo volebním kraji a voličem vyplněné údaje, které jsou nezbytné k jeho identifikací zvláštní okrskovou volební komisí, ta pak na základě toho učiní záznam do výpisu ze zvláštního seznamu. Na identifikačním lístku volič svým podpisem pod předtištěným prohlášením potvrdí, že hlasuje osobně a že v den hlasování je občanem České republiky, což je praktické zejména u voličů s bydlištěm v zahraničí, kteří hlasují korespondenčně, neboť u nich existuje možnost, že od okamžiku, kdy žádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu a prokazovali státní občanství České republiky, toto občanství pozbyli.

O způsobu korespondenčního hlasování bude volič informován informačním letákem.

Celý proces korespondenčního hlasování je upraven tak, aby byly zachovány základní principy volebního práva, především princip tajnosti a rovnosti hlasování. Tajnost hlasování bude zaručena samostatnou obálkou, ve které bude zalepený hlasovací lístek. Tato zalepená obálka se vloží do doručovací obálky spolu s identifikačním lístkem. Doručovací obálka musí být nadepsána slovy Korespondenční volba. Poté co obálka dorazí na zastupitelský úřad, bude uschována na místě, které k tomuto účelu vyhradí vedoucí zastupitelského úřadu. O všech doručených obálkách je vedena evidence.

Zvláštní okrsková volební komise po ukončení hlasování na území České republiky před zahájením sčítání hlasů otevře doručovací obálky, které byly zvláštní okrskové volební komisi předány příslušným zastupitelským úřadem. Podle přiloženého identifikačního lístku voliče učiní zvláštní okrsková volební komise u tohoto voliče záznam ve výpisu ze zvláštního seznamu o tom, že volič hlasoval korespondenčně. Zvláštní okrsková volební komise dále zaznamená, do jakého volebního kraje nebo volebního obvodu volič hlasoval, identifikační lístek přiloží k tomuto výpisu a úřední obálku vhodí do volební schránky. Pokud zvláštní okrsková volební komise podle záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu zjistí, že volič již hlasoval ve volební místnosti, tzn. nikoliv distančně, ale osobně, odloží doručovací obálku spolu s úřední obálkou, kterou přelepí, aby byla zachována tajnost hlasování, a identifikačním lístkem s vyznačením důvodu takového postupu k volební dokumentaci.

Během debat o zavedení korespondenční volby se často setkáváme s argumentem, resp. obavou, aby nedocházelo k manipulaci s vůlí voliče a byla garantována svoboda korespondenční volby. Za tímto účelem je možné do budoucna zavést také speciální kvalifikovanou podstatu trestného činu, která bude navazovat na dosavadní právní úpravu obsaženou v ustanovení § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obsahující trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Jenom podotýkám, že náš návrh se této úpravě nevěnuje. Zmiňuji to jako možnost v případě opravdu velkých obav právě z manipulací vůlí voliče.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, po zavedení distanční volby volá samozřejmě veřejnost. Spolu s dalšími kolegy, většinou to byli předsedové poslaneckých klubů nebo straničtí odborníci, kteří se problematikou této formy volby zabývají, jsem před necelými třemi týdny převzala společné prohlášení autorů petic za zavedení systému korespondenční či elektronické volby pro občany České republiky žijící v zahraničí. Pod těmito peticemi jsou podepsáni Češi žijící mimo Českou republiku v Evropě i v dalších zemích a také přední čeští vědci a akademici, kteří právě často v zahraničí působí. Pro ty z vás, kteří se nemohli předání účastnit, mám případně k dispozici několik archů těchto prohlášení a ráda vám je samozřejmě poskytnu. Mám zde také průzkum veřejného mínění, který zpracovala společnost Median pro Institute for Democracy 21, ze kterého vyplývá, že tři čtvrtiny Čechů by umožnily volit korespondenčně jak krajanům v zahraničí, tak všem, kteří jsou v době voleb mimo své trvalé bydliště.

Náš návrh předpokládá tedy zavedení korespondenční volby pro lidi v zahraničí, ale samozřejmě slýchám často výhrady, že by bylo vhodné jej rozšířit i pro občany v České republice, případně nahradit tímto způsobem systém volebních průkazů. Nicméně to náš návrh neobsahuje. Omezili jsme se pouze na zahraničí.

Musím zmínit, že vláda tomuto návrhu dala neutrální stanovisko, a těším se tedy na debatu. Věřím, že tento návrh má velký význam pro Českou republiku a její občany, nejenom ty desítky a dokonce statisíce spoluobčanů žijících v zahraničí, ale pro nás všechny, může zvýšit důvěru lidí v zastupitelskou demokracii. A věřím, že bychom se mohli po těch mnoha letech, kdy se o zavedení korespondenční volby pouze debatuje, konečně posunout k tomu reálnému kroku jejího zavedení, protože opravdu jsme jedni z posledních, kteří ji stále ještě nemají.

Dovoluji si vás tedy požádat o podporu našeho návrhu, pod kterým jsou podepsáni poslanci napříč politickým spektrem, a o jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové. A nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak zde bylo již mou předřečnicí sděleno, hlavní myšlenkou poslaneckého návrhu je zavedení možnosti korespondenční volby našich občanů ze zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ve volbách prezidentských a volbách do Evropského parlamentu.

Návrh předpokládá zachování hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí i hlasování na voličský průkaz. Vedle toho zavádí možnost korespondenčního hlasování, a to na žádost podanou osobně, písemně s úředně ověřeným podpisem, prostřednictvím elektronického podpisu anebo datové schránky. Hlasování samotné pak má proběhnout za pomoci identifikačního lístku, hlasovacích lístků a dvou do sebe vložených a odeslaných obálek. U voleb do Evropského parlamentu návrh zavádí i korespondenční hlasování pro občany nacházející se na území České republiky. Zajištění korespondenčního hlasování ve druhém kole prezidentské volby je navrženo doručením obou sad volebních lístků pro obě kola prezidentské volby, je to přímo voličům najednou před prvním kolem.

Navrhovaná úprava, jak již bylo řečeno, nezavádí možnost korespondenčního hlasování ve volbách do Senátu. Tam odkazuje na neadekvátní administrativní zátěž při určování volebního obvodu a volebního okrsku. Rovněž ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných v návaznosti na rozpuštění Poslanecké sněmovny se v návrhu možnost korespondenčního hlasování nepřipouští.

Vláda v obecné rovině záměr umožnit korespondenční způsob hlasování podporuje a zavedení této možnosti je rovněž jedním ze závazků obsažených v programovém prohlášení vlády. Poslanecký návrh, tak jak byl předložen, však trpí řadou nedostatků, kterým bych se rád osobně věnoval v podrobné rozpravě. Z těchto důvodů dává vláda k návrhu neutrální stanovisko.

Organizační výbor navrhl ústavněprávní výbor jako garanční a já bych se rád přihlásil do rozpravy. Já už jsem se tedy hlásil u stolku, ale asi mě tam nenapsali...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jste přihlášen, pane zpravodaji. Počítám s vámi. Máte stejné přednostní právo jako pan kolega Pikal, ale ten si přednostní právo neuplatňuje, takže budete první v rozpravě.

 

Poslanec Jiří Strýček: Takže ještě jednou - vážený pane předsedající, vážení kolegové. S návrhem na korespondenční hlasování se tato Sněmovna v minulosti setkala několikrát, většinou neúspěšně. Neprošly návrhy v prvním čtení, dokonce ve třetím čtení. Takže tento zákon v podstatě není nic nového na půdě této Sněmovny.

Já bych chtěl podotknout dvě zásadní věci. Osobně nejsem příznivcem toho, aby se takové zásadní zákony, jako jsou volební zákony, podávaly formou poslaneckých návrhů. Já si myslím, že to jsou zcela průlomové zákony, které by měly být debatovány na širší platformě, a výsledkem těchto zákonů by měly být objektivní a nezpochybnitelné volby. Na druhou stranu samozřejmě zdůrazňuji to, jak už bylo řečeno, je to v programovém prohlášení vlády, takže to, co tady teď uvedu, v podstatě není proti způsobu korespondenčního hlasování, ale spíše se budu zabývat tou materií, která tady byla předložena, tímto poslaneckým návrhem, který opravdu vykazuje nedostatky, které by v tomto zákoně neměly být. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP