(17.10 hodin)
(pokračuje Strýček)

Já jsem tady tímto výčtem chtěl jenom demonstrovat, že návrh v této podobě je přinejmenším nedostatečný a je i značně rizikový. Za nejpodstatnější jeho vady považuji, že opomíjí úpravy řady ustanovení v dotčených volebních zákonech, zejména pokud jde o nezbytné zkrácení lhůty, nezavazuje volební orgány ke všem úkonům, které je třeba v procesu korespondenčního hlasování zabezpečit, a pro volby do Poslanecké sněmovny není jasné, pro kandidáty kterého kraje má volič korespondenčně hlasovat. Tyto nejpodstatnější věcné nedostatky by v praxi neumožnily podle posuzovaného návrhu korespondenční volbu vůbec provést. Je třeba, jak už jsem i jednou řekl, je třeba dále dořešit a vyjasnit konkrétní postupy na zastupitelských úřadech v zahraničí, připravit nové interní metodiky, následně výrazně posílit personál zastupitelských úřadů a tento personál náležitě proškolit.

To je toliko k návrhu poslaneckého zákona. Říkám, znovu tady zdůrazňuji, že myšlenka korespondenčního hlasování je samozřejmě správná a my ji máme jakoby v programovém prohlášení vlády, ale tady tyto připomínky směřují k matérii tak, jak byla předkladateli tohoto návrhu předložena.

Z uvedených důvodů navrhuji vrátit návrh zákona předkladateli k přepracování. To je můj procedurální návrh. Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji podle § 91 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dní. A ještě mám další procedurální návrh, že navrhuji přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru, pokud tedy bude přijat s prodlouženou lhůtou ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. To už bylo to avizované vystoupení v rozpravě? (Ano.) Ano, rozumím tomu tak. Je to jasné. V tom případě dávám slovo panu poslanci Ferimu, který vystoupí s faktickou poznámkou. Po něm bude s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Valenta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi za něj děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně pouze (ministryně Dostálová je v sále jako jediný člen vlády), zkusím to jenom fakticky. Velmi děkuji panu zpravodaji za to, že pojal svoji zpravodajskou zprávu tak široce a dokázal vypíchnout nějaká problematická místa návrhu. K tomu mu musím přisvědčit. Ten návrh skutečně obsahuje některé body, ke kterým je potřeba vést politickou debatu. Implementovat korespondenční volbu je technicky poměrně složité. Ale to je něco, co se dá vyřešit ve výborech. A smyslem prvého čtení by mělo být vyjádřit naše stanovisko, jestli se tím vůbec chceme zabývat. Vláda k tomu dala neutrální stanovisko. To značí, že jsme na poměrně dobré cestě.

Chtěl bych vás, kolegyně a kolegové, poprosit, abychom tento návrh nevraceli zpět - protože to není politická debata: to nám vrátíte, abychom se nad tím jako zamysleli a znova nad tím meditovali -, ale abychom to propustili do výborů, klidně prodloužili lhůty o 20 dnů, ale nechť to tam je, nechť nám tady vznikne nějaký nosič, o kterém se můžeme bavit. Třeba nedojdeme k nějakému kompromisu, k nějakému kompromisnímu znění. Ale vracet nám to zpátky podle mě není účelné. Je nutné dostat to do výborů a řešit to třeba i mimo řekněme z toho hlediska politického a vyřešit všechny ty problémy, které tu pan zpravodaj nastínil, nebo taková ta bílá místa, na která v tomto návrhu nebylo podle některých dostatečně pomýšleno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Valenta, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych technicky, čistě technicky reagoval na pana zpravodaje, který tady uvedl, nebo udělal dlouhý výčet nedostatků tohoto zákona, a nejen kvůli těmto nedostatkům já budu navrhovat, resp. teď navrhuji zamítnutí v prvním čtení, ale to z jednoho hlavního důvodu, a to že je zde porušen Ústavou zaručený princip tajnosti. Protože to tady taky bylo hezky řečeno paní předkladatelkou, že naše Ústava v hlavě dvě v moci zákonodárné článek osmnáctý jasně popisuje a nařizuje, že volby do Poslanecké sněmovny mají být provedeny tajnou volbou. A tady ten princip tajné volby je jasně porušen u té korespondenční volby. Považme, že mezi vyplněním volebního lístku a vložením do obálky může být určitá časová prodleva, může být třeba několik dní dlouhá, může být nevím několik hodin dlouhá, může se s touto volbou seznámit mnoho lidí kolem, například rodinných příslušníků a dalších. Tudíž ten ústavní princip je zcela jasně porušen.

Co se týče fyzické volby, když jdeme ke komisi, tak od toho ta komise tam je, tam slouží, aby tam prostě přišel jeden volič, za plentou ten lístek označil a vhodil do urny. Tady toto a tento princip zaručen není. A dokonce si myslím, že jde o zjevné porušení našeho ústavního pořádku. Proto navrhuji zamítnutí v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Nejdříve tedy směrem k panu zpravodaji a k tomu výčtu nedostatků, které tady zmiňoval. On čerpal ze stanoviska vlády, které máme k dispozici k tomuto tisku. Řeknu takovou historickou vsuvku. Nejenom tato vláda se zaštiťovala tím, že chce přijmout korespondenční volbu, že chce umožnit našim spoluobčanům tuto formu volby, ale i ty předchozí se k tomu hlásily. A my jsme v minulém volebním období takový návrh od vlády žádný neměli, nedostali. Sobotkova vláda jej nepřipravila, proto jsme jej připravili v rámci našeho klubu jako opoziční strana a předložili. Tehdy jsme dostali výtky, které připravila tehdy také vláda k tomu návrhu zákona. A letos, nebo v tomto volebním období jsem ten náš původní návrh vzala, vzala jsem ty připomínky vlády, sedla jsem nad to s legislativci, právníky, kteří se této oblasti věnují, a všechny ty připomínky, které tam tehdy dávala Sobotkova vláda, jsme zapracovali tady do toho návrhu. Teď tedy přicházíme s návrhem, který je právě po vyrovnání se se všemi těmito připomínkami. A ejhle, máme tu další sadu zase nových, jiných připomínek. A já nezpochybňuji, že mohou být v některých věcech nejasnosti nebo je potřeba třeba lepší formulace, ale myslím si, že to rozhodně nemá sloužit jako argument k tomu, abychom ten návrh tedy rovnou odsoudili k nezdaru a zamítli.

Co se týče tajnosti, tedy k mému předřečníkovi panu poslanci Valentovi prostřednictvím předsedajícího, jsou tady vlastně desítky zemí, které takovouto volbu umožňují. I u nich je v ústavách zakotveno, že volby mají býti tajné. My tady nevymýšlíme žádné nové instrumenty, nevymýšlíme prosím kolo, nebo nedělejme tady z toho takovou vědu. Prostě jenom to, co funguje i jinde (upozornění na čas), bychom chtěli, aby fungovalo i v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Pikal s faktickou poznámkou. Mezitím vás seznámím s omluvami. Paní poslankyně Oborná od 17.30 do 19 hodin se omlouvá z pracovních důvodů, pan poslanec Bauer od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Munzar z pracovních důvodů také od 17.30 do konce jednacího dne. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jsem přihlášen do řádné rozpravy, takže teď budu jenom krátce reagovat na předřečníka, který tvrdil, že tímto návrhem je porušena tajnost volby. Já jsem čekal, jakým způsobem by měla být porušena, jestli jako bude tvrzeno, že nebude dodržen ten postup otvírání obálek. Ne. Je to tedy v tom, že ty hlasovací lístky leží doma a může se na ně kdokoli podívat, nebo někde leží. Ale my už přece dnes rozesíláme hlasovací lístky. Ty lidi si to předznačujou doma a může se na to kdokoli z rodiny podívat. Tohle považuji za falešný argument. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Strýček. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já také uplatním své věcné stanovisko. Ale opravdu mi to nedalo, abych nezareagoval na tu tajnost volby. Upřímně řečeno, jestli se někdo z vás pokoušel volit v Praze, například, ale i ve většině velkých měst teď v komunálních volbách, tak to bylo fyzicky - fyzicky - neproveditelné za tou plentou. Já jsem volil jednu stranu, věděl jsem kterou, nikoho jiného jsem si nevybíral, a i tak to bylo nenalistovatelné za tou plentou. Takže pokud máme problém s tím, že si někdo předznačuje doma, tak zásadním způsobem řešme stávající volby, a zejména ty komunální. A tam se pojďme bavit o tom a rozhodně se netvařme, že to je důvodem k tomu odmítnout korespondenční hlasování v cizině. K tomu můžou být jiné důvody, ale myslím, že to opravdu není narušení tajnosti volby, protože už dnes se do komunálních voleb nedá bez toho, aby na tom člověk ležel doma, reálně volit už dnes. Je to neproveditelný úkol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP