(10.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Dovolte mi přečíst omluvu pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se omlouvá dnes v době od 11 do 14.30 hodin z pracovních důvodů.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Prosím, pan ministr. Já poprosím o snížení hluku v sále. Děkuji.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl jenom říci, že rozumím všem třem pozměňovacím návrhům paní poslankyně Kozlové. Já si myslím, že to tady bylo obhájeno poměrně jasně. Nicméně bych vás znovu požádal, předložený návrh zákona je skutečně čistou implementací evropského zákona a my jsme do něho nevkládali nic dalšího. Tady ty návrhy by byly úplně nekoncepční v tomto smyslu a já jsem připraven, nebo máme v legislativním plánu přípravu novely autorského zákona, kde pro tyto změny bude prostor. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl fakticky reagovat na předřečníka. Podle mě jsme tady plénum Poslanecké sněmovny. Ten zákon je otevřený. My jsme opoziční strana, nemáme možnost načítat a prosazovat zákony, jako má třeba vláda, která tady má tu většinu. Z toho důvodu prostě využíváme možnosti ty návrhy podat. Jsou velmi jednoduché, jsou velmi odůvodněné. A já bych poprosil všechny kolegy, aby pro ně hlasovali věcně. Přijde mi zcela absurdní, aby OSA vybírala poplatky za umělce, které nezastupuje. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla připomenout, že jsme měli otevřený ten autorský zákon v minulém volebním období. Byl návrh velké novely, nového zákona, nepodařilo se nám to. Myslím si, že tohle je jeden z těch nepříjemných reliktů, který si s sebou neseme. Systematické to skutečně není, to dám panu zpravodaji za pravdu. Nicméně bych doporučila, abychom všichni zvážili, jestli se zdržíme, nebo nezvedneme pro to ruku, protože ta situace minimálně se bude konzervovat v této neutěšené podobě, o které poměrně výmluvně a kazuisticky hovořil můj předřečník. Takže myslím si, že bychom spíše měli ten návrh podpořit, protože rozhodně tím neučiníme nic v tom autorském zákonu, co by ho v jiných ustanoveních činilo obtížně uplatnitelným.

Čili závěr - já osobně pro něj budu hlasovat, protože si myslím, že stávající situace, byť nejde o systematickou úpravu, je neúnosná, tak jak funguje už řadu let. A v minulém období se nám nepodařilo tyto změny prosadit v rámci komplexní novely. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A s faktickou poznámkou by chtěl reagovat ještě pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom reagovat na pana ministra, který říkal, že se jedná čistě o implementační zákon. Já mám pocit, že ta implementace se v té novele objevuje tím, že ten text je podtržený, a novelizační body 2, 3, 4, 5 nejsou podtržené. To znamená, z mého pohledu to jsou body, které neobsahují tu implementaci, takže není pravda, že by ta novela byla čistě implementační. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, tak končím rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra. (Není.) Ze strany pana zpravodaje? (Neslyší.) Je zájem o závěrečné slovo, pane zpravodaji? (Není.)

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacch návrzích. Já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a jednotlivé pozměňovací návrhy nám uvedl a před hlasováním k nim sdělil stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh legislativních úprav ve třetím čtení nebyl přednesen. Výbor navrhoval hlasovat společně o návrzích A1, A2, A3 paní poslankyně Kozlové, nicméně jako zpravodaj se také přikláním k tomu, abychom hlasovali o těch návrzích jednotlivě, jak to navrhl pan poslanec Bartoň, tedy budeme hlasovat nejprve o A1, pak o A2, pak o A3. Předposlední hlasování bude o návrhu pod písmenem B pana poslance Chvojky, který řeší účinnost tohoto zákona. A poslední hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo ještě zájem vystoupit. Tak pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Jak jsem avizoval, navrhuji hlasovat o návrzích A1, A2, A3 odděleně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak tady jsme se asi chvilku úplně neposlouchali...

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se omlouvám, já jsem to navrhoval. Poprosím pana předsedajícího, aby tato procedura s odděleným hlasováním o těch návrzích byla hlasována -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S náhradní kartou číslo 16... (Hluk v sále a současná řeč obou řečníků.) Pardon. Tak teď jsem začal mluvit dřív, než pan kolega přestal, omlouvám se. Můžu tedy? (Poslanec Gazdík souhlasí.) Tak náhradní karta číslo 16 Tomio Okamura. A já to zrekapituluji.

 

Hlasovali bychom jednotlivě, protože nejsou legislativně technické, tak nejdřív A1, pak A2, pak A3, pak B a pak o návrhu jako celku. A tuto proceduru si nyní odhlasujeme jako Sněmovna.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 223, přihlášeno je 188, pro 169, proti nikdo. Procedura byla přijata.

 

Jenom chci upozornit na to, že avizoval pan předseda klubu hnutí ANO Faltýnek, že po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích... (Nesouhlasný šum. Poslanec Faltýnek z místa upřesňuje, že chce přestávku před hlasováním.) Teď před hlasováním. V tom případě nyní 10 minut přestávka do 10.17 na poradu klubu hnutí ANO.

 

(Jednání přerušeno v 10.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP