Pátek 21. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

129.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už zaujal místo pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Miloslav Janulík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 262/4, který byl doručen 6. prosince 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 262/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi pouze ve stručnosti uvést v tomto třetím čtení návrh, který budeme projednávat. Týká se tzv. protipadělkové směrnice, respektive protipadělkového nařízení Evropské komise, které nabude účinnosti již 9. února 2019. Jednak se ten návrh vztahuje k provádění klinických hodnocení léčivých přípravků a také adaptace pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků.

V rámci druhého čtení bylo načteno několik pozměňovacích návrhů. V tuto chvíli pouze předešlu, že k části těch pozměňovacích návrhů se Ministerstvo zdravotnictví staví pozitivně, naopak k některým negativně. V případě potřeby se samozřejmě k jednotlivých pozměňovacím návrhům vyjádřím v rámci diskuze.

Rád bych také poděkoval všem poslancům za zájem a iniciativu a s ohledem na to, že se blíží nabytí účinnosti předmětového evropského nařízení, doufám, že dojdeme ke konsenzuálním závěrům a že se tedy zajistí systém garantovaných pravých (nesrozumitelné) přípravků, které budou ověřeny nejenom na úrovni České republiky, ale i Evropské unie.

Děkuji za pozornost, velmi stručně, a pak jsem připraven případně k další diskuzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Adamová Pekarová mezi 9.00 a 10.30 ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Kopřiva mezi 9.00 a 9.15 z osobních důvodů a omlouvá se pan poslanec Dominik Feri do 9.30 z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu a v tuto chvíli je jako první přihlášena paní poslankyně Karla Maříková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomuto sněmovnímu tisku předkládám tři pozměňovací návrhy, které jsou v hlasovací proceduře označeny jako A1, A2-8 a A3, a žádám vás tímto o jejich podporu. (V sále je rušno.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším. Tady se okamžitě zvedla hladina hluku, prosím respektujme se, ať to dneska probíhá hladce. Prosím o klid!

 

Poslankyně Karla Maříková: A1 obsahuje povinnost distributorů odebírat zpět z lékáren ta balení léčivých přípravků, která lékárna nebude moci vydat pro jejich neověřitelnost v systému ověřování pravosti léčiv. Návrh dále upravuje délku doby krácení, a to 7 dní, a řeší jako jediný úhradu nákladů, které lékárna marně vynaloží na veškeré činnosti s neověřitelným léčivem, a to tak, že přiznává lékárnám právo na úhradu nákladů vůči držiteli rozhodnutí o registraci vráceného přípravku. Povinnost držitelů rozhodnutí o registraci hradit lékárnám náklady bude působit jako motivační prvek, který přispěje k tomu, aby se držitelé rozhodnutí o registraci snažili v co nejvyšší míře zajistit, aby vrácených přípravků, a tedy závad při ověřování, bylo co nejméně.

Pozměňovací návrh A2, který je v hlasovací proceduře označen jako A2.1 a A2.2-8, že odložení účinnosti musí být vždy upraveno pro celý novelizační bod, a neodkládá účinnost nových přestupků, pouze jim odpovídá sankcí v maximální výši 300 tisíc a u vážnějších deliktů až 2 miliony. Pozměňovací návrh dále upravuje odložit účinnost pouze některých přestupků, jichž se mohou dopustit při ověřování farmaceuti v lékárnách, oproti dalším předloženým pozměňovacím návrhům, které odkládají účinnost i u přestupků distributorů a držitelů rozhodnutí o registraci. Odložit beztrestnost držitelů rozhodnutí o registraci je však nežádoucí, jelikož jsou těmi, kteří systém ověřování zajišťují. Dosavadní poznatky potvrzují, že nedostatky systému budou způsobeny buď systémem samotným, nebo liknavostí, s níž mnozí držitelé rozhodnutí o registraci k ověřování pravosti léčiv přistupují. Výhodu odložených sankcí proto nelze přiznávat těm, kteří nesou odpovědnost za funkčnost systému, jinak nelze očekávat plnou funkčnost systému ani od 1. 1. 2020.

Třetí pozměňovací návrh, který je v hlasovací proceduře jako A3, reaguje na současný dlouhotrvající paradox, kdy účinek homeopatických léčiv je veřejně zpochybňován vědeckými autoritami a srovnáván za obdobný placebu, ale současně jsou homeopatika uváděna na trh jako léčiva na lékařský předpis na rozdíl od ostatních zemí v Evropské unii. Hlavní důvod nutnosti nápravy současného stavu vychází ze samotného znění zákona o léčivech, který definuje, že léčiva vydávaná pouze na lékařský předpis mají splňovat některou z následujících vlastností: vysokou nebezpečnost i při správném způsobu použití, nebezpečnost pro zdraví při nesprávném užití, obsah nové látky s nutností dalšího sledování, penetrální způsob užití, obsah omamné nebo psychotropní látky. Homeopatika tyto vlastnosti nevykazují, a proto pozměňovací návrh A3 v hlasovací proceduře vyřazuje homeopatické přípravky z léčiv vydávaných na lékařský předpis. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Jako další je do diskuze přihlášen pan poslanec Pávek, kterému dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Dobré ráno vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

My jsme nad tímto zákonem ve výboru pro zdravotnictví vedli dlouhou diskuzi. Bylo kritizováno, že ten zákon je šitý horkou jehlou, že ministerstvo doplňovalo prostřednictvím poslanců pozměňovacími návrhy jeho znění úplně na poslední chvíli. Já si myslím, že o tom bude hovořit následně zpravodaj. Zcela jistě se výbor pro zdravotnictví neztotožnil v řadě bodů s názorem předkladatele, tedy Ministerstva zdravotnictví.

Co bych ale já z tohoto místa chtěl velmi podpořit, tak je pozměňovací návrh pod označením A3, který umožňuje prodej homeopatik v lékárnách, a to z toho důvodu a navzdory tomu, že řada z vás zde v této Sněmovně jste lékaři, tak v zásadě tomu rozumím tak, že homeopatika z vašeho pohledu nejsou léky, a tudíž nebrání nic tomu, aby byla prodávána v lékárnách ve volném prodeji stejně tak jako celá řada jiných neléků, jako jsou doplňky stravy nebo něčeho podobného. Podařilo by se zabránit poměrně masivnímu nakupování těch homeopatik ze zahraničí, tam žádný problém není ve státech okolo nás, ať už je to Rakousko, Německo a další. Ta homeopatika jsou normálně k zakoupení v lékárnách a ti, kteří v homeopatii věří a využívají tedy i těchto přípravků, tak si je prostě přes internet objednávají v okolních státech a dochází k nám.

Hlavní důvod, proč tady ale dneska vystupuji, je ochrana malých lékáren. Ten zákon je šitý na míru velkým lékárnám, těm řetězcům, které mají obrovské, miliardové obraty. Je šitý na míru distributorům léčiv a zejména tedy samozřejmě výrobcům léčiv. Tam se otáčejí prostředky, o kterých se nám tady ani nezdá, a v zásadě řada těch opatření vede k možné a postupné likvidaci malých lékáren, které doposud zůstaly na malých okresních nebo podokresních městech, kde lékárny řeší i jiné funkce než pouhou redistribuci nebo prodej léčiv a doplňků a ti lidé, kteří tam žijí, jsou zkrátka zvyklí se na ty lékárníky obracet i v řadě jiných případů. Já sám ve funkci ředitele domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem jsem velmi často ocenil třeba chování lékárníků z rodinné lékárny vzdálené 15 kilometrů, odkud jsme brali některé zdravotnické pomůcky a některé léky, protože prostě tomu starému pánovi vůbec nevadilo sednout do auta a dovézt nám to třeba o víkendu. Takový servis nikdy nemůžu očekávat od řetězců, které - lidově řečeno - jen bouchají peníze.

Některé z návrhů, které předložila paní Maříková, mají za cíl primárně ochranu těchto malých lékáren. Týká se to například vracení léků, výše pokut, které jsou spojené s pochybením, kde původně z 20 milionů maximální výše pokuty bylo sjednáno snížení na 5 milionů, teď je tam návrh na 300 tisíc, což je asi horní hranice toho, kolik malé lékárny mohou unést.

Takže já bych vás z tohoto místa chtěl poprosit a požádat, abyste navzdory nedoporučujícímu stanovisku výboru podpořili ještě ten pozměňovací návrh kolegyně Maříkové, který máte uvedený pod A1. Ani jeden z těch návrhů neohrožuje zájmové skupiny, které si tento zákon v podstatě objednaly a které nám ho sem poslaly k urychlenému schválení. Takže A1, což je to vrácení léků a snížení pokut, a potom tedy A3, což je možnost prodeje homeopatik.

Já vám na tomto místě děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, za klub TOP 09 bych chtěl poprosit, aby ten zákon byl podpořen, protože si myslím, že je podpory hodný. Přimlouvám se za ty dva první pozměňovací návrhy kolegyně Maříkové týkající se lékáren, byť podobných je tady více, ale tyto mi připadají nejkomplexnější.

Já bych byl velmi rád, aby ten zákon prošel hladce Senátem a nevrátil se nám zpátky, čímž končím a přeji veselé Vánoce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda, poté faktická poznámka pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Hezký dobrý den všem. Moje faktická poznámka se týká homeopatie, protože homeopatické léky jsou některé vydávány na recept a tato změna zákona by to neřešila. My jsme se homeopatií zabývali velmi intenzivně před léty na lékařské komoře a jsem přesvědčen, že homeopatika mají být léky, které jsou předepisovány. Je to prostě lék, který někdy nahrazuje klasickou léčbu, a mělo by být lékaři známo, proč to dělá. Jeho volný prodej bude znamenat únik medikace do oblasti, která je, řekněme, sporná nebo jejíž efektivita je pochybná. Proto ten pozměňovací návrh A3 nepovažuji za správný a za klub ODS říkám, že ho nepodpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Pávek, poté paní poslankyně Adámková.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji ještě jednou za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, ke kolegovi Svobodovi. To je přesně ten problém, že medicína a lékaři homeopatika de facto vůbec neuznávají. Jsou to prostě kuličky, ve kterých není nic. A z tohoto pohledu tedy kuličky, které jsou z cukru a není v nich nic, nemohou být z hlediska naší klasické západní medicíny a z hlediska přístupu lékařů považovány za léky.

Z tohoto důvodu se domnívám, že nebrání nic - kromě obchodních zájmů, těm rozumím, já rozumím obchodním zájmům, že jestliže část potenciálních pacientů bude chtít léčbu homeopatiky ať už z důvodu jakéhokoliv vnitřního přesvědčení, tak že je to na úkor klasické farma medicíny. Tomu já rozumím. Takže to, co tady bylo řečeno, je v podstatě jenom ochrana byznysu. Já sleduji jiný zájem. Já sleduji zájem ochrany menších lékáren, které by si tím vylepšily svoji obchodní bilanci na úkor silné velké farma lobby.

Druhá věc, kterou bych tady chtěl říci. Pokud tyto dva pozměňovací návrhy najdou ve vašich řadách podporu, tak si ušetříme velkou bitvu, kterou povedeme v Senátu. Věřte mi, že ji z tohoto pohledu povedeme. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám krásný konec adventu, předvánoční čas. Nevím, kolik nás tu je certifikovaných homeopatů v této Poslanecké sněmovně, ale já jím jsem. A právě proto, že jsem certifikovaný homeopat, musím říci, že je naprosto špatně, kdyby se pustily tyto léky do prodeje, protože obsahují velmi závažné látky, byť tedy v malém ředění, které mohou lidské tělo poškodit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, v závěrečném slovu bych se chtěl věnovat té největší oblasti, která tady byla v oné rozpravě, a to jsou homeopatika. Tady skutečně nikdo nemá nic proti homeopatikům. Na druhou stranu musím potvrdit to, co tady říkala paní profesorka Adámková i pan docent Svoboda, a také musím připomenout, jak funguje zákon o léčivech.

To, co navrhuje onen pozměňovací návrh, vůbec neodpovídá systematice zákona o léčivech. Zákon o léčivech obecně neurčuje způsob výdeje pro jednotlivé skupiny léčivých přípravků. Máme tady určitý systém registrace, určitý systém správního řízení a o tom, jak budou léčiva vydávána, rozhoduje SÚKL v rámci tohoto správního řízení s ohledem na vlastnosti konkrétního léčivého přípravku. To znamená, pokud bychom takto definovali homeopatika, by bylo v nesouladu se stávajícím a fungujícím pojetím zákona o léčivech, protože je to příslušný správní orgán, který v individuálním správním řízení u každého léčivého přípravku rozhoduje, jak bude vydáván s ohledem na vlastnosti konkrétního léčivého přípravku. Takto en bloc říci, že homeopatika budou volně bez receptu, zkrátka není možné a odporuje to stávajícímu zákonu, tak jak je nastaven.

Pak si můžeme říci, že určité léky tam dáme konkrétně, že budou bez receptu, ale pak tady samozřejmě nemůžeme mít vůbec, nebo nemá smysl, abychom tady měli SÚKL, protože SÚKL je ta organizace, ta instituce, ten správní orgán, který o tom rozhoduje a který individuálně posuzuje každý léčivý přípravek bez ohledu na to, jestli jsou to homeopatika nebo nějaké v uvozovkách standardní léčivé přípravky.

Z tohoto pohledu my s tím nemůžeme souhlasit za Ministerstvo zdravotnictví a určitě tento pozměňovací návrh nebudu podporovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Objevilo se mi tu několik faktických poznámek. Upozorňuji, že jsem už ukončil rozpravu a nemohu těmto žádostem vyhovět. Ptám se, zda pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tak tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Předsedající: A poprosím o klid v sále. Děkuji.) Jenom na margo paní prof. Adámkové, že homeopatů tady moc není, ale je tady hodně psychopatů. (Hluk trvá.)

Tak já bych vás, kolegyně a kolegové, seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví z jeho 32. schůze ze dne 11. prosince. Vezmu to rychle.

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám. Já mám problém rozumět panu zpravodaji, co říká. Předpokládám, že jste na tom stejně. Tak poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán a hlasovací proceduru jsme si odsouhlasili následovně:

Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95, budou-li tedy předneseny. Zatím jsem žádné nezaznamenal. Pak hlasovat bod A1, potom A2.1, A2.2 až A2.8 jakoby jedním hlasováním. V případě schválení A2.2 až A2.8 je nehlasovatelný pozměňovací návrh B. Pak, za páté, bychom hlasovali A3, o kterém tady teď byla řeč. Za šesté pozměňovací návrh pod písmenem B, ten je nehlasovatelný v případě schválení A2.2 až A2.8. Za sedmé by to byl pozměňovací návrh pod písmenem C, za osmé D1, D2, D4, D5, poté zákon jako celek. D3 tam nefiguruje proto, že vlastně je shodný - je nehlasovatelný, protože je shodný s pozměňovacím návrhem D2. Takže takto by byla navržena hlasovací procedura.

Výbor zmocňuje zpravodaje poslance dr. Janulíka, aby ve spolupráci s navrhovatelem navrhli další nezbytné úpravy podle zákona o jednacím řádu, a pověřuje zpravodaje, aby na schůzi přednášel stanoviska výboru a předložil toto usnesení předsedovi. Čili z mé strany zatím všechno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji. Jenom potvrzuji, že žádné legislativně technické změny v rozpravě ve třetím čtení načteny nebyly, takže o těch hlasovat nebudeme. Zavolám naše kolegy z předsálí a takto navrženou proceduru bychom si odhlasovali, jestliže nemá někdo nějaký doplňující návrh. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Takže budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 267 přihlášeno 175 poslanců, pro 163. Návrh byl přijat, procedura byla schválena. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Takže po schválení procedury přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prvním by byl pozměňovací návrh pod písmenem A1, je to kolegyně Maříkové, zkráceně je to o vratcích, reflektuje přání lékárníků. Co se týče stanoviska výboru, stanovisko je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 268, přihlášeno je 175, pro 82, proti 73. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu stejné kolegyně Maříkové pod písmenem A2.1, zkráceně je to povinnost ověřování. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 269, přihlášeno je 175 poslanců, pro 85, proti 75. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Další pozměňování návrh je kolegyně Maříkové A2.2 až A2.8, ten bychom, tak jak jsme si odhlasovali, hlasovali jedním hlasováním. V zásadě jsou to přestupky a sankce. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 270, přihlášeno je 175, pro 82, proti 76. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Za další je to pozměňovací návrh kolegyně Maříkové pod písmenem A3, to jsou ta homeopatika. Stanovisko výboru - nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 271, přihlášeno 175 poslanců, pro 59, proti 95. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším pozměňovací návrh pod písmenem B kolegyně prof. Adámkové v zásadě řeší stejnou problematiku jiným, lepším způsobem. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 272, přihlášeno 175, pro 133, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, i když stojí vedle mě, vaším prostřednictvím chci požádat pana zpravodaje, aby si nechal své hodnoticí soudy pro sebe. Pro mě je neslýchané, aby zpravodaj říkal: toto se řeší jiným, lepším způsobem. To je osobní názor, to sem prostě nepatří. Má přednést stanovisko výboru a ne svůj hodnoticí soud, co je lepší a co je horší. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme pokračovat v hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Takže dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh mnohých kolegů, dr. Kasala, mojí maličkosti, kolegyně Aulické a jiných pod písmenem C. V zásadě se jedná o zachování statu quo ohledně vakcinace nehrazené a nepovinné. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 273, přihlášeno 174, pro 167, proti 3. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh kolegyně Pastuchové pod písmenem D1. V zásadě se týká přednáškové činnosti SÚKL. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 274, přihlášeno je 175, pro 146, návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším je pozměňovací návrh kolegyně Pastuchové pod písmenem D2, ten reaguje na nepřehlednou situaci, kterou zakládá přímo EU, a to je velmi složitá problematika. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 275, přihlášeno je 175 poslanců, pro 152, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším návrhem kolegyně Pastuchové pod písmenem D4 je pozměňovací návrh, který řeší opatření za účelem dostupnosti při selhání výrobce. Stanovisko výboru je souhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 276: přihlášeno je 175 poslanců, pro 144, proti 25. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dalším a posledním návrhem kolegyně Pastuchové je pozměňovací návrh pod písmenem D5. Řeší vratky a reflektuje přání lékárníků, aby mohli do dvou týdnů vrátit preparát distributorovi. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 277, přihlášeno je 175 poslanců, pro 154, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Mám pravdu, pane zpravodaji? (Ano, je to tak.) Takže k přikročíme k hlasování o celém návrh zákona. Já přednesu návrh usnesení. (O slovo se z místa hlásí Bohuslav Svoboda.) K hlasování? Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Nezpochybňuji hlasování. Jenom pro zápis: u prvních dvou hlasování jsem hlasoval "ano", mám "zdržel se".

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 262. ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 278, přihlášeno je 175 poslanců, pro rovných 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Končím tento bod, třetí čtení zákona, a otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP