Pátek 21. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

130.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní a některé další zákony
/sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Poprosím, aby se u stolku zpravodajů posadila paní ministryně Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor, a tím je pan poslanec Jiří Dolejš. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 206/3, který byl doručen dne 6. prosince 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 206/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem před otevřením rozpravy o vystoupení. Paní ministryně, máte zájem o úvodní slovo? Nemáte, výborně. Tak tedy otevírám rozpravu k tomuto bodu a jako první je přihlášen do rozpravy pan poslanec Ferjenčík. (Neklid a hluk v jednacím sále.)

Já poprosím ty, kteří mají teď něco k řešení, aby případně svoje diskuse přenesli do předsálí a umožnili klidné projednání tohoto bodu. Takže prosím o klid.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. (Hluk v jednacím sále přetrvává.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde rád představil tři pozměňovací návrhy, které jsem podal k tomuto tisku, z toho jeden společně s kolegou Skopečkem z ODS.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já ještě jednou poprosím o klid v sále. Děkuji. (Poslanec Ferjenčík: Děkuji, pane předsedající.) Zvláště pravou stranu žádám, aby případné diskuse proběhly mimo sál. Děkuji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád představil pozměňovací návrhy, které jsem podal k tomuto tisku, jeden z nich spolu s kolegou Skopečkem z ODS.

Vlastně ten dokument, tak jak ho vláda předložila, je fakticky implementační norma, která nepřináší mnoho nového. Implementuje směrnici ATAD a dělá fakticky velmi drobné změny v tom daňovém právu. To podstatné, co budeme dnes hlasovat, jsou pozměňovací návrhy poslanců. Myslím si, že jednoznačně nejvýznamnější návrh, který tam je, co se týče objemu peněz i změn v našem daňovém systému, je ten, který předkládáme my s kolegou Skopečkem, a to je zvýšení slevy na poplatníka u daně z příjmu na 30 tisíc korun. Ta sleva na poplatníka je vlastně základní nástroj, kterým zvýhodňujeme především nízkopříjmové lidi, aby neodváděli extrémně vysoké daně z práce. Od roku 2008 zůstává na částce necelých 25 tisíc korun, přestože průměrná mzda roste, přestože platy stoupají. Výsledkem toho, že ta sleva zůstává zafixovaná na těch necelých 25 tisících korunách, je, že neustále stoupá zdanění příjmů u nás. (Ministryně financí reaguje u stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Přesně tak, paní ministryně, já to zkusím ještě jednou osvětlit.

Dneska máme daň konstruovanou tak, že je to necelých - ono je to zhruba 20 % hrubé mzdy, když se přepočítá ta superhrubá mzda proti těm 15 % superhrubé, tak je to cca 20 % hrubé mzdy. Nicméně kromě toho má každý daňový poplatník slevu necelých 25 tisíc korun. Takže když má někdo zaplatit daň 100 tisíc, tak se od toho odečte těch 25 tisíc a zaplatí jenom 75 tisíc. To znamená, procentuálně ta sleva je významnější u nižších příjmů. A tím, že ty příjmy neustále rostou, tak roste ta složená daňová kvóta zdanění práce a fakticky roste zdanění příjmů. Když koukneme na zdanění průměrné mzdy, tak v roce 2008, když byl průměrná mzda okolo 20 tisíc korun, to bylo nějakých 11 %. Dnes, v roce 2018, je to 13 %.

Proto my ve snaze snížit zdanění práce a současně ve snaze udělat to způsobem, který je sociálně citlivý, tak aby mohl vlastně najít podporu i u té levé části spektra, jsme navrhli právě zvýšení té slevy na poplatníka. Fakticky to znamená mírné zvýšen daňové progrese, ale je to opatření, ze kterého prostě profitují všichni stejně. Všichni daňoví poplatníci v České republice by za rok zaplatili o 5 tisíc korun méně na daních. Já jsem to počítal, skutečně i lidé, kteří dneska berou minimální mzdu, stejně budou z toho zvýšení té slevy profitovat v plné výši. Myslíme si, že ve chvíli, kdy příjem, inkaso té daně z příjmu roste ročně cca o 20 miliard, tak že jeden rok místo toho, aby si stát tyto peníze nechal, by je měl nechat lidem a srovnat ten nepoměr, kdy se to deset let nevalorizovalo.

Těch 30 tisíc dokonce ani nekopíruje růst mezd, kopíruje to pouze inflaci. Kdybychom chtěli valorizovat přímo na růst mezd, tak by ta sleva byla ještě vyšší. Chtěli jsme ale, aby to byl nějaký kompromis, který má naději touto Sněmovnou projít. Proto jsme tedy předložili, Piráti a ODS společně, návrh na snížení daně z příjmu v České republice formou zvýšení slevy na dani tak, aby každý daňový poplatník zaplatil o 5 tisíc korun na daních méně. Rozpočtové dopady jsou necelých 20 miliard korun, což je kompenzováno růstem výběru inkasa této daně každoročně v posledních letech, a plánuje to i rozpočet, který jsme schválili ve středu.

Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Výbor k němu nezaujal žádné stanovisko, je to čistě otázka politické vůle ve Sněmovně. Výbor k němu byl bez stanoviska.

Další dva spíše technické pozměňovací návrhy, které jsem podal, si dovolím představit, a to je zrušení výslovné implementace obecného protizneužívacího pravidla. Ten daňový řád zavádí pravidlo GAAR, které po nás chce Evropská unie pro právnické osoby, nicméně my už ho implementováno máme, protože je to jednoznačně řešeno judikaturou. Dnes právnické osoby, když se snažily obcházet daňové právo, tak soudy zakročily a daly za pravdu správě daní a neumožnily toto jednání, přestože výslovně žádné paragrafy nepřekračovaly.

Proč se obávám zavedení toho protizneužívacího pravidla obecně do daňové legislativy? Je to proto, že ono se nezavádí jen pro právnické osoby, zavádí se do daňového řádu obecně. To znamená, úplně pro všechny, včetně těch nejmenších živnostníků. A já mám obavu, že právě tito lidé se nebudou schopni bránit proti excesivnímu využívání tohoto pravidla daňovou správou, a proto mi přijde rozumnější ho vyjmout. Ostatně podpořily to i profesní komory, vyškrtnout tento návrh z daňového řádu. Myslím si, že je to nadbytečné, a především oproti požadavkům Evropské unie se to nevztahuje zdaleka jen na právnické osoby, ale na všechny. Naopak zase kdybychom to zavedli jen pro právnické osoby, tak by to vedlo k otazníkům u fyzických osob, jestli stále platí ta judikatura i pro fyzické osoby ve chvíli, kdy to zákonodárce explicitně neuvedl u těch fyzických osob. Proto mi dává největší smysl to vyškrtnout. Je to čistě filozofické dilema. Podle mě daňová legislativa má být předvídatelnější, a když je něco v zákoně, tak to má platit. Myslím si, že právní jistota OSVČ je velmi důležitá a v posledních letech bohužel v této zemi příliš nefunguje.

Poslední pozměňovací návrh, který jsem podal, je návrh na zrušení krycích dokladů pro kontrolu EET. Návrh Ministerstva financí rozšiřuje používání krycích dokladů, to znamená možnosti, kdy celníci dělají kontroly ne pod svým jménem, ale pomocí krycích dokladů. Zatímco v oblasti kontroly heren mi to přijde ještě skousnutelné, tak v oblasti kontroly EET mi to přijde skutečně nepřiměřená pravomoc Celní správy. Z toho důvodu jsem navrhl používání krycích dokladů pro kontrolu EET škrtnout. Ještě jednou to řeknu: pokud skutečně dochází k ohrožení zdraví a života celníků, když kontrolují EET, problém je někde úplně jinde než v tom, že nemají pravomoc používat krycí doklady.

Ještě jednou děkuji za zvážení podpory svých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. A nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych se přimluvil za ten pozměňovací návrh, který tu prezentoval poslanec Ferjenčík, týkající se zvýšení slevy na dani. Dovolím si apelovat zejména na levicové poslance. Když jsem v roce 2007 prosadil jednu jedinou sazbu daně z příjmů fyzických osob oproti dosavadním čtyřem, levice to velmi kritizovala s tím, že jsme zavedli - říkali tomu - rovnou daň a že jsme zcela zničili progresi. Ona to nebyla úplně pravda, ona to nebyla rovná daň a nezničili jsme zcela progresi, protože vlivem právě té slevy na dani byla ta křivka zdanění progresivní. A dokonce vlivem slevy na dani i u dětí bylo několik progresivních křivek podle toho, zda daňový poplatník danil sám za sebe, nebo měl i vyživované osoby.

Tím, jak rostou mzdy, progrese se snižuje, dochází k něčemu, co lze označit za studenou degresi. Snižování progrese je přece něco, co nutně musí levicovým poslancům vadit. Protože čím méně progrese, tím menší výhody pro nízkopříjmové, tím větší výhody pro vysokopříjmové. Takže se domnívám, že v zájmu právě těch nízkopříjmových, pro které ta sleva na dani je mnohem zásadnější než pro vysokopříjmové, by zejména levicoví poslanci mohli tento návrh podpořit.

Dovolte nyní, abych na vás ještě jednou apeloval, pravděpodobně marně, ale přece jenom to musím zkusit, u svých dvou pozměňovacích návrhů - týkající se solidární přirážky a týkající se daně z přidané hodnoty. Jak solidární přirážka, tak zvýšení daně z přidané hodnoty byly stabilizačními opatřeními v době krize, byly časově omezeny do 1. 1. 2016. A v tom platném právním řádu ta účinnost skutečně platila jenom do 1. 1. 2016. Obě dvě tato opatření byla velmi kritizována dnešními vládními stranami ANO i ČSSD. Přesto, že to tak strašně kritizovali, tak odstranili onu omezenou časovou účinnost a nechali si ty daně takzvaně na jeden furt.

Chci vás proto poprosit, zda bychom vzhledem k tomu, že už je rok 2018 a za týden bude rok 2019, jestli bychom si neřekli, že už to stačí, že už ty daně oproti původní dohodě s veřejností, oproti původně platnému zákonu, vybíráme o tři roky déle, než jsme měli. A znovu si dovoluji apelovat na levicové poslance, protože dokážu pochopit, že se jim líbí ona solidární přirážka, nebo chcete-li druhá sazba, ale už nedokážu pochopit, proč se jim líbí to vyšší DPH. Zvlášť když ho tak strašně kritizovali. Nechcete to, kolegové, přece jenom vrátit na tu úroveň, kam to patří, podle původních zákonů?

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do diskuse přihlášen poslanec Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, vážené milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně ještě před hlasováním ve třetím čtení okomentoval pět pozměňovacích návrhů, které jsem k tomuto sněmovnímu tisku načetl. Ve druhém čtení jsem tady bohužel nemohl být přítomen, tak se k nim přihlásili poslanci Pavla Golasowská a Jan Čižinský.

Jde o principiálně o tyto pozměňovací návrhy. Týkají se úpravy výše slev pro děti, podpora poctivě pracujících rodičů, kde navrhujeme zvýšení slevy na první dítě o 500 korun měsíčně, i na druhé, a potom o tisíc korun měsíčně vyšší sleva na třetí a další dítě. Vnímáme to jako důležitý krok podpory rodin v České republice, rodičů, všech, kteří poctivě pracují, a zároveň chceme odstranit určitou diskriminaci, která tady dlouhodobě je, a sice že pro ty, kteří jsou nízkopříjmoví, ale přesto poctivě pracující rodiče, tak dnes daňový bonus na úrovni 60 300 korun je prostě hendikepuje, a ten rodič, který má čtyři děti a více, tak vlastně už není tou slevou a následně tím bonusem podporován tak, jako jsou podporováni ti, kteří mají první, druhé a třetí dítě. Tuto disproporci chceme také odstranit, proto je tady tento návrh. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem J.

Zároveň tedy kromě těchto úprav, to znamená zvýšení slev a odstranění daňového bonusu, jsem si také dovolil předložit návrh, který se týká zavedení nové slevy na děti, které studují střední a vysokou školu. Je to v částce 6 300 korun pro dítě, které studuje střední školu, a 12 600 korun pro dítě, které studuje vysokou školu. Vnímáme to jako důležitý krok pro to, abychom zvýšili šanci, aby děti z rodin, kde rodiče mají průměrné a podprůměrné příjmy, měly šanci dosáhnout kvalitního vzdělání a abychom s ohledem na růst nákladů, který dneska vidíme v mnoha oblastech, ať už jde o koleje, o náklady na potraviny, přispěli tímto krokem k tomu, abychom tyto rodiny, tyto rodiče a především tyto děti a jejich budoucnost zlepšili a posílili.

Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh, který se už týká oblasti změny zákona o DPH, a sice návrh, který má za cíl nejenom podobně jako tento daňový balíček zvýšit příjmy domácností snížením DPH. Já se snažím také sledovat i jiné multiplikační pozitivní efekty vůči životnímu prostředí. Proto jsem si dovolil předložit návrh na snížení DPH u biopotravin. Je to jednoduchá věc, protože biopotraviny mají jasně certifikovaný důsledný systém, potraviny jsou v celém řetězci sledovány, jasně a transparentně označovány, takže tady nevidím nějaký problém, nějakou obavu, že by to dávalo nějaký prostor k případnému zneužívání.

Pak jsem si dovolil předložit návrh, který se týká úpravy DPH v případě zemního plynu, kdy návrh snižuje DPH z 21 % na 10 %. Je to především s odůvodněním toho, že dneska více jak 300 tisíc domácností topí ve svých kotlech tuhými palivy, především hnědým uhlím. A když se podíváme na situaci v Moravskoslezském kraji, případně některých dalších regionech České republiky, kde třeba už na konci února nebo v prvním kvartálu dochází k překročení emisních limitů na jednoho obyvatele, tak dost často je to především proto, že byť jsou to obce, které jsou plynofikovány, tak prostě pro ty lidi není ekonomicky dostupné právě palivo jako zemní plyn, z důvodů ekonomických topí levnějšími palivy, takže proto tomu tímto přístupem chci pomoci.

Také si dovoluji navrhnout poslední pozměňovací návrh, který navrhuje spolu se mnou skupina více poslanců, a sice nejenom já jako Marian Jurečka, ale Vojtěch Munzar, Petr Pávek, Petr Dolínek, Petr Třešňák a Pavel Staněk. Navrhujeme pozměňovací návrh, který se týká snížení DPH na teplo a dodávky tepla a chladu. Jde o to, že tímto akutně reagujeme na problém enormního růstu cen emisních povolenek, které se zvýšily za posledního půl roku čtyřnásobně. Neočekává se, že by tyto ceny poklesly, a jelikož to bude mít samozřejmě logicky přímý dopad na odběratele tepla v rámci centrálního zásobování teplem, což je zhruba 1,7 milionu domácností v České republice, týká se to 4,2 milionu obyvatel České republiky, a nárůst v příštích měsících nebo letech by byl poměrně skokový, tak jsme se rozhodli tímto pozměňovacím návrhem na tuto situaci reagovat, abychom ty dopady zmírnili tak, abychom snížili DPH u dodávek tepla a chladu z 15 na 10 %. Dopady do státního rozpočtu tady lze očekávat někde mezi 1 až 2 miliardami, nicméně je to bohatě kompenzováno těmi příjmy do státního rozpočtu z enormního nárůstu cen emisních povolenek.

Abychom nebourali koncept státního rozpočtu, tak tyto pozměňovací návrhy, které jsem představil, většina z nich má účinnost až k 1. lednu 2020. Takže děkuji při hlasování za podporu pozměňovacích návrhů, ať už jsou to návrhy, které máte v podkladech pod písmenem B od Pavly Golasowské, pod písmenem L v případě Jana Čižinského a potom i pod písmenem J. Děkuji za jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Než dám slovo panu poslanci Jandovi, konstatuji došlou omluvu z jednání mezi 10. a 12. hodinou od poslance Zdeňka Ondráčka, která byla doručena předsedovi Sněmovny. Nyní pan poslanec Jakub Janda. Připraví se poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Jedná se o snížení limitů takzvané vratky DPH ze 2 tisíc na 750 korun. Bohužel stanovisko Ministerstva financí je negativní, ale domnívám se, že se jedná o nedorozumění ve výpočtu, jak se změna projeví ve státním rozpočtu. Ministerstvo uvádí, že změna bude mít za následek výpadek příjmů ve výši půl miliardy korun. Tento údaj nemůže příliš odpovídat realitě, jelikož v současné době je celkový objem vrácené DPH něco přes 1 miliardu korun, a to se jedná o vratku nákupu od 2 tisíc korun do několika milionů. Že by bylo možné dosáhnout množství v rozmezí nákupu za 751 až 2 tisíce korun, nepotvrzuje ani žádná zahraniční zkušenost. Připomínám, že vrácené DPH u jednoho nákupu za 751 korun je 130 korun. Ekonomové Hospodářské komory zpracovali před dvěma lety dopadovou studii, která hovoří o částce 60 milionů korun, která se však do ekonomiky vrátí.

Proto vás ještě jednou žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který má širokou podporu subjektů české ekonomiky, turistického ruchu, především Svazu obchodu a cestovního ruchu, Hospodářské komory, Asociace krajů, kde předsedkyní je paní hejtmanka poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, Svazu měst a obcí. Také je zde podpora napříč politickým spektrem, jelikož se jedná o opatření podporující ekonomický růst, cestovní ruch, regionální rozvoj, českou výrobu a obchodu. Žádám vás o podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já bych chtěl přilákat vaši pozornost a doufám laskavé oko ke čtyřem návrhům, které bych tady chtěl okomentovat.

První návrh, který předkládáme společně s panem poslancem Volným a panem předsedou Stanjurou, je na vrácení limitu pro uplatnění daňových výdajových paušálů pro OSVČ zpět na hranici 2 milionů korun. Podnikatelé jsou významným motorem naší země, a zaslouží si proto co nejjednodušší pravidla, aby se mohli věnovat své práci. Stát by si měl vážit aktivních lidí, pro které by měl vytvářet přátelské prostředí. A právě výdajové paušály vnímám jako jeden ze základních stavebních kamenů podpory podnikání v naší zemi. A proto je namístě, abych poděkoval Ministerstvu financí a rozpočtovému výboru za kladné stanovisko. My už jsme tento návrh předkládali jednou, tehdy chybělo sedm hlasů. Bohužel neprošel, takže věřím, že bude mít dnes vaši podporu.

Ten druhý návrh, o kterém už tady mluvil částečně pan kolega Jurečka, je snížení DPH z 15 na 10 % na teplo a chlad. Tento návrh předkládá kromě Mariana Jurečky, mě, Petra Pávka, Petra Dolínka, Petr Třešňák i Pavel Staněk. K tomuto návrhu nás vedla aktuální situace na trhu s emisními povolenkami, kdy cena emisních povolenek od začátku roku narostla čtyřikrát. Je to umělý růst vyvolaný změnou směrnice Evropské unie a tento umělý nárůst se promítne do cen tepla pro konečné spotřebitele. A právě cílem našeho návrhu je tento umělý nárůst cen částečně domácnostem kompenzovat, a to právě snížením DPH. Takže v tomto případě také děkuji rozpočtovému výboru za podporu tohoto návrhu, který je pod označením J1.

Třetí návrh, který předkládám sám za sebe, je kompenzace v případě nezákonného rozhodnutí či nesprávného postupu správce daně. Tento návrh máte uvedený pod označením J2 a tímto návrhem chci zhojit nerovnost před zákonem. Představte si situaci, že na jedné straně máte daňového poplatníka, kterému byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta a má nárok na náhradu škody i kompenzační úrok, a na druhé straně máte daňového poplatníka, kterému také byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta, má sice nárok na náhradu škody, ale už nemá nárok na kompenzační úrok. A jediný rozdíl je v tom, jestli se jedná o dělenou, či nedělenou správu daně. Jediný rozdíl je v tom, jak si to stát vnitřně rozdělil. Mně to přijde nespravedlivé a nesprávné, protože daňový poplatník toto nemůže ovlivnit. To je prostě rozhodnutí státu. Na tuto nerovnost upozornil i Nejvyšší správní soud a já tuto nerovnost chci zrušit právě tím svým pozměňovacím návrhem. Proto i přes negativní stanovisko Ministerstva financí a rozpočtového výboru vás chci požádat i o podporu tohoto návrhu pod označením J2.

A poslední návrh, ke kterému se chci vyjádřit, je návrh, který je alternativně pod označením J3, J4. Jedná se o to, že rozsah, množství a struktura dat, které vyžaduje Finanční správa od daňových poplatníků na daňových formulářích, tak tento rozsah, množství a struktura dat by měly být dány zákonem či podzákonnou normou, protože z neposkytnutí těchto dat vyplývají sankce a neúčinnosti podání. Dnes si rozsah a podobu dat vlastně libovolně určuje Ministerstvo financí či Finanční správa, což je ústavně nekonformní situace, na kterou upozornila i skupina senátorů, která se v tomto dokonce obrátila i na Ústavní soud. Můj návrh, který má podporu i Komory daňových poradců České republiky, navrhuje toto vyřešit způsobem, který je běžný v ostatních resortech, tedy vyhláškou, podzákonnou normou, a to proto, že podle legislativních pravidel vlády má tvorba vyhlášky svůj vlastní legislativní proces včetně meziresortního připomínkového řízení, kde se k tomu může vyjadřovat veřejnost včetně odborné ještě před vyhlášením takové vyhlášky. A proto prosím o podporu návrhu J3, resp. J4.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní pan poslanec Polanský a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem G. Jedná se o liberalizaci domovarnictví neboli domácí produkce piva.

Návrh obsahuje vlastně tři změny. Nejprve navyšuje limit piva, který si lidé můžou za rok uvařit doma, z 200 litrů na 2 000. Potom změkčuje pravidla pro evidenci navařeného piva pro domácí producenty a za třetí ruší povinnost dopředné registrace domovarníků na Celní správě. Podpořte prosím pozměňovací návrh především proto, že podle našeho názoru přijetím této legislativy legalizujeme současný stav, poněvadž domácí producenti piva ve většině případů tyto, řekl bych přehnané, požadavky stejně neplní. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Polanskému a nyní pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás tímto požádal o vaši podporu svých pěti pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku. Jedná se o pozměňovací návrhy M1 až M5. Všechny mají de facto pozitivní vliv na veřejné finance, občany i státní úředníky. Rád bych především zmínil pozměňovací návrh M1, který prodlužuje lhůtu pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc a řeší další legislativní nejasnosti v této oblasti. Česká republika má jednu z nejkratších lhůt pro podání daňového přiznání a současně nejnižší podíl elektronicky podaných daňových přiznání v EU.

Rád bych zde přečetl tiskovou zprávu Komory daňových poradců k tomuto pozměňovacímu návrhu, která bohužel vyšla až po jednání rozpočtového výboru, který tak nemohl reflektovat dané stanovisko a nepřijal k tomuto pozměňovacímu návrhu usnesení:

"Jak jsme již informovali v souvislosti s projednávaným daňovým balíčkem 2019, komora podporuje některé pozměňovací návrhy. Mezi takové bezpochyby patří i návrh změny týkající se lhůt pro podání daňového přiznání. Tento návrh v prvé řadě pozitivně motivuje poplatníky k elektronické komunikaci se správcem daně, což jako komora dlouhodobě podporujeme," říká člen prezídia Jiří Nesrovnal. "Kromě toho uvedený návrh odstraňuje mnohé výkladové nejasnosti, které v současné době v oblasti lhůt pro podání přiznání zbytečně komplikují správu daní a přinášejí nejistotu pro poplatníky," doplňuje vedoucí sekce Správa daní a poplatků Tomáš Hajdušek. "Uvedený návrh odstraňuje zbytečné riziko v případě neúmyslných pochybení poplatníků či nestihnutí lhůt z důvodu jejich zaneprázdnění. V těchto situacích mohou situaci zachránit buď elektronickým podáním daňového přiznání, nebo využitím služeb daňových poradců. Výhodou pozměňovacího návrhu je také nulový negativní dopad do příjmů státního rozpočtu a zjednodušení správy daní na straně správce daně." Toť Komora daňových poradců ČR.

Rád bych také poděkoval paní ministryni financí Aleně Schillerové, která mi slíbila, že s mým pozměňovacím návrhem počítá v rámci vládního návrhu zákona. Chtěl bych ovšem odůvodnit to, proč je vhodné tento pozměňovací návrh schválit co nejdříve, nejlépe již dnes, a vyslat tak pozitivní signál k digitalizaci veřejné správy.

Generální finanční ředitelství má k návrhu prostřednictvím Ministerstva financí tyto obavy. První z nich je, zdali se stihnou upravit informační systémy. A druhý, zdali nebude nutné měnit v rámci dané změny další zákony. V prvním případě je právě vhodné přijmout tento pozměňovací návrh již dnes, kdy podle tohoto pozměňovacího návrhu bude podáno přiznání až v roce 2021 a na úpravy tak budou více než dva roky. Bude tak dost času k této drobné úpravě informačních systémů. Více, než když se přijme až v příštím roce v rámci legislativy k portálu Moje daně nebo podobné. A poněvadž je právě připravována daná legislativa, je vhodné opět přijmout pozměňující návrh nyní, aby se v rámci této legislativy mohly případně přijmout i další změny legislativy, pokud by se nějaké potřebné objevily.

Proto vás všechny žádám o podporu pozměňovacího návrhu M1, kterým Poslanecká sněmovna může prokázat své upřímné snahy o digitalizaci veřejné správy.

Ještě krátce k mým dalším pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh M2 je spíše administrativní změnou, která nově umožňuje odečitatelnost darů poskytnutých veřejnoprávním médiím ze základu daně, aby již dárci nemuseli specifikovat složitě účel využití jako nyní a peníze mohly být využity například na digitalizaci vysílání nebo archivu. Umožnilo by to těmto médiím vytvořit platformu pro dobrovolné dárce.

Pozměňovací návrh M3 řeší problematiku určení základu daně nově pouze pomocí ceny obvyklé pro platby virtuální měnou, tzv. kryptoměnami. Jak je definováno v důvodové zprávě, jde navržená vládní úprava rušící možnost určení ceny i pomocí směnného kurzu proti doporučení EU a pravděpodobně tak je i v jejím rozporu. Tento návrh úpravu ruší a ponechává tak současný stav, kdy lze určovat cenu jak na základu ceny obvyklé, nebo směnného kurzu.

Pozměňovací návrh M4 ruší nesmyslnou podmínku diskriminující situaci českých hráčů. Na online pokerových platformách, které mají českou licenci a odvádějí zde i daně, nastává absurdní situace, kdy hráči z jiných zemí mohou hrát turnaje od začátku, zatímco hráči připojující se z Česka včetně turistů musejí čekat na možnost přihlášení do turnaje do té doby, než bude splněna nesmyslná česká zákonná podmínka složení 50 % prostředků garantované výhry. Paradoxně to tak vede hráče k obcházení zákona přes VPN nebo využívání platforem bez licence, které české zákony nedodržují a neodvádějí za hráče z Česka daně do státního rozpočtu. Nevýhodou poté je, že hráč hraje hazard na serverech, které nemají českou licenci a neplatí daně českým úřadům. Tento návrh by měl pomoci zvýšit výběr daní a eliminovat šedou zónu.

Pozměňovací návrh M5 poté zvyšuje částku, kterou lze z garantované výhry vyplatit hráčům, z 95 % na 98 %, tedy na obdobnou výši, jako je u ostatních her.

Ještě jednou bych vás chtěl všechny požádat o podporu těchto rozumných návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan Tomáš Martínek. A posledním přihlášeným do rozpravy je pan Jan Skopeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych taky chtěl říct pár slov k projednávanému bodu, k projednávané novele.

Obecně je potřeba říct, že samozřejmě nejde o žádnou systémovou změnu naší daňové legislativy. Ten zákon nesměřuje k jednodušším a nižším daním, což by Česká republika pro svoji vyšší konkurenceschopnost potřebovala. Neslouží to k tomu, abychom poskočili z toho nelichotivého místa, ve kterém se mezinárodně srovnává složitost našeho daňového prostředí, kde jsme skutečně podprůměrní. Novela je spíše technická, implementační. Nicméně dostala se do ní řada zajímavých pozměňujících návrhů, které sice nemění komplexně daňový systém, ale jdou dobrou cestou a mohou znamenat dílčí snížení daní nebo dílčí zjednodušení daní.

Já bych samozřejmě velmi rád chtěl požádat, abyste podpořili to, co už vláda dlouho slibuje, má to v nejrůznějších koaličních smlouvách a vládních prohlášeních, ať už tato, či ta předchozí, a to je zrušení superhrubé mzdy, věc, kterou čekáme už od této vlády dlouho, přestože to také dlouho slibuje.

Další věc, kterou bych chtěl, abyste podpořili, je vyšší atraktivita výdajových paušálů. Dobře víte, že malí a střední podnikatelé toho v posledních letech ze strany zejména hnutí ANO musí snášet mnoho. Ta nebývalá míra regulace, která roste, dopadá zejména na naše malé a střední podnikatele. A pokud chceme, aby v České republice posiloval domácí kapitál, tak musíme pomáhat zejména malým a středním podnikatelům, aby se z nich stávaly větší, někdy v budoucnu možná i úspěšné mezinárodní firmy.

Přesto ale, proč vystupuji zejména, je snaha také upřít vaši pozornost na náš společný pozměňující návrh s kolegou Ferjenčíkem, který jsme za naše kluby podali, a to je zvýšení základní slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to navýšení z částky 24 840 Kč, která takto byla stanovena v roce 2008, na částku 30 000 Kč, což je zhruba 21% nárůst. Proč s tím přicházíme, má dva důvody, resp. jeden, ale jde to vysvětlit dvěma důvody.

Zatímco ekonomika se nezastavila, roste jak průměrná mzda, tak inflace, tak bohužel základní sleva na poplatníka od roku 2008 zůstává v absolutní hodnotě stejná. Co to znamená? Znamená to, že jak z důvodu růstu průměrné mzdy, tak z důvodu růstu inflace samozřejmě klesá relativní význam této základní slevy na celkovém zdanění, kterému poplatník čelí. Děje se to dvěma kanály. Jeden kanál je inflace, která od roku 2008 do roku 2017 narostla kumulovaně o více jak 20 %. Když se podíváme na ten druhý kanál, kterým klesá relativní význam základní slevy, to je růst průměrné hrubé mzdy, tak ta rostla dokonce o 30 %. Přesto základní sleva na dani se od roku 2008 nezvýšila. Co to znamená? Znamená to, že aniž by stát cokoli dělal, tak daňového poplatníka zatěžuje vyšším daňovým břemenem, aniž by mu to jakkoli kompenzoval.

Kdybychom chtěli vrátit relativní význam základní slevy na úroveň růstu průměrné mzdy, tak by ta základní sleva musela vzrůst až na 32 440 Kč. My jsme se s kolegou Ferjenčíkem, abychom zvýšili pravděpodobnost přijetí tohoto pozměňujícího návrhu, vydali cestou druhou a navyšujeme tuto základní slevu pouze o inflaci, čili snažíme se v tomto smyslu vyjít stávající vládní koalici vstříc. Snažíme se, aby dopad na veřejné rozpočty nebyl tak dramatický, aby byl akceptovatelný i pro současnou vládní koalici. Proto navrhujeme navýšit základní slevu jenom o zhruba 20 % na těch 30 000 Kč.

Velmi rád bych také zdůraznil to, co už tu koneckonců říkal pan kolega Kalousek, a sice že tento návrh má ambici oslovit i levicové voliče a levicové poslance. Pravicoví poslanci, doufám, pro to zvednou ruku, protože to snižuje daně, snižuje to daňové zatížení poplatníků. Levicovým poslancům bych rád chtěl říct, že to znamená vyšší míru progrese v našem daňovém systému. Byť pravicová vláda zaváděla, jak tu bylo správně, nikoliv rovnou daň, ale rovnou nebo jednotnou sazbu, tak základní odečitatelnou položkou právě do ní včlenila jistou míru progrese, která z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, jak díky inflaci, tak růstu průměrné hrubé mzdy, klesala. Dnes máte, milí kolegové z levicové části tohoto sálu, šanci touto jednoduchou novelou tu progresi zvrátit na úroveň roku 2008. I to snížení daňového zatížení není nějak dramatické. Nebavíme se o nějakém skokovém snížení daňového břemene, pouze se budeme vracet na úroveň cenové hladiny roku 2008. Proto doufám, že to bude akceptovatelné i pro levici.

Abychom nedělali vládě problémy s nedávno schváleným státním rozpočtem, tak jsme se s kolegou Ferjenčíkem domluvili, že účinnost tohoto zákona bude platit od roku 2020, to znamená, že vláda, Ministerstvo financí, má dostatečný časový prostor na to připravit do rozpočtu 2020 výpadek příjmů z titulu zvýšení této základní slevy. Ještě bych rád upozornil, že tento výpadek není v kontextu toho, jak nám roste každoročně inkaso celkových daní, ale i daní z příjmů fyzických osob, nijak dramatické. Počítá se tam s výpadkem kolem 20 mld. Kč, což je skutečně nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob, který se pravidelně každý rok opakuje. Čili stát zde přijde jenom o jednoroční nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob.

Nevím, jak už bych dál zatraktivnil tento pozměňující návrh, tak abyste ho podpořili. Myslím si, že to je skutečně rozumná cesta. Vy všichni, kteří se hlásíte k PR kampani odborů "konec levné práce", což já skutečně považuji za PR kampaň než za cokoli reálného nebo smysluplného, tak v tomto návrhu máte velmi rychlou šanci, jak lidem zvýšíte čisté příjmy. Je to velmi rychlá a účinná cesta, jak lidem zůstane více v peněženkách. Když se tady bavíme o růstu mezd ve státním sektoru, o růstu důchodů, velmi často zmiňujete důležitost vysoké spotřeby na růstu hrubého domácího produktu. Pokud ušetříme občanům České republiky tímto návrhem zhruba 5 000 Kč ročně, je to úžasný příspěvek k tomu, aby tímto jejich vyšší disponibilní příjem mohl ještě více zvýšit spotřebu, což se znovu projeví i ve vyšším výběru daní. To znamená, o co stát přijde tím, že mu daňoví poplatníci nezaplatí na dani z příjmů fyzických osob, se samozřejmě do té ekonomiky vrátí prostřednictvím spotřeby a prostřednictvím výběru jiných typů daní do státního rozpočtu.

Poslední argument, který tady přednesu, jsou blížící se Vánoce. Já myslím, že máme všichni napříč politickým spektrem velkou šanci dát poměrně hezký vánoční dárek daňovým poplatníkům, a proto vás v souvislosti s blížícím se Štědrým dnem prosím, abyste se stali v této Poslanecké sněmovně v uvozovkách Ježíšky a nadělili jste daňovým poplatníkům vyšší základní slevu na dani. Děkuji pěkně za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan poslanec Jan Skopeček. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen velice stručně. Chtěl jsem podpořit pozměňovací návrhy kolegy Tomáše Martínka, především návrh, který prodlužuje lhůtu na podání daňového přiznání elektronicky o jeden měsíc. Tam skutečně vydělají jak poplatníci, kteří si můžou vybrat, jestli to podají o měsíc později, nebo ne, a současně vydělá i správa daně, která tím, že ta data dostane elektronicky, tak pro ni to bude jednodušší zpracovat. Je to tedy návrh M1 a dostal neutrální stanovisko výboru. Velmi vás žádám zde na plénu Sněmovny o podporu. Je tam dostatečně dlouhá doba odložení účinnosti, je to až od roku 2021, kdyby náhodou ministerstvo objevilo nějaké detaily, které je potřeba ještě napravit, tak aby na to bylo dostatek času.

Proti tomu návrhu není žádný věcný argument. Jediný argument, kvůli kterému ho ministerstvo, které ho mimochodem připravilo, nepodpořilo, je z důvodu, že je prý potřeba více času na to zvážit další aspekty. Ve chvíli, kdy je to od roku 2021, tak myslím, že bychom skutečně ten signál, že elektronizace veřejné správy je pro nás priorita, vyslat mohli. Stejně jak výbor k němu byl neutrální, bych uvítal, kdyby i ministerstvo zvážilo ještě přehodnocení své pozice a podpořili jste tento návrh.

A dále bych velmi uvítal, kdybyste podpořili návrhy M4 a M5, které zrovnoprávňují české pokerové servery. Zákon o hazardních hrách fakticky zlikvidoval český poker a jediné, co udělal, že čeští hráči hrají v zahraničí a neplatí tady daně. Myslíme si, že narovnat to prostředí je velmi rozumné, opět na tom stát vydělá -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. (Ano.) A nyní další faktická poznámka, paní poslankyně Jany Černochové. (Řádná.) V tom případě, jestli není faktická, tak je přihlášen kolega Pavel Staněk. Dobře, kolega Staněk s faktickou poznámkou a s přednostním právem eviduji přihlášku paní kolegyně Černochové.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chviličku obrátil vaši pozornost ještě jednou k pozměňovacímu návrhu, který upravuje DPH u tepla a chladu, protože mám pocit, že panuje poměrně rozpolcený názor na tuhle záležitost. Souhlasím s vyjádřením, které jsme dostali, že toto je krátkodobé opatření, které neřeší systémově celou tuhle záležitost, ale přesto bych zde poprosil o podporu tohoto návrhu i své kolegy, protože se jedná skutečně o jakési zastropování psychicky přijatelné hladiny ceny za teplo z centrálních zdrojů, která ve chvíli, kdy se dostane nad tuto psychologickou hladinu, tak pravděpodobně dojde k masivnímu odpojování od centrálního zásobování. A tohle je pro nás do budoucna velmi špatná zpráva, protože centrální zásobování má opravdu nezastupitelné místo v dodávkách tepla, především v dodávkách tepla, prakticky ve všech větších městech, ve všech regionech naší republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Staňkovi. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Nechtěla jsem zneužívat technickou.

Vážené kolegyně, kolegové, myslím si, že poděkovat není slabost v jakémkoliv konání a odvětví našeho života. Dovolte mi tedy, abych dnes poděkovala paní ministryni financí Schillerové za to, že vyšla vstříc mému požadavku, návrhu, aby byla od spotřební daně osvobozena pivovarnická škola. Původně jsme šli cestou pozměňovacího návrhu v jiné právní normě. Tam bych chtěla poděkovat i panu poslanci Kottovi, protože jsme ty věci diskutovali i v rámci výboru hospodářského a rozpočtového, a nakonec jsme se tedy dohodli na tom, že zvolíme tuto formu, že se ten návrh přidá do daňového balíčku. V mezičase se s panem ředitelem pivovarnické školy, která je u nás na Praze 2 v Podskalské ulici a slavila 150. výročí, setkali úředníci z Ministerstva financí, vysvětlili si některé věci, které předtím nebyly ani legislativně jasné, ani metodicky jasné.

Takže můj příspěvek je takový vlastně skoro až vánoční, takový harmonický. A já tímto tedy děkuji paní ministryni za to, že splnila slib a to, co jsme si dohodli ohledně osvobození od nesmyslné daně škole, která svoje výrobky, svoje produkty neprodává, pouze je tedy má ke studijním účelům, tak že tomu požadavku vyšli vstříc a že tady zvítězil zdravý rozum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Černochové a ptám se, kdo se hlásí z místa, protože všechny přihlášky do rozpravy byly vyčerpány. Pokud nikdo... Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v rozpravě. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vystupovali někteří kolegové z našeho klubu, tak já bych jenom velmi krátce vás seznámil s celkovým postojem našeho klubu k pozměňovacím návrhům. Samozřejmě budeme rádi, když podpoříte naše pozměňovací návrhy, ať už se týkají výdajových paušálů - vždycky tam máme nějaké kolegy, tak nebudu vždycky číst všechny spolupředkladatele, protože u některých pozměňovacích návrhů nejsme sami, ale máme tam i kolegy z jiných poslaneckých klubů. Takže budeme rádi, když podpoříme návrat výdajových paušálů na 2 mil., budeme rádi, když podpoříte zvýšení základní odpočitatelné položky, budeme rádi, když podpoříte snížení DPH na teplo. Určitě budeme rádi, pokud byste podpořili zrušení superhrubé mzdy a zvýšení čistých mezd našim zaměstnancům.

U tohoto bodu bych se zastavil, protože argument Ministerstva financí je docela pochopitelný. Ministerstvo financí odhaduje výpadek příjmů veřejných rozpočtů kolem 55 mld. Zní to jako obrovské číslo, ale musíme si říct, kam by ty peníze šly, těch 55 mld. Zůstaly by zaměstnancům! Takže ten návrh přináší do kapes zaměstnanců, ne podnikatelů, ale zaměstnanců, 55 mld. Myslím, že v době, když budete mluvit dneska se zaměstnavateli, tak vám zaměstnavatelé potvrdí, že se snižuje jejich ekonomický prostor pro další zvyšování platů a příjmů, to se prostě snižuje tento prostor, a tady je nástroj, jak zvýšit čisté příjmy našich zaměstnanců bez toho, že bychom zvyšovali náklady zaměstnavatelům. A týkalo by se to všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda pracují ve veřejné sféře, ve veřejném sektoru, nebo v soukromém sektoru.

Určitě podpoříme mnohé pozměňovací návrhy kolegů z jiných poslaneckých klubů. Podpoříme opětovné zavedení dvou sazeb DPH, odpadne nám to velmi časté handrkování a spory, které položky, které komodity, které služby převést z 15% DPH do 10%. Včera schválil Senát snížení DPH na 10 % ve veřejné dopravě, v rámci EET je zase několik položek, které se navrhují převést z 15 do 10. Ano, nijak to nezpochybňujeme. Ta úspora, resp. snížení příjmů veřejných rozpočtů je přes 3 mld., zhruba 3,5 mld. Nicméně my jsme pro každé snížení daní.

Já bych se chtěl zastavit možná u okrajové věci a tou je ten online poker. Ministerstvo financí je proti a já tomu nerozumím. Pokud říkáme, že chceme zvýšit daňové příjmy, a pokud vidíme, že nejsme v této konkrétní věci konkurenceschopní, a ten pozměňovací návrh jde směrem, že vlastně dává stejnou sazbu jako v okolních zemích, to znamená, ne že bychom tady vytvořili nějaké hráčské doupě a nějakou oázu hazardu, ale jenom dává šanci, aby se zvýšily příjmy českého státního rozpočtu, protože pokud to neuděláme, tak ty peníze, ty daně z této konkrétní komodity skončí v rozpočtech jiných zemí a ne v českém státním rozpočtu.

Pokud pozměňovací návrhy, aspoň některé z nich, projdou, pak jsme připraveni jako klub občanských demokratů podpořit návrh zákona jako celku.

Zapomněl jsem na poslední pozměňovací návrh, kde bych vás rád požádal o podporu, a to je pozměňovací návrh pod písmenem D2 a tento návrh se týká spotřební daně na pivo. Já už jsem v prvém nebo ve druhém čtení říkal, že tehdejší úřednická vláda zvedla v rámci Janotova balíčku tuto sazbu na přechodné období, tehdy to odhadovali rok nebo dva, teď končí osmé zdaňovací období. Pokud se na to podíváme objektivně, tak zjistíme, a opakovaně na to poukazují ti, kteří produkují pivo, že na rozdíl od vína jsou zatíženi spotřební daní. A máme dvě cesty: buď budeme zdaňovat víno, což my považujeme za chybnou cestu, anebo alespoň o něco snížíme spotřební daň z piva. To považujeme za správnou cestu a alespoň částečné přiblížení podmínek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi a nyní zpravodaj ještě v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Při vší stručnosti s ohledem na poslední jednací den před Vánoci bych vám chtěl doplnit tu mozaiku informací o to, že ten vánoční apel kolegů zprava na levici, že pravicové snižování daní v tomto případě může nalézt i jakousi odezvu u těch, co mají srdce nalevo, tak tato debata proběhla i na rozpočtovém výboru. A musím říci, že i když my také vnímáme potřebu už konečně zrušit superhrubou mzdu, že i my bychom rádi, aby nízkopříjmové kategorie měly vyšší čistý příjem, a i my jsme v minulých volebních obdobích, kdo jste tady byli, tak si to určitě pamatujete, navrhovali radikálnější a přitom jednodušší úpravu DPH, tedy zpět k dvěma sazbám, tak musím říci, že tam zaznělo a zazní to i teď, že když dva dělají totéž, není to úplně totéž. Pokud tento návrh zákona byl označen za spíše dílčí, který nenese systémovou změnu daní, tak si troufnu říci, že takové daňové návrhy, které znamenají výpadek na straně příjmů - tu 20 miliard, což jsou ty zvýšené slevy případů pánů Ferjenčíka a Skopečka, nebo zrušení solidární daně z těch současných 23 % a zejména pak zavedení pouhých dvou sazeb DPH, kde by byl výpadek 50, možná 60 miliard korun, takto nezbilancovaný zásah odbýt s tím, že ekonomika roste, a tudíž to dožene tím pouhým růstem, nepovažujeme za promyšlené.

My jsme to v minulosti vždycky kompenzovali jinými daňovými návrhy, které šly směrem nahoru. Čili jsme pro stabilní daňovou kvótu, ale solidárnější strukturu daňového břemene. A o to jde. A pokud nedojde k tomuto kroku, že i když ekonomika nám možná nějakou dobu ještě poroste, tak si myslím, že snižovat daňovou kvótu - a teď hovoříme o čisté daňové kvótě, tedy neřešíme odvody, která se pohybuje na poměrně rozumné úrovni, když to srovnáme se zeměmi OECD, tak to není náš přístup. Takže bychom byli rádi, abychom se dohodli na podobných námětech možná v dalším období. Není to součástí vládního programového prohlášení, není to součástí žádných dohod, ale téma to nepochybně bude, protože s ohledem na stupňující se tlak, zbilancovanost veřejných financí, opatření na straně příjmů nepochybně budou namístě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ale mám tady dvě další faktické poznámky, pana poslance Ferjenčíka a Skopečka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana zpravodaje. Já myslím, že to neříká úplně přesně. Protože ve chvíli, kdy rostou mzdy, tak roste průměrná daň z příjmu fyzických osob v České republice. A my se snažíme tento stav narovnat. Ta naše změna je skutečně technická, protože to je valorizace o inflaci. Nejedná se o nějakou systémovou změnu. A pokud očekáváme i v příštím roce poměrně významný růst mezd, tak logicky zase o něco stoupnou ty daně. Takže ta daňová kvóta stoupá. A pokud ji chcete zachovat, tak byste měli podpořit ten náš návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Skopečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já jsem chtěl říct vlastně jinými slovy něco podobného. Protože jestli chce pan zpravodaj zachovat stabilní daňovou kvótu, tak logika musí velet k tomu, že tento pozměňující návrh podpoří, protože když ho nepodpoří, tak podpoří to, že progrese dál bude klesat. Nevím, jestli to je v souladu s levicovým viděním světa, ale možná ano. Růst základní slevy není žádným komplexním systémovým... nebo systémovou změnou daňového systému. To je jenom narovnání prostředí. Je to jenom reakce na to, že tato základní sleva od roku 2008 nerostla, zatímco rostla inflace a rostla průměrná hrubá mzda. Tady se nesnižuje daňové břemeno. Tady se vrací na úroveň roku 2008. Pokud chcete vrátit míru progrese na rok 2008, musíte podpořit tento návrh.

Co se týče výhrady k tomu, že to je výpadek z veřejných rozpočtů. Tento výpadek, v uvozovkách výpadek, bude realizován až v roce 2020. Čili vláda bude mít dostatek času při přípravě státního rozpočtu se s tímto výpadkem vyrovnat. Ten výpadek je drobný. Už to říkal kolega Ferjenčík. Inkaso daně z příjmu fyzických osob roste každoročně o zmíněných zhruba 20 mld. korun. Jenom v roce 2019 počítá státní rozpočet s vyšším inkasem ve výši 150 mld. korun navíc oproti schválenému rozpočtu roku končícího. Takže se tu bavíme opravdu o velmi malé částce.

A ty argumenty, které tu říkal kolega, zkrátka neplatí. Chce-li podpořit progresi a chce-li podpořit stabilní daňovou kvótu, musí podpořit i tento pozměňující návrh. A už nikdy, když to nepodpoří, se nemůžete postavit s odboráři na nějakou demonstraci a říkat, že chcete konec levné práce. Teď máte příležitost, jak lidem čisté příjmy navýšit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení k faktické poznámce. Faktická poznámka pana zpravodaje. A je řádně přihlášená paní poslankyně Pekarová. A ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli se hlásil do rozpravy. Ne.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Fakticky předřečník potvrdil moje slova, že když dva dělají totéž, opravdu to není, není to totéž. I když ten pozměňovací návrh - uvidíme, jak to dopadne - neprojde, tak si klidně na to náměstí s těmi odboráři stoupneme, protože nám jde o progresivitu, která má i prvek solidarity.

Upozorňuji, že ze stejného poslaneckého klubu je tady návrh na zrušení milionářské přirážky, že opakovaně bojují s tím, aby ta progrese směřovala i směrem nahoru, tedy pásma pro vyšší příjmové kategorie. Vy pouze chcete sáhnout do těch příjmů podprůměrných. To je bohulibé, ale když progrese, tak progrese. Takže i směrem nahoru a směrem k těm vyšším příjmovým kategoriím. Já si myslím, že toto téma je, pokud chcete s účinností od roku 2020, máme na to celé první pololetí roku 2019, abychom na toto téma diskutovali a možná předložili i poslanecký či jiný legislativní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám další dvě faktické poznámky, předtím ale přečtu omluvu pana poslance Vlastimila Válka, od 11 do 14 hodin se omlouvá z pracovních důvodů.

Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen stručně zareagovat na kolegu Dolejše. Já pokládám trochu nefér, když propojuje ten návrh na zrušení solidární daně s návrhem na zvýšení slevy na poplatníka. My návrh na zrušení solidární daně nepodporujeme jako Piráti, protože jsou u nás zastropované odvody na sociální pojištění, takže milionáři platí nižší daně, když započítáme i odvody, než střední třída, a to nám nepřijde spravedlivé. Z toho důvodu si myslíme, že je namístě, aby ta solidární daň zůstala zachovaná. A z toho důvodu mi přijde velmi nefér spojovat tady debatu o zvýšení slev na poplatníka, které pomáhají stejně všem zaměstnancům, a nejvýrazněji to pocítí ti nejchudší zaměstnanci. Tak spojovat to s tím zrušení solidární daně mi přijde velmi nefér. Piráti žádné zrušení solidární daně nenavrhují. My navrhujeme snížit všem zaměstnancům v této zemi o 5 tisíc korun ročně. A velmi se divím, že to KSČM nepodporuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A máme tady další faktické poznámky. Nyní pana poslance Skopečka, Klause a Jurečky. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já myslím, že tak jednoduše se z toho pan zpravodaj Dolejš nevylže. Zkrátka je několik pozměňujících návrhů. Chcete říct, že se u jednotlivých pozměňujících návrhů rozhodujete podle toho, jestli daný kolega poslanec podal i deset jiných a náhodou jedenáctý z toho je špatný? Přece tady jsou dva pozměňující návrhy, jeden na zrušení solidární přirážky, jeden na základní slevu. A vy nechcete podpořit základní slevu, protože nějaký x-tý pozměňující návrh není ve vašem ideovém vidění světa? Takhle přistupujete i u ostatních zákonů k pozměňujícím návrhům, že se rozhodujete (nerozhodujete) podle toho, jestli ten pozměňující bod je dobrý nebo není dobrý, ale rozhodujete se podle toho, co ještě ten daný poslanec podal či nepodal? Takhle přece nemůžeme jednat, takhle nemůžeme o pozměňujících návrzích rozhodovat. Vy tu přece máte šanci hlasovat proti zrušení solidární přirážky. Můžete to vyjádřit hlasováním. A stejně tak budete mít v dalším hlasování šanci podpořit vyšší základní slevu, a tedy i vyšší progresi.

To je přece velmi sociálně citlivé opatření. Přece ta základní sleva má větší význam pro nízkopříjmové skupiny obyvatel než pro ty vysokopříjmové. Tím, že nebudete hlasovat pro tento pozměňující návrh, poškodíte nízkopříjmové skupiny obyvatel. Je to jednoznačné! Je to jednoznačně dokazatelné. A jestli si pak půjdete stoupnout s odbory na nějakou demonstraci, kde budete bojovat za konec levné práce, tak vám to vždycky budeme připomínat, že jste tu nehlasovali pro to, aby se velmi rychlou a účinnou cestou zvýšily čisté příjmy daňových poplatníků a zvýšily se relativně více těm nízkopříjmovým, o kterých tak rádi mluvíte, ale když pro ně něco můžete udělat, tak neuděláte nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za uvedení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus, také faktická poznámka. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já se omlouvám, nechci to protahovat. Kolega Skopeček řekl asi 90 % toho, co bych řekl já, tak jenom zopakuji. My chceme snížit daně všem občanům České republiky - chudým, bohatým, mužům i ženám. Vaši argumentaci, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího, naprosto nechápu. Vy říkáte, já jsem proti tomu přidat chudým lidem, snížit jim daně, protože by se teoreticky mohla i snížit daň milionářům. To je přece argumentace nehodná zpravodaje takhle důležitého zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Prosím pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych k té diskuzi chtěl ještě rozhodnout jednu věc. Pokud opravdu v současné vládní koalici, komunistům jde o to, jak podpořit občany České republiky, především ty nízkopříjmové, tak prosím podpořte ty pozměňovací návrhy, které jsem tady načetl, které se týkají zvýšení slev na děti, odstropování daňového bonusu. Je to největší efekt, který můžeme získat, podpořit lidi, motivovat, aby poctivě, legálně pracovali, a u tříčlenné rodiny to může ročně udělat 24 tisíc korun. Tedy u rodiny, která má tři děti, tak ročně toto zvýšení slevy, které navrhuji, může být 24 tisíc korun, které zůstanou těm rodičům v jejich rodinných rozpočtech. Pokud tam bude jedno dítě studující na střední škole a jedno dítě na vysoké škole, tak je to v součtu 42 tisíc korun, které můžeme těmto rodinám tímto rozhodnutím od příštího roku dát, a potom tam je odložená účinnost i k roku 2020 přidat. Je to efektivní a je to dokonce v souladu s programovým prohlášením vaší koaliční vlády. Tak to prosím pěkně podpořte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan ministr zdravotnictví. Připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se pouze chtěl stručně vyjádřit k návrhu pana předsedy Stanjury pod číslem D2, který se týká snížení spotřební daně na pivo.

Nevím, já jsem se samozřejmě díval na to zdůvodnění, pokud jde o ty finanční dopady, to je asi spíše na paní ministryni financí, ale já si skutečně nemyslím, že v naší společnosti v České republice je zásadní problém vysoká cena piva. Naopak pivo je obecně často jedním z nejlevnějších nápojů, často i levnější než nealkoholické nápoje, a z mého pohledu toto zkrátka není úplně šťastné. Možná jste zaznamenali poslední studii, která byla provedena, velmi komplexní studii o dopadech pití alkoholu na společnost, která byla vyhodnocena na 59 miliard korun, které stojí ročně Českou republiku pití alkoholu z hlediska dopadů zdravotních, sociálních apod. Nemyslím si, že toto je zkrátka dobrá cesta, snižovat spotřební daň na pivo. Byť to asi může působit populárně, tak já jako ministr zdravotnictví s tím skutečně nemohu souhlasit. My dnes jako Česká republika, říkal jsem to tady i při projednávání jiných zákonů, jsme druzí na světě, pokud jde o konzumaci alkoholu. Tím neříkám, že nemáme pít alkohol, ale nemyslím si, že toto je zkrátka pozitivní umístění České republiky. Před námi už je pouze Litva. Jakékoliv takovéto kroky by zkrátka měly být s rozmyslem z hlediska toho, jaké dopady to bude mít, a snižovat spotřební daň na pivo z mého pohledu jde proti vůbec jakékoliv politice týkající se škodlivosti pití alkoholu na české občany z hlediska zdravotních i sociálních dopadů.

Takže já si dovoluji nesouhlasit s tímto návrhem a dávám samozřejmě ke zvážení Poslanecké sněmovně, jak k tomu přistoupí, ale je to velmi negativní a potenciálně škodlivý krok, který zkrátka tu situaci nevylepší, a ta situace není zkrátka dneska dobrá. Ty statistiky jsou jednoznačné a toto povede pouze ke zhoršení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví, ale máme tady další čtyři faktické poznámky. Pan poslanec Stanjura, kolega Benešík, Jurečka a Skopeček. Tak pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Já vám hned dám slovo, ale požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že už byly jednou vyčerpány všechny diskuzní příspěvky a že jsme se těšili na hlasování, ale to se holt nepodařilo, takže požádám debaty, které se netýkají tohoto tisku, zásadně v předsálí. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak důvodem mého pozměňovacího návrhu, a je to tam popsané, je podpora minipivovarů, mění se pivní kultura, splnění slibu sice jiné vlády atd, narovnání spotřební daně různých typů alkoholu. Ale skoro bych bral vážně to, co říká ministr zdravotnictví. Pouze skoro. Opět předvedl dvojí přístup. Slyšeli jste v debatě o EET, která tady již byla několikrát, že by vystoupil ministr zdravotnictví a přišel a řekl: Už je na tom hůř jenom Litva! Nápad snížit DPH na pivo je špatně! Jako ministr zdravotnictví, je to možná populární, ale já s tím protestuji. - No neslyšeli jsme to.

Pane ministře prostřednictvím pana místopředsedy, jak jste hlasoval na vládě pro návrh zákona o EET? Budete podporovat snížení DPH na pivo, nebo ne? To by mě opravdu zajímalo. A když budete podporovat snížení DPH na pivo a současně jste proti podpoře malých minipivovarů zejména, protože to je částečně harmonizovat daň, to znamená, abychom mohli ulevit těm nejmenším, musíme ulevit všem, tak tady nám vykládáte, jak je to špatně, jak pijeme to pivo a jak vy proti tomu bojujete. Tak bojujte vždycky, nebo mlčte vždycky!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přesně tak to je. Vždyť já jsem zaznamenal několik návrhů na snížení daně na pivo z hnutí ANO od pana premiéra několikrát v minulosti. A dnes tady vystoupí z jeho hnutí ministr zdravotnictví a říká pravý opak. Tak si to prostě vyjasněte. My opravdu v opozici nevíme, co chcete. Snížit, nesnížit, má se více pít, nebo se má méně pít. Každopádně je to v rozporu. Takže bychom rádi věděli, jestli pan ministr zdravotnictví drží lajnu s celou vládou, protože když pan Babiš náhodou nespí, tak sní, nebo jak to je. Sní a nesní. A tam chce prostě levné pivo. A pan ministr evidentně sní, nebo spí nějak jinak, protože je to v naprostém rozporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Jurečky. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: To musí být těžké schizma vstupovat jako ministr do vlády, hlasovat tady pro důvěru vládě, mít na stole programové prohlášení vlády, ve kterém je napsáno něco, s čím jako člen vlády zásadně nesouhlasím. Nevím, jak se s tím dá úplně dlouhodobě fungovat, ale je zajímavé pozorovat tady tato vyjádření názorů.

Jen chci také říct panu ministrovi, že já jsem zatím neviděl nějakou průkaznost mezi tím, jestli se zvyšuje DPH u některých typů alkoholu, příp. spotřební daň, že by to mělo vliv na český národ z hlediska konzumace těchto typů alkoholických nápojů. Pokud nějakou takovou studii Ministerstvo zdravotnictví má, nebo Ministerstvo financí, tak z hlediska nějakého opravdu efektivního rozhodování by bylo dobré tady doložit nějakou daňovou elasticitu v této záležitosti. Poté se tím můžeme seriózně zabývat. Ale opravdu si nemyslím, že tím, že tady nesnížíme DPH, nebo ho naopak zvýšíme, že ovlivníme kulturní návyky českého národa. Já jako Moravák a muzikant musím říct, že mám k pivu, vínu, slivovici a jiným typům destilátu poměrně kladný vztah a nebudu ho ve svém životě měnit s ohledem na to, jak se bude měnit DPH. Opravdu tady tuto polemiku odmítám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Skopečka. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já bych také chtěl zareagovat prostřednictvím předsedajícího na pana ministra. Myslím to dobře, nijak pejorativně. Já i věřím v jeho upřímnou snahu o zdraví české populace, nicméně ono to chce vždycky domýšlet. Poptávka po alkoholu je neelastická, aspoň tak to ekonomové říkají. Znamená to ve skutečnosti to, že když vzroste cena alkoholu třeba díky vyšší dani o nějaké procento, tak pokles spotřeby je menší než to jedno procento, což ve finále znamená, že díky té spotřební dani vydávají občané za alkohol větší objem finančních prostředků a zbývá jim méně na zbylé statky, jako je například ovoce a zelenina. Takže ve finále to samozřejmě může a často vede, takovéto dobré nápady, ke špatným koncům, zhoršení zdravotního stavu obyvatel.

Takže pane ministře, když chcete šířit to dobro ve společnosti, tak to trošku i domýšlejte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám tady dvě další faktické poznámky. První je pan poslanec Václav Klaus a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu o to, abychom se ztišili, protože přece jenom už se blížíme do finále tohoto bodu a bylo by dobré, abychom věděli v rozpravě, co se projednává.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych zareagoval na pana ministra zdravotnictví. Musím říci, že já s vámi zásadně nesouhlasím, už jsem to tady několikrát prezentoval, když jsme se bavili o vodácích, ale teď po tom týdenním maratonu vánočních večírků vás možná chápu o maličko víc, asi tak 0,1 % než předtím. Ale když se na to podíváme věcně, když zlevníme daň na pivo, tak budou lidé méně pít kořalku, když vám jde tak o blaho společnosti, protože lidé samozřejmě reagují na cenu. Pivo je nápoj, který má nejméně alkoholu z toho, co lidé pijí. Na nějaké typy alkoholu nemáme žádnou daň, na víno, na Okenu apod. Čili zlevnit lidem pivo není nic špatného, je to i politicky relativně dobrý počin, tak to prosím tady netorpédujte svými minoritními názory. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další je faktická poznámka pana poslance Ondřeje Benešíka, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych naopak chtěl podpořit pana ministra. Myslím si, že mluvil velmi rozumně, a já se s jeho názory ztotožňuji. Já jsem jenom poukazoval právě na ten rozpor mezi oficiální linkou, pokud tak tu knížku můžu nazvat, možná by bylo dobré - všichni víme, že ji pan premiér nenapsal, to si myslím, že není veřejné tajemství, ale bylo by dobré, kdyby si ji alespoň přečetl a kdyby si ji přečetli i členové jeho hnutí, aby věděli, co tam jako píše. Ale to, co říkal pan ministr, je velmi rozumné, já s tím naprosto souhlasím, ale je tam prostě zásadní rozpor.

Jinak jako na margo té Okeny, já jsem někde zaznamenal takový vtípek. Někdo říkal, že prý vodka smrdí jako Okena, a někdo říkal, že to není pravda, vodka voní jako Okena. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Pavel Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já bych se v této chvíli chtěl omluvit všem, kdo zcela přirozeně před vánočními svátky spěchají spíše domů, aby ještě douklízeli, dopekli atd., atd., možná nazdobili stromeček včas, a chci při této příležitosti poděkovat všem, kteří s námi tady trávili - a dá se říci až do poslední předvánoční hodiny - čas, zaměstnancům Sněmovny, ochranné službě, lékařské službě, novinářům, službě v sále. A všem, na které jsem snad možná zapomněl, se také omlouvám.

Přestaňme si tady už konečně poměřovat velikost mozkovny nebo sílu hlasu. Každý víme, kdo jsme, jak rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Pojďme už konečně hlasovat. Ostatně stanoviska jsou vyjasněna. Dohadovat se o tom, jestli voní pivo nebo Okena nebo co to je, mi připadá zvláště dneska docela nedůstojné.

Je to jenom zdvořilá prosba, prosím pěkně. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě je přihlášena paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já to rozhodně nechci natahovat, ale protože jsem neměla možnost ve druhém čtení se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem připravila, tak jsem ještě chtěla využít toho prostoru. Ten pozměňovací návrh nakonec ve druhém čtení načetl kolega Feri a je ve vašich materiálech pod písmenem E. Já bych velice ráda jenom stručně řekla, oč se v něm jedná.

Cílem navrhované úpravy je umožnit poplatníkovi daně z příjmu fyzických osob uplatnit prostřednictvím nezdanitelné části základu daně částky úhrad, které prokazatelně zaplatil v daném zdaňovacím období za služby naplňující obor činnosti poskytování služeb pro rodinu a domácnost, poskytované na základě živnostenského oprávnění atd.

Když opustím tuto terminologii, tak velice zjednodušeně - jedná se o podporu pracujících rodin s menšími dětmi, tak aby měly možnost si mezi nezdanitelné části základu daně zařadit, pokud mají nějaké služby v domácnosti, i třeba péči o domácnost. Myslím si, že to může pomoci sladit rodinám jejich profesní a rodinný život a pomohlo by to zejména střední třídě, která je tady často opomíjena. Protože většina z vás, většina politických stran a hnutí má ve svých programech právě podporu rodin, tak si myslím, že touto drobností jim můžeme teď udělat celkem radost v jejich rodinných rozpočtech, protože roční částka, na kterou to navrhuji navázat, má být stejně vysoká jako výše minimální mzdy, to znamená, že by to pro jejich rozpočet mohlo znamenat poměrně dobrou úsporu.

To jsem chtěla jenom ještě dodat a poprosit vás o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem E. Pokud tedy myslíme podporu rodin vážně, tak si myslím, že je to velmi jednoduchá, ale účinná změna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož nemám nikoho přihlášeného v rozpravě ani s faktickými poznámkami, nevidím nikoho v sále, končím rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Ano, je zájem. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Budu se snažit být maximálně věcná a stručná.

Já jsem naslouchala celé dopoledne, samozřejmě jsem se seznamovala s pozměňovacími návrhy už v průběhu legislativního procesu, takže jsem je promýšlela. Také tady budu prezentovat, že podpořím aktivně několik pozměňovacích návrhů z pera opozičních poslanců, to znamená, není to jenom o tom, že bych podporovala jenom pozměňovací návrhy ze strany koaličních poslanců, ale podpořím i opoziční, protože mi prostě dávají smysl, čili je to o té debatě a o tom, zda to dává smysl či nikoliv. Nebudu jmenovat a nebudu se vyjadřovat k jednotlivým pozměňovacím návrhům, protože ke každému se vyjádřím svým souhlasem či nesouhlasem. Takže shrnu debatu do několika skupin.

Byl tady celý balík vystoupení ke zvýšení nezdanitelné částky, slevy na poplatníka a pak různé návrhy slev na děti, na studenty atd. Já bych chtěla připomenout, třeba i panu poslanci Jurečkovi, který byl součástí vládní koalice, která tady byla před parlamentními volbami, že vláda zvyšovala zvýhodnění na děti pracujících rodičů, a to z 13 404 korun na každé dítě na 15 204 pro první dítě, 19 404 pro druhé dítě a 24 204 pro třetí a další dítě. To převyšovalo mohutně inflaci, takže rozhodně se na tento postup nerezignovalo.

Co se týče slevy na poplatníka, tak to, co navrhuje pan poslanec Ferjenčík, samozřejmě s dalšími pány poslanci, omlouvám se, že je nejmenuji, znamená navýšení fiskálně propad nebo zásah do rozpočtu minus 19,4 mld. a já v kontextu toho, vlastně že jsem tady byla vyzývána teď v průběhu procesu jednání o státním rozpočtu opakovaně k vyrovnanému rozpočtu a mám tady v podstatě návrhy, které, kdybych je sečetla, jsou za více jak 100 mld., takže nějaký 40miliardový schodek, který nakonec Poslanecká sněmovna schválila, o něm by se nám mohlo zdát. Takže tolik říkám otevřeně, že nepodpořím.

A já věřím - my snížení daní provádíme, i v rámci tohoto balíčku je několik pozměňovacích návrhů, a já je aktivně podpořím, které povedou ke snížení daní - a já věřím, že až se nám podaří posunout, a podaří, protože to nevzdáme, novelu zákona o evidenci tržeb do dalšího čtení a schválit ji, tak věřím tomu, že se nám podaří i snížit dále daně, protože její součástí je významné snížení DPH. Jak říkal pan předseda Stanjura správně, je to téměř za 3,5 mld. A hlavně se to týká služeb, celé řady služeb, ale týká se to - a to se už dotýká všech občanů této země - vodného a stočného. A my, Ministerstvo financí zajistí, aby se to promítlo do konečných cen pro občany této země, protože vydá - u této strategické suroviny může - vydá cenový výměr, kde zaváže vodárny, aby se to promítlo. Takže věřím, že se nám podaří EET po tři čtvrtě roce posunout do druhého čtení, třeba i za cenu toho, že by byla mimořádná schůze, a tím pádem dosáhneme i tohoto významného snížení daní, po kterém je tady tak moc voláno.

Já samozřejmě jsem zavnímala i návrhy na zrušení superhrubé mzdy, zavnímala jsem návrhy na zrušení solidární přirážky, já to všechno vnímám. To jsou takové recyklované pozměňovací návrhy, které se opakují v různých časových obdobích, ale já si myslím, že je fér, když tato vláda - ona to má ve svém programovém prohlášení, má to v koaliční smlouvě - když to udělá v tom období, ve kterém vládne. A pokud se nic nestane, tak zbývají ještě zhruba tři roky a my to v plánu máme. V podstatě to není v tomto balíčku, protože ho předkládala menšinová vláda bez důvěry, to znamená bez politické podpory, ale uděláme ho rozpočtově odpovědným způsobem. To znamená tak, aby to pocítili daňoví poplatníci, ale současně aby to nezdevastovalo státní rozpočet, protože to, co je navrhováno, tak v podstatě by znamenalo, opozice říká 50 mld., my to vidíme v současných cenách ještě na částku vyšší. Takže tolik.

A jinak já tady nerada, je tady vánoční atmosféra, tak chci být vstřícná, nechci tady připomínat, kdo zvyšoval sníženou sazbu DPH, takže to tady řešit teď nebudu.

Pak tady zazněla celá řada takových už věcí, které jsou víc technické, já si potom na závěr nechám ty příjemné, ty, které podpořím, a ty se týkaly jednak zákona o hazardních hrách, pak se týkaly zavedení prodloužení lhůty pro podání přiznání podaného elektronicky a pak tady ještě zaznělo pravidlo GAAR. To už je hodně složité, technické. Já samozřejmě, protože to tady pan poslanec Ferjenčík obhajoval velice dlouze, tak já si dovolím pár slov. Zákaz zneužití práva GAAR v podstatě vyplývá z povinnosti implementovat předpisy a zákaz zneužití práva se v České republice už běžně uplatňuje, protože ho dovodila judikatura, zejména Nejvyššího správního soudu. EU nicméně v rámci směrnice ATAD požaduje toto pravidlo stanovit výslovně pro daně z příjmů právnických osob. Souvisí to s bojem s daňovými úniky a já věřím, že klub Pirátů podporuje boj s daňovými úniky. Často mluví o dividendách, někdy trošku plete pojmy s dojmy, ale to já odpustím a trpělivě to tu budu ráda opakovaně vysvětlovat, protože opakování je matka moudrosti. Takže věřím, že to pochopí a podpoří tento velice důležitý nástroj, který požaduje Evropská unie.

Co se týče prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání elektronicky, tak já skutečně podporuji tuto myšlenku, ale nepodporuji toto provedení, a to z naprosto pragmatických důvodů, protože jsem si k tomu svolala expertní tým složený ze svých úředníků Ministerstva financí a úředníků Generálního finančního ředitelství, a protože já jsem se v tom pohybovala celý život, což nechci pořád připomínat, tak rozumím argumentům, které zazněly. My tu myšlenku, my o ní víme, my ji vítáme, dokonce ten pozměňovací návrh jsme napsali pro případ, kdyby náhodou prošel, tak jsme ho technicky napsali, to nakonec děláme komukoli z poslanců, ať je z kteréhokoli spektra, protože nám záleží na tom, aby byl legislativně technicky správně napsaný, ale nepodporuji jeho prosazení nyní. On se musí zasadit do celého kontextu reformy daňového řádu tak, aby se nějakým způsobem nepromítl - tam nejde jenom o tu lhůtu, páni poslanci. Jestli znáte daňový řád, a já věřím, že jste si to nastudovali, tak tam s tím posunutím souvisí i lhůta pro placení daně, s tím souvisí úročení a další sankce. A tam se prostě nemohou udělat chyby. Jinak vás mohu ubezpečit, že chystáme velkou novelu v souvislosti s tzv. samovyměřením, a tam třeba chci změnit i systém úročení a uvažuji o velice zásadním snížení úroků a sankcí. A to bude součástí této velké novely.

Co se týče problematiky hazardu, tak bych jenom chtěla připomenout, že to bylo právě Ministerstvo financí v minulém období před volbami, kdy prosadilo poprvé historicky nový zákon o hazardu a s ním související zákon o dani z hazardu. A dokonce narazilo v Poslanecké sněmovně, chtěli jsme tehdy tři sazby a prosadily se pouze dvě, ale i to považujeme za velký úspěch, zejména regulaci hazardu. Já považuji za další velký úspěch, že se podařilo vysoutěžit IT systém, máme podepsanou smlouvu, která v tuto chvíli už visí několik dnů na stránkách Ministerstva financí. A chtěla bych říct zcela zásadní myšlenku - my jsme přestali být kasinem ve střední Evropě. Já jsem chtěla do konce roku udělat ještě tiskovou konferenci, ale prostě je toho moc, udělám ji v první polovině ledna, a tam budu prezentovat základní výsledky, zásadní, jak nám ubylo těchto zařízení, jak bojujeme prostřednictvím Celní správy s nelegálním hazardem, to všechno budu na konkrétních číslech prezentovat.

Ale k tomu pozměňovacímu návrhu. Já bych chtěla říct, že nutnost ponechání minimálního základu daně u turnajů živých her, to znamená např. poker, o kterém bylo hovořeno, musí být zdaněno jejich provozování, což spolu se stanovením minimální výše provize umožňuje získat dostatek prostředků, které mimo jiné mohou sloužit k úhradě zmírňování škodlivých dopadů hazardního hraní.

A co se týče neúměrně vysokého zdanění znemožňujícího pořádání turnajů živé hry, tak zavedení limitu pro vyplácené výhry nepředstavuje neúměrně vysoké daňové zatížení pro provozovatele turnajů živých her, které by znemožňovalo pořádání těchto turnajů. Takže lze předpokládat, že provozovatel, který ten turnaj pořádá, myslím živé hry, tak dělá se záměrem zisku, tudíž je ekonomicky racionální, aby si část těch vkladů ponechával.

A ještě k tvrzení, které tady někde zaznělo, omlouvám se, pokud jsem to špatně pochopila, že poker není hazard. Toto tvrzení už za staré hazardní regulace, která byla v mnohém nedokonalejší než ta současná, vyvrátil Nejvyšší správní soud.

Tak a teď prosím k těm pozitivním věcem, které podpořím. Já podpořím navrácení limitu 2 mil. pro výdajové paušály pro živnostníky. Přehodnotila jsem tento názor, přiznávám to, a chci tím demonstrovat, že je potřeba pomáhat skupině živnostníků, kterou jsme skutečně těmi regulacemi, díky kterým ale narovnáváme podnikatelské prostředí a vybíráme daně, v podstatě zatížili. Je to milion živnostníků, 600 tis. se živí jenom živností a já jsem připravena podpořit ten návrh, který vrací limit 2 mil. i s ohledem na to, že se nám díky regulaci daří zreálňovat příjmy.

Další, který podpořím, je pozměňovací návrh z pera opozičních poslanců pana Munzara a Jurečky, pokud se nemýlím, a to je snížení DPH na teplo. Já jsem věnovala hodně času diskusím, mluvila jsem i se zástupci tepláren, mluvila jsem s celou řadou svých vládních kolegů, s poslanci, a vnímám to, že přesto, že si nemyslím, že se to promítne do snížení ceny za teplo, tak to může zbrzdit dramatický nárůst cen. Takže já jsem připravena tento pozměňovací návrh podpořit.

Stejně tak podpořím i pozměňovací návrh paní poslankyně Černochové, která osvobozuje spotřební daň od vzorků piva určených pro pedagogické účely nebo pro vědecké účely. My jsme o tom problému nevěděli, my jsme to zavnímali, vydiskutovali a prostě dává nám to smysl. Proto jsem připravena tento pozměňovací návrh podpořit.

Co nepodpořím, tak je snížení DPH u piva. Já bych se chtěla zastat svého vládního kolegy Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, on skutečně se zdržel při hlasování na vládě, kde se projednávala novela zákona o EET a kde je snížení točeného piva. Je to náš letitý evergreen, kterým podporujeme zejména první vlnu EET. Tam snižujeme stravovací služby opakovaně, nejdřív jsme snížili z 21 na 15, teď chceme snížit z 15 na 10. A točené pivo a nealkoholické nápoje vnímáme jako tuto podporu, na rozdíl od spotřební daně, která dopadá na všechno pivo, na lahvové, které je běžně dostupné a velmi levné. Propad je 0,9 mld. Takže já tento návrh nepodpořím a samozřejmě i s ohledem na to, co tady řekl ministr zdravotnictví, a tím se ho chci zastat.

Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému krátkému závěrečnému slovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Tak toto vystoupení vyvolalo tři přednostní práva. První je pan poslanec Bartoš, pak je pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nemohu než reagovat na několik nepravd, které zde zazněly. No co, já budu také smířlivý, když jsou ty Vánoce. Jsem rád, že paní ministryni nechybí v některých momentech to zdravé sebevědomí. Tak já bych si vybral jenom tři věci, které bych chtěl vypíchnout.

Jsem rád, že změnila názor, poté co si, jak jsme se dočetli na facebookových stránkách, přečetla knížku, jak je těžký život freelancera, člověka, který podniká, a že tedy podpoří tu věc, kterou celá opozice navrhovala již dávno, což je zvýšení výdajového paušálu na ty 2 miliony. Kdyby si tu knížku přečetla o něco dříve, nemuseli jsme teď ten rok mít ten pokles a pak případně zase to navýšení. Ale - vlastně o čtyřech věcech jsem chtěl mluvit.

Samozřejmě ta část o tom pokeru, o kterém jsme se bavili, a nikdo tady v tuto chvíli o tom, jestli poker je dovednostní hra, nebo hazard, nehovořil, tak se jedná o online pokeru, kde v tomto případě nevybereme na těch daní nic, protože naši hráči online pokeru jsou diskriminováni proti zbytku Evropské unie a do těch turnajů se prostě nepřihlásí.

Ale pro mě jsou tady dva důležité body, ke kterým bych se chtěl zmínit, protože jsme byli tedy poučeni nepřímo, ať se víc vzděláváme, a já jsem rád, že paní ministryně říkala, že jako naciťuje ty názory té opozice, tak já bych ještě potřeboval, jestli by si ty naše návrhy přečetla.

Takže první nepravda, která tady zazněla, se týká našeho návrhu na navýšení toho možného daňového odečtu pro všechny. Tak tam je samozřejmě platnost od 1. 1. roku 2020. Takže vzhledem ke schválenému rozpočtu je to naprosto neutrální a s tímto by se počítalo až v rozpočtu pro rok 2020. Takže toto nebyla pravda, co tady zaznělo. V tom návrhu to je jasně napsáno.

Ta věc, která se týká toho možného prodloužení termínu pro podávání daňového přiznání elektronicky, je ještě na rok 2021. Takže pokud jsou tam nějaké chyby ze strany Ministerstva a nebylo by to teď možné, tak má Ministerstvo dva roky na to, aby si to opravilo.

Takže já bych prosil, když tedy jaksi máme nastudovat, a my se rádi vzděláváme v těch věcech, tak aby aspoň tedy ty návrhy, proti kterým se kdokoliv, nejenom paní ministryně, vymezuje, tak aby si přečetl, kdy to vstupuje v platnost a jaký je věcný základ, protože ve všech těchto třech případech, které jsou čirou náhodou zrovna z pera pirátů, někdy tedy společně opoziční, prostě paní ministryně nemluvila pravdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně řekla, že vzhledem k předvánočnímu času nechce říkat explicitně, kdo zvyšoval sníženou sazbu DPH. Já myslím, že si to explicitně říct můžeme. Dvakrát to udělala naše vláda. Poprvé to udělala v přímé souvislosti s penzijní reformou, s druhým pilířem, a podruhé to udělala jako tříleté stabilizační opatření, časově ohraničené do 1. 1. 2016. Ten první důvod pominul, když jste zrušili druhý pilíř. A ten druhý důvod měl pominout k 1. 1. 2016, pokud byste ovšem nezměnili zákon a neponechali si ty daně nadále.

Takže je to jednoduché, kdo zvýšil základní sazbu DPH a kdo zvyšoval tedy DPH jako celek. Dvakrát to udělala vláda Petra Nečase a od 1. 1. 2016 tu daň zvyšujete vy. A pokud nechcete být těmi, kdo zvýšili daně, tak prosím podpořte můj pozměňovací návrh. Myslím si, že takto explicitně řečeno je to zcela správně a můžeme si to říct i před Vánoci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším je pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já musím reagovat na dvě věci. První z nich je, a to je skutečnost, že oproti roku 2013 do roku 2018 u pracujících rodičů, u pracujících rodin zůstalo víc, 5,5 miliardy korun. Lidovci jsou totiž přesvědčeni, že je daleko víc motivující pro lidi, když chodí do práce a mají slevy na daních na svoje děti, než aby se bezmyšlenkovitě rozdávaly plošně dávky. A proč se tak stalo? Protože to pro KDU-ČSL byla priorita. Protože pro nás, pracující rodiče, kteří se starají o své děti, jsou priorita a chceme, aby každý, kdo pracuje, měl v rodinách víc peněz. Je zde šance pokračovat. To znamená, jestliže chcete podpořit pracující rodiče, podpořte pozměňovací návrh, jehož autorem je Marian Jurečka a ke kterému se přiznala ve druhém čtení paní poslankyně Golasowská. Jestliže podpoříte tento návrh, podpoříte rodiny, které mají tři děti, v tom, že jim zůstane ročně víc o 24 tisíc ročně.

A druhá věc, na kterou musím zareagovat, je otázka hazardu. Paní ministryně, když už si tady tak připisujete zásluhy na zákonu, za kterým stál pan náměstek Ondřej Závodský, což byl odborník za KDU-ČSL, tak si je potřeba uvědomit, že to je člověk, kterého vy jste z Ministerstva vyhodila, jehož práci si teď připisujete, a místo toho, abyste ocenila, že to je člověk v oblasti hazardu, ocenila jeho kvality a na Ministerstvu ho nechala, tak to skončilo tak, že vaše Ministerstvo ho z práce vyhodilo.

A druhá věc, místo tím, abyste se chlubila v oblasti daní, bylo by dobré, abyste zrealizovala další paragrafy, které v tomto zákoně proti hazardu jsou, a aby byly do praxe uvedeny adiktologické brzdy. Protože vybírat daně, vybírat prachy z těch, co provozují hazard, bez toho, že byste ochránila lidi, kteří jsou potenciálně ohroženi závislostí, gamblingem, tak to je pokrytecké. Když už mluvíte o tom zákonu, tak také realizujte věci, které ten zákon obsahuje v oblasti adiktologických brzd.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Opravdu jenom krátce, protože se domnívám, že některé informace mají být úplné. Když tady vzpomněl pan poslanec Bartošek, že ten, kdo měl v gesci protihazardní zákon, pan náměstek Závodský, byl vyhozen, nepříliš řekl bych citlivým způsobem, tak on to nebyl jenom Závodský. Ten zákon se psal v odboru pana magistra Řeholy, který byl samozřejmě vyhozen také.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Zájem o závěrečné slovo nemá, takže přikročíme v tuto chvíli k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že samotný tisk je složitě strukturovaný a návrhů je několik desítek, tak bych vás poprosil, abyste návrhu procedury věnovali určitou pozornost, byť ji pochopitelně máte písemně v lavicích jakožto usnesení rozpočtového výboru ke třetímu čtení.

Především bych předeslal právě s ohledem na strukturovanost onoho tisku, že prvním krokem je rozdělení těch návrhů do několika, konkrétně sedmi, skupin, počínaje usnesením rozpočtového výboru, a pak podle zákonů, kterých se tisk týká. On se týká 10 zákonů, ale konkrétně to budou bloky, které se týkají daně z příjmů, hazardních her, přidané hodnoty, spotřební daně, daňového řádu a Celní správy.

Teď by následovala procedura, která má tedy tu podobu, že bychom úplně nejdříve začali hlasováním o legislativně technické úpravě, která se týká pozměňovacího návrhu kolegy Kalouska, kde by se slova "nový bod" nahradila slovem "bod 67". To je leg. tech. jako vyšitá. Pak by byl blok hlasování o rozpočtovém výboru, souboru všechny změny účinnostní, čili 9 až 21 změny účinnostní, a pak by step by step dalších šest hlasování podle toho, jak je seřadil rozpočtový výbor.

Druhá skupina, další skupina, se týká změny zákona o daních z příjmů. Tam bychom zahájili hlasováním o návrhu kolegy Stanjury. Jedná se o superhrubou mzdu a solidární sazbu daňovou. Pokud by toto nebylo přijato, nemá smysl hlasovat o identickém návrhu kolegy Kalouska, což je bod O1. Pak by následovaly D3, to jsou ony výdajové paušály, pak by přišla M2, kolega Martínek, to je odečet od základu daně bezúplatné plnění. Následovalo by E, tedy kolega Feri, potažmo paní Pekarová Adamová. Týká se to služeb pro rodinu a domácnost. K kolega Volný, C3 - to jsou ty tolik diskutované základní slevy na poplatníka kolegů Ferjenčíka a Skopečka, pak by byla L1, což je návrh, který si osvojil kolega Čižinský, L2 - poprvé by to bylo pro vyživované dítě a ta L2 je pro vyživované studující děti. A samostatně pak účinnosti k těmto návrhům.

Třetí skupina je hazard, to jsou dva kroky. Jeden se týká zrušení § 59, živé hry, a druhý je zvýšení limitů výher. Pokerové prostředí jsme tady rovněž zevrubně probrali.

Čtvrtá poměrně obsáhlá skupina je DPH. Začali bychom kolegou Chvojkou, což je F, zdanitelné plnění u insolvenčních správců, následovala by M3 kolegy Martínka, což jsou virtuální měny, pak by přišel kolega Kalousek, a to ve variantách O a) což je DPH, dvě sazby 19 a 10, a b) 20 a 10. Čili to je kolega Kalousek. Pak se dostáváme k návrhu kolegy Munzara, který byl mimochodem podpořen i usnesením hospodářského výboru, a ten se týká snížené sazby DPH teplo, chlad. Kdybychom po bodech dospěli ke kýženému výsledku, a následuje návrh B kolegyně Golasowské, jde o DPH u zemního plynu. Pak se dostáváme znovu k návrhu, který tady přednesl kolega Čižinský, což je DPH na biopotraviny, pokud jste bio. Následuje H, což je kolega Janda, vratky DPH, konkrétně u turistického ruchu. Poslední z DPH je jedna účinnostní věc, která se načítala až z pléna, to je moje maličkost, tedy I1, I2. V případě, že budou schválena usnesení áčková, tedy z rozpočtového výboru, tak bychom hlasovali pouze I2, protože to se vztahuje už k takto přijatým pozměňovacím návrhům.

Pátá skupina - spotřební daň. Tam jsou dvě věci. Jednou je to snížení spotřební daně na pivo. Bylo hojně diskutováno. A druhá věc, to byl kolega Stanjura a moje maličkost. Ten druhý je kolega Polanský, kde se jedná o limit osvobozeného piva, které si vaříte sami doma.

Šestá skupina je daňový řád. C1 pan poslanec Ferjenčík, M1, to se týká GAAR, to je implementace GAAR. M1, kolega Martínek, ten prodlužuje lhůtu pro elektronické podání, má to ve variantách podle účinnosti, J3. Poslední je kolega Munzar, který se týká onoho úroku z neoprávněného jednání správce daně, to je J2.

Úplně nakonec je zákon o Celní správě, což se týká zrušení krycích dokladů pro účely kontroly EET.

Kdybychom to takhle krásně prošli, tak pak už můžeme hlasovat o celém zákoně jako o celku.

Jestli to bylo dostatečně srozumitelné, chce se někdo na něco zeptat? Pokud ne, tak bych poprosil pana řídícího, aby nechal tuto navrženou proceduru schválit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho nevidím, že by se hlásil k navržené proceduře. Na žádost vás odhlásím, přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Nechám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 279. Přihlášeno 170 poslanců, pro 169, návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla ztišit, protože nás čeká série hlasování, tak ať víme, o čem hlasujeme. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Podle toho, co jsme právě teď schválili, by prvním krokem mělo být schválení legislativně technické úpravy. Týká se návrhu kolegy Kalouska O2, kde se původní slova nahradí textem "bod 67".

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Zpravodaj: Kladné. Ministryně: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 280. Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 171, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní přistoupíme k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru. První krok budou návrhy A9 až A21. To je ten účinnostní blok.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 281. Přihlášeno 173 poslanců, pro 173. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další krok je A1, A2. Jedná se o limit pro srážkovou daň na částku rozhodnou při platbě nemocenského pojištění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Rovněž souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 282. Přihlášeno 173 poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Návrhy A3 a A4 - odpočet na výzkum a vývoj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 283 přihlášeno 173 poslanců, pro 172, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Návrh A5, týká se to zrušení nové definice dotace k ceně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 284 přihlášeno 173 poslanců, pro 172, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A6, týká se to doplnění definice ekonomické činnosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 285 přihlášeno 173 poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A7, výpočet odpočtu daně pro provozovatele vysílání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 286 přihlášeno 173 poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: A8, tam se jedná o osvobození vzorků piva pro analytické účely.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 287 přihlášeno 173 poslanců, pro 171, zdrželi se 2. Návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní vstupujeme do druhého bloku, který se týká novely daně z příjmů, a byl by to nejdříve návrh kolegy Stanjury D1.1 - zrušení superhrubé mzdy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Rozpočtový výbor rovněž nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 288 přihlášeno 172 poslanců, pro 54, proti 69. Zamítnuto. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Opět kolega Stanjura - D1.2 a D1.3, týká se to zrušení solidárního zvýšení daně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Výbor také nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 289 přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 51, zamítnuto. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Další by byl návrh kolegy Kalouska, který se ale týkal téhož, takže už nemusíme znovu hlasovat. Je to nehlasovatelné.

Následuje kolega Stanjura. To byla účinnostní záležitost, ale protože jsme nepřijali, tak nemusíme ani hlasovat o účinnosti, tedy účinnost k návrhům o zrušení superhrubé mzdy a tak dále.

Čili se dostáváme ke kolegovi Kalouskovi, to je O1.4 - opět účinnostní věc, kterou jsme nepřijali, čili netřeba.

Pokračuji a dostáváme se k důležité věci a to je zvýšení výdajových paušálů. Je to D3. Předkladatelé kolegové Stanjura, Volný, Munzar.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.) Zpravodaj? (Ano, tady rozpočtový výbor souhlasil.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 290 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 170, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u N2 kolegy Martínka, který se týká rozšíření odpočitatelných položek u bezúplatného plnění České televize.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 291 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59, návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u E, což je kolega Feri, potažmo kolegyně Pekarová Adamová. (Námitky ze sálu.) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl jenom upozornit, že pokud se nemýlím, tak výbor ke kolegovi Martínkovi nepřijal stanovisko, tak prosím pana zpravodaje, aby to říkal správně, a stanovisko vlády do výboru bylo neutrální. Tak bych poprosil upozornění, když se mění.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, je pravda, že zde výbor nepřijal stanovisko, což znamená, že neprošlo kladné. (Veselost a bouchání do lavic v řadách poslanců Pirátů.) To je fakt, nic víc. Já s vámi souhlasím. Neprošlo kladné ani záporné, tudíž je bez stanoviska. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je to bez stanoviska, takhle se to bude říkat. Poprosím o klid ve sněmovně, abychom mohli pokračovat dál a abychom se v tom neztratili. Pane zpravodaji, zopakujte, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vracím se tedy k E.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, pan předseda Stanjura. (Nesouhlasný šum v levé části sálu.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dovolte mi, abych vznesl námitku proti minulému hlasování, protože pan zpravodaj nepřesně řekl, že výbor nedoporučuje, aby to bylo celé čisté. Vznáším námitku a pak bych prosil, abyste té námitce vyhověli, pan zpravodaj to řekl přesně a pak budeme hlasovat znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já nechám bezprostředně hlasovat o vznesené námitce o předchozím hlasování.

Zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 292 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 170, návrh byl přijat. Pane zpravodaji, prosím předneste návrh znovu.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ještě jednou N2, kolega Martínek - bezúplatné plnění poskytnuté České televizi. Jedná se o rozšíření odečitatelných položek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Zde, jak bylo řečeno, výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 293 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59, návrh byl zamítnut. Prosím dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. E - kolega Feri, potažmo kolegyně Pekarová Adamová, sleva na služby pro rodinu a domácnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Zde explicitně nesouhlasím.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Výkřiky v pravé části sálu.)

hlasování pořadové číslo 294 přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 18, návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: K - kolega Volný. Jedná se o vliv standardu IFRS.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.) Zpravodaj? (Ano, také souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 295 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 173, návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, C1, kolega Ferjenčík a také kolega Skopeček. Týká se to zvýšení základní slevy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Zpravodaj? (Ze sálu se ozývá C3, potvrzuje to i ministryně.) Prosím pana zpravodaje, aby to zopakoval.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, ještě jednou, kolega Ferjenčík, Skopeček, týká se to zvýšení základní slevy. A je to C3.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Výbor nepřijal usnesení.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 296 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 79 (proti 82). Návrh byl zamítnut. Dále

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dostáváme se k L1.1 a L1.2, týká se to vyživovaného dítěte. Kolega Čižinský, potažmo Jurečka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 297 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 55 (proti 82). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: L2.1 a L2.2, kolega Čižinský, Jurečka a vyživované studující dítě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Opět výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 298 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 28 (proti 75). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Pak tady máme návrh L1.3, což je účinnostní věc k tomu, co jsme teď nepřijali, čili nemusíme.

L2.3, opět účinnostní věc k tomu, co jsme nepřijali.

A tím se dostávám k M4, A1 a týká se to už bloku hazardní hry. Tento první je zrušení onoho paragrafu upravujícího živou hru. A je to kolega Martínek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rozpočtový výbor rovněž nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 299 přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 51 (proti 113). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: M5, A2, což je kolega Martínek a týká se to limitu na výhry.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rozpočtový výbor rovněž nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 300 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 59 (proti 91). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Takže již čtvrtý blok. Týká se to DPH a začneme kolegou Chvojkou, zdanitelné plnění, insolvence. Tady musím říci, že původní nesouhlas ministerstva byl nahrazen souhlasem a rozpočtový výbor hlasoval tehdy podle doporučení Ministerstva financí, takže tehdy to byl nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Tady, jak říkám, rozpočtový výbor původně hlasoval nesouhlasně. - Nespokojené reakce ze sálu.) Byl bych rád, abychom říkali přesně, jak to je. Tak pane zpravodaji, rozpočtový výbor? (Zpravodaj: Původní usnesení rozpočtového - Nesouhlas ze sálu. - Zpravodaj: Ano, nesouhlas, tečka.) Stanovisko zpravodaje: nesouhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 301 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 112 (proti 25). Návrh byl přijat.

Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Teď se dostáváme ke kolegovi Martínkovi N3, týká se virtuálních měn.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rozpočtový výbor nepřijal.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 302 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 52 (proti 88). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, jsme u O2, a to varianta A, kolega Kalousek ruší sazby DPH tak, aby zůstaly pouze dvě, a to 19 a 10 %.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 303 přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 51 (proti 84). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Varianta B. Týká se téhož, ale sazby jsou 20 a 10 %, kolega Kalousek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 304 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 50 (proti 85). Návrh byl zamítnut. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, J1.1, což je kolega Munzar, potažmo kolega Jurečka. Týká se to sazby na teplo a chlad.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 305 přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 160 (proti 2). Návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, k tomu, co jsme teď přijali, je odložená účinnost k 1. lednu 2020. Čili J1.2 kolega Munzar, potažmo Jurečka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Logicky také.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 306 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 167 (proti 0). Návrh byl přijat. Dále.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, enkový návrh kolegy Luzara tím pádem už je nehlasovatelný, protože byl na stejné téma, které jsme teď rozhodli. A dostáváme se k béčku, což je kolegyně Golasowská, DPH na zemní plyn.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Také)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 307 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 7 (proti 122). Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: L3, Čižinský, Jurečka, DPH na biopotraviny.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 308 přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 34 (proti 107). Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u enka, což je kolega Janda, a tam se jedná o vratky DPH turistům třetích zemí. Pardon? To jsem se přehlédl, H, ano, omlouvám se, už mám z toho mžitky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Bez stanoviska.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 309, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 67, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. A končíme blok DPH tím, že bychom hlasovali o I2, protože I1 je zbytečné, protože jsme přijali pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Je to účinnost v oblasti leasingu a je to můj návrh, tedy Dolejš.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné. Zpravodaj: Také.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 310, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Novela zákona o spotřebitelské dani. Poprvé to bude D2, kolega Stanjura, připodepsán i já. A týká se to snížení spotřební daně na pivo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Výbor nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 311, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 84, proti 9. Návrh byl zamítnut. (Šum zprava.)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jsme u G, což je kolega Polanský. Týká se to limitů na pivo vyráběné doma.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 312, přihlášeno 172 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 56. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Blok - zákon o daňovém řádu. První je C1, kolega Ferjenčík, implementace GAAR.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: M1, kolega Martínek, prodloužení lhůty pro elektronické podání.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Nepřijal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, 61, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: J3.1, kolega Munzar, obsah formuláře vyhláškou v zákoně o DPH.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 315, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 106. Zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: J3.2, kolega Munzar. Obdobná věc - vyhláškou k daňovému řádu, čili formulář vyhláškou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 316, přihlášeno 173 poslanců, pro 46, proti 105. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: J3.3 a J4.5 jsou účinnostní věci k tomu, co jsme teď nepřijali, takže můžeme dál.

A jsme u J.2, kolega Munzar, úrok z neoprávněného jednání správce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 317, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 81, proti 84. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Poslední dílčí hlasování, tj. C2, kolega Ferjenčík, použití krycích dokladů v případě EET.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné. Zpravodaj: Rovněž.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 318, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 93. Návrh byl zamítnut.

 

Tak a v tuto chvíli bylo hlasováno o všech návrzích. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh na usnesení.

Pan předseda Kalousek. Poprosím klid ve sněmovně, abychom věděli, o čem se tady bavíme, a mohli na to případně adekvátně reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, nad původní předlohou Ministerstva financí a vlády jsme se chtěli původně zdržet, byla to předloha víceméně technického charakteru. A mrzí nás samozřejmě, že neprošla celá řada racionálních pozměňujících návrhů ať už z našich řad, nebo z řad našich kolegů. Ale vzhledem k tomu, že bylo schváleno zvýšení limitů pro paušály, které jste v minulém období necitelně snížili, a bylo schváleno snížení DPH na teplo, tak poslanecký klub TOP 09 zákon jako celek podpoří. Leč pevně doufám, že až bude po Vánocích, tak paní ministryně otevřeně řekne na otázku, kdo zvýšil DPH, že přizná, že od 1. 1. 2016 to byla sociální demokracie a hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: K hlasování? Ano, prosím. (K poslanci Koláříkovi, který se hlásí o slovo.)

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dobrý den. Já jsem nechtěl rušit tu náročnou proceduru. Chtěl jsem jenom pro potřeby stenozáznamu uvést, že v hlasování číslo 299 jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Za lidovce můžu říct, že nás velmi mrzí, že neprošla podpora rodin, což je naše priorita. Na druhou stranu oceňujeme a jsme rádi, že prošel pozměňující návrh snížení DPH na teplo, jehož lidovci jsou spolupředkladatelé. Tento pozměňující návrh v praxi pomůže zhruba 4,2 milionu lidí. A nakonec i vzhledem k tomu, že tento pozměňující návrh prošel, klub KDU-ČSL podpoří tento zákon.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím s přednostním právem přihlášeného, přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, podle sněmovního tisku 206, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 319, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk z levé a střední části sálu.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přečtu ještě omluvu, než předám řízení. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá z pracovních důvodů od 12.30 do konce jednacího dne.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré odpoledne, přistoupíme tedy k projednávání dalšího bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP