Pátek 21. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

116.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021
/sněmovní tisk 289/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi představit návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019. Jde především o nízkoúročené úvěry. Pro rok 2019 činí objem poskytnutých úvěrů 1,6 mld. Zároveň fond poskytuje dotační nástroje, a to dotace mladým lidem formou snížení jistiny při narození dítěte, a samozřejmě regenerace veřejného prostranství - objem dotací 921 mil. Výhled hospodaření pro roky 2020 a 2021 plně respektuje stanovené limity. Vláda schválila 19. září. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 8. listopadu a výbor i přijal doprovodné usnesení, aby státní fond zrevidoval podpory podle skutečných potřeb žadatelů, se kterým samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí.

Děkuji vám moc a prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 289/1. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Lenka Dražilová a informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně řekla všechno vyčerpávajícím způsobem, takže já už dodám jenom znění usnesení.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi dne 8. listopadu letošního roku se vyjádřil k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021, sněmovní tisk 289, následovně:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 13. schůzi po úvodním slově Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně předložený návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021 projednat a schválit v předloženém znění;

2. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy nyní zahájím všeobecnou rozpravu, do které ovšem nemám žádnou přihlášku. Rozhlédnu se tedy. Přihláška není, takže končím všeobecnou rozpravu. Táži se na případná závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Paní poslankyně Dražilová? Nemají zájem.

Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Rozhlédnu se, zdali se někdo přihlásil. Nikoho přihlášeného nemám, takže končím podrobnou rozpravu. Znovu se táži na závěrečná slova. Nemáte zájem. Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Já svolám poslance do sálu. (Chvilku čeká.)

Tak. Slyšel jsem jakoby žádost o odhlášení. Ano, je tady. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Nyní jenom zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 142 poslanců, pro 132, proti nula. Návrh usnesení byl přijat. Končím tedy projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP