(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi a ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy, protože jinou písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Můžeme přejít k rozpravě podrobné, protože žádný návrh, který lze hlasovat po skončené obecné rozpravě, nepadl. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné vystoupení po obecné rozpravě. Pane ministře? Ne. Pane zpravodaji? Také ne. Můžeme tedy zahájit podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Máme tady přihlášené, první přihlášená je paní poslankyně Karla Maříková, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se tímto ke svým třem pozměňovacím návrhům, které jsou načteny do systému jako sněmovní dokumenty 1816, 1817 a 1853.

První načtený pozměňovací návrh upravuje povinnost distributora odebrat zpět od provozovatele oprávněného k výdeji takový léčivý přípravek, u něhož se nepodaří ověřit ochranné prvky nebo provést vyřazení jedinečného identifikátoru, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne oznámení provozovatele distributorovi o neúspěšném ověření ochranných prvků nebo provedení vyřazení jedinečného identifikátoru.

Druhý pozměňovací návrh, který je v systému načtený jako sněmovní dokument 1817, upravuje, aby zákonem stanovená povinnost ověření ochranných prvků a provedení vyřazení jedinečného identifikátoru u všech vydávaných léčivých přípravků opatřených ochrannými prvky nebyla totožná s povinností stanovenou již v nařízení o ochranných prvcích. Tento pozměňovací návrh dále navrhuje zařazení přestupků spáchaných poskytovateli zdravotních služeb oprávněných k výdeji léčivých přípravků se sazbou pokuty o maximální výši 300 tis. korun a u vážnějších deliktů až 2 mil. korun, jelikož původní výše pokut je pro provozovatele lékáren za delikty, které mají spočívat již jen v jednotlivých chybách při ověřování ochranných prvků, výdeji léčivých přípravků, jsou totiž zcela nepřiměřené. V České republice se historicky žádné padělky nevyskytují, případné chyby tak nebudou mít žádný dopad na zdraví pacientů, půjde výslovně o chyby s čistě administrativními důsledky.

Třetí pozměňovací návrh, který je v systému načten jako sněmovní dokument 1853. Vyřazuje homeopatické přípravky z léčiv vydaných na lékařský předpis. Tento pozměňovací návrh reaguje na současný paradoxní stav, kdy účinek homeopatických léčiv je veřejně zpochybňován vědeckými autoritami a srovnáván za obdobný placebu. Současně však homeopatika jsou uváděna na trh v České republice jako léčiva na lékařský předpis.

Součástí zmíněných pozměňovacích návrhů je i podrobné odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Maříkové. Nyní paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tímto se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 1875, se kterým jsem vás seznámila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Nyní pan poslanec David Kasal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se hlásím ke svému sněmovnímu dokumentu 1868 a zdůvodnil jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kasalovi. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou pod čísly 1862, 1863, 1876 a 1877. Velice krátce k jednotlivým.

Státní ústav pro kontrolu léčiv dnes nemá zákonnou možnost organizovat komerční i nekomerční přednáškovou činnost, školit výrobce a distributory léčiv, spolupracovat na osvětových kampaních jiných institucí a úřadů a za tím účelem třeba i vybírat drobné účastnické poplatky. Tento pozměňovací návrh to lékovému úřadu umožňuje.

Další pozměňující návrh krátce. Reaguje na nepřehlednou situaci, kterou zakládá přímo nařízení Evropské unie, které říká, že volně prodejné léky, které nejsou na speciálním seznamu, nesmí být opatřeny ochrannými prvky, tedy nikoliv nemusí, ale nesmí. Je to nelogické, ale znamená to dost velké logistické obtíže, protože způsob výdeje, zda jde o lék na recept, nebo volně prodejný lék, se liší mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie, tudíž co je volně prodejné např. v Polsku, může být u nás na recept. Tento pozměňující návrh situaci řeší tak, že pokud výrobce dobrovolně volně prodejný lék opatří ochranným prvkem proti otevření např. z důvodu, že to musí udělat kvůli jiným trhům, tak je to v pořádku a nebudeme trvat na tom, aby z českých balení těchto přípravků ochranné prvky zmizely.

Další reaguje na sankce spojené s implementací protipadělkové novely.

A poslední pozměňující návrh je o tom, aby lékárníci měli právní jistotu v tom, že léky, které se jim nepodaří vydat pacientovi třeba z důvodu toho, že nebudou schopni ověřit nebo je vyřadit, budou moci do dvou týdnů vrátit distributorovi a ten už si s držitelem rozhodnutí o registraci vyřídí náhradu nákladů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové. Nyní pan ministr zdravotnictví se hlásil do podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem již avizoval ve svém úvodním slovu, s ohledem na blížící se termín nabytí účinnosti nařízení o ochranných prvcích, které implementujeme novelou zákona o léčivech, a dojde k nabytí účinnosti 9. února 2019, bych nyní rád požádal o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtení, a to na sedm dní. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál do podrobné rozpravy? Žádnou písemnou přihlášku nemám a z místa také nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na sedm dnů, který padl v rozpravě a je hlasovatelný. Já přivolám z předsálí kolegy, které jsem požádal, aby diskuse vedli mimo sál, a všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování číslo dvacet. Počet přihlášených je stabilizován.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 20, z přítomných 131 poslance pro 99, proti 6. Návrh byl přijat.

 

To byl jediný návrh, který bylo možné hlasovat ve druhém čtení, který padl v rozpravě. Mohu tedy poděkovat panu ministru zdravotnictví a panu zpravodaji a ukončit tento bod, první bod druhých čtení na této schůzi.

 

Budeme pokračovat, a to bodem

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní a některé další zákony
/sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová a zároveň požádám zpravodaje garančního výboru Jiřího Dolejše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože jsme v prvém čtení přikázali tento tisk k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 206/1 a 206/2.

Požádám sněmovnu o klid. A zároveň udělím slovo paní ministryni financí, která je jistě na úvodní slovo připravena. Paní ministryně, prosím. (Hluk v sále trvá.) A ještě ne. Ještě posečkám chviličku, až se zklidní sál a bude tady dostatečně důstojné prostředí pro navržený zákon. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP