(18.50 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý večer. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu - sněmovní dokument 945, který jsem podal. Podal jsem ho na přání několika školských asociací a garanční výbor ho podpořil, za což tedy děkuji.

Nyní ho odůvodním, jaký je smysl. Účelem tohoto zákona je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek atd. To už tady přesně řekl pan Profant. Směrnice primárně cílí na stát a státní orgány a územně samosprávné celky a směrnice také požaduje, aby v minimálním rozsahu zajistily přístupnost svých webových stránek a mobilních aplikací také vysoké školy, školy a školská zařízení. Ovšem ten předložený vládní návrh zákona jde v případě vysokých škol, škol a školských zařízení výrazně nad rámec té směrnice a požaduje vlastně přístupnost internetových stránek veškerých. Bylo to na základě popudu ministra pověřeného koordinací v oblasti lidských práv, rovných příležitostí, pana Dienstbiera, se to tam takto dostalo. Čili ten návrh směřuje k tomu... vlastně ty vysoké školy, školy a školská zařízení by musely zajistit plnou přístupnost veškerého obsahu do ledna 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčíslilo náklady tohoto opatření asi na půl miliardy korun, které by vyšly k tíži škol, a i věcně by to často ty vesnické školy a malé školy, které třeba nemají vůbec žádného studenta se zdravotním postižením, neúměrně zatěžovalo finančně i organizačně. Je důležité také říci, že školy jsou bez toho povinny zpřístupnit veškerý obsah na základě právě těch studentů, jaké mají.

Čili můj pozměňovací návrh vlastně zrušuje ten jeden odstavec a ty školy z toho vyjímá, z té naprosto přísné povinnosti, která jde nad rámec i té směrnice EU. To je asi v kostce všechno. Takže kdo chcete trošku podpořit školy v tomto smyslu, aby nebyly tolik zatíženy další organizační věcí, tak budu rád, když ten pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy... Ano, pozměňovací návrh, vás tady si vložím. Nyní se tedy podívám, jestli máme nějaké další přihlášky do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. A jelikož nemáme ani žádný návrh na hlasování, tak končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Tak, máme ještě čas, to znamená, zahájíme další tisk. Pan ministr Brabec je přítomen, jako vždy, připraven.

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
/sněmovní tisk 172/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já tomu nenadálému štěstí nechci ani věřit a nechci ho tak ani pokoušet tím, že bych dlouho mluvil. Takže se omezím na velmi stručné vyjádření v tom smyslu, že tisk jsem obsáhleji prezentoval v rámci prvního čtení. A jenom připomínám, že se jedná o provedení úplně adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady, které se týká rtuti, a do českého právního řádu se vlastně promítá ve čtyřech novelách zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o odpadech, o chemických látkách a o zdravotních službách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A ještě přečtu jednu omluvu. Přijměte prosím omluvu z jednání poslanecké schůze mezi 19. a 21. hodinou, tak k tomu dneska už asi nedojde, z důvodu jednání, je to pan poslanec Jan Farský.

A nyní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 172/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro životní prostředí poslankyně Eva Fialová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fialová: Hezký pozdní večer. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, já budu velice stručná a přečtu pouze usnesení z výboru pro životní prostředí jako garančního výboru z 12. schůze ze dne 26. září 2018.

Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, PhD., a zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Evy Fialové a po rozpravě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.

Část pátá zní: Část pátá - Účinnost čl. V. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Za druhé. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za třetí. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí.

Za čtvrté. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní poprosím také zpravodajku výboru pro zdravotnictví paní poslankyni Věru Adámkovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, druhým výborem, který projednával problematiku rtuti, byl výbor pro zdravotnictví, který dostal představenou celou problematiku od Ministerstva životního prostředí. Po diskusi se samozřejmě přihlásil k tomuto vládnímu návrhu a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh, ve znění pozdějších předpisů, a pozměňovacích návrhů, tak jak je představovala paní Ing. Fialová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy otvírám obecnou rozpravu, do které se nám přihlásili dva poslanci. Pan poslanec Jan Schiller a následně se připraví paní poslankyně Věra Adámková. Jenom chci upozornit, nebudu vás přerušovat, pane poslanče, já to takhle dělám, ale dohoda je, že skončíme v 19 hodin, ale jestli malinko přetáhnete, je to v pohodě. Tak, prosím.

 

Poslanec Jan Schiller: Já děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové. Já bych chtěl jenom představit pozměňující návrh jediný, který k tomu je, a to k části dvě, který se vztahuje k zákonu o odpadech, a to zpětný odběr pneumatik.

Nevím, jestli to stihneme, asi ne. Ale ten pozměňující návrh zní: Vládní návrh zákona změní některé zákony související s přijetím nařízení Evropského parlamentu, a to - za prvé - v části druhé čl. II za bod 2 vkládá nový bod č. 3, který zní: Bod 3. V § 38 a odst. 1 se slova 35 % nahrazují slovy 65 %. Dosavadní body 3 až 7 se přečíslují na body 4 až 8.

Za druhé. Část pátá zní: Účinnost v článku V. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou článku II, bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Podle stávající právní úpravy má každá povinná osoba výrobce či dovozce pneumatik povinnosti zajistit zpětný odběr použitých pneumatik, a to nejméně ve výši 35 %. Tento pozměňovací návrh to navyšuje na 65 % s tím, abychom nezatěžovali sběrné dvory a náklady a víceméně přírodu náklady hlavně obcí. Tyto obce by s těmito pneumatikami, které by se zpětně neodebraly, musely nějak vypořádat a přišlo by to od nějakých 62 mil. až do 130 nebo 113 mil., které by ty náklady měly navíc. Takže tímto my se zavazujeme, nebo máme závazek k tomu, že budeme likvidovat zpětným odběrem pneumatik 80 % z toho, co jde na trh. A pokud to zvýšíme na 65 %, tak vlastně už od toho roku, od té účinnosti, bychom naplnili tento náš závazek a plnili bychom skutečně na 80 %. Nestihl jsem to představit, tak jak skutečně to je, ale v podrobné rozpravě samozřejmě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já se chci teď zeptat, protože máme jednoho jediného do podrobné rozpravy, tak jestli souhlasíte s tím, že to druhé čtení dojedeme? Nevadí to? Bude to třeba pár minut po sedmé, ale... Tak jedeme. Asi ten jeden bod jenom. Pan poslanec Luzar říká, že jedeme, ale jen ten jeden bod, že. Jestli není jiná dohoda. Takže pane poslanče, já se tedy zeptám, jestli někdo do obecné rozpravy je ještě přihlášen. Není. Takže já obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova. Je zájem, pan ministr, paní poslankyně? Ne.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a mám jednoho přihlášeného, pana poslanec Schillera. Prosím.

 

Poslanec Jan Schiller: Takže já děkuji. Já bych se tímto chtěl přihlásit k tomuto pozměňovacímu návrhu, sněmovní tisk č. 1808. Zdůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já se podívám, jestli mám někoho dalšího do obecné rozpravy. Nikoho dalšího do obecné rozpravy nemám, takže končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. No, je 18.59, tak já myslím, že můžeme přerušit, a uvidíme se zítra v devět hodin.

Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP