Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

178.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil
jiných států přes území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 272/

Pan ministr obrany Metnar už je připraven, aby nám uvedl tento materiál. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států EU, které ratifikovaly smlouvu Evropské obranné agentury. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír. V neposlední řadě i státům, s nimiž ČR udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude ČR v dané oblasti u našich spojenců vnímaná jako spolehlivý a důvěryhodný partner.

Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území ČR, kterou vláda ČR vzala na vědomí svým usnesením číslo 580 z 22. července 2015.

Tento materiál rovněž tak projednal výbor pro obranu a já vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 272/1. Původně navržená zpravodajka výboru paní poslankyně Černochová je omluvena. Prosím pana poslance Michala Ratiborského, aby se ujal role zpravodaje. Připomínám, že v tomto případě o změně zpravodaje Sněmovna nehlasuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu, které načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj Ratiborský se do ní přihlásil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednal tento tisk na 14. schůzi ze dne 26. září 2018. Výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2019 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není. Zájem o závěrečná slova také není.

 

Takže přistoupíme k hlasování o návrhu tak, jak byl přednesen panem zpravodajem v podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 130 poslanců, pro 102, proti 5. Návrh byl přijat a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 283.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP