Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

182.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016
/sněmovní tisk 78/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 78/1. Vítám zde zpravodajku výboru paní poslankyni Barboru Kořanovou a prosím ji, aby nás seznámila s usnesením výboru. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesla zpravodajskou zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání na rok 2016. Jedná se o sněmovní tisk číslo 78.

Uvedená výroční zpráva byla předložena v řádném termínu. Volební výbor ji v sedmém volebním období na své 37. schůzi projednal jako sněmovní tisk 1103. Následně byl bod zařazen na projednání plénem Poslanecké sněmovny, nicméně v řádném termínu jej do konce minulého volebního období nestihla projednat. Z uvedeného důvodu tedy byla zpráva předložena v novém volebním období a volební výbor ji tak opět na své 6. schůzi projednal.

K obsahu zprávy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2016 naplňovala bezezbytku své zákonné povinnosti. Rada rovněž pro každý rok stanovuje priority, jejichž naplňování umožňuje cíleně postupovat v dané oblasti a tento postup vyhodnotit. Leitmotivem v práci rady je ochrana dětí před negativními dopady vysílání a objektivita a vyváženost předvolebního vysílání. Zvláštní pozornost si zaslouží priorita týkající se mediální gramotnosti, v jejímž rámci byly představeny tři významné studie mapující úroveň mediální gramotnosti u osob do 15 let, nad 15 let a skupiny ohrožených osob. Jedná se o seniory a menšiny.

Je třeba zmínit i faktory, které v roce 2016 zásadně mění vývoj mediálního prostoru. Prvním je rozvoj technologií v prostředí internetu, druhým je chystaná digitalizace rádií a třetím je zveřejnění návrhu novely směrnice AVMS Evropskou komisí. Rozvíjejí se technologie, které umožňují kombinovat standardní televizní vysílání s platformami na bázi připojení k internetu a s tím související specifické obsahy vysílání. Ty pak mohou spadat mimo stávající regulační rámec a mohou obsahovat prvky, které nebudou podléhat standardní kontrole, přestože mohou významně zasáhnout do práv diváků, potažmo spotřebitelů. Rada si proto stanovila prioritu vedoucí ke zmapování technologických možností s následnou reflexí ve vztahu k možné regulaci či podchycení oblastí, které se dle stávajících předpisů regulaci vymykají. Digitalizace rozhlasového vysílání představuje poměrně komplikovaný proces, v jehož rámci je hledáno pokud možno kompromisní stanovisko, které by bylo akceptováno pro všechny relevantní strany rozhlasového trhu, tedy Český rozhlas jako veřejnoprávního provozovatele, soukromoprávní provozovatele rozhlasového vysílání a také posluchače.

Otázka nejvhodnějšího postupu se řešila od roku 2015 na pracovní skupině pod gescí Ministerstva kultury a v roce 2016 byl jako výsledek činnosti schválen usnesením vlády č. 730 materiál Návrh rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu, který se dotýká i digitalizace rozhlasového vysílání jako celku. Rada se práce na tomto materiálu aktivně zúčastňovala, byla i připomínkovým místem pro schválení materiálu.

Rok 2016 byl na evropské úrovni velmi výrazně ovlivněn přípravou a následným zveřejněním návrhu novely celoevropského regulačního rámce, směrnice AVMS, který připravila Evropská komise. Na přípravu a připomínky k tomuto návrhu se zaměřila mezinárodní skupina ERGA, která sdružuje regulační orgány pro oblast audiovizuálních médií všech členských států Evropské unie a rada je jejím aktivním členem.

Návrh usnesení bych přednesla v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo do ní není přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo ani nezazní, takže otevírám podrobnou rozpravu, dávám slovo paní zpravodajce.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Usnesení volebního výboru z 6. schůze dne 10. května 2018 ke Zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016, sněmovní tisk 78.

Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pana Bc. Ivana Krejčího, zpravodajské zprávě poslankyně Barbory Kořanové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o stavu v oblasti rozhlasového vysílání a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016 dle sněmovního tisku 78,

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o projednání sněmovního tisku 78 volebním výborem.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já děkuji a končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo není, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka. Jde o to, že Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, pro 145, promiňte, přihlášeno 144 poslanců, pro 109, proti 17. Návrh byl přijat. Ukončuji projednávání tohoto bodu.

 

Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá pan poslanec Farský v době od 11 do 12 hodin z důvodu pracovního jednání v Praze.

 

Zahajuji projednávání sněmovního tisku 116.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP