Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

186.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017
/sněmovní tisk 141/

Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 141/1. Zpravodajem rozpočtového výboru byl pan poslanec Petr Vrána, který není přítomen, nahradí ho pan poslanec Karel Rais v roli zpravodaje. Připomínám, že ani v tomto případě nemusíme o změně zpravodaje rozhodovat hlasováním.

Dávám nyní slovo panu poslanci Raisovi, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Tak co se týká činnosti finančního arbitra, v roce 2017 bylo zahájeno 1 352 řízení. Nejčastěji projednávanými spory a vyřizovanými dotazy bylo životní pojištění a spotřebitelský úvěr z 82 %, pak probíhala i řízení, která byla zahájena v předchozích obdobích. Celkem proběhlo 3 220 řízení. Délku řízení ovlivňuje strana arbitra dovést strany sporu ke smíru nebo zpětnému vzetí návrhu. Výsledky za rok 2017 tak odpovídaly této snaze, kdy u rozhodných sporů bylo právě 60 % ukončeno schváleným smírem.

Co se týká hospodaření instituce, Kancelář finančního arbitra je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 byl 56 690 tis., skutečné výdaje byly 53 521 tis., rozpočet na výdaje byl čerpán ze 79 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, ohledně činnosti finančního arbitra bych rád zmínil, že z pohledu mnoha spotřebitelů finančních služeb nepracuje optimálně. Finanční arbitr eviduje velké množství nerozhodnutých případů. Původně byl finanční arbitr zřízen proto, aby se urychlilo rozhodovací řízení. Místo toho zde rozhodnutí trvá i déle než rok. Evidentně tak finanční arbitr nestíhá řešit mnoho problémů z finančního trhu.

Z toho důvodu bych rád apeloval na vládu, aby zajistila finančnímu arbitrovi dostatek prostředků pro zlepšení jeho činnosti, aby všichni klienti byli chráněni proti nekalým praktikám některých osob na finančním trhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj vystoupí v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já tady mám k dispozici usnesení rozpočtového výboru ze dne 9. května 2018 ke zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2017, sněmovní tisk 141. Po úvodním slově finanční arbitryně paní Nedělkové, zpravodajské zprávě poslance Petra Vrány a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2071;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není.

 

Budeme hlasovat o usnesení, že bereme na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017, tak jak ho načetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 61 přihlášeno 149 poslanců, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP