Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

189.
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018 s vyjádřením
vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných
plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020
jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 148/

Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Požádám zpravodaje výboru Petra Třešňáka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych uvedl materiál, který se týká zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhu zdravotně pojistných plánů na rok 2018. Opět jako u minulého bodu je to bohužel trošku se zpožděním, protože jak určitě víte, rok 2018 skončil, ale ten materiál se dostal na stůl až nyní. Stejně tak ten materiál obsahuje střednědobé výhledy na rok 2019 a 2020.

V současné době stále veřejné zdravotní pojištění provádí sedm zdravotních pojišťoven včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdravotně pojistné plány prošly standardním procesem posouzení ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, které zhodnotilo jejich obsah, soulad s veřejným zájmem, soulad se všemi zákony a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky na rok 2018, a takto je schválilo, stejně tak samozřejmě byly schváleny předtím samosprávnými orgány daných zdravotních pojišťoven.

Pokud bych měl pouze ve stručnosti říci, co patří mezi nejdůležitější parametry v rámci roku 2018, které ovlivnily hospodaření zdravotních pojišťoven, tak bezesporu je to pokračující a stále pokračující pozitivní ekonomický vývoj, který je spojen s navýšením odvodů ekonomicky aktivního obyvatelstva, tedy příjmů systému veřejného zdravotního pojištění, stejně tak došlo opětovně k navýšení platby za státní pojištěnce, zvýšila se rovněž minimální mzda z 11 tisíc na 12 tisíc s účinností od 1. ledna 2018 a také měsíční pojistné osob bez zdanitelných příjmů.

Pokud jde o celková makročísla zdravotně pojistných plánů, tak příjmy systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2018 byly plánovány ve výši 297 mld. korun, což představuje meziroční nárůst o 5,6 %, výdaje systému ve výši 295 mld. Výdaje se tedy navýšily o 7,3 %. Celkové saldo tak dosahuje kladného salda ve výši 1,75 mld., což je pozitivní. Nakonec tedy celkový vývoj, resp. výsledek systému se zdá, že bude ještě pozitivnější za rok 2018.

Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce se rovněž zvýšil, dosáhl částky 27 243 korun, nárůst o 1 728 korun průměrného nákladu na pojištěnce, což je v relativním vyjádření meziroční nárůst o 6,8 %.

Žádná ze zdravotních pojišťoven k 31. prosinci 2018 nepředpokládá existenci závazků po lhůtě splatnosti. Finanční zásoby na účtech zdravotních pojišťoven se zdají býti dobré, takže pojišťovny mají dostatečné rezervy a jejich hospodaření tak je v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vláda tento materiál schválila na svém zasedání 27. února 2018.

To je asi vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 148/1. Požádám zpravodaje Petra Třešňáka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký den. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodaj výboru pro zdravotnictví si vás dovoluji požádat o schválení tisku 148, pojistné plány zdravotních pojišťoven pro rok 2018. Většinu základních ukazatelů zde shrnul pan ministr, tak abych je příliš nerekapituloval, tak pouze zmíním, že tedy celkově systém veřejného zdravotního pojištění podle očekávané skutečnosti roku 2017 vykázal příjmy ve výši 281,38 miliardy Kč a výdaje 275,43 miliardy Kč a dosáhl tak přebytku 5,95 miliardy Kč. V roce 2018 byly naplánované příjmy v částce 297,19 miliardy Kč a výdaje 295,44 miliardy Kč. Systém by v tomto, tedy teď už v roce 2018, měl hospodařit s přebytkem ve výši 1,75 miliardy Kč.

Podrobnější členění příjmů a výdajů je obsahem jednotlivých kapitol zprávy, hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven a dále ještě tabulkové přílohy. Potom se přihlásím ještě o slovo v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Do obecné rozpravy? Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Tedy ještě jednou, nechtěl jsem využívat pozici zpravodaje ke svému soukromému názoru, ale prostě zde musím poznamenat tu skutečnost, a pan ministr mi dá jistě za pravdu, už jenom to, že jsem svou řeč musel vlastně přepisovat z budoucího času nejen do přítomného, ale už i do minulého.

Zdravotně pojistné plány jsou vlastně rozpočty zdravotních pojišťoven a mají tak být schvalovány nejlépe rok předchozí, nebo nejpozději na začátku daného roku. Pojišťovny totiž mají povinnost předkládat svoje pojistné plány Sněmovně na začátku roku, aby podle nich mohly hospodařit. A tady se setkáváme s jevem, že na začátku roku 2019 vlastně schvalujeme rozpočet na rok 2018. To mi přijde skutečně absurdní.

Takže můj apel na pana ministra, ušetřím si tím i interpelaci, zda by bylo možné takto důležitý tisk tedy příště se snažit zařadit skutečně na začátek daného roku, abychom ho neschvalovali s ročním zpožděním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Pan ministr zdravotnictví. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Velmi krátká reakce. Určitě souhlasím. Je pravda, že vláda schválila ten materiál na začátku roku, ale pak samozřejmě byl ve Sněmovně a čekal na projednání. Pokusíme se změnit v tomto směru i trošku legislativu, aby to fungovalo do budoucna lépe, protože souhlasím, že to není úplně ideální v tomto směru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Kdo dál ve všeobecné rozpravě? Ano, prosím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji. Bude to spíš jenom technická. A nešlo by to udělat tak - je to vůbec potřebné, aby se to schvalovalo? Je nutné, abychom... Nedá se ta norma změnit, když je vidět, že vlastně stejně ty pojišťovny bez problémů fungují i bez toho pojistného plánu? Čili jestli by to nakonec nebylo jednodušší okleštit to a odstranit tu povinnost. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Brázdilovi. Pokud nemá nikdo, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou a požádám o konkrétní usnesení, které budeme schvalovat. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dovolte mi tedy, abych vás seznámil se stanoviskem výboru. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijal 17. května 2018 následující usnesení: zaprvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas se Zdravotně pojistnými plány zdravotních pojišťoven na rok 2018 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami, a zadruhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 148 pro 126, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministru zdravotnictví, děkuji zpravodaji a končím bod 189.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP