Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

190.
Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup
k dopravní infrastruktuře za rok 2017
/sněmovní tisk 149/

Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 149/1. Požádám zpravodaje hospodářského výboru poslance Ondřeje Polanského, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ale než mu dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, členové vlády, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se předkládá materiál Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017. Zákonem č. 322/2016 Sb. byl k 1. 4. 2017 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře se sídlem v Praze zřízen. ÚPDI je ústředním orgánem státní správy. Jeho hlavním předmětem činnosti je regulace přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenová kontrola v oblasti železničních drah. ÚPDI má též na starosti dohled nad vyjednáváním letištních poplatků a řešením problémů interoperability evropského elektronického mýta. Předkládaná zpráva byla vypracována na základě § 9 zákona č. 322/2016 Sb. a poskytuje základní přehled o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře v roce 2017.

Zpráva byla předložena vládě ČR a Poslanecké sněmovně. Vláda zprávu vzala na vědomí dne 27. března 2018. Dále výroční zpráva ÚPDI za rok 2017 byla projednávána na hospodářském výboru dne 5. června 2018. Úvodní slovo přednesl předseda úřadu Pavel Kodym. Ve zprávě bylo konstatováno, podrobněji popsáno, jakým způsobem úřad vznikal, hledal prostory a nabíral v roce 2017 zaměstnance.

Jak už jsem říkal, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny se se zprávou seznámil 5. června 2018 a přijal následující usnesení: Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře Pavla Kodyma, zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Polanského a po obecné a podrobné rozpravě zaprvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit Zprávu o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017, sněmovní tisk 149, zadruhé pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledku projednávání této zprávy v hospodářském výboru, což se stalo, zatřetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám přihlášku. Pane zpravodaji, jenom tu část, která se týká usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje Výroční zprávu o činnosti ÚPDI za rok 2017 dle sněmovního tisku 149.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Usnesení jste slyšeli.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 64, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení Zprávy o činnosti Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 64. Z přihlášených 149 pro 118, proti nikdo. Zpráva byla chválena. Děkuji panu zpravodaji a končím bod 190.

 

Budeme pokračovat bodem 191, je to Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, sněmovní tisk 155. Mám ale tady problém, protože materiál měla uvádět ministryně financí České republiky. Paní ministryni nevidím. Odložíme zprávu tedy na konec bloku zpráv.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP