Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

198.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017
/sněmovní tisk 223/

Tuto informaci projednal hospodářský výbor a rozpočtový výbor. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 223/1 a 2. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka hospodářského výboru poslankyně Monika Oborná, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ke stejné zpravodajské zprávě se připraví Zbyněk Stanjura. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Takže tuto zprávu projednal hospodářský výbor na 17. schůzi v září. V podstatě bych vás jenom ráda informovala o základních číslech, o kterých jsme se tam bavili.

V roce 2017 EGAP pojistil celkem 134 smluv v souhrnném objemu 42,8 mld. korun, což představovalo nárůst zhruba o 34 % oproti předchozímu roku. Pojištěný export mířil do celkem 33 zemí světa. S ním souvisí výběr pojistného, který se v roce 2017 zvýšil více než dvojnásobně na 963 mld. korun. Stejně jako v roce 2016 byly v roce 2017 nové smlouvy o největším objemu uzavřeny v Číně a Ázerbájdžánu. Následovala Gruzie se stejným podílem jako v předchozím roce, okolo 10 % uzavřených pojistných smluv směřovalo do Indonésie, Ruska a také Indie. 15 % z celkového objemu v roce 2017 tvořily Egypt a Turecko. Na dalších 25 zemí pak připadlo zbývajících 8 % objemu.

Tento tisk byl projednán na hospodářském výboru v podstatě bez jakýchkoliv výhrad. Takže to je za mě asi vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. A nyní by měla přijít zpráva z prodeje rozpočtového výboru Zbyňka Stanjury. Pokud tady není, ptám se, jestli přednese zpravodajskou zprávu za rozpočtový výbor někdo jiný. Paní předsedkyně? O jednání rozpočtového výboru nás bude informovat předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 5. září 2018 k informaci EGAP o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017, sněmovní tisk 223.

Po úvodním slově náměstka ministryně financí a vystoupení předsedy představenstva, generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnosti, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu bere na vědomí informaci EGAP o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017. Závěr - zmocňující ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám všeobecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych odcitoval několik důležitých pasáží z této zprávy.

Navzdory velmi dobrým výsledkům v oblasti vymáhání a obchodní činnosti ukončil EGAP rok 2017 se ztrátou 2,7 mld. Kč. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv, zejména tvorba rezervy na obchodní případ Adularya, která se negativně a rozhodujícím způsobem promítla na hospodaření výsledku EGAP a zároveň ovlivnila výši dostupného primárního kapitálu ke krytí regulatorních kapitálových požadavků.

Snížení použitelného kapitálu ke krytí kapitálových požadavků se současným navýšením kapitálového požadavku k 30. 1. 2017 vedlo k dočasnému nedodržení kapitálového požadavku ke konci roku 2017. Plnění regulatorních požadavků bylo obnoveno po obdržení státní dotace do pojistných fondů EGAP dne 24. 4. 2018.

Hlavním důvodem ztráty byla tvorba rezervy na pojistnou událost Adularya ve výši 7,3 mld. Kč, se kterou EGAP při tvorbě plánu na rok 2017 nepočítal.

V roce 2018 bude i nadále kladen velký důraz na efektivní řešení pojistných událostí a s tím související zábrannou činnost a vymáhání pohledávek. Výplata pojistných plnění je v roce 2018 plánována ve výši 8,7 mld. Kč, přičemž objem zpětně vynaložených pohledávek by měl dosáhnout hodnot 6,1 mld. Kč a celkový objem zábrany škod je předpokládán ve výši 0,3 mld. Kč.

Očekávaná výše výplaty pojistných plnění a vymožených pohledávek v roce 2018 bude značně ovlivněna pojistnou událostí obchodního případu Adularya. Tento případ a jeho dořešení bude také hlavní výzvou v souvislosti s řešením pojistných událostí.

Tímto bych rád upozornil na závažnost případu turecké elektrárny Adularya, který se týká nejen EGAP, ale i následujícího tisku ohledně ČEB, a samozřejmě bych tak chtěl vyzvat vládu, aby se podílela na řešení této kauzy tak, aby dopady na státní finance byly co nejnižší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martínkovi za jeho vystoupení. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k rozpravě podrobné. Protože jsou obě usnesení, jak hospodářského tak rozpočtového výboru, shodná, tak jenom požádám paní poslankyni Obornou, aby zopakovala tu část, která ses týká Poslanecké sněmovny. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Hospodářský výbor na své 17. schůzi 26. září přijal následující usnesení:

1. Bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017 předloženou EGAP.

2. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017.

3. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesla zprávu o výsledcích projednávání této informace v hospodářském výboru.

4. Pověřuje místopředsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O té části vzetí na vědomí budeme hlasovat v hlasování číslo 70, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 146 pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji zpravodajkám a končím bod 198.

 

Ještě máme chvilku času. Pan místopředseda Hanzel má náhradní kartu číslo 13.

 

Zahájím bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP