Čtvrtek 24. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

199.
Informace o podpořeném financování za rok 2017
/sněmovní tisk 225/

Tuto informaci projednal hospodářský výbor a rozpočtový výbor. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 225/1 a 225/2.

Nejdříve požádám zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Moniku Obornou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. My jsme tento tisk 225 projednali opět na 17. schůzi 26. září na hospodářském výboru.

Stručně také jenom pár základních čísel ke zpravodajské zprávě. Česká exportní banka v roce 2017 financovala 181 nových obchodních případů. Objem nově podpořených vývozů českých exportérů loni dosáhl 4,2 mil. Kč. V porovnání s rokem 2016 je tato částka více než dvojnásobná. Obchodní případy ČEB realizované s pojištěním EGAP představují zhruba 80 % dosaženého objemu nových smluv a dalších 20 % jsou obchodní případy realizované bez pojištění.

To je za mě vše a potom načtu usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a požádám předsedkyni rozpočtového výboru, aby za zpravodaje Zbyňka Stanjuru přednesla jako zpravodajka výboru informaci o jednání rozpočtového výboru. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Touto materií se zabýval rozpočtový výbor na svém jednání 5. září 2018 na své 11. schůzi a přijal tomu usnesení číslo 141. Je písemně, takže ho tady nebudu číst celé. Vzhledem k tomu, že už jeden návrh usnesení tady zazněl a usnesení jsou shodná, tak mi dovolte, abych tady jenom přečetla stěžejní část, že rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2017, tisku 225.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru za zpravodajskou zprávu. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Mohu zahájit rozpravu podrobnou. Paní zpravodajka Oborná nám přednese příslušnou část usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Monika Oborná: Hospodářský výbor na 17. schůzi dne 26. září doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí informaci o podpořeném financování za rok 2017, sněmovní tisk 225.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní zpravodajko. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Můžeme tedy i podrobnou rozpravu ukončit.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, která jsou z obou výborů shodná, v hlasování číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 148 pro 116, proti nikdo. Usnesení bylo přijato. Děkuji zpravodajkám a končím bod 199.

 

Vzhledem k tomu, že je za minutu 13 hodin, nebudu zahajovat bod číslo 200. Přerušuji jednání do 14.30. Přeji vám dobrou chuť k obědu a ve 14.30 se sejdeme na ústních interpelacích.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.59 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP