Pátek 25. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

218.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2019
/sněmovní dokument 2042/

Prosím pověřeného člena organizačního výboru pana poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Takže máte slovo, prosím. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, organizační výbor na své 29. schůzi dne 10. ledna 2019 tento bod projednal a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které je obsaženo ve sněmovním dokumentu číslo 2042.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid. Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu po sále, jestli je nějaký zájem. Není zájem, takže končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se, zdali máte zájem o závěrečné slovo, pane poslanče. Máte, tak prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Takže já bych s dovolením načetl usnesení. Poslanecká sněmovna -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To usnesení můžeme klidně i v rámci podrobné rozpravy. To znamená, závěrečné slovo tedy ne, takže přistoupíme k rozpravě podrobné a prosím, pane poslanče, načtěte usnesení.

Já vás poprosím opravdu o klid, protože si tady stěžují poslanci, že neslyší. Prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji. "Poslanecká sněmovna schvaluje pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500 korun, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 314 korun, variabilní částka na člena klubu nevládní strany 6 908 korun, kde je využit koeficient 1.3, který vychází z jednacího řádu."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se podívám, jestli chce ještě někdo další vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo už zájem nemáte, pane poslanče Richtere? Už nemáte zájem, už jste řekl vše, co jste říci chtěl.

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Svolám poslance do sálu, protože budeme hlasovat. (Gong.) Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 166 poslanců, pro 161, proti 0. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o bod, který byl přerušen.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP