Pátek 25. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

25.
Návrh poslanců Věry Adámkové, Kamala Farhana, Jiřího Ventruby,
Vlastimila Válka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání
a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
/sněmovní tisk 308/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 308/1.

Prosím, aby se slova ujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Věra Adámková. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás vzala s sebou na krátký výlet do transplantační medicíny. Nedomnívám se, že toto téma by zde bylo často slyšeno, ale velmi si přeji, abyste porozuměli tomu, co dnes budeme hlasovat.

Československá a česká transplantační medicína byla vždycky na špičce a v některých oborech je opravdu světovou špičkou, zejména v oblasti imunologických a některých transplantací. A abyste porozuměli tomu, proč chceme opravit ten zákon. Ten nevznikl vůbec z ničeho jiného, než že tomu ten, který předkládal, úplně nerozuměl. V té transplantaci se jedná o život. A já přeji všem, i těm, kteří mě neposlouchají, aby se jich to nikdy netýkalo, ani jich, ani jejich příbuzných, ani z jedné strany, ani jako dárce, ani jako příjemce. Protože transplantace řeší situaci, která se velmi přibližuje opravdu binomickému dělení života: ano, ne. To není bude mi lépe nebo hůře, ale umřu a budu žít. A tady jde o čas.

V současné době je to tak, že koordinační středisko transplantací musí písemně požádat v případě cizince jeho rodinu. To je víceméně nemožné vyřešit. A problém tady nastává v tom, že naši čeští občané jsou v nevýhodě. Protože jestliže ten cizinec, který zde je, a dojde k nějakému akutnímu selhání životně důležitého orgánu a potřebuje transplantaci, transplantační centra bez ohledu na to, kam patří, okamžitě zahajují jednání, dívají se do té čekací listiny, eventuálně s kým by se ten člověk mohl shodovat, a dostane se mu té péče. Transplantace dnes je rutinní záležitostí, byť se tam samozřejmě stále vylepšuje. Ale v případě, že dojde k opačnému případu, to znamená, že tady je cizinec, který prostě bohužel má polytrauma - protože si musíme uvědomit, že každá transplantace znamená, že jsme někoho nezachránili ve většině případů -, tak v tomto případě začíná těžký boj o čas. Protože jestliže explicitně u sebe nemá kartu, že buď chce, nebo nechce darovat orgány, což samozřejmě je svaté a to se zcela respektuje, v současné době se musí to koordinační středisko písemně dotázat konzulátu, velvyslanectví, rodiny. Ale všichni víte, jak vypadají pasy těch cizinců. On tady má trvalé bydliště na Staroměstském náměstí nebo v Liberci nebo kdekoliv a pak má jenom zemi původu, mnohdy jenom město nebo oblast. Je víceméně nemožné cokoliv takového dopátrat. A po velmi pečlivě analýze jsme zjistili, že vlastně my tím české občany zhruba připravujeme v deseti, patnácti až sedmnácti případech o život, protože jim nemůžeme poskytnout z naší databáze vhodného dárce toho orgánu.

A proč je problém času? Péče o dárce, což je ten člověk, který je de facto již mrtev, ale de iure ještě ne, je velmi složitá. Je to velmi náročné finančně, odborně, je to velmi sofistikovaná péče. Ten člověk nesmí dostat řadu léků třeba kvůli oběhu, protože by ten orgán nemohl být použit. A ten čas tady je neúprosný. Abyste měli představu, v případě srdce je maximální doba takzvané studené ischemie čtyři hodiny, což je doba, kdy my to srdce odebereme a musíme jej implantovat tomu příjemci. Jistě chápete, že během této doby nejsme schopni písemně získat žádnou, ani negativní odpověď.

Proto, protože ty zkušenosti jsou jasné, vás chci požádat, a víte, že tam byla velká shoda a mnohokrát jsme to diskutovali na zdravotním výboru, abychom udělali malou změnu. To znamená, že samozřejmě my stále trváme na tom superkorektním přístupu k tomu člověku, a tím je česká transplantační medicína pověstná, stále trváme na tom, že samozřejmě musíme dát vědět rodině toho člověka, který zemřel, byť se s nimi třeba nestýká, to my neřešíme. Čili chceme tam samozřejmě kontaktovat tu rodinu, ale také jeho konzulát nebo velvyslanectví, prostě oficiální orgán této země, a to tedy aby tam byla možnost i třeba telefonicky nebo faxem, abychom nebyli odkázáni na písemnou formu, protože poštou se to prostě stihnout nedá. Jeden z orgánů, který je nejméně náchylný k té studené ischemii, jsou ledviny, kde máme možnost až 40 hodin, což znamená, že můžeme klidně i s přestupem poslat letecky kamkoliv tu ledvinu. Ale ani během této doby, což víte, že není ani celý víkend, nejsme schopni písemně sehnat odpovídající osobu kdesi v cizině, protože samozřejmě nemáme databázi. Takže tímto způsobem, kdybychom nemuseli písemně se zavazovat, ale skutečně kontaktujeme jednak tu rodinu, ale samozřejmě i zastupitelský úřad, by se výrazně ulevilo těm koordinačním pracovníkům a mohli bychom zvýšit počet transplantací pro české občany, kteří tím jsou v nevýhodě.

Takže to je velmi stručně, samozřejmě jsem připravena jakékoliv otázky vám zodpovědět, ale myslím si, že by bylo vhodné zrovnoprávnit české pacienty s těmi zahraničními, protože ti s tímto v našem případě nemají problém. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mašek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ztotožňuji se s deklarovaným záměrem předkladatelů, kterým je zjednodušení a zefektivnění stávající právní úpravy s cílem zvýšit počet legitimních odběrů dárců od cizinců zemřelých na území České republiky. Návrh zákona zavádí pro případy, kdy není znám kontakt na osobu blízkou zemřelého cizince, nově povinnost koordinačního střediska transplantací zjistit na základě podnětu poskytovatele zdravotnických služeb takový kontakt u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu, jehož je cizinec občanem. Kontakt potom předat poskytovateli zdravotní péče, který bude komunikovat s příbuznými napřímo. Čili tam dojde k tomu zrychlení. Tato mezinárodní smlouva by měla upravovat i ochranu poskytnutých osobních údajů, a to v takové míře, jaká je zaručena evropským právem a vnitrostátním právem smluvních stran.

Já bych jenom k tomu dodal, protože obšírně to tady uvedla paní předkladatelka, paní profesorka Adámková, ale skutečně bych tady chtěl zdůraznit, že orgány dárce cizince mohou zachránit několik lidských životů našich spoluobčanů a u případu ledvin tam dochází samozřejmě i k přeshraniční možnosti dodání těch orgánů i do jiných států. Já jsem přesvědčen o tom, že tato právní úprava je naprosto nutná a že je důležité ji odsouhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které vidím jednoho přihlášeného poslance. Takže pan poslanec Jiří Ventruba má slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedající, vážení členové vlády, na půdě Poslanecké sněmovny čas od času projednáváme návrhy zákonů týkajících se cizinců. Vzpomínám si, že jedním z posledních takových jednání bylo řešení pražských směnáren, zda cizinci mohou reklamovat nevýhodný kurz do jedné nebo tří hodin a tak podobně. Dnešní návrh novely zákona číslo 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkáně a orgánů a o změně takzvaného transplantačního, zákona je podle mě podstatně, podstatně důležitější. Změna tohoto zákona v roce 2013 sice umožnila darování orgánů od cizinců zemřelých na našem území, ale praxe ukázala, že stávající právní úprava je příliš komplikovaná, tak jak už vzpomněli moji předřečníci, a ve svém důsledku nepříliš funkční a ročně údajně přicházíme o možnost odběru orgánů od přibližně patnácti cizinců, což může představovat až sto transplantací potenciálně použitelných orgánů. A to je vysoké číslo.

Dnešní navrhovaná novela zákona nově upřednostňuje, jak už bylo řečeno, přímo kontaktování osoby blízké, a to kontaktování diplomatické mise, konzulárního úřadu státu a instituce jako koordinační střediska transplantací atd. staví až na druhé místo. Tím dojde ke zvýšení počtu orgánů vhodných pro transplantace a zvýší šanci pacientů čekajících na vhodný orgán, který jim zlepší kvalitu života nebo jim život zachrání. Proto bych vás chtěl požádat i jako spolupředkladatel, ale i jako lékař o schválení této novely v prvém čtení podle navrhovaného zkráceného § 90.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady jednu přihlášku faktickou. Takže pan poslanec Petr Pávek. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme tuto záležitost zevrubně komunikovali na výboru pro zdravotnictví. Domnívám se, že tato novela je velmi přínosná a záslužná, a za sebe doporučuji její přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Podívám se do sálu, zdali mám ještě nějakou další přihlášku. Máme. Pan ministr zdravotnictví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze za mě velmi stručně. Ministerstvo zdravotnictví konzultovalo tento návrh a spolupodílelo se na jeho přípravě, takže já ho plně podporuji. Skutečně z našeho pohledu tento návrh umožňuje pružněji získat souhlas s transplantací odběrem orgánů právě od osoby blízké, která často je přítomna a ví, že cizinec s odběrem orgánů souhlasil, ale že současná právní úprava neumožňuje tento souhlas získat tak, jak bychom potřebovali v tom čase, o kterém hovořila i paní profesorka Adámková. My jsme v rámci přípravy návrhu vycházeli z důvěryhodnosti osoby blízké, z pravdivosti informací a rovněž jsme samozřejmě přihlíželi k velmi citlivé problematice odběru orgánů a vztahu k cizincům majícím i různá náboženská vyznání, což také hraje svou roli. Ale myslím si, že návrh toto všechno řeší, a vláda ho jednomyslně podpořila a za Ministerstvo zdravotnictví mu vyslovuji také plnou podporu i v tom zkráceném režimu schvalování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní nemám již dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano. Pan poslanec Jiří Mašek. Pardon. Po podrobné rozpravě můžete mít také závěrečné slovo. Ale teď také. Paní poslankyně Věra Adámková jako navrhovatelka chce ještě nyní mít závěrečné slovo. Tak prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci všem poděkovat za případnou podporu a věřte tomu, že tím, jestliže dnes budete souhlasit s přijetím podle § 90, přispějete k záchraně několika životů v průběhu roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych chtěl upozornit, protože budeme nejprve hlasovat o tom, že zákon bude schválen v prvním čtení, tak podrobnou rozpravu zahajovat nyní nebudu. Takže pane poslanče, jestli chcete jako zpravodaj vystoupit nyní? Nemáte zájem. Dobře. (Velký hluk v sále.) Končím závěrečná slova.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Všichni víme, o čem hlasujeme. Já teď zagonguji, aby se poslanci vrátili do sálu. Mezitím přečtu dvě omluvy, abych dal časový prostor. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá dnes od 10 hodin z pracovních důvodů a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny na celý jednací den z pracovních důvodů. Mezitím se nám již poslanci shromáždili, takže budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl souhlas vysloven již v prvním čtení? Kdo je proti?

hlasování číslo 87 přihlášeno 175 poslanců, pro 152, proti 0. Návrh usnesení byl přijat a se zákonem byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Projednávání tohoto tisku končím.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění... (Námitky z pléna.) Omlouvám se. Já se omlouvám. Já jsem to trošku moc urychlil. Omlouvám se.

Zahajuji nyní podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec, já ještě nekončím projednání tohoto bodu, pan poslanec Mašek. Prosím. Omlouvám se.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, děkuji za vytvoření prostoru a dovolte mi načíst legislativně technickou úpravu bodu 3 v článku I. Bod 3 zní: V § 10a odst. 7 se za slova "podle odst. 2 nebo" vkládají slova odstavce 4 a 5 "anebo" a za slovo "cizince" se vkládají slova "uvedeného v odst. 2".

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já se podívám, jestli máme ještě někoho dalšího do podrobné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. O závěrečná slova zájem není, takže přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích.

 

Je vám známo, co nám tady přednesl pan poslanec Mašek, takže to již nebudeme opakovat. Takže budeme hlasovat o jeho návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 88 přihlášeno 175 poslanců, pro 155, proti 0. Výsledek je, že bylo přijato.

 

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Adámkové, Kamala Farhana, Jiřího Ventruby, Vlastimila Válka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání orgánů a o změně některých zákonů, transplantační zákon, podle sněmovního tisku 308, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 89 přihlášeno 179 poslanců, pro 155, proti 0. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A nyní projednávání končí. Děkuji.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP