Pátek 25. ledna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

27.
Návrh poslanců Jana Volného, Pavla Kováčika, Josefa Kotta a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 354/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 354/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Volný, ten už je připraven, a prosím, aby se připravil zpravodaj pro prvé čtení poslanec Marian Jurečka. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych vám chtěl představit návrh novely zákona, ke kterému se podepsali zástupci parlamentních stran obsažených v současné Sněmovně. Poslanecké sněmovně předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/200 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Důvodem navrhované změny je snaha o změnu právní úpravy poskytování náhrad škod způsobených kormoránem velkým tak, aby zprůchodnila proplácení těchto náhrad ze strany státu. Od 10. května 2000 je v účinnosti zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, který byl pětkrát novelizován. Zde se projevuje nesoulad, kdy vydáním vyhlášky č. 393/212 Sb. (2012?), která změnila prováděcí vyhlášku k zákonu o ochraně přírody a krajiny č. 395/1920 Sb. (1995?), byl kormorán velký vyňat ze zvláště chráněných druhů. Došlo tak k situaci, že podzákonným předpisem byl změněn zákonodárcem vybraný předpis vyšší právní síly, který tento postup podle § 5 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb. předpokládá.

Jako řešení stávajícího nejasného stavu ohledně aplikace zákona č. 115/2000 Sb. nyní navrhujeme, aby se zákon vztahoval krom zvláště chráněných vybraných živočichů v zákoně uvedených dočasně výslovně též na kormorána velkého. V souvislosti s tím se pro tříleté období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 navrhuje procentický klíč pro úhradu škod takto: V prvních dvou letech bude náhrada 100 % plnění škod, ve třetím roce bude podíl klesat na 80 %. Prokazatelně způsobené škody se budou hradit za podmínek v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými živočichy. Poškozený i orgány ochrany přírody budou postupovat podle uvedeného zákona.

Návrh vychází z předpokladu, že během tohoto přechodného tříletého období budou nastaveny procesy, které povedou k postupnému snižování predačního tlaku kormorána velkého na obsádky rybníků a rybí společenstva v rybářských revírech a budou tak odstraněny nejzávažnější problémy spojené s jeho přemnožením v důsledku dlouhodobé ochrany tohoto druhu ze strany Ministerstva životního prostředí.

Z důvodu časového a věcné naléhavosti současného stavu výrazně negativně dopadá na dotčené hospodářské subjekty, kterým kormorán velký způsobí každoročně rozsáhlé škody, a rovněž z důvodu, že se jedná pouze o technickou novelu, navrhujeme a žádáme Sněmovnu, aby tento návrh byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, již v prvním čtení.

Já ještě trochu k historii tohoto problému. Tato problematika se řešila už v roce 2017, kdy také podle § 90 tehdejší Sněmovna schválila toto přechodové tříleté období na stabilizaci tohoto predátora. A pouze z legislativních důvodů se zjistilo následně, že nelze tyto prostředky podle této novely vyplácet. Proto se přistoupilo k přípravě nové novelizace a nové novely, kterou jsme detailně připravili se všemi třemi dotčenými ministerstvy. Proto je v současné době garance, že tato norma je průchodná a bude možno našim rybářům, ať užitkovým rybníkářům, tak spolkovým, tyto škody proplácet.

Myslím si, že jsme pro to udělali všechno. Jako spolupředkladatelé jsou skutečně podepsáni členové všech klubů zasedajících ve Sněmovně. Proto znova prosím a žádám, abyste umožnili tuto novelu schválit podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní, protože pan poslanec Marian Jurečka je omluven jako zpravodaj, tak se ptám, zdali zemědělský výbor navrhuje nějakého jiného zpravodaje. Pan poslanec Josef Kott bude zpravodaj. Dobře. To je ovšem návrh, o kterém musíme hlasovat, o změně zpravodaje. Zagonguji, abych přivolal poslance do sálu. Myslím, že jsme tady v dostatečném množství.

 

Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, že zpravodajem v prvním čtení bude pan poslanec Josef Kott.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno 163 poslanců, pro 149, proti 0. Výsledek byl přijat.

 

Vážený pane poslanče, hnedka vás požádám, abyste se ujal jako zpravodaj pro prvé čtení tohoto tisku, a máte hned slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, jenom potvrdím slova předkladatele, že tato novela zde byla předložena v minulém volebním období. Vyskytly se však problémy s výplatou pro žadatele a z toho důvodu jsme připravili novelu toho, aby žadatelé byli uspokojeni ve svých požadavcích, abychom měli možnost vyplácet škody způsobené kormoránem velkým. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji za úvodní slova zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Protože jsme v situaci, kdy rozhodujeme, že postup bude podle § 90 odst. 2, v rozpravě lze projednat pouze legislativně technické připomínky, případně změny v termínech. Do rozpravy je přihlášen s faktickou poznámkou... Ale to není možné, protože můžete mít normální přihlášku z místa.

Pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se, nechtěl jsem hovořit ke kormoránovi, ale primárně mi jde o to, jestli je správně pořad schůze na tabuli, jestli tisk 31 je skutečně dnes zařazen na program, protože jsem měl za to, že jsme ho přesunuli na úterý. Snažil jsem se to zjistit u úředníků, ale nepodařilo se mi to, tak se ptám touto cestou. Děkuju. (Na tabuli svítí jako následující body: 28, 29, 30, 31, 32.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To mohu ověřit, až přijde opravený písemný text. Už ho tady mám z 9.40, čili to, co je schváleno. Mám tady body z bloku prvních čtení kromě pevně zařazených. A pokud je to přeřazeno, tak... (Předsedající listuje pořadem.) Ano. Po bodu 9 je zařazen bod 31 dne 29. 1. Máte pravdu, je to zajištěno, už to je a bude z elektronického systému přeřazen. Už je tak učiněno. (Na tabuli zmizel bod 31, nyní svítí jako následující body: 28, 29, 30, 32, 33.)

Pokud ale v rozpravě nikdo nechce hovořit, mohu rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 354 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Rozhodneme v hlasování číslo 92, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 92 ze 165 přítomných pro 146, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. Budeme tedy pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Zase eviduji přihlášku k faktické poznámce. Ta není možná. Tak se, pane poslanče, přihlaste řádně, nebo z místa. Můžete. Já jsem se rozhlížel, takže bych vás viděl. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Omlouvám se, že jsem to nestihl. Ale v části 1 článek 1 odstavec 1 je chyba v latinském názvu kormorána. Navrhuji to opravit a napsat správně. (Pobavení v sále.) Správně má být Phalacrocorax a je tam Phalocrocorax. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak to není legislativně technická, i kdybych ji tak mohl nazvat, ale je to oprava v psaní, takže to bude věcí asi našeho legislativního odboru. Ale dobře. Budeme to brát jako legislativně technickou, abychom vyhověli spíše jednacímu řádu a opravili to. Dejme tomu, že to je návrh poslance. Takže to by byla věc k hlasování. A potom bychom hlasovali o návrhu jako celku, jestli nemáte výhradu proti tomuto postupu.

 

Výhradu nevnímám, takže nejdříve odhlasujeme legislativně technickou připomínku pana kolegy Čižinského.

Zahajuji hlasování číslo 93. Ptám se, kdo je pro to, abychom to opravili. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 165 pro 141 poslanec (proti nikdo). Legislativně technická připomínka byla přijata.

 

Požádám sněmovnu o klid. Prosím, usaďte se na svých místech a budeme hlasovat o návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Volného, Pavla Kováčika, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 354."

Zahájil jsem hlasování číslo 94 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 165 pro 143, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím projednávání končí. Děkuji zpravodajům a končím bod 27.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP