Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

56.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 191/1. Já poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby předložený návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne, pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovolte, abych uvedl tento poměrně jednoduchý materiál, materiál předložený z důvodu přípravy veřejné zakázky na vysoutěžení vozů pro metro D. Ale když to uvedu, není to pouze zákon o metru D, ale je to obecně zákon, který by umožnil na českých dráhách provozovat autonomní provoz kolových vozidel. Musíme si uvědomit, že tak je tomu již v zahraničí v některých místech, a můžeme se bavit o letišti JFK v New Yorku nebo i o jiných místech, tak je tento systém poměrně běžný. Musíme si uvědomit, že systém autonomního provozu, to znamená bez nutnosti přítomnosti řidiče, je zkoušen i některými potenciálními provozovateli drážních služeb nebo drah v České republice. A musíme si uvědomit, že jsme trošičku zaspali, že vlastně český zákon toto neumožňuje.

Zde bych pod linkou ještě podotkl, že nás čeká s Ministerstvem dopravy v příštích měsících (obrací se do vládní lavice) - jenom, pan ministr bude dávat pozor, omlouvám se - že nás čeká s Ministerstvem dopravy v příštích měsících podobný návrh zpracovat o autonomním provozu vozidel, nejprve na neveřejných komunikacích, potom na komunikacích, protože musíme dohnat určitě to, co legislativně nemáme ošetřeno v rámci standardů, které se ve světě prosazují. Tento zákon je tedy jednoduchý, tak aby mohl skutečně kdokoliv, pakliže splní zákonné povinnosti, provozovat vozidla drážní bez nutnosti přítomnosti řidiče.

Když to zmíním a aplikuji na metro D, tak by byly vysoutěženy tedy, pakliže by se k tomu Praha přiklonila, Dopravní podnik Prahy, vysoutěženy vozy, které by odpovídaly standardům zabezpečení a všeho potřebného, s tím, že by nemusel již tam být přítomen fyzicky žádný zaměstnanec provozu. Musím zdůraznit, že již nyní v tuto chvíli, když se podíváte třeba na linku B metra pražského, tak tam ten provoz je víceméně plně automatizován a řidič je tam pouze jako takový dohlížitel a naplňuje se tím litera zákona. A doufám, že takto to bude tedy přijato a umožníme rozvoj v tomto segmentu.

Chtěl bych podotknout, kdo jste si četl stanovisko vlády, že ve stanovisku vlády je návrh jednak drobný legislativně technický a jednak je tam jeden návrh na rozšíření nebo specifikaci v tom zákoně v § 45 odst. 1. Po dohodě se zpravodajem bychom to vyřešili tím způsobem, že na výboru bychom navrhli, aby si vládní návrh pozměňovací osvojil výbor, tak aby to zde mohlo být projednáno jako pozměňovací návrh výboru. Doufám, že s tím hospodářský výbor bude souhlasit, pakliže zůstane gesčním.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Milana Ferance.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jenom doplním předkladatele. Upřesním, že tento návrh se týká možnosti autonomního řízení drah speciálních. To znamená to metro. To je první poznámka. A jak už bylo řečeno, navrhuji předložení v červnu. Vláda k tomu dala souhlas s tím, že tam upozornila na legislativně technickou možnost změny, úpravy § 45, aby bylo naplněno účelu toho zákona, to znamená, skutečně byl možný automatizovaný systém bez strojvedoucího. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím opět, aby případné diskuse probíhaly v předsálí.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Tak, pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem jenom poděkovat předkladateli panu Dolínkovi, že ten návrh zpracoval. Myslím si, že je to užitečná věc, aby se města mohla rozhodnout, jestli chtějí například metro provozovat s řidičem, nebo bez řidiče, takže za to děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, ani pan navrhovatel neprojevují zájem. Ani návrh na vrácení či zamítnutí nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Gong.) Jestliže tomu tak není, budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 173 přihlášeno 173 poslanců, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestliže tomu tak není, v tom případě jsme se vypořádali se všemi hlasováními v prvém čtení. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto zákona.

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP