Úterý 12. února 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

97.
Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 321/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 321/1. Děkuji kolegovi Kupkovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a můžeme zahájit vystoupením zástupce předkladatelů.

Slovo má... Ještě ne, až se sněmovna trochu uklidní... Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, debaty, které se netýkají stavebního zákona, vést zásadně mimo jednací sál - zejména před stolkem vystupujícího... Ještě chviličku počkám... Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, tak jak bylo řečeno, jsem zástupce předkladatele, kolegů poslanců Pavla Kováčika, Karla Turečka, Zdeňka Podala, kteří se snaží touto novelou vydat zákon, kterým se mění zákon 183 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, a o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon.

Dovolte mi, abych velmi stručně popsal, co je cílem navrhované úpravy. Především je to zvýšení odolnosti krajiny vůči důsledkům sucha a zadržení vody v krajině v reakci na stále častější výskyty tzv. metrologického sucha. Předkládaný návrh se uvedeného snaží docílit vytvořením zvláštní skupiny terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a usnadněním jejich povolování, jakož i povolování zákonem vymezeného okruhu tzv. malých vodních děl.

Terénní úpravy. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině, je zakotvena maximálně povolená velikost s příslušnou hloubkou jeden a půl metru včetně a maximálně přípustnou plochou dvou hektarů. Terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině nebudou s ohledem na svůj charakter vyžadovat ani stavební povolení, ani ohlášení. Tato terénní úprava nepodléhá kolaudaci. Budování těchto terénních úprav je omezeno pouze na pozemky, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím.

Dále malá vodní díla. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování vymezení skupiny tzv. malých vodních děl. Tato vodní díla budou mít maximální přípustnou plochu 2 hektarů a výšku hráze menší (nebo) rovnou 1,5 metru, budou sloužit ke vzdouvání a akumulaci vod a buď nebudou podléhat technickobezpečnostnímu dohledu, nebo nebudou splňovat kritéria pro zařazení do čtvrté kategorie technickobezpečnostního dohledu. Pro toto vodní dílo postačí ohlášení vodoprávního úřadu a nebude tak potřeba žádat o stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Souhlasem s ohlášením se má nakládání s vodami za povolené, minimální zůstatkový průtok za stanovený. Pokud ohlašované vodní dílo podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, tak souhlasem s ohlášením se má za zařazené do jeho čtvrté kategorie. Tato vodní díla lze používat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Pro výše uvedené terénní úpravy a malá vodní díla souhrnem se v rámci zjednodušení navrhují další úpravy, které jsou součástí této novely. Možnost vydat územní souhlas bude i v případě, pokud je záměr mimo zastavěné území nebo zastavitelnou plochu a pokud je záměr umístěný mimo území chráněné podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny a nebude se vyžadovat závazné stanovisko orgánů ochrany přírody.

Dámy a pánové, ještě malou poznámku. Chci říci, že tato novela byla konzultována primárně z dílny Ministerstva zemědělství a samozřejmě konzultována se zde přítomným panem ministrem zemědělství Tomanem, s tím, že jsem byl samozřejmě požádán jako zástupce předkladatele, a děkuji kolegům, kteří se připodepsali pod tento zákon. Žádám vás tedy, abychom tento zákon pustili do prvního (?) čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Birkemu. Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kupku, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, skupina poslanců Jan Birke, Pavel Kováčik, Karel Tureček a Zdeněk Podal předložila svůj návrh zákona Sněmovně 1. listopadu 2018. Vládě potom byl návrh zaslán 5. listopadu a vláda své stanovisko zpět poslala 4. prosince a ve stejný den byl rozeslán všem poslancům právě jako tisk 321/1 se stanoviskem neutrálním.

Jak zaznělo, celý návrh je motivován zejména tím, vytvořit lepší podmínky pro budování děl, která mají sloužit k zadržení vody v krajině. Návrh zjevně reaguje na celou řadu vážných zjištění o tom, že půda v České republice vysychá, a Česká republika podniká nejrůznější kroky k tomu, aby se mohla bránit dalšímu vysychání. Záměr zjednodušit všem stavebníkům budování takových děl zjednodušením byrokracie je zjevně jedna z možností, jak zároveň posílit právě budování prvků, které budou zadržovat bodu v české krajině a zároveň posilovat biodiverzitu při krajích vodních děl, případně i terénních úprav.

Návrh zákona nepřináší žádné nové povinnosti, které by znamenaly finanční zátěž pro státní rozpočet. Nepřináší žádnou zátěž pro samosprávné územní celky ani pro daňové poplatníky. Je možné objektivně konstatovat, že jeho schválením by došlo ke snížení administrativní zátěže těch, kteří, ať už jako soukromí investoři, nebo jako ti, kteří jako zástupci samospráv by měli v úmyslu budovat taková vodní díla či takové terénní úpravy, tak by to pro ně znamenalo samozřejmě úlevu. Zároveň ten návrh je slučitelný s ústavním pořádkem České republiky a neodporuje ani žádné evropské legislativě.

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které je s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura, připraví se paní kolegyně Vrecionová.

Pane místopředsedo, ještě než vám udělím slovo, konstatuji omluvu pana poslance Farského z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 15.30 do 17.15 hodin z pracovních důvodů. A nyní máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, návrh změny stavebního zákona má jediný cíl: pokouší se zjednodušit, urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry. Na tomto návrhu se podílel také poslanec SPD Zdeněk Podal.

To, co mě nemile zaráží, je stanovisko vlády, která k návrhu zaujala pouze neutrální stanovisko, a to s důvodem, že je prý návrh nekoncepční. Přitom právě vláda tady dlouhodobě selhává na plné čáře. Vláda není schopna zpracovat novelu stavebního zákona tak, aby byl jednoduchý, transparentní a urychlil stavební výstavbu, a to alespoň nad úroveň afrických zemí. Slyšíte dobře. Podle zprávy Doing Business, kterou zveřejnila Světová banka, je ČR ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku vyřizování stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě.

To je opravdu otřesná vizitka pěti let vlády hnutí ANO, pod které spadá po celou dobu Ministerstvo pro místní rozvoj, které má zákon v kompetenci. Nemakají a nebude líp. Vláda hnutí ANO a ČSSD, která je fakticky u konce druhého volebního období, tedy vládne již šestým rokem, nemá absolutně žádné morální právo vytýkat našim poslancům nekoncepčnost. Koncepce, systémová práce, to je primární úkol vlády, ministrů a jejich aparátů, za to si je občané platí.

Úroveň stávajícího stavebního zákona a úroveň práce vládních politiků a našich úřadů zcela a jasně ukazuje, že jejich práce je jedna z nejhorších na celé planetě. Stavařina, stavby investičních celků, rodinných domů nebo třeba vodohospodářských děl a komunikací, to je přece vizitka civilizované země. Až tady někdo řekne slovo makáme, ať si v pokoře prosím nejdříve připomene prostý fakt: Naše legislativa a práce byrokratů nás dostala ne na úroveň, ale pod úroveň rovníkové Afriky. A dokládají to čísla i Světové banky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. A nyní tedy, než dám slovo paní poslankyni Vrecionové, konstatuji další omluvu, kterou obdržel předseda Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Moniky Jarošové od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A paní kolegyni Vrecionovou požádám ještě o posečkání, protože tady mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Pěnčíkovou. Ne? Tak omyl, tím lépe. Máte slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji, pane předsedající. Pěkné odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Já bych chtěla předkladatelům moc poděkovat za tento návrh, který tady dnes projednáváme, a chtěla bych vás velice požádat všechny o jeho podporu.

Neustále mluvíme již několik let o tom, jak je třeba bojovat proti suchu, co je třeba udělat pro to, aby krajina dokázala zadržet vodu. A já si myslím, že toto je takový první krůček, první počin. Mluvila jsem s řadou lidí, kteří chtěli na svém pozemku zemědělcům postavit rybník nebo malou vodní plochu, a můžu vás ujistit, že je to naprosto nadlidský úkol. A ten stavební zákon v současné podobě je opravdu jednou ze zásadních překážek. (V sále je hlučno.)

Nicméně si dovolím, když už mám slovo, tady upozornit i na další problémy, které je potřeba řešit a o kterých již opakovaně mluvíme. Jde třeba o to, že budeme v dohledné době projednávat novelu lesního zákona, kdy řadě vlastníků v podstatě brání v tom, aby vystavěli byť malou vodní plochu, ta současná podoba, která jim ukládá zaplatit nemalou částku za vynětí z lesního půdního fondu. Byla jsem upozorněna zástupci Ministerstva zemědělství, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, paní kolegyně, přeruším a sněmovnu požádám opět o klid. Prosím, respektujme, že mluví ve sněmovně ten, komu bylo uděleno slovo, a ostatní debaty přeneste do předsálí. Děkuji, pokračujte.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Já také děkuji.

Byla jsem ujištěna, že existuje nařízení ministra, které z těch vlastníků toto, respektive ukládá finančním... odborům životního prostředí, aby tento poplatek nevybíraly, nicméně je v tom evidentně zmatek. Buď to nevědí zástupci těchto příslušných odborů, nebo se vlastně do toho bojí i ti vlastníci pustit, že zase nařízení bude změněno. Proto by bylo potřeba novelizovat i lesní zákon.

Dále jsem byla také velice zaskočena, protože jsem na zemědělském výboru někdy v listopadu mluvila na předsednictvu o tom, že by bylo dobré novelizovat i daň z nemovitosti, a to proto, že veškeré krajinné prvky, které jsou na zemědělské půdě, jsou vedeny jako takzvaná ostatní plocha a jsou vlastně zatíženy daleko vyšší daní z nemovitosti než ta zemědělská půda v okolí. To znamená, bohužel dochází k tomu, kdy vlastně už mnoho let všichni mluvíme o tom, jak je potřeba podpořit vznik nových krajinných prvků, tůní, větrolamů, mokřadů a tak dále na zemědělské půdě, tak bohužel vlastně, a to jsem se doslechla, doufám, že to je fáma, že někteří zemědělci dokonce zaorávají tyto krajinné prvky z toho důvodu, že z nich platí daleko vyšší daň z nemovitosti.

Proto mě velmi zaskočilo to, s čím se na mě zemědělci v nedávné době obrátili. A využiji toho, že tu sedí paní ministryně financí. Chtěla jsem se zeptat, protože finanční úřady začaly uplatňovat vyšší daň z nemovitosti na tyto krajinné prvky, dokonce to proběhlo i v tisku. Já jsem připravena paní ministryni v té věci i interpelovat. Nedošlo ke změně zákona, pravděpodobně jenom došlo ke změně chování úředníků, kdy vlastně požadují letos od zemědělců, aby dokládali, že skutečně mokřad je mokřad, že tůňka je tůňka, že to není využíváno k jiným účelům, což si myslím, že je přesně ta věc, která prostě je naprosto demotivační pro to, aby zemědělci krajinné prvky na své zemědělské půdě měli, udržovali, případně vybudovali nové.

Na závěr tedy ještě moc prosím o podporu této předlohy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vrecionové. Nyní s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já jsem si dovolil přihlásit z místa a poodstoupit trochu z role zpravodaje vyjádřit svůj vlastní názor na projednávaný návrh zákona. Já jsem přesvědčený, že to je krok správným směrem. Rád bych vás požádal rovněž o podporu.

My si často lámeme hlavu s tím, jak motivovat k vytváření takových děl, která by opravdu měla šanci zachovat vodu v krajině, a dokonce se snažíme zaměřit právě na to, aby to byla drobná díla, která nejsou nutně investičně náročná, a zároveň jejich negativní dopad na životní prostředí je co nejmenší.

Jsem přesvědčený o tom, že když vymýšlí ministerstva možnosti finanční podpory, tak je na nás, abychom v tomto směru dokázali nabídnout podporu legislativní. A zmenšení administrativní zátěže u těchto konkrétních děl je podle mého přesvědčení minimum, které můžeme udělat.

Pečlivě jsem si přečetl všechny připomínky, které projednala vláda nakonec s neutrálním stanoviskem, a jsem přesvědčený o tom, že riziko, že bychom spolu s tímhle zjednodušením zamezili tomu, abychom chránili zároveň veřejný zájem ochrany přírody a krajiny, je opravdu minimální. Jsem přesvědčený o tom, že v tomto případě je zjednodušení administrativy namístě. Je to v zájmu toho, abychom se naučili lépe zadržovat vodu v krajině. A zároveň jsem přesvědčený, že tím nevznikají žádné významné negativní dopady například na straně toho, že bychom jiný veřejný zájem tím pádem pomíjeli nebo nedokázali dostatečně efektivně bránit.

Zároveň je to myslím nejenom vláda, ale politické programy všech politických uskupení. Rády zmiňují, jak se máme snažit o zjednodušování administrativy na všech frontách. Tohle je další konkrétní příklad, kdy ke zjednodušování administrativy dochází, a dochází k němu na správném místě. Proto vás velmi prosím, abyste i v následujícím průběhu legislativního procesu tomuto návrhu věnovali pozitivní pozornost a podpořili jej.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Tak to bylo v řádné rozpravě. Nyní také pořád v rozpravě pan kolega Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím také krátkou reakci ani ne tak na stanovisko pana předsedy SPD Tomia Okamury, spíš obecně. Chci říct, že tady není ambice zasahovat do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj a paní ministryně v novele stavebního zákona. Ne. Tady je ambice přesně to, co říká pan zpravodaj: zjednodušit administrativu z hlediska kompetentnosti udržitelnosti vody v přírodě, což je jednoznačně záležitost Ministerstva zemědělství. A v tomto ohledu nám společně všem připadá, že tento návrh má hlavu a patu, zjednodušeně řečeno. Takže ještě jednou prosím, tak jako pan kolega zpravodaj, o vaši podporu, kolegyně a kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Birkemu. Nyní ještě v rozpravě pan poslanec Kováčik. Stále jsme v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, poměrně dlouhou dobu se tady všichni přesvědčujeme, a čím dál tím silněji, o tom, že je třeba udělat významné kroky pro udržení vody v krajině. Že je třeba udělat všechno pro to, aby se naše vlast nestala posléze od polopouště pouští, abychom udrželi život v krajině, nejen ten zemědělský život, ale i veškerý život, biodiverzitu a tak podobně.

Postavit přehradu je ušlechtilá věc. Zadržíme vodu pro různé potřeby a účely, mimo jiné tedy i pro její použití v krajině jako krajinotvorného prvku. Ale od úmyslu k realizaci jsou to desítky let. Zatímco postavit v zemědělské krajině takovýto malý rybníček, nebo případně obnovit ten, který tam kdysi dlouhá léta, desetiletí, možná staletí, byl a pak vymizel, to trvá podstatně kratší dobu a je účinnějším opatřením pro zadržení vody v krajině. Tady máme první krok - a s tímto návrhem jsme my předkladatelé přišli - první krok pro to, aby od slov, tedy z huby, ta revolučnost ráčila přejít do rukou a měli jsme šanci taky tu vodu v krajině skutečně zadržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zatím nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slovo. Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat o návrzích - nikoliv na vrácení nebo na zamítnutí, protože nepadly v rozpravě. Pan zpravodaj mě kontroluje, že je tomu tak. Tedy už se budeme zabývat návrhy na přikázání k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako o výboru garančním.

Zahájil jsem hlasování číslo 177. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 177. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor k přikázání? Ano, kolegyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Jelikož tento návrh se dotýká i zákona o ochraně přírody a krajiny, tak navrhuji i výbor pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Hlásí se pan kolega Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Tak v tom případě samozřejmě navrhuji, aby byl dalším výborem na projednání výbor zemědělský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě někdo další výbor? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat v hlasování číslo 178, které jsem zahájil, o přikázání výboru pro životní prostředí.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 178. Z přítomných 176, pro 98, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, o kterém budeme hlasovat, je přikázat výboru zemědělskému.

Rozhodneme v hlasování 179, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování pořadové číslo 179. Z přítomných 175, pro 138, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že dále byl tento tisk přikázán výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému.

V rozpravě nepadl žádný návrh na zkrácení, nebo prodloužení lhůty k projednání, a proto je lhůta k projednání ve výborech 60 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 97.

Ještě než budeme pokračovat, konstatuji omluvu paní poslankyně Jany Krutákové z rodinných důvodů ve dnech 12. a 13. 2. na celé jednací dny.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP