(16.40 hodin)

 

Senátor Zdeněk Nytra: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, mým úkolem je představit a pokusit se odůvodnit novelu přijatou Senátem na poslední schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Jak v podstatě zrekapitulovala paní ministryně, naše úprava spočívá ve dvou úpravách a to je rozšíření ustanovení § 23 autorského zákona, které stanoví výjimky z placení autorských poplatků kolektivním správcům, kdy k té výjimce pro zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních navrhujeme rozšířit tuto výjimku o další veřejně přístupné provozovny, u nichž sdělování autorského díla nemá hospodářský význam. A pak již zmiňované zpřesnění ustanovení § 30a autorského zákona, kdy by se v podstatě povolovalo kopírování hudebního díla či hudebně dramatického díla ve veřejných knihovnách v případech, kdy autor díla není znám.

Pokusím se odůvodnit tyto naše návrhy. Nejprve asi k tomu jednoduššímu, tedy zpřesnění § 30a autorského zákona. Dovolím si položit řečnickou otázku. Koho tento autorský zákon chrání, když ten autor není znám? Odpověď ponechám na vás. Jen doplním, že stávající znění zákona de facto brání volnému šíření například lidové kultury, kde se neznámý autor vyskytuje u těch děl nejčastěji.

A teď k tomu mediálně hlasitějšímu, rozšíření § 23 autorského zákona. Jestliže hudební produkce nemá hospodářský význam pro činnost veřejně přístupné provozovny, pak opět řečnická otázka. Proč by měl majitel, respektive provozovatel, za tuto produkci platit? Jistě každý sám najdete spoustu příkladů, kam vy osobně chodíte nakupovat či využívat některé služby bez ohledu na to, zda tam hudba hraje. A na rovinu za sebe někdy i navzdory této hudební produkci. Protože na rovinu, mě někdy při nakupování v obchodech velice překáží.

Paní ministryně jasně zmínila kadeřnictví. Já mohu dodat například opravnu obuvi. Je to veřejně přístupná provozovna, má puštěné rádio a musí za něj platit. Ale hlavně každý provozovatel rádia, případně televize, musí uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských děl a prací na statisícové až milionové částky. Z našeho pohledu tedy existuje de facto duplicitní poplatek. Jednou už kolektivní správci autorských děl tento poplatek zaplaceno dostali a potažmo jejich prostřednictvím i autoři. Není to v žádném případě útok na autory a umělce, jak jsem zaznamenal ve sdělovacích prostředcích. Tito si zaslouží být za užití svých děl správně ohodnoceni. Ale jakou logiku má zaplacení za jedno a totéž dvakrát?

Včera večer se mi dostala do ruky knížečka pro malé děti ve věku 12 měsíců. Byly tam krásné fotky zvířat a hned na úvod té knížky byli vyjmenováni autoři těch fotografií. Předpokládám, že vydavatel nebo nakladatel se musel s autory těchto fotografií vypořádat. Jestliže nějaké obchodní středisko zařadí tuto publikaci do svého dětského koutku, zlepší pochopitelně tímto vybavení nebo kvalitu tohoto dětského koutku. Nepředpokládám, že toto obchodní středisko bude muset znovu zaplatit těm autorům fotografií, protože už se s nimi vypořádal nakladatel. To je jenom jeden příklad za všechny.

Zmiňovaný rozpor s českou, případně evropskou legislativou. Určitě se dá najít spousta judikátů, které jdou proti našemu návrhu. Na druhou stranu existuje rozhodnutí Ústavního soudu ve prospěch provozovatele provozovny, v tomto případě konkrétně cykloprodejny. Existuje i judikatura Evropského soudního dvora, opět ve prospěch provozovatele, v tomto případě zubaře. Pak je tady článek 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 29/2001 umožňující stanovit výjimky a omezení. A nakonec je tady i § 30 autorského zákona ve stávající podobě, který předpokládá zohlednění hospodářského významu.

Na úplný závěr. Pro senátní novelu hlasovalo 56 senátorů a nikdo nebyl proti. Proto vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, zdvořile žádám o její podporu a schválení novely ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Bláhy a paní poslankyně Válkové. Nicméně ještě nejsme v rozpravě, takže já vaše přihlášky k faktickým poznámkám zatím nemohu přijmout.

Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pan poslanec Petr Gazdík? Není přítomen, tak asi nechce. V tom případě otevírám rozpravu a jako první je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Lenka Kozlová. Prosím, paní poslankyně. A poprosil bych sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Chtěla bych se krátce vyjádřit k pozměňovacím návrhům a k formě zákona, tak jak se nám vrátil ze Senátu. Piráti totiž podporují pozměňovací návrhy přicházející ze Senátu. A je to z toho důvodu, že zavádějí důležité prvky harmonizace autorského práva, kterými se dlouhodobě Piráti zabývají.

Jeden z nich odstraňuje povinnost platit poplatky za užití díla u živnostníků a provozovatelů veřejně přístupných zařízení, jak už o tom mluvil pan senátor přede mnou. Žádný z nich ekonomicky neprofituje z užití tohoto díla. To znamená, že autoři nejsou kráceni na svých právech. Ráda bych ještě k tomu řekla, že nedojde tedy k omezení práv autorů, jelikož provozovatel dílo nezpřístupňuje s cílem jeho finančního zhodnocení, ale pouze jako doprovodný efekt. V praxi poplatky musí platit například již zmiňovaná kadeřnice, která má ve své provozovně puštěné rádio, a v podstatě ho má puštěné spíš sama pro sebe než pro návštěvníky. Proto nám tedy přijde nesmyslné zatěžovat ji další finanční dávkou, kterou musí platit, i když vlastně člověk, který navštíví provozovnu, už platí poplatky jinde.

Další senátní pozměňovací návrh řeší kopírování notových záznamů pro vlastní potřebu u děl, jejichž autor není znám. V současné době platí výjimka, která zakazuje tvorbu rozmnoženiny hudebních děl. Ve výsledku to znamená, že například pouhé hraní pro radost je nesmyslně omezené kvůli rozmnožení notového záznamu. V praxi tak může docházet k absurdním situacím, kdy je postižitelné například kopírování notového záznamu písně pro hraní na kytaru doma. Právě rozmnožení not pro vlastní potřebu bychom rádi občanům umožnili v nejlepším případě plošně, nezávisle na tom, zdali je autor znám. Ale i tento senátní návrh vnímáme jako krok správným směrem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní se tedy vypořádáme s faktickými poznámkami. Jako první pan poslanec Bláha, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP