(9.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže my si myslíme, že to v žádném případě duplicitní, zbytečný nebo šikanózní není. Protože ten, kdo hospodaří s veřejnými penězi, by měl mít prostě takové schopnosti, aby mohl hospodařit s takzvanou péčí řádného hospodáře. A kdo prostě tu schopnost nemá, tak by neměl na takovém místě pracovat a neměl by tedy s těmi veřejnými prostředky v podstatě hospodařit. Takže to je vlastně celá pointa.

Já už jsem v prvním čtení ten zákon podrobně vysvětlil. Teď už jsme v druhém. Proto už se tomu nebudu teď tady dlouho věnovat. Myslím, že je to zcela jasné. Děkuji a prosím vás o podporu i v dalším čtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda je ještě někdo, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím. Je zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatelů či zpravodajů? (Nikdo neodpovídá.) Kdyby mě tam někdo poslouchal, možná by byl. (Není.) Ne, není. Na vrácení návrhu zákona k novému projednání návrh nepadl.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, bezesporu problém nakládání s veřejnými prostředky je zásadní problém, na který kolega Okamura správně upozorňuje. Nicméně tou předlohou, jak to bylo zpracováno, nelze dosáhnout zamýšleného účinku z toho jednoduchého důvodu, že podstatou té předlohy je, že se doplňuje péče řádného hospodáře tam, kde už dneska je požadavek na odbornou péči. A podle výkladu k zákonu o majetku státu odborná péče je vyšší standard než pouze péče řádného hospodáře. Čili abychom zachovali tu pozitivní myšlenku zlepšit nakládání s prostředky státu, tak jsem připravil pozměňovací návrh, je to sněmovní dokument 2119, ke kterému se tímto hlásím, kterým se ten návrh upravuje tak, aby řešil některé ty problematické body, které vyústily skutečně v nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Jedna část se týká toho, že pokud vznikne nějaká škoda a regresní nárok státu, tak bude povinnost vyhotovit o tom zápis. Protože dneska, když vznikne nějaká škoda, regresní nárok a podobně, tak se to často nevymáhá. Já jsem se třeba ptal na Ministerstvu spravedlnosti, proti kolika soudcům vymáhali regres, a odpověď zní nula. Takže vlastně stát platí desítky milionů ročně za tu škodu, pak to nikdo po nikom nevymáhá, nikdo to nezkoumá. Asi to není úplně dobře.

A druhá věc, kterou jsem do toho návrhu zahrnul, je řešení problematiky, na kterou mě upozornil pan prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, že judikatura dovodila, že pokud stát uloží pokutu sám sobě, jedna organizační složka druhé organizační složce, tak státu žádná škoda nevzniká, nikdo za to nezodpovídá, protože když stát platí sám sobě pokuty z jedné kapsy do druhé, tak nejde pojmově o škodu, protože státu se nezmenšuje majetek. To je věc, která se bohužel vyskytuje v současné judikatuře a kterou bychom měli jednoznačně upravit. Takže jsme tam navrhli, aby pro případy uplatňování odpovědnosti za škodu se na organizační složky státu hledělo jako na samostatné právnické osoby, a tudíž ta škoda se posuzovala ve vztahu k té dané organizační složce. Je pravda to, co říkalo Ministerstvo financí na jednání ústavněprávního výboru, že už to je v tom zákoně nějakým způsobem naznačeno. Ale vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud se vydal, řekněme, jinou cestou, tak chceme, aby to tam bylo zcela jednoznačně napsáno, aby to skutečně bylo vymáháno po těch koncových úřednících, kteří tu škodu zaviní a způsobí.

Takže tolik představení mého pozměňovacího návrhu. Jde to v intencích té snahy zlepšit hospodaření státu. Ale je to potřeba provést racionálním způsobem, tak aby výsledek byl legislativně technicky korektní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Řehounek.

 

Poslanec Jan Řehounek: Pane předsedo, dámy a pánové, já se omlouvám. My jsme tady se zástupcem navrhovatelů ještě před otevřením podrobné rozpravy něco konzultovali, protože ten pozměňovací návrh byl opravdu nahrán až včera večer. Takže byť už je podrobná rozprava, já bych tady stejně rád přednesl usnesení z garančního výboru, protože mě k tomu zmocnil. A přestože už je podrobná rozprava, tak bych chtěl říct, že rozpočtový výbor na svém jednání 6. června 2018 nepřijal usnesení. A protože tady nevidím zpravodajku z dalšího výboru, ústavněprávního, tak to přečtu za ni. Takže: "Ústavněprávní výbor na svém jednání 10. září 2018 přijal návrh na zamítnutí." Takže bych chtěl, aby to bylo na záznamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Feri, který je ale omluven. (Informace z pléna, že poslanec Feri stahuje svůj návrh.) Stahuje. Případně by to mohl někdo načíst za něj. (Nikdo nemá zájem.) Dobře. Já tedy zatím přečtu několik omluv. Omlouvá se pan Dominik Feri z osobních důvodů mezi 9.45 a 10.30. Předtím byl omluven jenom do 9.45. Dále se omlouvá paní ministryně Jana Maláčová z pracovních důvodů z dnešního jednání. Omlouvá se pan poslanec Pavel Blažek ze zdravotních důvodů na dnešní den a omlouvá se paní ministryně Schillerová... je přítomna. Omlouvá se od 14.30 z důvodu jednání Senátu. A omlouvá se paní poslankyně Hyťhová z dnešního jednání od začátku do 13 hodin ze zdravotních důvodů.

Poslední dotaz, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova navrhovatele. (Není.) Zpravodaje. (Není.) Není tomu tak. Tím jsme se vypořádali se vším k tomuto bodu. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

16.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho,
Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga,
Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a já jí tímto dávám slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové. Já jenom velmi stručně řeknu, že se jedná o novelu zákona o nemocenském pojištění, která má za cíl řešit vyplácení příspěvku v mateřství, tedy peněžité pomoci v mateřství, a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství. A totiž, že má za cíl rušit redukční hranice, které jsou v tomto nastavené v současné době, a zachovat pouze tu nejvyšší redukční hranici. Už jsme se tady o tom bavili, myslím si, dostatečně i v prvním čtení a na výboru. Takže věřím tomu, že takovéto velmi stručné uvedení, oč se jedná v této novele, je dostačující. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Usnesení výboru a stálé komise bylo doručeno jako sněmovní tisky 85/2 až 4. Stálá komise předložila také záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 85/5.

Poprosím zpravodajku výboru pro sociální politiku a zároveň zpravodajku stálé komise paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás informovala o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych shrnula v druhém čtení průběh projednávání a seznámila bych vás s usnesením jak sociálního výboru jako garančního výboru, tak komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. S obsahem tohoto tisku jsem vás seznámila již v prvním čtení. Paní kolegyně Pekarová Adamová prostřednictvím pana předsedajícího vás teď stručně uvedla zpět.

Já bych k tomu jen řekla, než vás seznámím s daty a postupem, že jako zpravodaj k tomuto návrhu mám jednu větu, a to je, že tento návrh preferuje princip zásluhovosti nad principem solidarity. Ale myslím, že o tom bylo už řečeno v rozpravě prvního čtení.

První čtení proběhlo... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP