(17.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl navrhnout, aby to bylo přikázáno do výboru pro bezpečnost z toho důvodu, že se jedná o hasičský záchranný sbor podniku, tak aby to dále projednal podvýbor pro hasičský záchranný sbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh. Má někdo ještě jiné návrhy na další výbor?

 

Není tomu tak, takže zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 142 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 136, proti 4. Návrh byl přijat, takže konstatuji, že jsme návrh přikázali též výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru.

 

Návrhy na zkrácení či prodloužení doby k projednávání nezazněly, takže tím toto projednávání končí. Děkuji navrhovateli a zpravodaji. 

 

Přesuneme se k dalšímu bodu. Tím je bod číslo

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 332/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, jestli zde je. Je, tak prosím, ujměte se slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodu přijetí nezbytných opatření souvisejících s adaptací právního řádu České republiky na nařízení Rady pro dovoz dřeva do Evropského společenství neboli nařízení o licencích. Problematika úzce souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, tzv. nařízení o dřevu, které již bylo adaptováno. Oba uvedené přímo použitelné předpisy byly Evropskou unií přijaty na podporu mezinárodního úsilí za účelem řešení problémů nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu.

Dosavadní aplikace probíhala podle dvou zákonů, a to zákona o dřevě a celního zákona. Účelem je zajistit vytvoření a fungování uceleného systému kontroly uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh na území České republiky v jednom zákoně.

V souladu s požadavky v nařízení o licencích se vymezují kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy, např. postup při nepředložení platné licence. Současně byla zpřesněna některá ustanovení zákona o odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Návrh zákona rovněž zjednodušuje skutkové podstaty přestupků včetně zapracování principů a procesních pravidel zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní by se slova měl ujmout zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Radek Holomčík, ale jak vím, tak ten je omluven, což znamená, že se mi přihlásil pan poslanec Pošvář, že by zastal tuto úlohu. Nicméně o změně zpravodaje musíme hlasovat.

 

Takže svolám kolegy do sálu a rovnou se zeptám, kdo souhlasí se změnou zpravodaje pro prvé čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 143 bylo přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím pana poslance Pošváře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, předkládaná novela má za cíl upravit dílčí nedostatky, které se ukázaly na základě pětileté zkušenosti při aplikaci národní právní úpravy nařízení EU v oblasti dřeva, nařízení č. 995/2010. Řeší také související problémy zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a stanovuje podrobnější postupy související s adaptací tuzemského právního řádu na nařízení č. 2173/2005 v rámci zákona o dřevě.

Novela cílí především na dovoz z rizikových oblastí, např. tropických, s vysokým podílem nelegálních těžeb.

Novela upravuje výčet orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a výrobků ze dřeva na trh z důvodů, že současný výčet může vést k nejednoznačnému výkladu a má být tak matoucí. Příslušnými orgány v režimu licencí FLEGT jsou tak Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel a celní úřady.

Vkládá se také nové standardní ustanovení upravující poskytování údajů z centrálních registrů, z nichž mohou příslušné orgány a pověřená osoba v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh požadovat příslušné informace při zajištění výkonu kontrol hospodářských subjektů, což povede ke snížení jejich administrativní zátěže. Poskytování těchto údajů je bezúplatné a údaje jsou poskytnuty způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Navrhovaná novela tak má vliv na ochranu osobních údajů.

Nová působnost Ministerstva zemědělství mu ukládá povinnost určit příslušné orgány, které jsou odpovědné za provádění tohoto nařízení a za komunikaci s Komisí, povinnost oznamovat Komisi veškeré informace naznačující obcházení ustanovení nařízení č. 2173/2005 a zasílat výroční zprávu za předcházející kalendářní rok.

Ve vztahu ke krajským úřadům se odstraňuje podmíněnost /omezení/ provádět kontroly dodržování článku 4 a 6 nařízení č. 995/2010 na základě podnětu České obchodní inspekce nebo pověřené osoby. Krajský úřad nebude tedy povinen opakovat kontroly provedené pověřenou osobou. Při kontrole hospodářského subjektu se budou pověření zaměstnanci krajských úřadů moci prokazovat průkazem, jehož vzor bude stanoven vyhláškou.

Nově se zakotvuje informační povinnost uvedených úřadů v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, konkrétně obcím s rozšířenou působností a Vojenskému lesnímu úřadu v zájmu fungování nezbytné spolupráce orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Ve vztahu ke Generálnímu ředitelství cel se upravuje povinnost poskytovat informace především s ohledem na mlčenlivost stanovenou v § 52 daňového řádu, a to zejména ve vztahu k čl. 8 nařízení č. 2173/2005 - zpracování výroční zprávy -, včetně povinností uložených prováděcím nařízením Komise č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství. Při poskytnutí stanovených informací se nejedná o porušení mlčenlivosti.

Celní úřady budou plnit zejména úkoly týkající se kontroly platnosti licence pro dovoz dřeva v souvislosti s dovozem dřevařských výrobků z partnerské země. Návrhem zákona se stanoví věcná příslušnost celních úřadů v oblasti provádění kontrol při ověřování licencí pro dovoz dřeva podle přímo použitelného předpisu EU č. 2173/2005.

Novela upravuje status pověřené osoby. Pověřená osoba bude pověřena působností při ověřování licencí pro dovoz dřeva spočívající v provádění odborného posouzení druhu dřeva použitého ve dřevařských výrobcích na vyžádání Generálního ředitelství cel.

K projednávání přestupků proti ustanovením tohoto zákona zůstal věcně příslušný krajský úřad. V souvislosti s novou právní úpravou řízení o přestupcích došlo k posunu v interpretaci hospodářského subjektu jako pachatele, kterým může být rovněž nepodnikající fyzická osoba. Celkově se mění pojetí přestupku proti ustanovením tohoto zákona a výše navrhovaných pokut naplňují zejména preventivní a represivní funkci právní odpovědnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Vrecionová, kterou tímto zvu k mikrofonu, a předám řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP