(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: To varování NÚKIBu se týká 160 subjektů, státních a soukromých. A oni všichni, na základě varování NÚKIBu musí provést bezpečnostní audit. A každý z nich se nějak k tomu postaví. O tom určitě nebude rozhodovat vláda. My jsme položili stejnou otázku panu Navrátilovi, který samozřejmě na to nemá odpověď, takže je to teď na rezortech, a vyzvali jsme NÚKIB, aby spolupracoval, protože stejně jak slovenský premiér řekl, že slovenská vláda nemá žádné důkazy, tak pan Navrátil také nepředložil žádné důkazy k jeho tvrzení. A žádná z rozvědek ani bezpečnostních služeb ho na vládě nepodpořila. Takže je to teď na těch institucích.

A já nevím, kdo tedy koho vyřadil, jsem zaznamenal jenom na Finanční správě nějaké rozhodnutí a je to na těch institucích, jak se k tomu postaví. Vláda určitě k tomu jim nebude nic říkat. Ale budeme samozřejmě sledovat, a pokud ta spolupráce nebude fungovat... je otázka, jestli NÚKIB začne také i aktivně komunikovat s těmi firmami. Já jsem byl obeznámen, že např. cyber centrum v Berlíně, které Huawei otvíralo za přítomnosti ředitele německého NÚKIBu. Ten problém je teď ve vícero zemích EU. Já jsem se k tomu vyjádřil, že je to problém, který bychom si měli říct na Evropské radě, a v březnu na Radě také se k tomu zeptám kolegů, jestli chtějí vůbec k tomu se koordinovat nebo diskutovat. Ale z hlediska ČR bilaterálně určitě o to budeme usilovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Richtera, který bude interpelovat ve věci realokace finančních prostředků z operačních programů. Prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové, vážená vládo.

Vážený pane premiére, moje otázka zní: Jaká je aktuální realokace finančních prostředků z operačního programu Podnikání a inovace do tzv. uhelných regionů České republiky, která byla v loňském roce připravována a projednána?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátkou otázku. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Problematika přidělování fondů z EU k nám je samozřejmě předmětem i mé dlouhodobé kritiky, protože ty peníze, které nám na základě nějakých kritérií určuje Evropská komise, kde nám např. na toto období nadiktují 22 % ze sociálního fondu a na příští období chtějí 20, a my potřebujeme hlavně peníze na investice a vedeme o tom debaty, jaké jsou ty kompetence a kdo v jaké pozici je, je samozřejmě problém, ale my jsme se to snažili řešit. Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo podklad pro vyjednávání s Evropskou komisí. Ta vyjednávání probíhala během podzimu 2018 a po předběžném schválení ze strany Evropské komise byly návrhy revizí předloženy monitorovacím výborům dotčených operačních programů, kde byly schváleny. Aktuálně jsou všechny revize odeslány do Evropské komise ke schválení. Revize OP PIK odeslána 29. listopadu 2018, IROP 3. ledna 2019 a operační program Životní prostředí 22. ledna 2019.

Konkrétní podoba realokace je realokace prostředků z OP PIK 4.1 je zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ve výši 240 531 844 eur. Tento přesun se bude dotýkat závazků let 2019 a 2020. Z toho částka 201 277 337 eur bude směřovat do IROPu. Kapitola 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, dále 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví a 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Částka 39 254 507 eur do operačního programu Životní prostředí. 2.2 snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Přesun prostředků do OP Životní prostředí si vyžádá vytvoření nového specifického cíle, který bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Dále bude přesunuto v rámci OP PIK 77 414 360 eur z kapitoly 3.2 zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru, do kapitoly 2.3 zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání, v rámci kterého bude vytvořen nový finanční nástroj. Přesun prostředků bude s ohledem na pravidla tematické koncentrace možný pouze za předpokladu, že dojde v rámci IROP (nesrozumitelné) k podřazení aktivit v oblasti programu 1.2 zvýšení podílu udržitelných forem dopravy dosud spadajících pod tematický cíl 7. Teď nově pod TC 4, a to i retroaktivně. Tento krok již Evropská komise předběžně schválila.

S ohledem na časové hledisko byly tedy upřednostněny specifické cíle, kde je již v tuto chvíli zásobník kvalitních projektů, které prošly hodnocením a jsou připraveny k realizaci a obsahují také projekty z uhelných regionů. Současně byly navrženy oblasti, v rámci kterých je dobrý potenciál pro další čerpání. Zde bylo vyhlášení nové výzvy přímo zaměřené na podporu projektů v uhelných regionech.

Pro přesun prostředků byly s ohledem na výše uvedená kritéria vybrány následující podporované oblasti: oblasti udržitelné formy dopravy, infrastruktura pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, infrastruktura pro vzdělávání, ochrana ovzduší, snížení emisí a regenerace brownfield vnitřní realokace. Podpora ve výše vybraných oblastech je plně v souladu s několika pilíři národní strategie Re:start. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec, předpokládám, nemá zájem o doplňující dotaz. Takže jako další bude interpelovat pan poslanec Zahradník ve věci závěrů z kontrolní akce Národního kontrolního úřadu na Ministerstvu životního prostředí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se na pana premiéra obracím s následující interpelací. Vážený pane premiére, 28. ledna 2019 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/004 peněžní prostředky určené na podporu zlepšování kvality ovzduší.

Podle tiskové zprávy NKÚ prověřil prostředky ve výši 10,6 mld. korun, které Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na zlepšení ovzduší v letech 2015 až 2018. NKÚ píše ve své zprávě v kapitole shrnutí a vyhodnocení, že na základě dat za roky 2015 až 2017 se ukazuje, že úroveň kvality ovzduší v České republice se nezlepšuje. Z tohoto závěru se dá vyvodit, že těch 10,6 mld. korun bylo vynaloženo neoprávněně.

Pane premiére, jaké závěry pro Ministerstvo životního prostředí a osobně pro ministra Brabce vyvodíte z této zprávy?

A ještě jedna otázka. Neměli bychom přece jenom ubrat v boji proti globální změně klimatu a více se věnovat péči o kvalitu ovzduší, ve kterém žijí naši občané?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP